Nadzór inwestorski nad przebudową ul. Spacerowej w Skowarczu oraz remontem ul. Jaśminowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Nadzór inwestorski nad przebudową ul. Spacerowej w Skowarczu oraz remontem ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPszczółki
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-01-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Pszczółki
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-31
 • Numer ogłoszenia639206-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 639206-N-2019 z dnia 2019-12-31 r.

Gmina Pszczółki: Nadzór inwestorski nad przebudową ul. Spacerowej w Skowarczu oraz remontem ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pszczółki, krajowy numer identyfikacyjny 54505300000000, ul. ul. Pomorska  18 , 83-032  Pszczółki, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 839 128, e-mail urzad@pszczolki.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.pszczolki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.pszczolki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub pocztą
Adres:
83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad przebudową ul. Spacerowej w Skowarczu oraz remontem ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu
Numer referencyjny: ZPZ.271.1.36.2019.EK/CL
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul. Spacerowej w Skowarczu oraz remontem ul. Jaśminowej i skrzyżowania przy ul. Modrzewiowej w Skowarczu w branżach: drogowej, elektrycznej i sanitarnej. Zakres robót budowlanych przewidzianych do nadzoru inwestorskiego obejmuje: 1. Przebudowę ul. Spacerowej w Skowarczu, w tym: 1.1. Przebudowę ul. Spacerowej w Skowarczu (o długości ok. 341 mb) na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 312/5, 311/2, 313/7, 278, 316 obręb Skowarczu, zgodnie z załączonym rysunkiem wykonawczym, w tym między innymi: a) rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych oraz ułożenie nawierzchni drogi (pas jezdny szerokości 3,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru szarego, pas pieszy szerokości 1,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru żółtego), b) budowa wjazdów i dojść na posesje (kostka brukowa 8 cm, wjazdy – koloru czerwonego, dojścia – żółtego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu. Należy nawiązać do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej od strony działki nr 312/4 na długości ok. 3 mb oraz istniejącej nawierzchni asfaltowej od strony działki nr 311/1 na długości ok. 6 mb (zjazdy na drogę krajową nr 91). Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwy, włazy oraz wykonać humusowanie skarp poboczy z obsianiem trawą. W przypadku konieczności podwyższenia studni kanalizacyjnych o dodatkowe kręgi, Wykonawca wykona te prace w ramach złożonej oferty. 1.2. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej, w tym między innymi: a) wykonanie wykopów; b) ułożenie kanalizacji deszczowej wraz z 9 studniami (SdS0-SdS8), separatorem z osadnikiem lamelowym oraz 8 wpustami deszczowymi (WS1-WS8); c) zagęszczenie terenu, odtworzenie nawierzchni. 1.3. Budowę oświetlenia drogowego, w tym między innymi: a) budowa 14 słupów oświetleniowych (SO1-SO14) stalowych ośmiokątnych o wysokości 6 m z wysięgnikiem 1/1 m 5° na fundamentach prefabrykowanych, b) montaż 14 opraw LED 40W na wysięgnikach, c) wykonanie połączenia słupów kablami typu YKY 5x6 mm2, wraz z bednarką FeZn 25x4, d) wykonanie zasilania oświetlenia drogowego z szafki oświetleniowej wraz z systemem sterowania oświetleniem, e) wykonanie badań i pomiarów, odtworzenie nawierzchni. 1.2. Remont ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu, w tym: Zakres zadania obejmuje: Remont drogi ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej (z ul. Topolową) w Skowarczu poprzez ułożenie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu Yomb. Zakres robót obejmuje: - rozbiórkę chodnika z płyt yomb na ul. Jaśminowej 224 m2 (długość 160 m, szerokość 1,4 m) – płyty pochodzące z rozbiórki nadające się do dalszego użytku należy zesztaplować i ponownie wykorzystać; - wycinkę 5 drzew wraz z usunięciem karpin na skrzyżowaniu na ul. Modrzewiowej – uzyskane drewno należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (transport do 3 km); - mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm pod drogą i wjazdami (wraz z utylizacją urobku); - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm po zagęszczeniu; - ułożenie nawierzchni z płyt typu yomb pochodzących z rozbiórki ul. Spacerowej w Skowarczu (materiał Zamawiającego), w przypadku ul. Jaśminowa na powierzchni ok. 776 m2 (nawierzchnia drogi o długości ok. 160 mb, szerokość 4 m, 6 wjazdów na posesje o powierzchni 16 m2, skrzyżowania z ul. Modrzewiową i Spacerową o powierzchni 2 x ok. 20 m2); - w przypadku skrzyżowania na ul. Modrzewiowej (z ul. Topolową) ok. 100 m2; - zamulenie nawierzchni; - utwardzenie pobocza (ul. Jaśminowa 2 x 0,5 m); Należy wyregulować i obrukować istniejące studzienki, zawory, zasuwy i włazy. Płyty stanowiące materiał Zamawiającego należy pozyskać z rozbiórki nawierzchni z ul. Spacerowej. 2. Zakres obowiązków inspektora nadzoru obejmuje: 2.1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2.2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych pod względem zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie, 2.3. uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych wszelkich propozycji zmian do projektu i wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego, uzgadnianie z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego, 2.4. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad oraz kontrolowanie rozliczeń budowy, 2.5. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 2.6. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną, 2.7. kontrola ilości i terminowości wykonywania robót budowlanych, 2.8. sprawdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych rozliczenia rzeczowo – finansowego robót, 2.9. zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach, 2.10. egzekwowanie od Wykonawców robót budowlanych i przekazanie Zamawiającemu sprawdzonych protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej, 2.11. wykonywanie wszelkich innych czynności wynikających z przepisów prawa oraz z umowy z wykonawcą robót budowlanych, 2.12. udział w radach budowy, 2.13. Zamawiający wymaga obecności wykonawcy na budowie w częstotliwości, która zapewni należyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, tj. min. dwa razy w tygodniu w przypadku inspektora branży drogowej od rozpoczęcia robót, a w przypadku inspektorów pozostałych branż minimum dwa razy w tygodniu w trakcie trwania robót branżowych oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót. Obecność na budowie powinna być potwierdzona wpisem w dzienniku budowy, podpisem na liście obecności podczas rady budowy, podpisem na protokole potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego lub potwierdzona przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych wskazany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zamieszczone na stronie internetowej - https://bip.pszczolki.pl/777.html), w skład której wchodzi: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 4.1. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 4.2. Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą wykonywanie nadzoru budowlanego może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. 4.3. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do wykonywania nadzoru budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dwóch usług polegających na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad budową lub przebudową dróg polegających na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 1.500 m2 każda, które obejmowały co najmniej branżę drogową, elektryczną i sanitarną. - Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące uprawnienia: a) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót budowlanych w specjalności drogowej, posiadająca doświadczenie w sprawowaniu min. 1 usługi nadzoru inwestorskiego nad budową lub przebudową dróg polegających na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 1.500 m2, b) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca doświadczenie w sprawowaniu min. 1 usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kanalizacji deszczowej podczas budowy lub przebudowy drogi, c) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca doświadczenie w sprawowaniu min. 1 usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem linii oświetlenia drogowego. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej, o której mowa w pkt 5.1.2.2. SIWZ, wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – z wykorzystaniem załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności zawodowej, o której mowa w pkt 5.1.2.2. SIWZ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – z wykorzystaniem załączonego wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w pkt 5.1.2.1. SIWZ dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Wykonawcy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1. Zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić w wypadku opóźnienia: a) wynikającego ze zmiany terminu wykonania robót budowlanych, b) niezawinionego przez Wykonawcę. 2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z Podwykonawstwa, zmienić Podwykonawcę. 3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiających na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 5. W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kar umownych. 6. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie zakładu rybnego - Ustka
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania27-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie zakładu rybnego w Ustce. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI