Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa przepustu w...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w km 1+650"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJarosław
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-14
 • Numer ogłoszenia525545-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525545-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w km 1+650"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Jana Pawła II  17 , 37-500  Jarosław, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. , e-mail zdjaroslaw@poczta.onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.jaroslaw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pzd.jaroslaw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzd.jaroslaw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.). Zamawiający dopuszcza komunikację osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), z wyłączeniem oferty oraz dokumentów wskazanych postanowieniami Części 10 i 11 niniejszej SIWZ niniejszej specyfikacji. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w km 1+650"
Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: " Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w km 1+650" 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Projekt budowlany- w 5 egz.( dla każdej branży) (wraz z materiałami niezbędnymi do zgłoszenia robót ( lub pozwolenia na budowę w zależności od potrzeb wynikających z projektu wraz z uzgodnieniami) oraz mapę do celów projektowych. 2) Projekt wykonawczy ( dla każdej branży) w 5 egz., w tym: a) cześć opisowo-obliczeniową, b) część rysunkowa, c) przedmiary robót - w 2 egz. d) ) kosztorys inwestorski - w 2 egz. e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 2 egz. f) opracowania projektu stałej i czasowej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi urządzeniami BRD ), zatwierdzony przez Starostę Jarosławskiego- w 2 egz. 3. Uzgodnienia i opinie. Wykonawca w ramach podjętych działań, winien: 1) przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie, 2) uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją , 3) przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji, 4) przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych z inwestycją na podstawie szczegółowych warunków technicznych, 5) uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania projektu budowlanego, 6) uzyskania akceptacji przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania właściwej ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ( jeżeli będzie wymagana). Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) opracowanie i przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku nałożenia przez właściwy organ takiego obowiązku); 5. Pozwolenie wodno-prawne ( jeżeli będzie wymagane). Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie pozwolenia wodno- prawnego wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej( jeżeli będzie wymagana). Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 1) skompletowanie wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami załączników do wniosku o ZRID; 2) współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych i doradztwa merytorycznego oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania na etapie uzyskania decyzji ZRID; 3) wspieranie Zamawiającego w działaniach związanych z uzyskaniem wymaganych opinii wraz z przygotowaniem stosownych załączników do uzyskania tych opinii; 4) wspieranie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania decyzji ZRID. 7. Wykonanie podziału działek oraz wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych granic pasa drogowego powstałych w wyniku podziałów zgodnie z prawomocną decyzją ZRID. -1- 8. Nadzór autorski Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 7 dni przed wymaganym spotkaniem. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności: 1) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową, 2) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową, 3) Wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej, 4) Poprawianie błędnych rozwiązań projektowych w ramach przedmiotowej umowy , 5) Nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu w ramach przedmiotowej umowy , 6) Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 7) Przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego, 8) W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń, 9) Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materialnych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 10) Udział, na każde wezwanie Zamawiającego, w komisjach, naradach technicznych, odbiorach robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu, 11) Udziału w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o odbiorze, 12)Zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 9. Wymogi formalno-prawne 1) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą uprawnienia mostowe, 2 ) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że zostało sprawdzone (uwaga: dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu ) 3) Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych w okresie 3 lat . 4)Ewentualne dodatkowe koszty budowy wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub wynikłe z braku odpowiednich pozycji przedmiaru pokrywa Projektant, 5) Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zmienią się ww. przepisy prawa – zamówienie winno być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej, kompletnej dokumentacji. 6) Oprócz wersji papierowej dokumentacja projektowa musi być zapisana w formie elektronicznej ( edytowalnej) na nośniku CD/DVD ( w 1 egz), która winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, itp. Muszą być zapisać w formatach MS Word, AutoCAD i PDF, przedmiary i kosztorysy w programie kosztorysowym ( np. NORMA) oraz PDF. A części rysunkowe w formacie PDF i AutoCAD. 10. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz bieżącego informowania Zamawiającego o toku postępowania w pracach projektowych. Projekty budowlane i projekty wykonawcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej a także ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych oraz w nawiązaniu do stanu istniejącego. Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić nowelizacje przepisów prawa, jakie mogą nastąpić w trakcie realizacji zadania 2) reprezentacji Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w związku z wykonywaniem ww. dokumentacji projektowej, 3) uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, danych, informacji itp., niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej; w tym zgód właścicieli terenu na prowadzenie prac budowlanych 4) nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową przy założeniu, iż maksymalna ilość pobytów w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy nie przekroczy 20, 5) Wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji, -2- 6) wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmiany decyzji na realizację inwestycji (jeśli zmiany tego wymagają) w ramach otrzymanego wynagrodzenia, 7) przekazania w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy 1 egzemplarza uzgodnionego z Zamawiającym projektu wstępnego na mapach z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek. Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektu budowlanego. 10.1) W ramach projektu wstępnego należy między innymi: a) dołączyć plan zagospodarowania terenu wraz z projektowanym rozwiązaniem wykonanym na mapie z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek; b) dołączyć przekroje poprzeczne charakterystyczne wykonane w miejscach wątpliwych, zróżnicowanych wysokościowo, a także w miejscach gdzie inwestycja usytuowana jest blisko granicy pasa drogowego; c) dołączyć przekroje typowe konstrukcyjne , d) przedstawić miejsca kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami podziemnymi naziemnymi oraz innymi elementami mającymi wpływ na przebieg inwestycji; e) dołączyć mapę z inwentaryzacją zieleni kolidującej z inwestycją; f) dołączyć wypisy z rejestru gruntów oraz wskazać właścicieli od których konieczne będzie uzyskanie zgody na wejście w teren w ramach prowadzonej inwestycji; h) przedstawić Zamawiającemu harmonogram wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. Zaopiniowany pozytywnie przez Zamawiającego Projekt wstępny stanowi podstawę do dalszego szczegółowego projektowania i przeprowadzania innych czynności mających na celu uzyskanie innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień itp. 11. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej. Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie wykonywany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiający przewiduje następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 1) pierwsze spotkanie w siedzibie Zamawiającego po upływie 30 dni od dnia podpisania umowy, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych osób, którego głównymi celami są: a) prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie zagadnień związanych z koordynacją dokumentacji projektowej), b) omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający, c) omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, d) uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania; 2) spotkania robocze poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, oraz innych osób, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywają się z inicjatywy Wykonawcy, zainteresowanej strony lub Zamawiającego. 15. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu oraz w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego budowy lub przebudowy przepustu . Przez wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu. 2) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone . Wykonawca na każdą funkcje wymienioną poniżej wskaże osoby, , które spełniają następujące wymagania: 2.1.projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, , która opracowała ( była autorem lub współautorem) co najmniej jednej dokumentacji projektowej ( projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy przepustu na stanowisku projektanta branży mostowej lub sprawdzającego branży mostowej. 2.2. sprawdzającego posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, , która opracowała lub sprawdziła ( była autorem lub współautorem) co najmniej jednej dokumentacji projektowej( projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy przepustu na stanowisku projektanta branży drogowej lub sprawdzającego branży mostowej. Przez opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków w zakresie Potencjału kadrowego Wykonawcy wykazują łącznie. 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy , Analogicznie do treści § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącego terminu wystawienia odpowiednich dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, odpis o którym mowa w Częsci 11 ust.2 pkt 1 IDW winien być wystawiony także nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy, 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wyżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu ćo zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych iub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach iub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe personelu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, 2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii lub decyzji pozwalających ukończyć w terminie przedmiot umowy z przyczyn leżących po stronie organu administracji lub nastąpi zmiana stanu prawnego lub konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy lub procesu dokonywania podziałów geodezyjnych gruntów lub kolizji przedmiotu umowy z innymi istniejącymi pracami projektowymi realizowanymi przez osoby trzecie. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności, z zastrzeżeniem uwzględnienia ewentualnego przyczynienia się Wykonawcy do powstałego wydłużenia. 3) wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług, 4) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron, 5) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 6) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy 7) wystąpią dodatkowe prace , których wykonanie stało się konieczne ze względu na sytuacje niemożliwą wcześniej do przewidzenia, 8) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli wystąpią dodatkowe prace , których wykonanie stało się konieczne ze względu na sytuacje niemożliwą wcześniej do przewidzenia, 9) konieczności wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z istotnych powodów podanych przez Wykonawcę, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 3.Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż siatki przeciw ptakom, Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Chciałabym zlecić montaż siatki na balkonie w domu jednorodzinnym. Linka stalowa dookoła jest już zamontowana i siatka polietylenowa 50 mm X 50 mm we właściwym rozmiarze zakupiona. Chciałabym zapytać o koszt montażu takiej siatki. Mogę dosłać zdjęcia balkonu. Pozdrawiam, Kinga
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI