Modernizacja Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach w ramach projektu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach w ramach projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPobiedziska
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Pobiedziska
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-18
 • Numer ogłoszenia506650-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 506650-N-2018 z dnia 2018-01-18 r.

Gmina Pobiedziska: Modernizacja Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach w ramach projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020,
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pobiedziska, krajowy numer identyfikacyjny 53044200000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  4 , 62010   Pobiedziska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 977 100, e-mail zp@pobiedziska.pl, faks 618 977 124.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pobiedziska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.pobiedziska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pobiedziska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska ul.Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach w ramach projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”
Numer referencyjny: ZP. 271.4.2018.NB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: "Modernizacja Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach w ramach projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” 3. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację ogrodzenia skansenu z budową wieży widokowej, powiększenie terenu skansenu dla nowych, trzech makiet, uporządkowanie tematyczne makiet, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku administracyjnego dla potrzeb sali multimedialnej, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym niewidomych. 4. Lokalizacja inwestycji: ul. Fabryczna 100, DZ. NR 68/1, 68/2, 75, 76, 100, 101 ark. 11, obręb Pobiedziska, 62-010 Pobiedziska. 5. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:  Zakres rzeczowy robót obejmuje : a) Modernizacje ogrodzenia tj. demontaż istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia: reprezentatywnego (część północna, wschodnia, południowa) z pali drewnianych wysokości min.180 cm wraz z bramą i furtką oraz z siatki stalowej ocynkowanej (w części zachodniej) - roboty będą obejmować wykonanie wykopów ziemnych, wykonanie fundamentów betonowych, wbicie pali drewnianych, usypanie wymaganych spadków warstwy ziemnej. Cześć podziemna bali drewnianych należy zaimpregnować przeciwwilgociowo impregnatem na bazie asfaltu. b) Modernizacje bramy wjazdowej skansenu wraz z budową punktu widokowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych – elementy te należy wykonać z pali drewnianych oraz typowych elementów ogrodzeniowych tak aby miały charakter podgrodzia średniowiecznego. c) Wieża widokowa - (w północnej części Skansenu) wysokość 6,5 m, powierzchni 9 m2 z bali drewnianych z widokiem na gród sąsiadujący ze Skansenem Miniatur. Wieża wykonana będzie z bali drewnianych, zaimpregnowanych przeciwwilgociowo. Podłogę w punkcie widokowym należy ukształtować w sposób umożliwiający odprowadzenie wody na zewnątrz przez otwór wejściowy oraz aby nie posiadała progów stanowiących barierę dla poruszania się osób niepełnosprawnych. Dach kryty gontem drewnianym. Fundamenty pod wieżę o szerokości 35 cm oraz wysokości min 80 cm poniżej poziomu terenu dla każdej ze stóp fundamentu. d) Montaż bramy oraz furtek - roboty będą obejmować wykonanie fundamentów pod słupki nośne, montaż prowadnicy do bramy. Wszelkie nieocynkowane elementy metalowe należy zabezpieczyć przed korozją. Drewniane elementy należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo. e) Plan zagospodarowania skansenu i terenów przyległych – przygotowanie i zagospodarowanie terenu wraz z jego powiększeniem w kierunku zachodnim w celu wydzielenia obszaru: wycinka drzew, usypanie skarpy, niwelacja terenu, obsianie trawą, budowa chodników, ewentualne nasadzenia, przygotowanie terenu pod nowe miniatury w skali 1:20 (Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu, kompleks dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą, Katedra św. Mikołaja w Kaliszu) i zagospodarowania terenu wokół makiet. f) Uporządkowanie terenu - należy wyrównać i oczyścić teren, nanieść glebę umożliwiającą porost trawy oraz zasiać trawę. g) Wytyczenie nowych ciągów pieszych - roboty obejmują wykonanie wykopów pod nowe ciągi piesze, wykonanie podkładów pod nawierzchnie i ułożenie nawierzchni z kostki cementowej, zamknięte krawężnikami betonowymi. h) Przeniesienie istniejących makiet oraz przygotowanie terenu pod nowa makietę. Przygotowując teren należy usunąć warstwę ziemną do głębokości ok. 8 cm, następnie dosypać piasku z domieszką cementu do wysokości 6cm, utwardzić, wypoziomować a następnie otoczenie makiety wysypać żwirem w kolorze grafitowym o frakcji 8/16 mm. Teren po przeniesionych makietach należy oczyścić ze żwiru, nanieść gleby przeznaczonej to trawy do głębokości 10 cm, obsiać trawą. Nowe makiety (Kościół Klasztorny pw. N. NMP w Lubiniu, Opactwo Cystersów w Lądzie, Katedra Św. Mikołaja w Kaliszu) zostaną wykonane przez wyspecjalizowaną firmę i nie są przedmiotem tego postępowania. i) Uporządkowanie tematyczne makiet Skansenu Miniatur – podział, wydzielenie odrębnego obszaru i odpowiednie usytuowanie makiet na te, które tematycznie należą do Szlaku Piastowskiego oraz istniejące nie związane ze Szlakiem Piastowskim oraz nowych trzech makiet obiektów, które znalazły się na Szlaku Piastowskim w jego aktualnym przebiegu tj. Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu, Kompleks dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą i Katedra św. Mikołaja w Kaliszu. j) Przebudowie oraz rozbudowie istniejącego budynku administracyjnego na potrzeby między innymi sali multimedialnej w celu organizowania wystaw i multimedialnych lekcji historii, budynek należy wykonać w taki sposób aby nawiązywał do średniowiecznej chaty chłopskiej i wkomponował się w czasy Piastów, w budynku należy uwzględnić wewnętrzną instalację elektryczną; pozostałe dwa budynki należy z zewnątrz pokryć drewnianą palisadą aby całość miała charakter podgrodzia średniowiecznego. Przebudowa dotyczy zmiany funkcji budynku, umiejscowienie w nim toalet dostosowanych do wymagań dla całej inwestycji, holu, rozbudowa o pomieszczenie szatni, połączenie budynku z projektowanym budynkiem, w którym znajdować się będzie sala multimedialna na 48 osób (należy uwzględnić montaż przez innego wykonawcę projektora multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego do rzutnika) wraz z kasą i pomieszczeniem socjalnym, magazynkiem. Nowoprojektowany budynek połączony także będzie funkcjonalnie z drugim istniejącym budynkiem znajdującym się na terenie Skansenu. Nowoprojektowany budynek wykonany ma być w technologii Pierwszych Piastów tzn. konstrukcja nośna – bale drewniane, konstrukcja dachu – drewniana, pokrycie dachu – gont drewniany. Całość (wszystkie budynki) pod względem architektonicznym nawiązywać mają do estetyki pierwszych Piastów – pokrycie istniejących budynków balami drewnianymi bądź materiałem imitującym bale drewniane, pokrycie dachowe z gontu osikowego. k) Należy uwzględnić montaż przez innego wykonawcę nowych tablic informacyjnych (z językiem Braille’a) przed każdą makietą a także ławostołów i koszy na śmieci oraz ławy, które nie są przedmiotem tego postępowania. l) Całość obiektu winna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych. Przed każdą z makiet architektonicznych należy umieścić nawierzchnię uwagi tj. płytki chodnikowe z wypukłą nawierzchnią prowadzącą do tabliczek z informacją o danej makiecie architektoniczno – urbanistycznej (40 sztuk). Wszelkie progi drzwiowe należy wykonać o maksymalnej wysokości 2 cm, co umożliwi swobodne poruszanie na wózku inwalidzkim. Toalety mają być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tzn. posiadające odpowiedniej szerokości drzwi, przestrzeń manewrową na planie okręgu o średnicy 150 cm, toalety wyposażone w poręcz ułatwiającą korzystanie z toalet. Punkt widokowy nie ma posiadać progów i umożliwiać ma swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz wolna przestrzeń umożliwiać ma swobodne obracanie się. m) Oraz inne czynności zawarte w dokumentacji projektowej. 6. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został:  w Projekcie budowlanym, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,  przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 7 Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy. Wykonawca zobligowany będzie do wykonania zakresu prac określonego w dokumentacji projektowej z wyłączeniem prac wprost określonych w SIWZ (makiety, ławostoły, kosze na śmieci oraz ławy).  oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 7. Do obowiązków wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego należeć będzie a) Obsługi geodezyjnej (przez uprawnionego geodetę) na etapie: wytyczeń w terenie, realizacji inwestycji objętej Przedmiotem umowy, sporządzenia dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną. b) Wykonania koniecznych dokumentacji wykonawczych, rysunków wykonawczych koniecznych do realizacji Przedmiotu zamówienia. c) Wykonania dokumentacji i czynności koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wraz z poniesieniem kosztów uzgodnień i przeprowadzenia kontroli. Dokumentacje wykonawcze i rysunki wykonawcze w trakcie trwania procesu inwestycyjnego objętego Przedmiotem umowy należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonania elementu realizowanego na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę dokumentacji i rysunków. d) Poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń dotyczących sieci, koordynacji i wykonania robót będących w kompetencji gestorów sieci itp. e) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii i decyzji, atestów, certyfikatów niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, w tym przeprowadzenia pozytywnych odbiorów instytucji określonym w polskim prawodawstwie (Inspekcji Sanitarnej, Państwowej, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej, itp.) i pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych. f) Złożenia wniosku w imieniu Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz przeprowadzenie pozytywnego postępowania w tym zakresie wraz z oddaniem Przedmiotu umowy do użytkowania, potwierdzonym ostateczną decyzją administracyjną. g) Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym zabezpieczenia i organizacji robót. h) Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. i) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. j) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. k) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. l) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, przywrócenia go do stanu pierwotnego. m) Naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego w trakcie prowadzonych prac budowlanych. n) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż cena ofertowa, na cały czas jej trwania. o) Wykonywania prac zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, którego poszczególne elementy zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Harmonogram rzeczowo-finansowy jest załącznikiem do niniejszej Umowy. p) Użycia do wykonania Przedmiotu zamówienia nowych materiałów I (pierwszego) gatunku i posiadających świadectwa bezpieczeństwa, atesty, gwarancje i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwa w standardzie nie gorszym niż określone w projekcie budowlanym oraz STWOiR. q) Wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach. r) Opracowania instrukcji eksploatacji i użytkowania. s) Uwzględnić i ponieść koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy obejmujące pomieszczenia socjalno-bytowe i sanitarne dla osób zatrudnionych biorących udział w procesie technologicznym budowy. t) Na własny koszt zabezpieczyć dostawy mediów, w tym wody, do procesów technologicznych budowy jak i socjalno-bytowych osób zatrudnionych. u) Pokryć koszty związane ze zużyciem mediów, w tym energii elektrycznej i wody, dla procesów technologicznych budowy i socjalno – bytowych osób zatrudnionych. v) Zapoznać się z terenem budowy przed zawarciem Umowy. 8. Warunki rękojmi i gwarancji: a) Na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji minimum 36 miesięcy. b) Termin gwarancji liczony będzie od daty bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. c) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. d) Okres rękojmi wynosi 5 lat. 9. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane inżynieryjne pod kierownictwem Kierownika budowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz rozdziale 25 SIWZ. 11. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. W przypadku, gdyby Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45111300-1
45212000-6
45262520-2
45233200-1
45260000-7
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45332000-3
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45443000-4
45450000-6
45111291-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-12
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-12

II.9) Informacje dodatkowe: Określony termin realizacji zamówienia zostać może wydłużony wyłącznie na zasadach określonych w umowie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że- posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) zł.
Informacje dodatkowe  Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2. Natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy z członków konsorcjum odrębnie. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ) zrealizował należycie co najmniej dwie odrębne roboty polegające na budowie lub rozbudowie budynków domów lub usługowo-handlowych o minimalnej powierzchni użytkowej 110,00m² wraz z zagospodarowaniem terenu każda.  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:  dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, oraz doświadczeniem w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną obejmującej swoim zakresem realizację obiektu budowlanego z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi o kubaturze co najmniej 200,00 m3 i wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto.  dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień, polegające na kierowaniu robotami budowlanymi.  dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień, polegające na kierowaniu robotami budowlanymi.  Zamawiający dopuszcza w celu wykazania spełniania warunku łączenia uprawnień budowlanych przez jedną osobę pod warunkiem spełniania wymogów minimalnych określonych przez Zamawiającego dla każdej z nich.  Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65). Ocena warunków nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2. Natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy z członków konsorcjum odrębnie. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.2) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (niezobowiązujący wzór oświadczenia do wykorzystania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 9. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2 litera a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 9 podpunkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9 podpunkt 1. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9 podpunkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt 8 ppkt 2 litera a-i). 12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt 8 ppkt 1 i 2 oraz pkt 9 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa Rozdziale VII pkt 8 ppkt 1 i 2 oraz pkt 9, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 14. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt 8 ppkt 1 oraz 2.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w literze a) Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. (Niezobowiązujący wzór oświadczenia do wykorzystania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Niezobowiązujący wzór oświadczenia do wykorzystania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). d) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy. (Niezobowiązujący wzór oświadczenia do wykorzystania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9. Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - na formularzu oferty c) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1, 2, 3, 4. Oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu d) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych podmiotów e) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach gwarancji - na formularzu oferty. f) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. g) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna należy oryginał dokumentu zdeponować zgodnie z postanowieniami SIWZ. h) dokumenty potwierdzające równoważność w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości  8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 13 1020 4027 0000 1302 1108 0068 PKO BP SA Poznań 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone w oryginale najpóźniej do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – sekretariat. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp . 8. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Poza przypadkami określonymi w innych paragrafach Umowy Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian: 1.1. skrócenia lub wydłużenia terminów wykonania Przedmiotu umowy lub jej poszczególnych elementów w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 2; 1.2. zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 4; 2. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminów wykonania Umowy, określonego w § 2 ust. 2 Wzoru Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy lub jej elementów, w następujących przypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:  istotnie odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;  istotnie odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.);  niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;  wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SIWZ; b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:  wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;  konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ;  zmiana dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:  przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;  wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,  konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy. d) pozostałe zmiany:  siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ;  protesty ludności;  konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych;  działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy - w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy,  wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią – powyższe winno być stwierdzone w oparciu o obiektywne dane meteorologiczne i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;  udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji umowy;  wystąpienia szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych robót lub elementów Umowy;  zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji Umowy;  w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w punktach poprzedzających, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wykonanie Przedmiotu zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie Przedmiotu zamówienia jest lub przewiduje się że będzie opóźnione na skutek tych działań. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem nieprzekroczenia umownego terminu zakończenia realizacji zamówienia. (Harmonogram oraz jego zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie stanowi aneksu do umowy). Zmiana harmonogramu nie będzie wpływać na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Strony przewidują możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 4.1. w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt. 2 PZP z zastrzeżeniem §13 ust. 1 4.2. w przypadku zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji umowy; 4.3. zmniejszenia wysokości wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części robót. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie obniżone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami 5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.2. punkt a do d termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w Umowie. 6. Wszystkie postanowienia określone w § 11 mogą stanowić katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, tj. mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego i dokonania zmiany Umowy. 7. Nie stanowi zmiany Umowy: 7.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 7.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania zakresu umowy lub kontaktów między Stronami; 8. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w terminie realizacji Przedmiotu zamówienia nowy termin zostanie wydłużony o czas niezawinionego przez Wykonawcę przestoju. Warunkiem wydłużenia terminu realizacji Umowy będzie wystąpienie przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających jego przedłużenie. W takim przypadku Zamawiający pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowić będzie podstawę do spisania stosownego aneksu przedłużającego termin realizacji Umowy. 9. Wykonawca przed przystąpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej w szczególności co do projektu, kosztorysu bądź STWiOR musi uzyskać bezwarunkową pisemną zgodę Zamawiającego. 10. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień Umowy: 10.1. Zamawiający: wnioskuje pisemnie do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 10.2. Wykonawca: wnioskuje pisemnie do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 11. Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach - notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-02, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie - Ostrów Wielkopolski
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie, dwa razy w tygodniu. Zakres obowiązków: ogólne sprzątanie, utrzymanie czystości wewnątrz budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI