Naprawa dróg gruntowych i ścinka poboczy gruntowych w obszarze działania Zarządu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Naprawa dróg gruntowych i ścinka poboczy gruntowych w obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w 2019 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKartuzy
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-15
 • Numer ogłoszenia525779-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525779-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach: Naprawa dróg gruntowych i ścinka poboczy gruntowych w obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach, krajowy numer identyfikacyjny 19168725300000, ul. ul. Gdańska  26 , 83-300  Kartuzy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6810715, e-mail sekretariat@zdpk.pl, zdpk@zdpk.pl, faks 58 6811522.
Adres strony internetowej (URL): http://zdp.kartuzy.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zdp.kartuzy.ibip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa dróg gruntowych i ścinka poboczy gruntowych w obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w 2019 r.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa dróg gruntowych i ścinka poboczy gruntowych w obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w 2019 r. Zamówienie podzielono na 2 części: 1) Część 1 zamówienia: naprawa dróg gruntowych w 2019 r. Zakres rzeczowy obejmuje profilowanie mechaniczne dróg gruntowych i wykonanie na-wierzchni żwirowych, tłuczniowych i z gruzu betonowego wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem oraz powierzchniowe odwodnienie wska-zanych przez Zamawiającego miejsc nawierzchni drogi polegające na zdjęciu nadmiaru ziemi, uformowaniu w poboczu drogi koryta umożliwiającego naturalny spływ wody opadowej z po-wierzchni jezdni do istniejącego rowu lub na przyległy teren wraz zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem. Prace ww. mają być wykonywane z za-chowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót: 1 Wykonanie robót ziemnych z odwozem na 2 km: 10,00 m³ , 2 Profilowanie dróg z zagęszczeniem: 30,00 km, 3 Profilowanie dróg: 3,00 km, 4 Wykonanie nawierzchni tłuczniowej o grubości 7 cm : 1 300,00 m2, 5 Wykonanie nawierzchni żwirowej o grubości 8 cm : 660,00 m2, 6 Wykonanie nawierzchni z gruzu betonowego o grubości 10 cm: 900,00 m2 . UWAGA: Odcinki dróg gruntowych, których będą dotyczyły sukcesywne zlecenia w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia wynosić będą od 0,4 km do 3 km. 2) Część 2 zamówienia: ścinanie poboczy gruntowych w 2019 r. Zakres rzeczowy obejmuje ścinkę poboczy gruntowych wraz z zabezpieczeniem miejsca pro-wadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem oraz powierzchniowe odwodnienie wskaza-nych przez Zamawiającego miejsc nawierzchni drogi polegające na zdjęciu nadmiaru ziemi, uformowaniu w poboczu drogi koryta umożliwiającego naturalny spływ wody opadowej z po-wierzchni jezdni do istniejącego rowu lub na przyległy teren wraz zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem. Prace ww. mają być wykonywane z za-chowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót: 1. Ścinanie poboczy o szerokości śr 1,5 m (dotyczy poboczy przy drogach gruntowych i bitumicznych) : 30 000,00 mb. 2. Czas przystąpienia do realizacji robót ustala się na: 1) w trybie nagłym/awaryjnym do 3 godzin od zgłoszenia telefonicznego, fax, e-mail w przy-padku sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu 2) w trybie zwykłym do 5 dni zgodnie z ustalonym harmonogramem, o ile nie zostanie okre-ślony inny termin. (zgodnie z ofertą) 3. Wykonawca powinien dysponować: telefonem stacjonarnym i tel. komórkowym do bezpo-średniej łączności z Wykonawcą - osobą odpowiedzialną za podjęcie czynności w trybie awa-ryjnym – wskazaną do kontaktów w umowie. 4. Wymagania szczegółowe stawiane Wykonawcy a związane z przedmiotem zamówienia: 1) wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług transportowych samochodem samowyła-dowczym w czasie i miejscach określonych przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania usług w przeddzień ich wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do dyspo-nowania sprawnym samochodem oraz do posiadania ważnego ubezpieczenia OC pojazdu. 2) wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykona-nie zamówienia. 3) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 4) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiają-cego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 6) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę pod-czas wykonywania przedmiotu zamówienia. 7) Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca. 8) Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi: 3-ce, z tym że okres rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie ścinki poboczy wynosi 12 m-cy. 9) Zamówienie podzielono na 2 części i dopuszcza się składanie ofert częściowych.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7
45236000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP - w okresie 3 lat od dnia udzielenia przedmiotowego zamówienia, dotychczasowemu wykonawcy zamówienia, które polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-16
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a1) zdolności zawodowych - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wy-każe, odpowiednio że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budow-lane polegające na wyrównaniu lub przebudowie/remoncie nawierzchni gruntowej o wartości łącznej nie mniejszej niż 80.000 zł brutto każda, potwierdzonych, że te roboty zostały wykona-ne należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – warunek dla części I zamówienia. - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budow-lane polegające na wyrównaniu lub przebudowie/remoncie nawierzchni gruntowej albo ścince poboczy o wartości łącznej nie mniejszej niż 80.000 zł brutto każda, potwierdzonych, że te ro-boty zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukoń-czone - warunek dla części II zamówienia. a2) zdolności technicznych - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, odpowiednio: - minimum 2 równiarkami i 2 walcami drogowymi: warunek dla I części zamówienia, - minimum 1 ścinarką: warunek dla II części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z dowodami określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie 2) Wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy, Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ(jeśli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: a) 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za I część zamówienia. b) 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za II część zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, lecz nie później niż do dnia 01.04.2019 r. do godz. 1100. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 59 1020 1866 0000 1102 0002 6989, z podaniem tytułu „Wadium - przetarg nieograniczony pn.: Naprawa dróg gruntowych i ścinka poboczy gruntowych w obszarze działania Za-rządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w 2019 r. Część …” UWAGA: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 5. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a do oferty - wymóg porządkowy, należy załączyć opisaną zgodnie z pkt 4 kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia cza-su wpływu wadium na swoje konto. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt 2, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w osobnej opisanej kopercie (kopertę wadium spiąć z kopertą oferta), natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. 7. Wadium składane w formie określonej w pkt 6 musi mieć datę początkową ważności równą, co najmniej terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium wniesionym w formie niepieniężnej albo zostanie przedłużony przez Wykonawcę albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 8. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium przetargowego, w treści tych gwarancji i poręczeń nie mogą być żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do ich realizacji. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 4a zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 15. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b odrzucenie oferty wykonawcy przez zamawiającego. 16. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach oraz na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
9. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 9.1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 9.2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na pod-stawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastą-pić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, je-żeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. 9.3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychcza-sowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zosta-ły spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pier-wotnie w umowie lub umowie ramowej, 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotych-czasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podsta-wie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budow-lane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 9.4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zmiana zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia wynikająca z ewentualnej różnicy mie-dzy szacowanymi ilościami robót określonymi w formularzu ofertowym a rzeczywistymi ilo-ściami wynikającymi z obmiarów powykonawczych robót; 2) zmiana ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z ewentualnej różnicy miedzy szacowanymi ilościami robót określonymi w formularzu ofertowym a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru powykonawczego robót; 3) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) wydłużenie terminu realizacji umowy – odrębnego zlecenia, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyż-szymi okolicznościami okres; b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej; c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczegól-ności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawia-jącego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; W przypadku wystą-pienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przed-miotu w sposób należyty. 4) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowa-nych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, 5) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie za-mówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, 6) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu. 7) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwy-czajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została wypowie-dziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograni-czone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pio-runy itp. b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na któ-rego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pra-wo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że pro-ponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniej-szym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, c) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez również podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 647' k.c. 9.5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-01, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Naprawa dróg gruntowych w 2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje profilowanie mechaniczne dróg gruntowych i wykonanie na-wierzchni żwirowych, tłuczniowych i z gruzu betonowego wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem oraz powierzchniowe odwodnienie wska-zanych przez Zamawiającego miejsc nawierzchni drogi polegające na zdjęciu nadmiaru ziemi, uformowaniu w poboczu drogi koryta umożliwiającego naturalny spływ wody opadowej z po-wierzchni jezdni do istniejącego rowu lub na przyległy teren wraz zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem. Prace ww. mają być wykonywane z za-chowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót: 1 Wykonanie robót ziemnych z odwozem na 2 km 10,00 m³, 2 Profilowanie dróg z zagęszczeniem 30,00 km, 3 Profilowanie dróg 3,00 km, 4 Wykonanie nawierzchni tłuczniowej o grubości 7 cm 1 300,00 m2, 5 Wykonanie nawierzchni żwirowej o grubości 8 cm 660,00 m2, 6 Wykonanie nawierzchni z gruzu betonowego o grubości 10 cm 900,00 m2. UWAGA: Odcinki dróg gruntowych, których będą dotyczyły sukcesywne zlecenia w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia wynosić będą od 0,4 km do 3 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Ścinanie poboczy gruntowych w 2019 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje ścinkę poboczy gruntowych wraz z zabezpieczeniem miejsca pro-wadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem oraz powierzchniowe odwodnienie wskaza-nych przez Zamawiającego miejsc nawierzchni drogi polegające na zdjęciu nadmiaru ziemi, uformowaniu w poboczu drogi koryta umożliwiającego naturalny spływ wody opadowej z po-wierzchni jezdni do istniejącego rowu lub na przyległy teren wraz zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym jego oznakowaniem. Prace ww. mają być wykonywane z za-chowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót: Ścinanie poboczy o szerokości śr 1,5 m (dotyczy poboczy przy drogach gruntowych i bitumicznych) : 30 000,00 mb
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45236000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace budowlane - Ustka
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace budowlane - przebudowa i remont budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI