Naprawy, konserwacje i usuwanie awarii w branzy ogólnobudowlanej wraz z pogotowiem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Naprawy, konserwacje i usuwanie awarii w branzy ogólnobudowlanej wraz z pogotowiem w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-01-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504117-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504117-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy: Naprawy, konserwacje i usuwanie awarii w branzy ogólnobudowlanej wraz z pogotowiem w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 1081793400000, ul. ul. Bolesława Chrobrego  7 , 02-479   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 863 55 24, e-mail e.mlynarska@zgnwlochy.waw.pl, faks 22 863 55 24.
Adres strony internetowej (URL): www.zgnwlochy.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zgnwlochy.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgnwlochy.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st.Warszawa, ul. Bolesława Chrobrego 7 (wejscie od ul. Milanowskiej 8a) kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy, konserwacje i usuwanie awarii w branzy ogólnobudowlanej wraz z pogotowiem w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
Numer referencyjny: ZP.26.2.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH OGÓLNOBUDOWLANYCH: Sprawdzenie stanu sprawności użytkowej elementów i urządzeń budynków •Montaż gotowych elementów takich jak: szafki, osłony, zawiasy, haki, gabloty ogłoszeniowe, tablice informacyjne, ościeżnice okienne i drzwiowe, lub ich ewentualna wymiana w budynku i na terenie przyległym do budynku. •Usunięcie niebezpiecznych elementów metalowych w budynku, na budynku. •Naprawa, uzupełnienie, lub ewentualna wymiana wywietrzników i wyłazów, znaków informacyjnych, krat okiennych w budynku. •Montaż, lub wymiana tablic hipotecznych, numeracji klatek schodowych, tablic informacyjnych dostarczonych przez administracje, w budynku, na budynku. •Naprawa drzwiczek, wnęk i szafek nieelektrycznych z ich wymianą, lub montażem nowych w budynku. •Czyszczenie rur spustowych do czyszczaka żeliwki •Czyszczenie rynien bez zdejmowania •Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych •Wymiana klamek •Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami •Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych •Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych •Założenie na nowym miejscu nawiewników •Założenie na nowym miejscu haków wiatrowych •Założenie na nowym miejscu łączników okiennych spinających- skręcanie okien •Założenie na nowym miejscu zakrętek •Założenie na nowym miejscu kłódki •Założenie na nowym miejscu skobla •Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych i trzy-skrzydłowych •Dopasowanie furtki •Wymiana wkładek 'Yale' •Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych ZAKRES NAPRAW OGÓLNOBUDOWLANYCH: •Wydzielenie i zabezpieczenie strefy robót •Malowanie farbą ochronną w kolorze podobnym naprawianych, uzupełnianych, lub wymienianych elementów metalowych. •Uzupełnienie, lub wymiana oszklenia stolarki i ślusarki budowlanej tj. szafki licznikowe, wnękowe, tablice informacyjne, drzwi kabinowe i szybowe dźwigów itp. •Uzupełnienie, lub wymiana okitowania i uszczelnienia szyb. •Drobna naprawa powierzchni dachu krytego papą z wykonaniem smarówki na naprawianej powierzchni. •Wstawienie łat w pokrycie papowe. •Drobna naprawa obróbek blacharskich, nadanie spadków, prostowanie. •Naprawa podokienników •Nalutowanie łat. •Naprawa wyłazów na dach – uszczelnienie, umocowanie. •Przekucie czapy kominowej. •Wykucie otworu w ścianie. •Zainstalowanie nasady wiatrochronnej typu „Caga” na przewodzie kominowym. •Zabezpieczenie, (siatkowanie) przewodów kominowych wentylacyjnych przed ptakami. •Obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej •Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej •Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20cm •Rynny dachowe półokrągłe - z blachy ocynkowanej •Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych kitem •Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe •Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym •Wymiana haka rynnowego •Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - rury wywiewne •Rozmrożenie kosza zlewowego •Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe •Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 •Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia •Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone •Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych •Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu •Zabicie otworów płytą OSB gr. 18 mm •Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł •Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dług. ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki •Wymiana elementów podłóg z desek – progi •Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach drzwiowych •Wykonanie z gotowych prefabrykatów skrzydeł drzwiowych płycinowych do 2.0 m2 •Uszczelnienie pianką podokienników •Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglastego •Naprawa drabiny na dach •Montaż gumowych wycieraczek •Zabezpieczenie podłóg folią •Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów •Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt •Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie •Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – PCW •Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone •Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą •Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01 •Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; •Wykonanie opaski z mieszanki betonowej •Wykonanie podestu z mieszanki betonowej •Skucie nierówności betonu •Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek •Przemurowanie przewodów kominowych •Obsadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł •Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej •Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach •Wykon. tynku uzupeł. zwyk. kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz. puszkach, wyłącz. itp. oraz hakach, wspornikach itp. •Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram.,betonu na stropach •Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych •Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami •Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW •Drzwi stalowe o pow. do 2 m2 •Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej •Montaż płyt OSB gr 19 mm na istniejącej podłodze •Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego •Wymiana desek podłogowych •Rozebranie podłóg drewnianych białych •Obsadzenie uchwytów do flag w ścianach z cegieł •Założenie na nowym miejscu kątowników metalowych do drzwi •Założenie na nowym miejscu stopki ograniczającej •Założenie na nowym miejscu sprężyn •Wymiana lub uzupełnienie krat prostych •Spaw. czołowe belek stal. dwuteowych o wys. do 160 mm •Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi •Dorobienie kluczy •Naprawa furtki, skrzydła bramy metalowej w ramie •Szklenie ram drew. zdejmow. pojedyńcz. na listwy z podkitow. szkłem płaskim ciągn. grub. 2-3 mm o pow.szyby ponad 0.5 m2 •Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych •Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej •Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej •Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej •Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej •Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem •Skasowanie wykwitów (zacieków) •Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki •Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm •Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych •Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm •Montaż i naciąganie linki metalowej na słupkach ogrodzenia •Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych – rozebranie •Wykucie słupka stalowego z ogrodzenia •Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników •Bramy prętowe stalowe •Zabetonowanie słupków przybramowych •Inne roboty ogólnobudowlane związane z charakterem prac. oraz prace w zakresie doraźnego usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanym.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-7
45422100-2
45453000-7
45262321-7
45442100-8
45421130-4
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 315349,83
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  11   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-02-01   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
11 2018-02-01 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż – 250.000,00 zł.oraz będzie posiadał takie ubezpieczenie w okresie realizacji zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże,że wykonał podobne roboty/usługi nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 usługi polegające na naprawach, usuwaniu awarii w branży ogólnobudowlanej o wartości minimalnej 100 000,00 zł każda z nich. Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy (tj. Dz. z 2016 r. poz 1725).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
-Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; -Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; -Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga: 1.posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż – 250.000,00 zł. 2.wykazu podobnych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 usługi polegające na naprawach, usuwaniu awarii w branży ogólnobudowlanej o wartości minimalnej 100 000,00 zł każda z nich. 3.wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta powinna składać się z: 1) wypełnionego formularza oferty- wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ 3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy,- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ 4) wykaz robót, 5) wykaz osób, 6) wypełnionego oświadczenia o informacji o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, 7) dowodów o których mowa w pkt XVII SIWZ - w przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. 8) dokumentu potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy ( np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej) 9) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 10) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
Reakcja na zgłoszenie 20,00
Zatrudnienie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę o wykonania 2 kondygnacji domu jednorodzinnego - Ząbki
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę o wykonania 2 kondygnacji domu jednorodzinnego. Do wymurowania 40 palet gazobetonu, stropy teriva około 55 palet, jeden balkon. Dach płaski - stropodach teriva. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI