Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlszanka
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Olszanka
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-10
 • Numer ogłoszenia503659-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503659-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Gmina Olszanka: Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zawarcia umowy ramowej
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olszanka, krajowy numer identyfikacyjny 54103200000, ul.   , 49332   Olszanka, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 129 683, e-mail ug@olszanka.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.olszanka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.olszanka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Złożenie w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Olszanka, Olszanka 16, 49-332 Olszanka, pok. nr 6 – Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej
Numer referencyjny: IRiOŚ.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr 77/3, 78 obręb geodezyjny 0953. 1. Zadanie zostało podzielone na części: CZĘŚĆ I Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – przyłączenie SUW w Jankowicach Wielkich a) Sieć - prace ziemne - prace montażowe rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej b) Przyłącze - prace ziemne - prace montażowe. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa: projekt budowlano – wykonawczy „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiająca przyłączenie SUW w Jankowicach Wielkich Gmina Olszanka” oraz dokument pomocniczy -przedmiar robót budowlanych. CZĘŚĆ II Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie 1) Branża Technologiczna a) demontaże: - urządzenia i złoża - rurociągi b) dostawa i montaż urządzeń technologicznych: - węzeł sprężonego powietrza - węzeł filtracji ciśnieniowej - węzeł magazynowania wody pitnej c) orurowanie węzeł napowietrzania i filtracji (od wlotu wody surowej do wlotu do zbiornika procesowego ZP-1): - DN 100, DN 65, DN 25, DN 15, DN 10, DN 15 (sprężone powietrze) d) węzeł rurociągi zewnętrzne (od budynku filtrów do zewnętrznych zbiorników wody, od budynku filtrów do kanalizacji gminnej) - roboty ziemne dla DN 150, DN 100, DN 65 - DN 150, DN 100, DN 65, DN 50 - studnia przepustnic i izolacja rurociągów e) węzeł pomp dystrybucji wody do sieci (od wejścia do budynku filtrów do połączenia z istniejącą siecią dystrybucji wody): - DN 200, DN 150 f) węzeł nanofiltracji (od zbiornika procesowego ZP-1 do wyjścia z budynku filtrów) - DN 100, DN 65, DN 50, DN 32 - elementy łączeniowe i podparcia - rozruch, odbiory, szkolenia 2) Branża Konstrukcyjna a) budynek filtrów – fundament F1; F2;F3; - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - roboty budowlane b) fundament zbiornika magazynowego WP - roboty przygotowawcze i ziemne - roboty budowlane c) studnia przepustnic - roboty przygotowawcze i ziemne - roboty budowlane 3) Branża Elektryczna a) demontaże b) rozbudowa szafki zasilającej pompy głębinowe c) dostawa urządzeń obiektowych d) montaż korytek kablowych e) układanie kabli i przewodów f) pomiary i uruchomienie g) instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych h) budowa kanalizacji teletechnicznej i) instalacja wentylacji j) budynek ZGK 2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa: projekt budowlany „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Jankowicach Wielkich”, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branża technologiczna, branża konstrukcyjna, branża elektryczna i AKPiA) oraz dokument pomocniczy -przedmiar robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45232430-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45317000-2
45232460-4
45332300-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-04-27
2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ I - do 27 kwietnia 2018 r. CZĘŚĆ II - do 28 września 2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe dot. CZĘŚCI I i II
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe dot. CZĘŚCI I i II
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: CZĘŚĆ I Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. CZĘŚĆ II - doświadczenie Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 2 roboty, które charakterem i wielkością odpowiadają przedmiotowi zamówienia, w szczególności polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości minimum 1.200 000,00 zł. brutto każda z robót. - potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 z późn. zm.), tj.: a) przynajmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem; b) przynajmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem; c) przynajmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń z co najmniej 5 letnim doświadczeniem. Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień budowlanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykaz osób stanowi zał. nr 10 do SIWZ - dot. wyłącznie części II zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
dla części I i II zamówienia : oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dla części I zamówienia - potwierdzenie stanowi oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, dla części II zamówienia: w celu wykazania spełniania warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz w celu wykazania spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca na podstawie oświadczenia potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy), 3) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy), 4) wadium (np. oryginał gwarancji, poręczenia) lub kopia potwierdzenia wpłaty wadium. 5) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda Oferta składana na wykonanie zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) CZEŚĆ I – 438,00 zł. (słownie: czterysta trzydzieści osiem złotych 00/100 groszy) b) CZĘŚĆ II – 35 946,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100 groszy) 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359 z późn. zm.) 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Grodków – Łosiów, Oddział w Olszance, z siedzibą w Pogorzeli 35 Nr 08 8870 0005 1004 0110 1576 0203. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy wpisać: PRZETARG NIEOGRANICZONY „Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej” w zakresie realizacji części nr …… tj. …………………………………………………………. 5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 7. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczeń, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 16. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Aspekt środowiskowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 2) wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, wynikających z konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, pociągających za sobą zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub/i zmianę terminu wykonania robót, z uwzględnieniem § 9 ust. 3, 4 projektu umowy (zał. 11 i 11 a do SIWZ) . W takim wypadku Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, zaś termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do opracowania niezbędnych rozwiązań projektowych oraz o czas faktycznego wykonania niezbędnych robót, wynikających z tych opracowań, a w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest przestawić kosztorys różnicowy, sporządzony według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, który stanowić będzie różnię pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych. 3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie. 4) zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto. 5) przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, odpowiednio o ilość dni niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, b) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji, o której mowa w §4 ust. 1 projektu umowy lub teren budowy o którym mowa w §4 ust. 2 projektu umowy, odpowiednio o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia, c) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tej dokumentacji, d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego Inspektora Nadzoru lub inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w szczególności z konieczności prowadzenia prac archeologicznych, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych uzgodnień lub zezwoleń - odpowiednio o ilość dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty, e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno- budowlanych lub z innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót - o ilość dni jej trwania oraz/lub ilość dni niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej. 6) zmiany postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy, 7) wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania przez Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania w ofercie wykonania zamówienia samodzielnie. 2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. W przypadku, gdy wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje wykonawcę.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. W przypadku, gdy wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje wykonawcę.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-25, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – przyłączenie SUW w Jankowicach Wielkich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – przyłączenie SUW w Jankowicach Wielkich a) Sieć - prace ziemne - prace montażowe rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej b) Przyłącze - prace ziemne - prace montażowe. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa: projekt budowlano – wykonawczy „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiająca przyłączenie SUW w Jankowicach Wielkich Gmina Olszanka” oraz dokument pomocniczy -przedmiar robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45332300-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Aspekt środowiskowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowe informacje w zakresie części nr I zamówienia określa SIWZ.


Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie 1) Branża Technologiczna a) demontaże: - urządzenia i złoża - rurociągi b) dostawa i montaż urządzeń technologicznych: - węzeł sprężonego powietrza - węzeł filtracji ciśnieniowej - węzeł magazynowania wody pitnej c) orurowanie węzeł napowietrzania i filtracji (od wlotu wody surowej do wlotu do zbiornika procesowego ZP-1): - DN 100, DN 65, DN 25, DN 15, DN 10, DN 15 (sprężone powietrze) d) węzeł rurociągi zewnętrzne (od budynku filtrów do zewnętrznych zbiorników wody, od budynku filtrów do kanalizacji gminnej) - roboty ziemne dla DN 150, DN 100, DN 65 - DN 150, DN 100, DN 65, DN 50 - studnia przepustnic i izolacja rurociągów e) węzeł pomp dystrybucji wody do sieci (od wejścia do budynku filtrów do połączenia z istniejącą siecią dystrybucji wody): - DN 200, DN 150 f) węzeł nanofiltracji (od zbiornika procesowego ZP-1 do wyjścia z budynku filtrów) - DN 100, DN 65, DN 50, DN 32 - elementy łączeniowe i podparcia - rozruch, odbiory, szkolenia 2) Branża Konstrukcyjna a) budynek filtrów – fundament F1; F2;F3; - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - roboty budowlane b) fundament zbiornika magazynowego WP - roboty przygotowawcze i ziemne - roboty budowlane c) studnia przepustnic - roboty przygotowawcze i ziemne - roboty budowlane 3) Branża Elektryczna a) demontaże b) rozbudowa szafki zasilającej pompy głębinowe c) dostawa urządzeń obiektowych d) montaż korytek kablowych e) układanie kabli i przewodów f) pomiary i uruchomienie g) instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych h) budowa kanalizacji teletechnicznej i) instalacja wentylacji j) budynek ZGK 2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa: projekt budowlany „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Jankowicach Wielkich”, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branża technologiczna, branża konstrukcyjna, branża elektryczna i AKPiA) oraz dokument pomocniczy -przedmiar robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232430-5, 45000000-7, 45317000-2, 45232460-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Aspekt środowiskowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowe informacje w zakresie części II zamówienia określa SIWZ


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wykopy koparką łańcuchową - oferta - Opole
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania16-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, interesują mnie usługi wykonywane koparką łańcuchową. Wykonuje systemy automatycznego podlewania w Opolu i okolicach. Jaka jest cena takiej usługi. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI