Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placów manewrowo - składowych na terenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placów manewrowo - składowych na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdynia
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający udzielający zamówień sektorowych
 • Termin składania wniosków2018-03-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517544-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517544-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placów manewrowo - składowych na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., krajowy numer identyfikacyjny 19192057700000, ul. ul. Rotterdamska  9 , 81-337   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6274036, e-mail przetargi@port.gdynia.pl, faks 58 6274578.
Adres strony internetowej (URL): https://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie w zamkniętej kopercie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placów manewrowo - składowych na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia”
Numer referencyjny: DSP-612/25/SW/01//18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu objętego przedmiotem zamówienia; 2) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z planem zagospodarowania terenu: 3) Opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – oddzielnie dla każdej z branż. 4) Wystąpienie na podstawie wielobranżowego projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji, zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa udzielonego przez ZMPG S.A., do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę oraz dostarczenie tej decyzji Zamawiającemu. 5) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w rozdziale IV SIWZ, która stanowi załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. usług w zakresie projektowania w branżach: hydrotechnicznej, drogowej, wod-kan, elektroenergetycznej, teletechnicznej, konstrukcyjnej, architektonicznej, wraz z czynnościami towarzyszącymi. Zamówienia te mogą zostać udzielone w okresie 2 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług. Wartość zamówień podobnych ustalona jest na nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 168
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Terminy realizacji zamówienia: 1) Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzgodnieniami – nie dłużej niż 10 tygodni od daty podpisania umowy. 2) Złożenie wniosków: o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o uzyskanie pozwolenia na wznoszenie i wykonywanie konstrukcji i urządzeń na polskich obszarach morskich – nie dłużej niż 1 (słownie: jeden) tydzień od daty odbioru projektu koncepcyjnego. 3) Termin wykonania dokumentacji geotechnicznej – nie dłużej niż 6 (słownie: sześć) tygodni od daty podpisania umowy. 4) Termin wykonania mapy do celów projektowych – nie dłużej niż 5 (słownie: pięć) tygodni od daty podpisania umowy. 5) Termin wykonania projektu budowlanego – nie dłużej niż 5 (słownie: pięć) tygodni od daty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 6) Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w terminie 1 (słownie: jednego) tygodnia od daty odbioru projektu budowlanego. 7) Termin zakończenia całości prac projektowych wraz z wykonaniem projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich - nie dłużej niż: a) 6 (słownie: sześć) tygodni, od daty odbioru projektu budowlanego przez Zamawiającego, na wykonanie projektu wykonawczego b) 1 (słownie: jeden) tydzień, od daty odbioru projektu wykonawczego przez Zamawiającego, na wykonanie kosztorysów, specyfikacji i przedmiarów; 8) Okres świadczenia usługi nadzoru autorskiego – okres realizacji robót budowlanych, aż do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Okres realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia szacuje się na 26 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego umowy na wykonanie robót budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 3) nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów. 4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000,00 złotych PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 (słownie: jednej) usługi obejmującej opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy lub przebudowy, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), układu drogowego w technologii nawierzchni z betonu cementowego, wylewanego „na mokro”, o jednolitej powierzchni minimum 20.000 m2 (słownie: dwadzieścia tysięcy metrów kwadratowych) o dopuszczalnym obciążeniu min. 10 T/m2; 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą realizowały niniejszy przedmiot zamówienia, tj.: a) co najmniej 7 projektantami (słownie: siedmioma) osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia), z których każda posiada uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) bez ograniczeń do projektowania w co najmniej jednej z poniższych specjalności: - konstrukcyjno – budowlanej; - drogowej; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; - architektonicznej; - gospodarki zielenią – architekt krajobrazu (nie musi posiadać uprawnień budowlanych). z tym że wszystkie te osoby łącznie posiadają uprawnienia we wszystkich wyżej wymienionych branżach. b) wśród osób, o których mowa w lit. a) jest co najmniej 1 (słownie: jedna osoba) posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności drogowej oraz doświadczenie w zakresie projektowania, obejmujące swoim zakresem opracowanie projektów jako projektant (co najmniej jednego o wymaganej powierzchni) budowlanych lub wykonawczych budowy lub przebudowy, w rozumieniu Prawa budowlanego, układu drogowego w technologii nawierzchni z betonu cementowego wylewanego „na mokro” o powierzchni minimum 15.000 m2 (słownie: piętnaście tysięcy metrów kwadratowych) o dopuszczalnym obciążeniu min. 10 T/m2, c) co najmniej 7 (słownie siedmioma) osobami sprawdzającymi, z których każda posiada uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) bez ograniczeń do projektowania w co najmniej jednej z poniższych specjalności: - konstrukcyjno – budowlanej; - drogowej; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; - architektonicznej; - gospodarki zielenią – architekt krajobrazu (nie musi posiadać uprawnień budowlanych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na następujących warunkach: 1) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy. Pełnomocnictwo powyższe, w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie musi zostać załączone do oferty. W toku postępowania Zamawiający będzie kontaktował się wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie z poszczególnymi Wykonawcami. Oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia winna wskazywać jako Wykonawcę wszystkie podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia; 2) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wskazywać pełnomocnika, wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz każdy z tych Wykonawców musi potwierdzić podpisem ustanowienie pełnomocnictwa (włącznie z podpisem podmiotu umocowanego na podstawie pełnomocnictwa, jeżeli jest on jednym z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Ponadto dokument Pełnomocnictwa w szczególności powinien wskazywać zakres umocowania, tj. określać, czy pełnomocnik jest uprawniony do: a) złożenia oferty w imieniu wszystkich Wykonawców i reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w ich imieniu, czy też b) złożenia oferty w imieniu wszystkich Wykonawców i reprezentowania ich w postępowaniu; 3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku spółek cywilnych należy dołączyć umowę spółki cywilnej regulującej sposób reprezentacji spółki na zewnątrz. 3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę/Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, pkt 1) – 2) i 4) niniejszego rozdziału, zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę/Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, zaś spełnienie warunku określonego w ust. 1, pkt. 3), ustali Zamawiający, po sprawdzeniu w/w rejestru. 4. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawcy spełniają łącznie poszczególne warunki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 2) niniejszego rozdziału. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego rozdziału. 6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w ust.1 pkt. 1) – 2) niniejszego rozdziału, polega na zasobach innych podmiotów powinien złożyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 1) zobowiązanie podmiotu do udzielania Wykonawcy zasobu ze wskazaniem: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunków, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; oraz oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2) oświadczenie Wykonawcy o skorzystaniu z zasobu podmiotu zobowiązanego w celu realizacji zamówienia. 7. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to podmiot udostępniający powyższy zasób musi brać czynny udział w wykonywaniu zamówienia tzn. musi być podwykonawcą. 8. Podmioty udostępniające swoje zasoby (z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) zobowiązane są złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 2) i 3) SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie stosowny dokument dostarczy każdy z Wykonawców); 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług obejmujących opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy lub przebudowy, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), układu drogowego w technologii nawierzchni z betonu cementowego, wylewanego „na mokro”, o jednolitej powierzchni minimum 20.000 m2 (słownie: dwadzieścia tysięcy metrów kwadratowych) o dopuszczalnym obciążeniu min. 10 T/m2; wraz z podaniem zakresu, terminu realizacji, nazwy i adresu Zamawiającego/Inwestora. Wykaz winien być sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Do wykazu Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane; 2) imienny wykaz osób, (projektantów i sprawdzających), które będą realizowały zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia (określenie zakresu uprawnień, specjalności) i kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego; wykaz ten winien być sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 3) dokument potwierdzający (polisę), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1) cena ofertowa brutto 80,00
2) termin wykonania projektu koncepcyjnego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZMIANA TERMINU WYKONANIA 1. Przedłużenie terminów realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutków takich okoliczności. 2. WYKONAWCA zobowiązany jest zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o każdym przypadku wstrzymania prac, z przyczyn, o których mowa w ust. 2 najpóźniej do następnego dnia roboczego od daty powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. 3. Opóźnienie w otrzymaniu, bądź brak otrzymania jakiegokolwiek pozwolenia lub decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy nie będzie uważane za spowodowane przyczynami leżącymi po stronie WYKONAWCY, o ile WYKONAWCA złoży terminowo, prawidłowe i kompletne, w myśl obowiązujących w danym zakresie przepisów, dokumenty, będące podstawą do wydania tych pozwoleń lub decyzji. ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może dotyczyć: 1) wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) zmiany wymagań organów administracji publicznej i podmiotów uzgadniających poszczególne rozwiązania projektowe, b) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie prac, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności, c) napotkania opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia realizacji przedmiotu umowy spowodowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO, d) wystąpienie siły wyższej skutkującej opóźnieniem prac WYKONAWCY, e) opóźnień w uzyskaniu pozwoleń i decyzji wynikające z przyczyn nie leżących po stronie WYKONAWCY, f) wprowadzenia zmian w odebranej dokumentacji, w przypadkach określonych w niniejszej umowie 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz z odpowiadającym temu zmniejszeniem wynagrodzenia WYKONAWCY w następujących przypadkach: a) zmiany wymagań organów administracji publicznej i podmiotów uzgadniających poszczególne rozwiązania projektowe, na warunkach wynikających ze zmienionych uzgodnień, b) zmiany przepisów prawa, która ma wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 3) zmiany wysokości wynagrodzenia w wypadku, gdy: a) ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY powtórzenie usług podobnych do świadczonych na podstawie niniejszej umowy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp, b) WYKONAWCA nie wykona prac w jakiejkolwiek części niezależnie od przyczyny, c) zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług odpowiednio do wprowadzonych zmian, d) zmianie ulegnie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ, e) zmianie ulegną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ. 2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę zapisów niniejszej umowy WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY obowiązani są niezwłocznie poinformować się pisemnie. 3. W przypadku, o którym mowa w ust 1 pkt 3) lit. d) i e) WYKONAWCA będzie zobowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, iż zmiana spowodowana wskazanymi tam okolicznościami będzie miała wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, nie wyłączając zmiany tego paragrafu, dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej. 5. ZAMAWIAJĄCY może żądać do dnia zakończenia wykonania przedmiotu umowy wprowadzenia zmian i modyfikacji w odebranej dokumentacji, wynikających ze zmian przepisów prawa na następujących zasadach: 1) W razie zamiaru ZAMAWIAJĄCEGO skorzystania z prawa wprowadzenia zmiany w odebranej dokumentacji, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę przedstawiając możliwie szczegółowy opis wnioskowanej zmiany. W najbliższym możliwym terminie, lecz nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania wniosku dotyczącego wprowadzenia zmiany, Wykonawca dokona analizy proponowanej zmiany oraz przekaże Zamawiającemu wyniki tej analizy zawierające następujące informacje: a) określenie kwoty, o którą wprowadzenie proponowanej zmiany zmniejszy kwotę wynagrodzenia lub kwoty, o którą wprowadzenie proponowanej zmiany zwiększy kwotę wynagrodzenia, albo potwierdzenie, iż wprowadzenie zmiany pozostanie bez wpływu na wynagrodzenie, b) wskazanie wpływu zmiany na terminy wykonania umowy (w szczególności określenie ewentualnego opóźnienia zakończenia wykonania Umowy), oraz c) wskazanie, czy wnioskowana zmiana jest istotna i czy w związku z tym będzie wymagała zmiany pozwoleń oraz wskazanie czy wnioskowana zmiana ma wpływ na funkcjonalność inwestycji. 2) Po zapoznaniu się z wynikami analizy dokonanej przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY rozważy zasadność wprowadzenia zmiany. Jeśli Zamawiający będzie kwestionował informacje Wykonawcy, to Strony podejmą rozmowy w dobrej wierze w celu osiągnięcia porozumienia. 3) Po uzgodnieniu przez Strony wysokości zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia oraz wpływu zmiany na termin wykonania Umowy według powyższych zasad, ZAMAWIAJĄCY podejmie decyzję, co do zasadności wprowadzenia zmiany, o czym zawiadomi WYKONAWCĘ. Jeśli Zamawiający wyda WYKONAWCY polecenie wprowadzenia przedmiotowej zmiany, polecenie to będzie wiążące dla WYKONAWCY, który będzie zobowiązany do wprowadzenia zmiany w odebranej dokumentacji zgodnie z uzgodnieniem Stron 4) zmiany w odebranej dokumentacji podlegają odbiorowi na zasadach określonych w § 9, § 10 i § 11, 5) jeśli wprowadzenie zmiany w odebranej dokumentacji będzie wymagało zmiany uzyskanych uprzednio pozwoleń, Wykonawca uzyska decyzje i inne akty administracyjne niezbędne do ostatecznego zatwierdzenia takiej zmiany. 6. Za zmiany nie będzie uważane usunięcie wad stwierdzonych w dokumentacji, które powinno być wykonane przez Wykonawcę bez względu na dodatkowy koszt.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-02, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Opis kryteriów i ich wagi: 1) cena ofertowa brutto (C) – 80 pkt. (80%); 2) termin wykonania projektu koncepcyjnego – 20 pkt. (20%). 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania określone w SIWZ oraz w wyniku przeprowadzonej oceny otrzyma największą ilość punktów zgodnie z poniższym wzorem: PKTo = (C) + (T) gdzie: 1) PKTo = punktacja badanej oferty, 2) (C) – liczba otrzymanych punktów w kryterium cena; 3) (T) – liczba otrzymanych punktów w kryterium termin wykonania projektu koncepcyjnego 3. Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie zgodnie z formułą: (C) = C n/C b x 80 pkt C n – cena najniższa spośród badanych ofert; C b – cena oferty badanej. 4. Kryterium termin wykonania projektu koncepcyjnego oceniane będzie według następujących zasad: • Termin wykonania projektu koncepcyjnego do 10 tygodni od daty podpisania umowy – 0 punktów; • Termin wykonania projektu koncepcyjnego do 8 tygodni od daty podpisania umowy – 10 punktów • termin wykonania projektu koncepcyjnego do 6 tygodni od daty podpisania umowy - 20 punktów. 5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i terminu, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 6. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę zanikającego sygnału z anteny - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania24-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę zanikającego sygnału z anteny naziemnej. Proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa drogi gminnej, ul. Jasnej w Pogwizdowie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI