Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu: Bieździedza, Sowina - gm. Kołaczyce - zadanie Nr 1 Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu: Bieździadka, Lublica - gm. Kołaczyce - zadanie Nr 2 Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna - gm. Kołaczyce - zadanie Nr 3
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJasło
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi badań katastralnych
 • Termin składania wniosków12/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarosta Jasielski
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-01
 • Numer ogłoszenia1/2010/92272
TREŚĆ PRZETARGU
Jasło: Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu: Bieździedza, Sowina - gm. Kołaczyce - zadanie Nr 1Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu: Bieździadka, Lublica - gm. Kołaczyce - zadanie Nr 2 Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna - gm. Kołaczyce - zadanie Nr 3
Numer ogłoszenia: 92272 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starosta Jasielski , Rynek 18, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 4483410, faks 013 4463189.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.jaslo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu: Bieździedza, Sowina - gm. Kołaczyce - zadanie Nr 1 Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu: Bieździadka, Lublica - gm. Kołaczyce - zadanie Nr 2 Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna - gm. Kołaczyce - zadanie Nr 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu: Bieździedza, Sowina - gm. Kołaczyce - zadanie Nr 1(1 598 ha, około 3 380 działek, około 1240 budynków), Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu: Bieździadka, Lublica - gm. Kołaczyce - zadanie Nr 2 (1 592 ha, około 3 050 działek, około 1100 budynków) Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna - gm. Kołaczyce - zadanie Nr 3 (1 201 ha, około 1 950 działek, około 550 budynków)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków, do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenie - zał. nr 3

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy wykażą, że wykonali usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (zadanie nr 1 - co najmniej 2 zadania obejmujące opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków o wartości każdego z zadań nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, zadanie nr 2 - co najmniej 2 zadania obejmujące opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków o wartości każdego z zadań nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, zadanie nr 3 - co najmniej 2 zadania obejmujące opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków o wartości każdego z zadań nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie - na podstawie oświadczenie - zał. nr 3 i zał. Nr 4

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenie - zał. nr 3

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować co najmniej: zadania Nr 1 - dwie osoby posiadającymi uprawnianie zawodowe z zakresu 2, zadanie Nr 2 - dwie osoby posiadającymi uprawnianie zawodowe z zakresu 2, zadanie Nr 3 - dwie osoby posiadającymi uprawnianie zawodowe z zakresu 2 - ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenie - zał. nr 4 oraz wykazu osób - na podstawie oświadczenie - zał. nr 3 i zał. Nr 5

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenie - zał. nr 3

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.jaslo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 204.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 34 ( kancelaria ogólna)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu: Bieździedza, Sowina - gm. Kołaczyce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu: Bieździedza, Sowina - gm. Kołaczyce (1 598 ha, około 3 380 działek, 1 240 budynków)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu: Bieździadka, Lublica - gm. Kołaczyce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu: Bieździadka, Lublica - gm. Kołaczyce (1 592 ha, około 3 050 działek, 1 100 budynków)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna - gm. Kołaczyce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna - gm. Kołaczyce ( 1 201 ha, około 1 950 działek, około 550 budynków)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przygotowanie dokumentacji technicznej budowy placów parkingowych - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję wykonawcy pełnej dokumentacji technicznej budowy dwóch placów parkingowych do 10 m-c w Rzeszowie. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Jasło: Dostawa używanych żelbetowych płyt drogowych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI