NADZORY: INWESTORSKI I KONSERWATORSKI PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
NADZORY: INWESTORSKI I KONSERWATORSKI PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PT. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” (DPS W WIELKICH WYRĘBACH)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTczew
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Tczewski
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia510471-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 510471-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Powiat Tczewski: NADZORY: INWESTORSKI I KONSERWATORSKI PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PT. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” (DPS W WIELKICH WYRĘBACH)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
projekt pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.1
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tczewski, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Piaskowa  2 , 83110   Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 734 800, e-mail starostwo@powiat.tczew.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): powiat.tczew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
przetargi.powiat.tczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
przetargi.powiat.tczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (Biuro Obsługi Klienta, pok. 04)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NADZORY: INWESTORSKI I KONSERWATORSKI PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PT. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO” (DPS W WIELKICH WYRĘBACH)
Numer referencyjny: ZP.272.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia w dwóch częściach jest pełnienie nadzorów: inwestorskiego i konserwatorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach w ramach zadania pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”. 2.4 Opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do 1 części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie kilku branż. Na branżę budowlaną składa się m.in. nadzór nad: montażem i rozbiórką rusztowań zewnętrznych, robotami rozbiórkowymi i demontażowymi, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem izolacji pionowej i przeciwwilgociowej ścian w gruncie, dociepleniem ścian ponad gruntem, dociepleniem stropów nad ostatnią kondygnacją, dociepleniem stropodachów pełnych, wymianą pokrycia dachu z papy, wymianą obróbek blacharskich (zwieńczenia gzymsów, murków attykowych, parapety, itd.), wymianą rynien i rur spustowych, wykonaniem cienkowarstwowych tynków zewnętrznych elewacyjnych, wykonaniem opaski wokół budynku, przemurowaniem kominów ponad dachem, robotami remontowymi towarzyszącymi, robotami malarskimi, robotami wykończeniowymi i robotami budowlanymi towarzyszącymi. W kontekście branży elektrycznej nadzór dotyczy robót instalacyjnych elektrycznych, natomiast w zakresie branży sanitarnej nadzór prowadzony będzie nad m.in. montażem kompletnej instalacji pompy ciepła wraz z osprzętem, a także wykonaniem dolnego źródła dla potrzeb pompy ciepła. Ponadto Zamawiający informuje, że do obowiązku Wykonawcy RB będzie należało przestrzeganie wytycznych zawartych w ekspertyzie ornitologicznej i chiropterologicznej. 2.5 Opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do 2 części zamówienia: Zespół dworsko-parkowy w Wielkich Wyrębach w tym obiekt dawnego dworu znajduje się pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru konserwatorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie kilku branż. Na branżę budowlaną składa się m.in. nadzór nad: wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku, wykonaniem ocieplenia stropu strychowego w budynku dawnego dworu płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm układanymi na folii paroprzepuszczalnej, wykonaniem podestów z płyt impregnowanych OSB opartych na niezależnej konstrukcji, wykonaniem ocieplenia stropodachu pełnego w budynku dawnego dworu z zastosowaniem styropapy EPS 100 z pokryciem papą termozgrzewalną, wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dawnego dworu, na drewnianą, dociepleniem stropodachu pełnego i ścian zewnętrznych w budynku garażowym oraz dociepleniem stropu strychowego i ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym. W kontekście branży elektrycznej nadzór konserwatorski dotyczy m.in. następujących prac: wymiany oświetlenia budynku dworu na energooszczędne, wykonania oświetlenia ewakuacyjnego, wykonania robót elektrycznych w przebudowywanej kotłowni w budynku dworu oraz wykonania instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym i budynku garażowym. W zakresie branży sanitarnej nadzór konserwatorski prowadzony będzie nad m.in.: wykonaniem robót sanitarnych – 20 kolektorów (sond) pionowych o głębokości 100 m każdy w obrębie parku (dawnego ogrodu użytkowego) na zachód od budynku dworu wraz z instalacją pompy ciepła wspomaganą kotłownią olejową oraz przebudową instalacji centralnego ogrzewania w budynku dworu. Ponadto Zamawiający informuje, że do obowiązku Wykonawcy RB będzie należało przestrzeganie wytycznych zawartych w ekspertyzie ornitologicznej i chiropterologicznej. Informujemy, że zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Wielkich Wyrębach, gm. Gniew, został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A-1087 (nowy nr 1340) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 29.12.1990 r. 2.6 Zastrzeżenia dotyczące obu części zamówienia: 2.6.1 Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski (z podziałem na branże), określa dokumentacja projektowa autorstwa firmy SOLARSYSTEM s.c. z Myślenic, stanowiąca Załącznik Nr 5 do SIWZ – Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia. 2.6.2 Z uwagi na fakt, że obiekt Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje całodobowo, Wykonawca RB będzie zobowiązany przygotować harmonogram prac z podziałem na branże oraz przedstawić go do akceptacji Zarządcy Budynku i Zamawiającemu. Wykonywane prace budowlane, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski nie będą mogły utrudniać funkcjonowania DPS. Prace związane z budynkiem mieszkalnym będzie można wykonywać od poniedziałku do soboty w godzinach 700 - 1700. 2.6.3 Wykonawca RB został uprzedzony, że w przypadku wyboru jego oferty – przed podpisaniem umowy – będzie musiał przedłożyć kosztorys ofertowy, obejmujący pełen zakres robót niezbędnych do wykonania w celu realizacji zadania. Zadaniem Wykonawców Nadzoru Inwestorskiego będzie sprawdzenie tego kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz późniejsze posługiwanie się tym kosztorysem w przypadkach określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych (w tym weryfikacja wprowadzania do niego zmian, np. w wyniku przyjęcia robót zamiennych lub dodatkowych). Z uwagi na fakt, iż pozytywna weryfikacja przedmiotowego kosztorysu będzie warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą RB, Zamawiający będzie wymagać, aby Nadzór Inwestorski dokonał sprawdzenia i zatwierdzenia tego kosztorysu w możliwie najkrótszym czasie. 2.6.4 Zamawiający informuje, że do rozliczenia końcowego Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie załączyć kosztorysy powykonawcze sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 2.6.5 Zamawiający informuje, że udostępnione wraz z dokumentacją projektową przedmiary robót, z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe, pełnią funkcję wyłącznie pomocniczą i orientacyjną, a ich celem jest ułatwienie sporządzenia oferty przetargowej – zarówno dla Wykonawcy RB, jak i dla Wykonawców Nadzorów: Inwestorskiego i Konserwatorskiego. Stanowią one część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą być jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty. 2.6.6 Zadaniem Wykonawców Nadzoru będzie m.in. nadzorowanie wykonania przez Wykonawcę RB pełnego zakresu robót budowlanych zawartych we wszystkich projektach (dla wszystkich branż), zarówno przedstawionych w formie rysunków, jak i w części opisowej tych projektów. Należy to rozumieć w taki sposób, że jeśli nawet jakaś uwaga zawierająca polecenie wykonania określonego zakresu robót budowlanych została zapisana w części opisowej projektu, a nie ma odzwierciedlenia na rysunku bądź w przedmiarze robót, to obowiązkiem Wykonawcy robót budowlanych będzie jej wykonanie. 2.6.7 Zaleca się, aby Wykonawcy Nadzorów dokonali wizji lokalnej w terenie przed sporządzeniem oferty przetargowej. 2.6.8 Wykonawca RB w swojej ofercie zobowiązany został do udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 60 m-cy, licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Zamawiający podkreśla, iż długości zdefiniowanych okresów gwarancji nie należy rozumieć jako sumy m-cy dla dwóch różnych okresów gwarancyjnych, ponadto długość ta jest identyczna dla obu rodzajów okresu. To oznacza, że Wykonawca deklaruje 60 m-czny okres gwarancji jakości i 60 m-czny okres gwarancji rękojmi za wady. 2.6.9 Wykonawca RB w swojej ofercie zobowiązany został do zadeklarowania terminu wykonania zamówienia, przy założeniu, iż termin minimalny określony został na dzień 29.06.2018 r., a termin maksymalny – na dzień 31.08.2018 r. Ponieważ termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów wyboru Wykonawcy RB, informacja ta będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane; ponadto termin rozpoczęcia robót budowlanych również uzależniony jest od Wykonawcy RB (Zamawiający zakłada początek realizacji umowy na luty 2018 r.). 2.7 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU O.C.: 2.7.1 Wybrany Wykonawca Nadzoru, przez cały okres trwania umowy, zobowiązany będzie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości: 1) dot. części zamówienia nr 1: nie mniej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 2) dot. części zamówienia nr 2: nie mniej niż 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2.7.2 Polisy, o których mowa powyżej, Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (zgodnie z pkt 14.4.2 SIWZ). 2.7.3 W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia należy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę wynikającą z sumowania wartości, określonych dla poszczególnych części zamówienia, wskazanych w pkt 2.7.1 ppkt 1 – 2 SIWZ. 2.8 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH: 2.8.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazwy oraz danych kontaktowych podwykonawców (osób do kontaktu z nimi), zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Brak takich określeń w ofercie oznaczać będzie, iż Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 2.8.2 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.8.3 Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2.8.4 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 2.10 Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71520000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 2.9 Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. UWAGA: Powyższa okoliczność będzie miała zastosowanie wyłącznie w przypadku zlecenia wykonania dotychczasowemu Wykonawcy RB – podobnych robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki. W takim przypadku Wykonawca Nadzoru będzie zobowiązany nadzorować te roboty na zasadach i warunkach zamówienia podstawowego, objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, a zaproponowane Wykonawcy wynagrodzenie za pełnienie odpowiedniego w danej części zamówienia nadzoru zostanie wyliczone w oparciu o procentowe zwiększenie wartości robót budowlanych
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: UWAGI (dot. terminu wykonania zamówienia): 1) Termin wykonania zamówienia (tj. pełnienia dwóch nadzorów) uzależniony jest od Wykonawcy RB zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”. 2) W postępowaniu znak: ZP.272.1.2018 Wykonawca RB zobowiązany został do zadeklarowania terminu wykonania zadania w granicach między datą 29.06.2018 r., a 31.08.2018 r. 3) Jeśli ww. termin zakończenia robót budowlanych ulegnie przedłużeniu, Wykonawca Nadzoru będą sprawować swoje obowiązki do dnia podpisania przez strony umowy na wykonawstwo robót budowlanych – bezusterkowego protokołu końcowego robót lub protokołu odbioru końcowego stwierdzającego usunięcie wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego. Wykonawcy Nadzoru będą również brać udział w odbiorach gwarancyjnych i w odbiorze ostatecznym (po upływie okresu rękojmi) robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 4.3 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 Ustawy, dotyczący sytuacji finansowej (określony w pkt 4.1.2 ppkt 1 SIWZ), jeżeli wykaże, że: 4.3.1 dotyczy 1 części zamówienia: dysponuje lub posiada dostęp do środków finansowych lub kredytowych co najmniej 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100); 4.3.2 dotyczy 2 części zamówienia: dysponuje lub posiada dostęp do środków finansowych lub kredytowych co najmniej 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4.4 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy, dotyczący zdolności zawodowej (określony w pkt 4.1.2 ppkt 2 SIWZ), jeżeli wykaże, że: 4.4.1 wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 1) dotyczy 1 części zamówienia: a) 1 (jedno) zamówienie, polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi branże: ogólnobudowlaną, sanitarną i elektryczną przy budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 1 000 000,00 zł brutto lub b) 2 (dwa) zamówienia, polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi branże: ogólnobudowlaną, sanitarną i elektryczną przy budowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), o wartości nadzorowanych robót budowlanych, każdorazowo min. 500 000,00 zł brutto; 2) dotyczy 2 części zamówienia: 2 (dwa) zamówienia, polegające na pełnieniu nadzoru konserwatorskiego nad robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, polegającymi na budowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). 4.4.2 dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, a mianowicie: 4.4.2.1 dotyczy 1 części zamówienia: 1) jedną osobą na stanowisko Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą: • stosowne uprawnienia/dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, na stanowisku inspektora nadzoru przy realizacji robót budowlanych lub kierownika robót/budowy, • co najmniej 18 m-cy doświadczenia zawodowego przy robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury; 2) jedną osobą na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą: • uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, na stanowisku inspektora nadzoru przy realizacji robót budowlanych lub kierownika robót/budowy; 3) jedną osobą na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą: • uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku inspektora nadzoru przy realizacji robót budowlanych lub kierownika robót/budowy. ZASTRZEŻENIE: Art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.): „[Osoby uprawnione do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych] Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”. Wymagania zawarte w Art. 37c. dotyczą Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (pkt 4.4.2.1 ppkt 1) SIWZ). 4.4.2.2 dotyczy 2 części zamówienia: jedną osobą na stanowisko Inspektora nadzoru konserwatorskiego posiadającą: • uprawnienia/ dokumenty, upoważniające do pełnienia funkcji obejmującej nadzór nad pracami w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru konserwatorskiego przy realizacji robót budowlanych lub kierownika prac konserwatorskich oraz spełnienie wymagań zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.). UWAGI: 1. Przez „posiadanie wymaganych uprawnień”, Zamawiający rozumie legitymowanie się przez osoby wskazane do pełnienia funkcji w zakresie pkt 4.4.2.1 SIWZ, odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w wymaganym przez Zamawiającego zakresie oraz posiadanie aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – dokumentu, który zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 2. Przez wymagane „doświadczenie zawodowe” należy rozumieć lata czynnie przepracowane na danym stanowisku w łącznym okresie. 3. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe/dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). dotyczy 2 części zamówienia: 4. Wykonawca, przy doborze personelu realizującego przedmiot umowy, zobowiązany jest przestrzegać zapisów, określonych w nw. artykułach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.), tj.: „Art. 37a. [Osoby uprawnione do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych] 1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. 2. 2.35 W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada: 1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru.”
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.3.3 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, o którym mowa w pkt 4.2.2 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.3 Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy, do złożenia – w terminie nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 5.3.1 w celu potwierdzenia okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunku udziału dotyczącego sytuacji finansowej, o którym mowa w pkt 4.3 SIWZ – Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu złożenia tego dokumentu, w wysokości: 1) dotyczy 1 części zamówienia: co najmniej 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 2) dotyczy 2 części zamówienia: co najmniej 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). UWAGA. W przypadku składania oferty na obie części zamówienia należy wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową na kwotę wynikającą z sumowania ww. wartości. 5.3.2 w celu potwierdzenia okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunku udziału dotyczącego zdolności zawodowej, o którym mowa w pkt 4.4 SIWZ: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – potwierdzający wykonanie zamówienia / zamówień, określonych szczegółowo w pkt 4.4.1 ppkt 1 – 2 (w zależności od części zamówienia, których dotyczy oferta), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3A do SIWZ – Wykaz usług wykonanych. UWAGA: Do ww. wykazu należy załączyć dowody, określające czy ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składanie ofert. 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3B do SIWZ – Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część A w Załączniku Nr 2 do SIWZ) – w oryginale. Wyjaśnienie dla Wykonawców: 1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych, na swojej stronie internetowej zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 2. Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia przedmiotowych informacji zobowiązany będzie do przekazania oświadczenia – Załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zostanie złożona jedna oferta przetargowa w zakresie danej części zamówienia – wówczas Wykonawca, który ją złożył zwolniony będzie z obowiązku przekazania oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej w zakresie danej części zamówienia. UWAGI: 1) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 3) W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie jest powiązany z żadnym podmiotem, a zatem nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, Wykonawca – w celu usprawnienia procedury przetargowej – może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część B w Załączniku Nr 2 do SIWZ) – w oryginale. 5.4 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 lub 3 Ustawy, będzie polegać na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 5.4.1 w celu oceny, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, winien przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów bądź inny dokument (przedstawione w oryginale), zawierające informacje w zakresie określonym w §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści zobowiązania stanowi Załącznik Nr 1C do SIWZ. 5.4.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. 5.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Niniejszy dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy 5.5 SIWZ stosuje się.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Częstotliwość pobytu na budowie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
dot. 1 części zamówienia: 1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 1) zmiany osoby sprawującej nadzór inwestorski – polegającej na wyznaczeniu nowej osoby pełniącej daną funkcję, pod warunkiem zgodności z postanowieniami SIWZ; 2) zmiany/przedłużenia terminu wykonania robót w przypadku, gdy taka zmiana zostanie przyjęta w umowie między Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych; 3) konieczności zmiany podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną. dot. 2 części zamówienia: 1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 1) zmiany osoby sprawującej funkcję Nadzoru Konserwatorskiego – polegająca na wyznaczeniu nowej osoby, pełniącej daną funkcję, pod warunkiem, zgodności z postanowieniami SIWZ; 2) zmiany/przedłużenia terminu sprawowania Nadzoru Konserwatorskiego w przypadku gdy taka zmiana zostanie przyjęta w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych; 3) konieczności zmiany kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT. 2. Strony umowy ustalają, iż w przypadku zmiany przepisów powodujących zwiększenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym Wykonawca, w razie uznania, iż zmiany te mają negatywny wpływ na zaplanowany w ofercie poziom spodziewanego zysku, przedłoży Zamawiającemu projekt proponowanych zmian wynagrodzenia, który stanowić będzie przedmiot negocjacji między stronami umowy. 3. W przedłożonych propozycjach Wykonawca powinien zawrzeć szczegółowe wyliczenie finansowe skutków zmiany przepisów prawa uzasadniające zmianę umowy w zakresie należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie kilku branż. Na branżę budowlaną składa się m.in. nadzór nad: montażem i rozbiórką rusztowań zewnętrznych, robotami rozbiórkowymi i demontażowymi, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem izolacji pionowej i przeciwwilgociowej ścian w gruncie, dociepleniem ścian ponad gruntem, dociepleniem stropów nad ostatnią kondygnacją, dociepleniem stropodachów pełnych, wymianą pokrycia dachu z papy, wymianą obróbek blacharskich (zwieńczenia gzymsów, murków attykowych, parapety, itd.), wymianą rynien i rur spustowych, wykonaniem cienkowarstwowych tynków zewnętrznych elewacyjnych, wykonaniem opaski wokół budynku, przemurowaniem kominów ponad dachem, robotami remontowymi towarzyszącymi, robotami malarskimi, robotami wykończeniowymi i robotami budowlanymi towarzyszącymi. W kontekście branży elektrycznej nadzór dotyczy robót instalacyjnych elektrycznych, natomiast w zakresie branży sanitarnej nadzór prowadzony będzie nad m.in. montażem kompletnej instalacji pompy ciepła wraz z osprzętem, a także wykonaniem dolnego źródła dla potrzeb pompy ciepła. Ponadto Zamawiający informuje, że do obowiązku Wykonawcy RB będzie należało przestrzeganie wytycznych zawartych w ekspertyzie ornitologicznej i chiropterologicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Częstotliwość pobytu na budowie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Nadzór konserwatorski przy realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zespół dworsko-parkowy w Wielkich Wyrębach w tym obiekt dawnego dworu znajduje się pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru konserwatorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie kilku branż. Na branżę budowlaną składa się m.in. nadzór nad: wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku, wykonaniem ocieplenia stropu strychowego w budynku dawnego dworu płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm układanymi na folii paroprzepuszczalnej, wykonaniem podestów z płyt impregnowanych OSB opartych na niezależnej konstrukcji, wykonaniem ocieplenia stropodachu pełnego w budynku dawnego dworu z zastosowaniem styropapy EPS 100 z pokryciem papą termozgrzewalną, wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dawnego dworu, na drewnianą, dociepleniem stropodachu pełnego i ścian zewnętrznych w budynku garażowym oraz dociepleniem stropu strychowego i ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym. W kontekście branży elektrycznej nadzór konserwatorski dotyczy m.in. następujących prac: wymiany oświetlenia budynku dworu na energooszczędne, wykonania oświetlenia ewakuacyjnego, wykonania robót elektrycznych w przebudowywanej kotłowni w budynku dworu oraz wykonania instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym i budynku garażowym. W zakresie branży sanitarnej nadzór konserwatorski prowadzony będzie nad m.in.: wykonaniem robót sanitarnych – 20 kolektorów (sond) pionowych o głębokości 100 m każdy w obrębie parku (dawnego ogrodu użytkowego) na zachód od budynku dworu wraz z instalacją pompy ciepła wspomaganą kotłownią olejową oraz przebudową instalacji centralnego ogrzewania w budynku dworu. Ponadto Zamawiający informuje, że do obowiązku Wykonawcy RB będzie należało przestrzeganie wytycznych zawartych w ekspertyzie ornitologicznej i chiropterologicznej. Informujemy, że zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Wielkich Wyrębach, gm. Gniew, został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A-1087 (nowy nr 1340) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 29.12.1990 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Częstotliwość pobytu na budowie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę gruntu pod budowę domu - Szteklin
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymianę gruntu pod budowę domu o wymiarach 10,5mx8,5m w miejscowości Szteklin gm. Lubichowo.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI