Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyTeatr im. Jana Kochanowskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-05
 • Numer ogłoszenia534454-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 534454-N-2019 z dnia 2019-04-05 r.

Teatr im. Jana Kochanowskiego: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Tytuł Projektu: Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne. Nr Umowy: POIS.08.01.00-00-0062/17-00 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa 08 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Jana Kochanowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 27971700000000, ul. Plac Teatralny  12 , 45-056  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4545942, , e-mail przetargi@teatropole.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.teatropole.pl; http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
https://drive.google.com/open?id=1H1iZMZCI7dWX__OtypqwxFUbbeO4ag4I - dotyczy części III/2, III/3, III/4, III/5, III/6 - dokumentacja projektowa i przedmiary do wypełnienia

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie (papierowo) na adres: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu Pl. Teatralny 12 45-056 Opole - Sekretariat - zgodnie z IDW
Adres:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu Pl. Teatralny 12 45-056 Opole

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
Numer referencyjny: SZP-26-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne. Głównym przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: a) przebudowy głównej fasady Teatru z przyległym otoczeniem oraz przebudowy pomieszczenia na Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze; b) przebudowy systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru; c) przebudowy i modernizacji istniejącego zasilania budynku Teatru. Przedmiotowa przebudowa i modernizacja są konieczne m.in. do wykonania w związku z wykonaniem w ramach projektu modernizacji systemu elektroakustycznego i oświetleniowego scen teatralnych; d) modernizacji systemu elektroakustycznego scen teatralnych oraz systemu oświetleniowego Małej Sceny.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45210000-2
45220000-5
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45320000-6
45400000-1
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp – polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których potrzeba wniknęła na etapie realizacji inwestycji lub eksploatacji, do wysokości nie większej niż 20% wartości netto zamówienia podstawowego .
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-24
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-08-24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga by Wykonawca znajdował się w sytuacji finansowej lub ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności); - wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości łącznej co najmniej 2.000.000,00 PLN. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, co najmniej, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował roboty budowlane, o wymaganiach jak poniżej: a) co najmniej 1 (jedną) wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną robotę budowlaną o łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 10.000.000,00 PLN brutto (dziesięć milionów złotych brutto), polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej obejmującą prace w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych; b) co najmniej 1 (jedną) wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną robotę budowlaną w obiekcie użyteczności publicznej obejmującą w swym zakresie m.in. dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu elektroakustycznego o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN brutto (jeden milion złotych brutto); c) co najmniej 1 (jedną) wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną robotę budowlaną w obiekcie użyteczności publicznej obejmującą w swym zakresie m.in. dostawę, instalację i uruchomienie systemu oświetlenia o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 PLN brutto (siedemset tysięcy złotych brutto). Zamawiający dopuszcza spełnienie każdego z warunków określonych powyżej w lit. a), b) i c) w ramach jednego, dwóch lub trzech zadań inwestycyjnych. Pod nazwą „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny (definicja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zmianami, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Zamawiający wskazuje ponadto, że roboty budowlane, o których mowa powyżej, będą uznane za wykonane, jeżeli przed upływem terminu składania ofert przedmiot zamówienia został potwierdzony przez inwestora lub podmiot działający w imieniu inwestora jako należycie wykonany, tj. zostało podpisane świadectwo przejęcia robót, protokół odbioru bądź inny dokument równoważny potwierdzający należyte wykonanie robót oraz potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby (Kluczowy personel Wykonawcy) posiadające niżej określone kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: a) Kierownik budowy – co najmniej jedna osoba posiadająca łącznie: aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi; co najmniej 5-letnie doświadczenie jako Kierownik budowy; co najmniej jedną realizację, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, na stanowisku Kierownika budowy, wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót budowlanych co najmniej 15.000.000,00 (słownie piętnaście milionów złoty) PLN brutto, polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej, obejmującej prace w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych. b) Kierownik robót w branży elektrycznej i AKPiA – co najmniej jedna osoba, posiadająca łącznie: aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – do kierowania robotami w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych; co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych lub kierownika budowy. c) Kierownik robót w branży sanitarnej – co najmniej jedna osoba posiadająca łącznie: aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych; co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy. d) Specjalista ds. elektroakustyki – co najmniej jedna osoba, która posiada wykształcenie techniczne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalacji, konfiguracji i uruchamiania systemów elektroakustycznych, i która w okresie ostatnich 5 lat kierowała pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu elektroakustycznego systemu wsparcia akustyki wnętrza dla obiektu o minimum 500 miejscach na widowni e) Specjalista ds. oświetlenia scenicznego – co najmniej jedna osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji oświetlenia scenicznego i która w okresie ostatnich 5 lat kierowała pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu oświetlenia scenicznego dla co najmniej 1 obiektu. Zgodnie art. 22d ust. 2 Pzp. Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych, lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Inne wymagania Zamawiającego, dot. warunków udziału w postępowaniu: - Przez ww. uprawnienia budowlane, o których mowa w pkt. 8.2.3).B IDW, Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: • nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz • posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych - wskazane w pkt. 8.2.3)B lit. a)-c) IDW osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia. - Wykaz osób wskazany w pkt. B. powyżej powinien być uważany jako minimalne wymaganie Zamawiającego dla wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej oraz rzetelnego wypełniania obowiązków Wykonawcy. -wynagrodzenie ewentualnie wskazanych dodatkowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę należy uwzględnić w cenie oferty. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Wykonawcy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca winien uwzględnić je w cenie oferty.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Pzp, Wykonawca przedkłada: - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz pkt. 8 Pzp, Wykonawca przedkłada: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca przedkłada: - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składek; - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (co najmniej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW). Dowodami, o których mowa w powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do IDW).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dowód wniesienia wadium. Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do IDW). Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). Wypełnione Przedmiary Robót (Część III/6 SIWZ). Oświadczenie – grupy kapitałowe (Załącznik nr 4 do IDW). Przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 5 dni przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zgodną z pkt. 10.4 niniejszej IDW; 2) kserokopie uprawnień budowlanych osób wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób (na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do IDW) wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i opłaceniu obowiązkowej składki OC, potwierdzone za zgodność z oryginałem; 3) kserokopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w Części II SIWZ (wzorze Umowy w sprawie zamówienia publicznego), wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składek; 4) HRF Wykonawcy, zgodny z umową w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą, jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) zgodnie z Rozdziałem 11 IDW - I część SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Rozwiązania technologiczne 20,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady 15,00
Kwalifikacje zawodowe specjalisty ds elektroakustyki wyznaczonego do realizacji zamówienia 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób pełniących funkcje kierownicze na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego oraz zastąpienie osoby Wykonawcy pełniącego funkcje kierownicze osobą o uprawnieniach zgodnych z wymogami SIWZ; b) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 2 umowy oraz terminów pośrednich wskazanych w HRF Wykonawcy, w przypadku: wystąpienia przestojów w realizacji robót budowlanych Wykonawcy, z winy Zamawiającego; termin wykonania przedmiotu umowy zostanie w takiej sytuacji przedłużony o czas trwania przestojów; w przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres równy tej zwłoce; w sytuacji konieczności wykonania robót podobnych, dodatkowych, zamiennych, o ile wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia wykonania umowy, w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy; c) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy lub terminów pośrednich wskazanych w HRF Wykonawcy, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, stosownie udokumentowanych przez Wykonawcę. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy, o których mowa powyżej, rozumie się zdarzenie, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym: długotrwałe opady deszczu, śniegu, gradu, długotrwałe niskie temperatury, trąba powietrzna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające przez okres co najmniej 14–u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie, w szczególności ze względu na technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi normami lub przepisami prawnymi, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a powodujących brak możliwości realizacji robót budowlanych zgodnie z HRF Wykonawcy, w wyniku których zachodzi konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność odejścia od standardowo przyjętej technologii realizacji inwestycji; działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; zawieszenie wykonania umowy przez Zamawiającego; wystąpienie niewybuchów, których procedura usunięcia uniemożliwia przez okres co najmniej 7-u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie. d) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; w tym wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 7 niniejszej umowy; e) zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jakie musiał spełniać podwykonawca pierwotny); f) uzupełnienia i zmiany załączników do niniejszej umowy; g) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany do umowy o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji umowy, w szczególności dotyczącej numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, osób upoważnionych do komunikowania się, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej itp., h) kiedy konieczność taka będzie wynikać z zaleceń lub uzgodnień z Instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą, i) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji zmniejszenia bądź cofnięcia Zamawiającemu przyznanego dofinansowania z Umowy o dofinansowanie, na realizację przedmiotowej umowy lub zmiany tejże Umowy o dofinansowanie; j) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, polegających na zwiększeniu bądź zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym konieczności zmiany wynagrodzenia (stosownego zmniejszenia bądź zwiększenia); k) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia robót zamiennych, na zasadach określonych w § 20 niniejszej umowy – w tym ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia; l) zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, w tym ewentualnej zmiany wynagrodzenia; m) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; n) wystąpi konieczność dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; o) wystąpi konieczność dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego; p) wystąpi konieczność dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane; q) wystąpi konieczność dokonania aktualizacji HRI, zgodnie z niniejszą umową lub z uwagi na zaistniałe zmiany w kalendarzu artystycznym Zamawiającego lub w związku z zaistniałą sytuacją na budowie; r) w sytuacji udowodnienia przez Wykonawcę, że na rynku ubezpieczeniowym nie jest możliwe uzyskanie ubezpieczenia określonego w § 13 ust. 1 umowy, Zamawiający umożliwia wprowadzenie zmian, które dostosują wymagania wskazane w § 13 ust. 1 umowy do sytuacji na rynku ubezpieczeniowym.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie blatu do łazienki - Opole
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie blatu do łazienki z umywalką w jednym na początek. Proszę o oferty i ewentualne przesłanie projektów.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI