Nadzór inwestorski przy budowie piętrzeń i zastawek na trzech obszarach Natura 2000:...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Nadzór inwestorski przy budowie piętrzeń i zastawek na trzech obszarach Natura 2000: część 1: Jezioro Bukowo PLH 320041, część 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017, część 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-08-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-29
 • Numer ogłoszenia579791-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 579791-N-2019 z dnia 2019-07-29 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie: Nadzór inwestorski przy budowie piętrzeń i zastawek na trzech obszarach Natura 2000: część 1: Jezioro Bukowo PLH 320041, część 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017, część 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. "Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32059057700000, ul. ul. Teofila Firlika  20 , 71-637  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914305200, , e-mail agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl, , faks 914305201.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski przy budowie piętrzeń i zastawek na trzech obszarach Natura 2000: część 1: Jezioro Bukowo PLH 320041, część 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017, część 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033
Numer referencyjny: ZP.261.36.2019.DJ.106
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pełnienie nadzoru inwestorskiego (budowlanego) w latach 2019 – 2022 przy budowie piętrzeń i zastawek na trzech obszarach Natura 2000 : część 1: Jezioro Bukowo PLH 320041 nadzór nad budową jednego progu ze ścianki szczelnej z PCV, wykonanie 4 zastawek ze ścianki szczelnej z PCV z szandorami, wykonanie palisady drewnianej z likwidacją rowu, wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego w dnie i na skarpach rowu o pow. 63 m2.. część 2: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 nadzór nad wykonaniem budowli piętrzących: 13 zastawek, czterech progów ze ścianki szczelnej, przebudowy rowu R-B’18 (ok. 1 720 mb), wykonanie 9 przepustów na rowie R-B’18 oraz narzutu kamiennego z kamienia łamanego w dnie i na skarpach rowu (ok. 213 m2). część 3: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033. Nadzór nad budową 46 progów ze ścianki szczelnej z PCV, wykonanie 11 zastawek ze ścianki szczelnej z PCV z szandorami, wykonanie ubezpieczenia dna o pow. ok. 713 m2 w obrębie progów i zastawek

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71248000-8
71311000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2022-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dla wszystkich części: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował należycie usługę/i polegającą/e na nadzorze nad robotami budowlanymi hydrotechnicznymi lub/i hydrologicznymi lub/i melioracyjne przy śródlądowych budowlach hydrotechnicznych lub/i morskich budowlach hydrotechnicznych lub/i przy obiektach budowlanych oczyszczalni ścieków lub/i melioracji wodnych dla zadania inwestycyjnego o wartości co najmniej 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych). UWAGA! Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeżeli Wykonawca, niezależnie od tego na ile części zamówienia złoży ofertę, wykaże się co najmniej jedno zadanie inwestycyjne w ramach którego pełnił nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi hydrotechnicznymi opisane powyżej. Wykonawca może, w każdej części zamówienia, wykazać się tym samym zadaniem inwestycyjnym, składając jeden wykaz zadań inwestycyjnych wraz z referencjami. b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach, tj.: dla wszystkich części: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).Opisany warunek należy spełnić oddzielnie do każdego zadania - tą samą osobą można wykazać się do dowolnej liczby zadań. Poleganie na zasobach innych podmiotów 1) Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniana warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawi zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu zachowania formy pisemnej dokument ten musi być złożony w formie oryginału podpisany przez te podmioty. 2) Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od Wykonawcy przedłożenia dokumentu, który zawierał będzie w szczególności informacje na temat: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu do dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty realizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców . 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1 uPzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane), według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku usług będących w toku, dokumenty potwierdzające należyte ich należyte wykonywanie muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz usług/ wykaz osób.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) Wykaz usług, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane), według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku usług będących w toku, dokumenty potwierdzające należyte ich należyte wykonywanie muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz usług/ wykaz osób.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ; Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców), jeżeli formularz oferty i załączniki podpisuje osoba, która nie jest osobą fizyczną lub uprawienie nie wynika z dokumentów rejestrowych spółki (KRS). Pełnomocnictwo musi być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. XI SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, w nadzorze nad robotami budowlanymi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w zakresie terminów realizacji umowy lub zakresu przedmiotu umowy lub wynagrodzenia, w następujących przypadkach: 1) niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 2) zmiany przepisów prawa; 3) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 4) odkrycia zabytku lub niewybuchu lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy prawnej jego ochrony; 5) wystąpienia protestów społecznych i/lub przedłużających się odwołań od wydanych decyzji administracyjnych; 6) zmiany układu lub zawartości dokumentacji projektowej stosownie do zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji wstępnej; 7) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy; 8) wstrzymania prac przez Zamawiającego lub wystąpienia innych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 2.W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na termin i/lub koszt realizacji przedmiotu umowy i/lub zakres. 3. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie umowy (polecenie zmiany): 1) zrezygnować z wykonania części opracowania projektowego lub jego elementów lub rozszerzyć/uzupełnić opracowanie projektowe o nowe elementy; 2) zmienić/zmieniać kolejność i terminy wykonania poszczególnych części (etapów) przedmiotu umowy lub ich elementów; 3) polecić/polecać wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów; 4. Przed dokonaniem zmiany umowy Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia w określonym terminie stanowiska Wykonawcy w zakresie: - technicznego uzasadnienia możliwości dokonania zmiany; - opisu harmonogramu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu umowy objętych poleceniem zmiany; - zmiany wynagrodzenia i/lub harmonogramu, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust 1. 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu umowy: 1) niezbędnego do zrealizowania przedmiotu umowy, wartość umowna zostanie skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace oszacowana zostanie na podstawie złożonego na etapie przetargu formularza cenowego, oraz negocjacji 2) niezbędnego do zrealizowania przedmiotu umowy, wartość umowna zostanie skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace wyceniona na podstawie średnich cen rynkowych oraz negocjacji. 6. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianach teleadresowych i innych zmianach nie istotnych dla wykonania przedmiotu umowy z punktu widzenia terminów i kosztów. Ww. zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 7. Na etapie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotu trzeciego lub zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub z podwykonawcy, jednak zmiana ta w sytuacji, kiedy Wykonawca opierał się na nim na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, musi być uzasadniona na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowy podmiot trzeci lub podwykonawca bądź też Wykonawca samodzielnie spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podmiot trzeci lub podwykonawca. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub podwykonawcy Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 8. Zamawiający dopuszcza również zmianę osób wykazanych w potencjale kadrowym wyłącznie wtedy, gdy nowy potencjał kadrowy spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie, za zgodą obydwu stron, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Jezioro Bukowo PLH 320041
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:nadzór nad budową jednego progu ze ścianki szczelnej z PCV, wykonanie 4 zastawek ze ścianki szczelnej z PCV z szandorami, wykonanie palisady drewnianej z likwidacją rowu, wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego w dnie i na skarpach rowu o pow. 63 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71248000-8, 71311000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, w nadzorze nad robotami budowlanymi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:nadzór nad wykonaniem budowli piętrzących: 13 zastawek, czterech progów ze ścianki szczelnej, przebudowy rowu R-B’18 (ok. 1 720 mb), wykonanie 9 przepustów na rowie R-B’18 oraz narzutu kamiennego z kamienia łamanego w dnie i na skarpach rowu (ok. 213 m2).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71248000-8, 71311000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, w nadzorze nad robotami budowlanymi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nadzór nad budową 46 progów ze ścianki szczelnej z PCV, wykonanie 11 zastawek ze ścianki szczelnej z PCV z szandorami, wykonanie ubezpieczenia dna o pow. ok. 713 m2 w obrębie progów i zastawek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71248000-8, 71311000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, w nadzorze nad robotami budowlanymi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zagospodarowanie terenu - Szczecinek
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania18-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI