„Modernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Nakło nad Notecią” w zakres

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Modernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Nakło nad Notecią” w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania; 1. Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią 2. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią 3. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ślesinie 4. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Występie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNakło nad Notecią
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Nakło nad Notecią
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572627-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572627-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Nakło nad Notecią: „Modernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Nakło nad Notecią” w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania; 1. Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią 2. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią 3. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ślesinie 4. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Występie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nakło nad Notecią, krajowy numer identyfikacyjny 092350895, ul. Ks. Piotra Skargi   7 , 89-100  Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, e-mail malgorzata.balzer@umig.naklo.pl, cybulska.emilia@umig.naklo.pl, faks 52 386 79 02.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-naklo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.naklo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta i Gminy ; ul. Ks. P. Skargi 7 ; 89-100 Nakło nad Notecią

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Nakło nad Notecią” w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania; 1. Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią 2. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią 3. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ślesinie 4. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Występie
Numer referencyjny: ZP.271.25.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ NR 1 Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią” zgodnie z opracowaną dokumentacją obejmującą niżej wym. pomieszczenia oraz z zakresem robot do wykonania: a) Przebudowa kantorka - roboty rozbiórkowe budowlane, - roboty montażowe ściany i sufit, ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, - opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej, - okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi, - roboty posadzkowe, - roboty malarskie, b) korytarz - parter - roboty budowlane ściany i sufit, - okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi - tynki, gładzie, - roboty malarskie, - roboty posadzkowe, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, c) korytarz – I piętro - roboty budowlane ściany i sufit, - okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi - tynki, gładzie, - roboty malarskie, - roboty posadzkowe, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych d) korytarz – II piętro - roboty budowlane ściany i sufit, - okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi - tynki, gładzie, - roboty malarskie, - roboty posadzkowe, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych e) klatka schodowa – I - zeskrobanie mycie starej farby z powierzchni podłogi, opalanie starej farby olejnej z balustrad ozdobnych metalowych oraz drewnianego pochwytu, - malowanie, miniowanie balustrad, - opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej, - tynki, gładzie - roboty posadzkowe, - wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej, wykończenia, listwy f) klatka schodowa – II - zeskrobanie mycie starej farby z powierzchni podłogi, opalanie starej farby olejnej z balustrad ozdobnych metalowych oraz drewnianego pochwytu, - malowanie, miniowanie balustrad, - opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej, - tynki, gładzie - roboty posadzkowe, - wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej, listwy na stopniach Opis stanu istniejącego Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia zlokalizowana jest przy ulicy Bydgoskiej 24 w Nakle nad Notecią. W części budynku szkoły planuje się remont w celu poprawy estetyki pomieszczeń. Obecny stan pomieszczeń wymaga odnowienia. Pomieszczenia przeznaczone do remontu to: kantorek, korytarz na piętrze I i II, klatka schodowa I i II. Opis planowanej inwestycji Zakres przewidywanych prac nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu przedmiotowych pomieszczeń. Wykonane prace mają na celu poprawienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w opisie załączonym do przedmiaru robót. CZEŚĆ NR 2 Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią” zgodnie z opracowaną dokumentacją obejmującą niżej wymienione pomieszczenia oraz z zakresem robot do wykonania: 1. sala dydaktyczna S-1 - wykonanie gładzi ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, - roboty posadzkowe, - wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, 2. sala dydaktyczna S-2 - wykonanie gładzi ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, - roboty posadzkowe, - wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, 3. sala dydaktyczna S-6 - wykonanie gładzi ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, - roboty posadzkowe, - wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, 4. pomieszczenie - portiernia - wykonanie gładzi ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, - roboty posadzkowe, - wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, 5. pomieszczenie - gospodarcze - wykonanie gładzi ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, - roboty posadzkowe, - wymiana zlewu, umywalki, szafek umywalkowych, baterii, - rozebranie i oblicowanie ścian z płytek glazurowych, 6. przedsionek wejście - roboty przygotowawcze do malowania, - wykonanie gładzi ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, 7. sanitariaty główne - roboty rozbiórkowe, i przygotowawcze, demontaż białego montażu, - wymiana drzwi wraz z obróbką ościeży, - wymiana kanalizacji sanitarnej, - wymiana instalacji wod-kan, - montaż umywalek, baterii, ustępów dziecięcych ze spłuczką, brodzików, szafek umywalkowych, oraz kabin systemowych z płyt HPL, - roboty budowlane ściany i sufit, (przygotowanie podłoża pod malowanie i pod licowanie płytkami gresowymi, osadzenie kratek wentylacyjnych, roboty wykończeniowe) - roboty posadzkowe wykonanie posadzek z płytek gresowych, 8. Obudowa instalacji CO oraz grzejników - obudowa płytami gips-karton, - osłony na grzejniki z płyt HPL, drewnopodobnych 9. remont korytarza nad salą gimnastyczną - roboty przygotowawcze do malowania ścian i sufitów, - wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, - naprawa stopni obłożonych masą lastryko, szlifowanie, uzupełnienie, - malowanie stolarki drzwiowej, - malowanie krat i balustrad, - wymiana białego montażu w pomieszczeniach łazienki (ustępy, aterie, brodziki, umywalki) Opis stanu istniejącego. Szkoła Podstawowa Nr 4 zlokalizowana jest przy Osiedlu Łokietka w Nakle nad Notecią. W części budynku szkoły planuje się przeprowadzenie remontu z uwagi na naturalne zniszczenia związane z użytkowaniem obiektu. Pomieszczenia poddane remontowi to: sale lekcyjne S-l, S-2, S-6, portiernia, pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty główne, korytarz nad salą gimnastyczną. Opis planowanej inwestycji Zakres przewidywanych prac nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu przedmiotowych pomieszczeń. Wykonane prace mają na celu poprawienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w opisie dołączonym do przedmiaru robót. CZĘŚĆ NR 3 Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie” zgodnie z opracowaną dokumentacją obejmującą niżej wym. pomieszczenia oraz z zakresem robot do wykonania: 1) Wymiana grzejników w korytarzu - demontaż grzejnika żeliwnego - montaż grzejnikó w stalowych i zaworów grzejnikowych, 2) Wymiana drzwi wewnętrznych - wstawienie nowych drzwi płytowych, - obróbka ościeży, - gładzie gipsowe wykończeniowe, 3) Remont wejścia do szkoły - zabezpieczenie stolarki folią, - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego, - przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, 4) Naprawa kanalizacji deszczowej i izolacja ściany fundamentowej - ręczne usunięcie warstwy urodzajnej ziemi, - wykopy o ścianach pionowych na głębokość 1,5m, - wymiana elementów rury deszczowej, czyszczaka kanalizacyjnego, - zasypanie wykopów, - zagęszczenie nasypów, - ręczne wykonanie trawników, - izolacja fundamentów, odgrzybianie, - wykonanie izolacji pionowej, 5) Remont posadzki w korytarzu głównym szkoły - zerwanie posadzek i cokolików, - wyrównanie i gruntowanie podłoży, - wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, - wywiezienie gruzu, 6) Roboty malarskie hollu głównego - zabezpieczenie stolarki okiennej folią, - zeskrobanie i zmycie starej farby, - wykonanie gładzi gipsowych, - malowanie dwukrotne farbą olejną, farbami poliwinylowymi, Opis stanu istniejącego Zespół Szkolno-Przedszkolny zlokalizowany jest w Ślesinie przy ul. Dworcowej 9. W części budynku szkoły planuje się remont w celu wykonanie koniecznych napraw. Obecny stan wymaga odnowienia. Przeznaczone do remontu miejsca to korytarz, wejście do szkoły, holl główny. Opis planowanej inwestycji Zakres przewidywanych prac nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu przedmiotowych pomieszczeń. Wykonane prace mają na celu poprawienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opisem dołączonym do przedmiaru robót. CZĘŚĆ NR 4 Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Występie” zgodnie z opracowaną dokumentacją obejmującą niżej wym. pomieszczenia oraz z zakresem robot do wykonania: 1) Naprawa i wzmocnienie elementów więźby dachowej - kleszczy - wymiana krokwi narożnych, murłat i podwalin konstrukcji dachu, - wymiana kleszczy w konstrukcji dachowej, - ręczne wykonanie połączenia w elementach więźby dachowej, 2) Remont kominów - ustawienie rusztowań, - rozbiórka betonowych czapek kominowych, - przemurowanie kominów z cegieł, - wykonanie nowych czapek betonowych na kominach, - obróbki i wykończenia z tynków, blachy ocynkowanej, papy 3) Naprawa pęknięć i zarysowań w ścianach zewnętrznych - ustawienie rusztowań, - zamurowanie przebić w ścianach, - przemurowanie pęknięć, - uzupełnienie cegieł, - oczyszczenie pęknięć i naprawa powierzchni ścian, Opis stanu istniejącego Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody zlokalizowana jest przy ulicy Wiejskiej 1 w Występie. W części zewnętrznej budynku szkoły planuje się remont w celu wykonanie koniecznych napraw. Obecny stan wymaga odnowienia. Przeznaczone do remontu elementy to wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu. Opis planowanej inwestycji Zakres przewidywanych prac nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu przedmiotowych pomieszczeń. Wykonane prace mają na celu poprawienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opisem dołączonym do przedmiaru robót. Cena za wykonany zakres prac jest wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawca jako wytwórca odpadów jest zobowiązany ująć w kosztach ogólnych koszt utylizacji wytworzonych odpadów. Załączniki do przedmiotu zamówienia: - przedmiary robót, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - formularze kosztorysów ofertowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45410000-1
45422000-1
45440000-3
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-24

II.9) Informacje dodatkowe: Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnił na umowę o pracę osoby wszędzie tam, gdzie wykonanie czynności wynikających z SIWZ w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) oraz otrzymywać będą wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane z wykonaniem podstawowych robót: - pracownicy ogólnobudowlani wykonujący roboty budowlane wykończeniowe – malarskie (dla części I, II i III), - pracownicy ogólnobudowlani wykonujący roboty murarskie (dla części IV). 2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 KP. 3) Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności polegać będzie na: a) na etapie składania ofert – wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym; b) na etapie realizacji umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności określonych w ppkt 1 SIWZ. W razie zaistnienia potrzeby ( nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w ppkt 1 SIWZ) ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/ aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności. 4) Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia: a) wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w ppkt 1 SIWZ wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby; b) druków ZUS RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia); c) zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane – zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika , wymiar czasu pracy). 6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia, wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 7) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w ppkt 3 lit. b, wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę wskazanej przez zamawiającego w pkt 1.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku dot. sytuacji finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym, okresie wykonali co najmniej: a) jedną robotę budowlaną wykończeniową – roboty malarskie o powierzchni ponad 400m2 (dla części I, II i III), b) jedną robotę ogólnobudowlaną w skład której wchodzą roboty murarskie o wartości ponad 5 000,00 zł (dla części IV). Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane, należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia która: - jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, 2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej. 3) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami ( załącznik nr 7).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informację z sesji otwarcia ofert) przekaże zamawiającemu, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp ( załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII w pkt 3.1; ppkt 3.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1. Na ofertę składają się : 1) wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 2) wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku; 3) wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 4) wypełniony załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców); 5) wypełniony/e załącznik/i Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują); 6) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną; 7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1- 2, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (silne mrozy – poniżej minus 20˚C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponadnormowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 30˚C, przez okres co najmniej 10 dni) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji danego zadania, w przypadku wynikającego opóźnienia w przekazaniu cząstkowych frontów robót na elewacjach poszczególnych segmentów, jeżeli będzie to wynikało z przyczyn obiektywnych, nie zawinionych przez Wykonawców. Powyższa sytuacja może zaistnieć w przypadku organizacji robót, polegającej na równoczesnym wykonywaniu robót przez różnych wykonawców, na tych samych elewacjach poszczególnych segmentów. 4) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV ust. 10, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 5) W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 6) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 7) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora, c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa i STWiOR. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja będzie wymagała akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 4) Zmiana, wprowadzenie Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wprowadzenie Podwykonawcy , zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. 4. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca : 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców. 7. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 6 pkt 1. 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2018 r. do godziny 8:30 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 7. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2018 r. o godzinie 8:45 w siedzibie urzędu, pok. nr 21, II piętro. 15. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej RODO, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nakło nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89 – 100 Nakło nad Notecią; tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizację obiektów oświatowych na terenie gminy Nakło nad Notecią” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią” zgodnie z opracowaną dokumentacją obejmującą niżej wym. pomieszczenia oraz z zakresem robot do wykonania: a) Przebudowa kantorka - roboty rozbiórkowe budowlane, - roboty montażowe ściany i sufit, ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, - opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej, - okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi, - roboty posadzkowe, - roboty malarskie, b) korytarz - parter - roboty budowlane ściany i sufit, - okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi - tynki, gładzie, - roboty malarskie, - roboty posadzkowe, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, c) korytarz – I piętro - roboty budowlane ściany i sufit, - okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi - tynki, gładzie, - roboty malarskie, - roboty posadzkowe, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych d) korytarz – II piętro - roboty budowlane ściany i sufit, - okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi - tynki, gładzie, - roboty malarskie, - roboty posadzkowe, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych e) klatka schodowa – I - zeskrobanie mycie starej farby z powierzchni podłogi, opalanie starej farby olejnej z balustrad ozdobnych metalowych oraz drewnianego pochwytu, - malowanie, miniowanie balustrad, - opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej, - tynki, gładzie - roboty posadzkowe, - wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej, wykończenia, listwy f) klatka schodowa – II - zeskrobanie mycie starej farby z powierzchni podłogi, opalanie starej farby olejnej z balustrad ozdobnych metalowych oraz drewnianego pochwytu, - malowanie, miniowanie balustrad, - opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej, - tynki, gładzie - roboty posadzkowe, - wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej, listwy na stopniach Opis stanu istniejącego Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia zlokalizowana jest przy ulicy Bydgoskiej 24 w Nakle nad Notecią. W części budynku szkoły planuje się remont w celu poprawy estetyki pomieszczeń. Obecny stan pomieszczeń wymaga odnowienia. Pomieszczenia przeznaczone do remontu to: kantorek, korytarz na piętrze I i II, klatka schodowa I i II. Opis planowanej inwestycji Zakres przewidywanych prac nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu przedmiotowych pomieszczeń. Wykonane prace mają na celu poprawienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w opisie załączonym do przedmiaru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45410000-1, 45422000-1, 45440000-3, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2018 r. do godziny 8:30 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 7. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2018 r. o godzinie 8:45 w siedzibie urzędu, pok. nr 21, II piętro.


Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią” zgodnie z opracowaną dokumentacją obejmującą niżej wymienione pomieszczenia oraz z zakresem robot do wykonania: 1. sala dydaktyczna S-1 - wykonanie gładzi ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, - roboty posadzkowe, - wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, 2. sala dydaktyczna S-2 - wykonanie gładzi ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, - roboty posadzkowe, - wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, 3. sala dydaktyczna S-6 - wykonanie gładzi ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, - roboty posadzkowe, - wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, 4. pomieszczenie - portiernia - wykonanie gładzi ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, - roboty posadzkowe, - wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, 5. pomieszczenie - gospodarcze - wykonanie gładzi ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, - roboty posadzkowe, - wymiana zlewu, umywalki, szafek umywalkowych, baterii, - rozebranie i oblicowanie ścian z płytek glazurowych, 6. przedsionek wejście - roboty przygotowawcze do malowania, - wykonanie gładzi ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, 7. sanitariaty główne - roboty rozbiórkowe, i przygotowawcze, demontaż białego montażu, - wymiana drzwi wraz z obróbką ościeży, - wymiana kanalizacji sanitarnej, - wymiana instalacji wod-kan, - montaż umywalek, baterii, ustępów dziecięcych ze spłuczką, brodzików, szafek umywalkowych, oraz kabin systemowych z płyt HPL, - roboty budowlane ściany i sufit, (przygotowanie podłoża pod malowanie i pod licowanie płytkami gresowymi, osadzenie kratek wentylacyjnych, roboty wykończeniowe) - roboty posadzkowe wykonanie posadzek z płytek gresowych, 8. Obudowa instalacji CO oraz grzejników - obudowa płytami gips-karton, - osłony na grzejniki z płyt HPL, drewnopodobnych 9. remont korytarza nad salą gimnastyczną - roboty przygotowawcze do malowania ścian i sufitów, - wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów, - roboty malarskie ścian i sufitów, - naprawa stopni obłożonych masą lastryko, szlifowanie, uzupełnienie, - malowanie stolarki drzwiowej, - malowanie krat i balustrad, - wymiana białego montażu w pomieszczeniach łazienki (ustępy, aterie, brodziki, umywalki) Opis stanu istniejącego. Szkoła Podstawowa Nr 4 zlokalizowana jest przy Osiedlu Łokietka w Nakle nad Notecią. W części budynku szkoły planuje się przeprowadzenie remontu z uwagi na naturalne zniszczenia związane z użytkowaniem obiektu. Pomieszczenia poddane remontowi to: sale lekcyjne S-l, S-2, S-6, portiernia, pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty główne, korytarz nad salą gimnastyczną. Opis planowanej inwestycji Zakres przewidywanych prac nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu przedmiotowych pomieszczeń. Wykonane prace mają na celu poprawienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w opisie dołączonym do przedmiaru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45410000-1, 45422000-1, 45440000-3, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2018 r. do godziny 8:30 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 7. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2018 r. o godzinie 8:45 w siedzibie urzędu, pok. nr 21, II piętro.


Część nr: 3 Nazwa: Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ślesinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie” zgodnie z opracowaną dokumentacją obejmującą niżej wym. pomieszczenia oraz z zakresem robot do wykonania: 1) Wymiana grzejników w korytarzu - demontaż grzejnika żeliwnego - montaż grzejnikó w stalowych i zaworów grzejnikowych, 2) Wymiana drzwi wewnętrznych - wstawienie nowych drzwi płytowych, - obróbka ościeży, - gładzie gipsowe wykończeniowe, 3) Remont wejścia do szkoły - zabezpieczenie stolarki folią, - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego, - przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, 4) Naprawa kanalizacji deszczowej i izolacja ściany fundamentowej - ręczne usunięcie warstwy urodzajnej ziemi, - wykopy o ścianach pionowych na głębokość 1,5m, - wymiana elementów rury deszczowej, czyszczaka kanalizacyjnego, - zasypanie wykopów, - zagęszczenie nasypów, - ręczne wykonanie trawników, - izolacja fundamentów, odgrzybianie, - wykonanie izolacji pionowej, 5) Remont posadzki w korytarzu głównym szkoły - zerwanie posadzek i cokolików, - wyrównanie i gruntowanie podłoży, - wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, - wywiezienie gruzu, 6) Roboty malarskie hollu głównego - zabezpieczenie stolarki okiennej folią, - zeskrobanie i zmycie starej farby, - wykonanie gładzi gipsowych, - malowanie dwukrotne farbą olejną, farbami poliwinylowymi, Opis stanu istniejącego Zespół Szkolno-Przedszkolny zlokalizowany jest w Ślesinie przy ul. Dworcowej 9. W części budynku szkoły planuje się remont w celu wykonanie koniecznych napraw. Obecny stan wymaga odnowienia. Przeznaczone do remontu miejsca to korytarz, wejście do szkoły, holl główny. Opis planowanej inwestycji Zakres przewidywanych prac nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu przedmiotowych pomieszczeń. Wykonane prace mają na celu poprawienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opisem dołączonym do przedmiaru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45410000-1, 45422000-1, 45440000-3, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2018 r. do godziny 8:30 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 7. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2018 r. o godzinie 8:45 w siedzibie urzędu, pok. nr 21, II piętro.


Część nr: 4 Nazwa: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Występie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Występie” zgodnie z opracowaną dokumentacją obejmującą niżej wym. pomieszczenia oraz z zakresem robot do wykonania: 1) Naprawa i wzmocnienie elementów więźby dachowej - kleszczy - wymiana krokwi narożnych, murłat i podwalin konstrukcji dachu, - wymiana kleszczy w konstrukcji dachowej, - ręczne wykonanie połączenia w elementach więźby dachowej, 2) Remont kominów - ustawienie rusztowań, - rozbiórka betonowych czapek kominowych, - przemurowanie kominów z cegieł, - wykonanie nowych czapek betonowych na kominach, - obróbki i wykończenia z tynków, blachy ocynkowanej, papy 3) Naprawa pęknięć i zarysowań w ścianach zewnętrznych - ustawienie rusztowań, - zamurowanie przebić w ścianach, - przemurowanie pęknięć, - uzupełnienie cegieł, - oczyszczenie pęknięć i naprawa powierzchni ścian, Opis stanu istniejącego Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody zlokalizowana jest przy ulicy Wiejskiej 1 w Występie. W części zewnętrznej budynku szkoły planuje się remont w celu wykonanie koniecznych napraw. Obecny stan wymaga odnowienia. Przeznaczone do remontu elementy to wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu. Opis planowanej inwestycji Zakres przewidywanych prac nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu przedmiotowych pomieszczeń. Wykonane prace mają na celu poprawienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opisem dołączonym do przedmiaru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45410000-1, 45422000-1, 45440000-3, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2018 r. do godziny 8:30 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 7. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2018 r. o godzinie 8:45 w siedzibie urzędu, pok. nr 21, II piętro.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace elektryczne - Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania27-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace elektryczne. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI