Obsługa Zasobów Mieszkaniowych Administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Obsługa Zasobów Mieszkaniowych Administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOborniki Śląskie
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty budowlane
 • Termin składania wniosków30/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-01
 • Numer ogłoszenia1/2010/74359
TREŚĆ PRZETARGU
Oborniki Śląskie: Obsługa Zasobów Mieszkaniowych Administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich.
Numer ogłoszenia: 74359 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich , ul. Wąska 10, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103245, faks 071 3103245.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa Zasobów Mieszkaniowych Administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I)roboty budowlane: a)drobne roboty murarskie , tynkarskie i betoniarskie (remonty kominów , murów tynków i elementów betonowych budynków ) b)roboty ciesielskie i stolarskie (drobne remonty więźb dachowych i stolarki okiennej oraz drzwiowej , naprawy stropów i schodów itp. ) c)roboty dekarskie (konserwacja połaci i usuwanie przecieków dachu , czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych ) d)roboty posadzkarskie (naprawa posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych , remonty podłóg drewnianych ) e)roboty szklarskie f)roboty malarskie g)roboty ślusarskie (np. naprawa ogrodzeń ) II)roboty instalacyjne , w tym instalacji : a)wodociągowych b)kanalizacyjnych c)gazowych d)centralnego ogrzewania i ciepłej wody III)roboty instalacji elektrycznych Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy pełnej fachowości i dyspozycyjności (natychmiastowego , po zgłoszeniu przez zamawiającego , zabezpieczenia miejsca awarii oraz gotowości postawienia brygady remontowej w terminie do 24 godzin od zgłoszenia awarii ) oraz zastosowania do wykonania zleconych robót materiałów najwyższej jakości , jeżeli to wymagane opatrzonych stosownymi dopuszczeniami do stosowania i atestami ( dotyczy szczególnie robót instalacyjnych ). Roboty budowlane takie jak roboty instalacyjne , w tym wymienione wyżej roboty instalacji gazowych i roboty instalacji elektrycznych , czy roboty murarskie dotyczące kominów muszą być po wykonaniu opatrzone protokołami odbioru odpowiednich służb . Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń , zaświadczeń , obsługi geodezyjnej i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie wykonawcy. Awarie wykonywane w niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy - płatne 100%..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 2000,00 zł (dwa tysiące 00/100 zł)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia: Lp: Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: 1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2 Zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 3 Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów : Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena - stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto Wg załącznika nr 2 - 100%.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://oborniki-slaskie.ibip.wroc.pl/public
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich ul. Wąska 10, 55-120 Oborniki Śląskie pokój nr: sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich ul. Wąska 10, 55-120 Oborniki Śląskie pokój nr: sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 30.04.2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie lustra do łazienki - Świdnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie lustra do łazienki 100 x 75 5 mm faza 10 mm. Do wklejenia. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI