Naprawa dróg, alejek, chodników i placów na terenie cmentarzy komunalnych, parków...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Naprawa dróg, alejek, chodników i placów na terenie cmentarzy komunalnych, parków i skwerów miejskich, dla których funkcję zarządcy pełni Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSłupsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-03-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-14
 • Numer ogłoszenia528883-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528883-N-2018 z dnia 2018-03-14 r.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku: Naprawa dróg, alejek, chodników i placów na terenie cmentarzy komunalnych, parków i skwerów miejskich, dla których funkcję zarządcy pełni Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 221221715, ul. Przemysłowa  73 , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 59 841 00 91, e-mail zamowienia@zimslupsk.com, faks +48 59 848 37 35.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zimslupsk.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zimslupsk.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej: osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa dróg, alejek, chodników i placów na terenie cmentarzy komunalnych, parków i skwerów miejskich, dla których funkcję zarządcy pełni Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
Numer referencyjny: ZIM.ZP.IV.341/4/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Naprawa dróg, alejek, chodników i placów na terenie cmentarzy komunalnych, parków i skwerów miejskich, dla których funkcję zarządcy pełni Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) uzupełnienia ubytków w nawierzchniach drogowych; 2) wykonywanie napraw sieci i instalacji odprowadzających wody opadowe i roztopowe, odwodnienia powierzchni dróg, alejek, chodników i placów; 3) wykonywanie remontów i uzupełnień nawierzchni chodników i ciągów pieszo – jezdnych; 4) profilowanie i utwardzanie nawierzchni; 5) wykonywanie robót odtworzeniowych na nawierzchniach i w miejscach odprowadzających wody opadowe i roztopowe, 6) uzupełnianie i profilowanie poboczy alejek, chodników, schodów wg wskazań Zamawiającego; 7) natychmiastowe usuwanie awarii na drogach lub chodnikach, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 3.Łączna powierzchnia alejek w parkach i skwerach miejskich wynosi 75.897 m2: 1) nawierzchnie na terenach zieleni wykonane są w różnych technologiach – asfalt, kostka brukowa betonowa, kostka kamienna, płyty chodnikowe betonowe i kamienne, 2) na terenach zieleni znajdują się również schody terenowe wykonane z kamienia i betonu. 4. Powierzchnia alejek, ścieżek gruntowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha wynosi ca 3.500 m2, nawierzchni utwardzonych 12.707 m2 - w przeważającej części z kostki brukowej betonowej. Powierzchnia alejek przy mogiłach wojennych wynosi 4.332m2. Powierzchnia alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej wynosi 14.276 m2 – alejki utwardzone w zdecydowanej większości o nawierzchni asfaltowej. Wielkość i rodzaj świadczonych robót będzie ustalana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy raz w tygodniu po przeglądzie w terenie, ze szczegółowym każdorazowym określeniem zakresu robót wynikającego z aktualnych potrzeb i wielkości posiadanych środków finansowych. Nie dotyczy to sytuacji wynikających z zaistniałych awarii na drogach lub chodnikach , gdzie zakres robót będzie ustalany na bieżąco. 5. Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotu zamówienia, który określony jest w niniejszym postępowaniu, w latach 2015 - 2018 wykonał roboty związane z naprawami nawierzchni: - z kostki betonowej – 3 900 m²; - z kostki kamiennej - 50 m²; - z płyt chodnikowych betonowych – 50m², wraz z naprawami sieci kanalizacji deszczowej, towarzyszącymi tym robotom. 6.Wykonawca przystąpi do realizacji wszelkich zgłoszonych awarii w trybie natychmiastowym – nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili ich zgłoszenia. Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia awarii w trakcie realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert o wadze 40% i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale XIV SIWZ. . W przypadku pozostałych zgłoszeń Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zgłoszenia nie później niż w ciągu 3 dni. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwe oznakowanie na czas wykonywania wszystkich robót objętych zamówieniem poprzez ustawienie pachołków gumowych, zapór itp. 8. Pracownicy wykonujący roboty w terenie muszą być wyposażeni w odzież roboczą, oznakowaną czytelną nazwą firmy. 9. Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót. Roboty należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich. 10. Roboty prowadzone będą przy normalnym ruchu na obiektach. W przypadku konieczności zamknięcia części ciągów pieszych lub jezdnych w celu powadzenia robót utrzymaniowych, należy uzyskać zgodę od Zamawiającego. Nie dotyczy to sytuacji wynikających z zaistniałych awarii na terenach objętych zamówieniem. 11. Wykonawca każdorazowo winien wykonanie robót zgłosić osobom wyznaczonym przez Zamawiającego do odbioru robót. 12. Przed przystąpieniem do odbioru wykonanych robót Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanych robót będących przedmiotem odbioru. 13. Przy spisywaniu protokołu odbioru wykonanych robót Zamawiający sprawdzi zgodność wykonanych robót z zawartą umową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak również, czy jakość wykonanych robót spełnia warunki potrzebne do późniejszego użytkowania terenu. 14. Z odbioru spisany będzie protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. W protokole zostaną zapisane wszystkie poczynione ustalenia oraz ujawnione w czasie odbioru usterki i wady wraz z terminami ich usunięcia. 15.Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 16. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpośrednią całodobową łączność telefoniczną. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej dyspozycyjności na cały okres realizacji zamówienia. 18. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim przez pracowników Wykonawcy w przypadku niedołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 19. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamówienia dróg, nagrobków, małej architektury (np. ławki, kosze na odpady), itp. Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki oraz szkody powstałe na przyjętym terenie od momentu otrzymania zgłoszenia do momentu odebrania robót przez Zamawiającego. 21. Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w każdym roku obowiązywania umowy na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 polskich złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie wykonywanych robót w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 23. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 24. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty, będące przedmiotem zamówienia i objęte niniejszym zamówieniem z zachowaniem należytej staranności oraz: 1) zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym zakresie, 2) w oparciu o: - Ogólne Specyfikacje Techniczne GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD (nr D– 05.03.23a, NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW) – załącznik nr 8 do SIWZ; - Szczegółową Specyfikację Techniczną GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD (nr D-05.03.05b, NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA) – załącznik nr 9 do SIWZ, - terminy określone w zleceniach przez Zamawiającego, - zalecenia inspektora nadzoru. 25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 26. Wymagana rękojmia za wady i gwarancja jakości na wykonane roboty wynosi 24 miesiące, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego zlecanego zakresu robót. 27. Zamawiający nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, ponieważ nie występują przesłanki wskazane w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.).

II.5) Główny kod CPV: 45233222-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232410-9
45232410-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1) jednej roboty budowlanej polegającej na naprawie dróg lub wykonaniu robót drogowych o wartości brutto co najmniej 150 000,00 złotych lub 2) dwóch robót budowlanych polegających na naprawie dróg i/lub wykonaniu robót drogowych, każda o wartości brutto co najmniej 75 000,00 złotych, Zamawiający rozumie przez: „naprawę dróg” („naprawę drogi”) - przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) uszkodzonej drogi; „roboty drogowe” - roboty budowlane lub naprawcze, prowadzone na nawierzchni drogi lub pod jej powierzchnią. 2. POTENCJAŁ TECHNICZNY. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. 3.POTENCJAŁ KADROWY. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w tym co najmniej: 1) jedną osobą – Kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w pełnym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej, 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał nabyte doświadczenie osoby wymaganej w postępowaniu w taki sposób, żeby było możliwe wyliczenie okresu pełnienia przez tę osobę funkcji kierowniczej w rozumieniu prawa budowlanego. Zamawiający informuje, iż okres pełnienia funkcji w tym samym czasie na kilku zadaniach będzie liczony jako jeden okres doświadczenia oraz w przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą wliczane do okresu doświadczenia, 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował ww. kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, 4) Wykonawcy z innych państw członkowskich winni dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający respektuje przy żądaniu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zasadę wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień lub kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w SIWZ, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów – inne dokumenty, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ, 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonani zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1)jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale III.4) niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów podanych w pkt 1 ppkt 1) niniejszego rozdziału, 3)w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty, o których mowa w rozdziale III.3) niniejszego rozdziału oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale III.4 niniejszego ogłoszenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdziale III.4) niniejszego ogłoszenia. 4. Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocników, do oferty należy dołączyć uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego Wykonawcy. 5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące polskich złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1) CENA 60,00
2) CZAS REAKCJI NA PRZYSTĄPIENIE DO USUNIĘCIA AWARII LICZĄC OD CZASU JEJ ZGŁOSZENIA 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany terminu naprawy dróg, alejek, chodników i placów na terenie cmentarzy komunalnych, parków i skwerów miejskich w przypadku gdy w okresie realizacji tych robót wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie, utrzymujące się przez okres, co najmniej pięciu następujących po sobie dni, udokumentowane pomiarami wykonanymi na terenie realizacji robót przez Wykonawcę i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany, w trakcie realizacji umowy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 3) zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego, w tym inspektorów nadzoru, jak i po stronie Wykonawcy, w tym kierownika budowy z zastrzeżeniem, że proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie co najmniej takie jak określone w SIWZ, 4) zmiany zakresu robót, które Wykonawca będzie prowadził sam i przy pomocy podwykonawców lub konieczności udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty w przetargu poprzedzającym zawarcie umowy, 5) zmiany innych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot spełnia lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego, lub przez Wykonawcę 3. W przypadku zainicjowania zmian przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, Wykonawca jest zobowiązany do złożenie wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian w umowie. 4. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 5. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 6. ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY. 1) Strony zobowiązane są dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w sposób opisany w § 8 umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na zasadach i w sposób określony w ust. 2-10 niniejszego punktu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ppkt 1 lit. a) lub lit. b) niniejszego punktu, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 3) W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 1 lit. a) niniejszego punktu, wynagrodzenie Wykonawcy zmieni się o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników, świadczących niniejszą usługę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 4) W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 1 lit. b) niniejszego punktu, wynagrodzenie Wykonawcy zmieni się o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom, świadczącym niniejszą usługę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 5) W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ppkt 1 niniejszego punktu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno się zmienić, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6) W przypadku zmian, o których mowa w pkt 1 lit. a) lub lit. b) niniejszego punktu, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy, w szczególności: a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących niniejszą usługę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 1 lit. a) niniejszego punktu, lub b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących niniejszą usługę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 1 lit. b) niniejszego punktu. 7)W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 1 lit. b) niniejszego punktu, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ppkt 6 lit. b) niniejszego punktu. 8) W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ppkt 5 niniejszego punktu, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno się zmienić, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 9) W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ppkt 5 niniejszego paragrafu. W takim przypadku przepisy ppkt 6-8 oraz 10 niniejszego punktu stosuje się odpowiednio. 10) Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk. 2. Istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy, który stanowi integralna część SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ). 3. PODWYKONAWSTWO. 1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2) Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie określonego zakresu zamówienia podwykonawcy. 3) Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu „OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ określonego zakresu zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane. 4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Powierzenie wykonania określonego zakresu zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 6) Szczegółowe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie podłoża pod garaż - Nowe Polaszki
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania20-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie podłoża pod garaż blaszany na miękkim i nierównym terenie. Różnica w poziomie wynosi ok. 0,5 m. Trzeba by zastosować jakieś filarki, lub podmurówkę. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI