MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2. Etap 1 robót budowlanych - Przetarg na Generalnego wykonawcę robót budowlanych Sali im. H. Melcera i Szymanowskiego w systemie projektuj i buduj
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572827-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572827-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina: MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2. Etap 1 robót budowlanych - Przetarg na Generalnego wykonawcę robót budowlanych Sali im. H. Melcera i Szymanowskiego w systemie projektuj i buduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, krajowy numer identyfikacyjny 27570200000, ul. ul. Okólnik  2 , 00368   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 278 309, e-mail przetargi@chopin.edu.pl, faks 228 278 309.
Adres strony internetowej (URL): bip.chopin.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.chopin.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą, kurierem lub osobiście
Adres:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2. Etap 1 robót budowlanych - Przetarg na Generalnego wykonawcę robót budowlanych Sali im. H. Melcera i Szymanowskiego w systemie projektuj i buduj
Numer referencyjny: ZP-17/06/2018/272/W/TL
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Program całości zadania obejmuje: 2a - wykonanie robót budowlanych opisanych dokumentacją projektu pn. „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” autorstwa pracowni Radek Guzowski Architekt w zakresie dwóch sal wraz z zapleczem na poziomach +1 i +2; 2b - wykonanie projektu uszczegółowienia tras kablowych i okablowania dla instalacji technologicznych wewnętrznych sal kameralnych w zakresie technologii teatralnej i elektroakustyki według załącznika nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia z podziałem na dwa etapy – projekt będzie podlegał ocenie w trakcie wykonywania zamówienia i po akceptacji przez zamawiającego zostanie skierowany do realizacji oraz realizacja budowlana w/w projektu w zakresie 1 etapu robót budowlanych; 2c - wykonanie projektu prac zabezpieczających wspornik zgodnie z wytycznymi realizacyjnymi „Ekspertyzy konstrukcyjnej stanu technicznego spękanych ścian Sali Kameralnej im. H. Melcera w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina usytuowanego w Warszawie, przy ul. Okólnik 2, dz. nr ew. 94, w obrębie 50407” - projekt będzie podlegał ocenie w trakcie wykonywania zamówienia i po akceptacji przez zamawiającego zostanie skierowany do realizacji oraz realizacja budowlana w/w projektu; Zakres i cel przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie: • robót budowlanych i instalacyjnych pozostałych do wykonania a opisanych projektem wykonawczym; • prac projektowych polegających na uszczegółowieniu koncepcji i wykonaniu wg tych opracowań zaakceptowanych przez Zamawiającego tras kablowych wraz z okablowaniem dla instalacji technologicznych w zakresie określonym dla I etapu robót budowlanych; • prac projektowych polegających na realizacji zaleceń opinii konstrukcyjnej i po zaakceptowaniu tego opracowania przez Zamawiającego wykonaniu prac budowlanych zgodnie z w/w projektem. UWAGA: Wyłącza się z zakresu dostawy sprzętu audiowizualnego, profesjonalnych urządzeń scenicznych, kinowych i reżyserskich. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje przekazanie Zamawiającemu: - dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej, - wykonanie testów, badań i ekspertyz, o ile takie okażą się niezbędne, w trakcie budowy i po zakończeniu kolejnych grup robót, - udzielenie gwarancji. Szczegółowy zakres prac budowlanych i prac projektowych określają: 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 2) projekt wykonawczy, program funkcjonalno-użytkowy. Celem zamówienia jest wykonanie na podstawie wielobranżowego projektu ”Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” autorstwa pracowni Radosław Guzowski Architekt przebudowy, modernizacji i nowej aranżacji wnętrz dwóch sal kameralnych: im. H. Melcera i K. Szymanowskiego wraz z zapleczem. Podstawowym celem zamówienia jest realizacja budowlana części zamierzenia objętego umową o dofinansowanie „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zamawiający oczekuje w pierwszej kolejności wykonania prac przygotowawczych zabezpieczających pozostałą część obiektu przed pyłem i kurzem z terenu robót oraz zabezpieczeniem korytarzy i dróg dostaw. Prace przygotowawcze i zabezpieczające należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie do dwóch tygodni po podpisaniu Umowy. UWAGA: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wstępnego harmonogramu prac (rzeczowo finansowego) realizacji inwestycji w zakresie przedmiotu zamówienia. Harmonogram prac winien uwzględniać konieczność zakończenia prac w Sali im. H. Melcera do dnia 15.12.2018 roku, natomiast prace w Sali im. K. Szymanowskiego do dnia 30.06.2019 roku. Wykonywanie prac głośnych należy planować w dostosowaniu do kalendarza wydarzeń artystycznych Uczelni. Wykonanie prac głośnych i powodujących pylenie, generujących największą uciążliwość dla funkcjonowania Uczelni należy zaplanować w trakcie miesięcy wakacyjnych. Ostateczny harmonogram robót zostanie opracowany przez Wykonawcę nie później niż trzy tygodnie od podpisania umowy wraz z przedstawieniem harmonogramu dostaw elementów wyposażenia wnętrz. Ostateczny harmonogram zostanie przyjęty do realizacji po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 2 do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy będące załącznikiem nr 5 do SIWZ. Dokumentacja techniczna zawarta jest w załączniku 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45262110-5
45311000-0
45317000-2
45312000-7
45314300-4
45332400-7
45421111-5
45421131-1
45430000-0
45442100-8
45223100-7
71220000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia - nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2019 r. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności będące przedmiotem zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2019 roku, z zastrzeżeniem, że Projekt zabezpieczeń zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od podpisania umowy, zaś Projekt tras w terminie 4 tygodni od podpisania umowy. 2. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy. 3. Złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą harmonogram prac zostanie w terminie 3 tygodni od podpisania umowy uzupełniony o wskazówki Zamawiającego (o ile takie będą niezbędne), i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie on stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia (dalej „Harmonogram rzeczowo - finansowy”).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczącec) zdolności technicznej lub zawodowej: c.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy bądź remontu bądź przebudowy bądź budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości umowy minimum 2.000.000,00 zł brutto każda (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia). c.2 A Kierownik Budowy posiadający: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy przy budowie, rozbudowie, remoncie lub przebudowie minimum jednego budynku obejmującego salę koncertową. B Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. C Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. D Osoba odpowiedzialna za nadzór nad robotami akustycznymi posiadająca łącznie: – wykształcenie wyższe techniczne (inżynier lub mgr inżynier), – doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 1 realizacji robót akustycznych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu sali koncertowej. UWAGA: W każdym przypadku pod pojęciem obiektu użyteczności publicznej zamawiający rozumie budynek służący celom administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, mieszkalnym, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz o charakterze biurowym i socjalnym oraz innym podobnym celom lub o funkcji mieszanej zawierającej powyżej określone funkcje. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast przedmiotowego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 15 2490 0005 0000 4600 8064 2270 z dopiskiem Trzy Sale – etap I – roboty budowlane. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 1) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 2) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja na wykonane roboty budowlane 30,00
Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści niniejszej Umowy w następujących okolicznościach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, a obowiązek zmiany umowy będzie wynikał wprost z przepisów wprowadzających powyższe zmiany, w takim przypadku umowa może ulec zmianie w zakresie i na zasadach przewidzianych w tych przepisach; 2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, które zostanie obliczone jako suma wynagrodzenia netto Wykonawcy oraz wartości podatku VAT według stawki w chwili wystawienia faktury; 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w takim przypadku Strony mogą zmienić zakres umowy w stopniu odpowiadającym zmianom wprowadzonym w umowie pomiędzy Zamawiającym a inna niż Wykonawca stroną; 4) wystąpi potrzeba zmiany sposobu wykonania określonego elementu zamówienia (roboty zamienne); wycena prac nastąpi na postawie protokołu konieczności uzgodnionego pomiędzy Stronami, w takim wypadku Strony mogą zmienić zakres przedmiotowy umowy w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy oraz zmienić wysokość wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 5) Wykonawca w trakcie realizacji umowy utraci prawo do dysponowania osobą wskazaną w ofercie, w takim przypadku Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, może zastąpić taką osobę inną osobą, z zastrzeżeniem, iż osoba taka powinna posiadać doświadczenie i kompetencje nie niższe niż osoba wskazana w ofercie, 6) możliwość zaniechania realizacji lub dostawy niektórych elementów przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, która będzie leżała w interesie publicznym, przy czym wycena takich elementów nastąpi na podstawie uśrednionych kosztorysów Wykonawcy i Zamawiającego przygotowanych w takich okolicznościach, w takim przypadku obniżeniu ulega wynagrodzenie Wykonawcy, w takim przypadku możliwa jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, polegająca na obniżeniu łącznego wynagrodzenia Wykonawcy o wartość prac zaniechanych; 7) w uzasadnionym przypadku, gdy z uwagi na zmiany w planie zajęć (daty, godziny, sale), wydarzenia akademickie i artystyczne, Wykonawca wstrzyma prace na żądanie Zamawiającego zmianie może ulec termin wykonania Umowy, w takim przypadku termin wykonania umowy może zostać wydłużony o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego, 8) w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Stron przekazanie terenu budowy będzie niemożliwe w terminie określonym Umową, odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie termin wykonania Umowy, w takim przypadku termin wykonania Umowy ulega wydłużeniu o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni pomiędzy faktycznym a przewidzianym umownie terminem wprowadzenia na budowę. 9) w przypadku wstrzymania robót na żądanie uprawnionego podmiotu, w szczególności organów nadzoru lub inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie termin wykonania Umowy w takim przypadku termin wykonania umowy może zostać wydłużony o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego; 10) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – w takim wypadku zmianie ulec może wysokość wynagrodzenia w ten sposób, iż wysokość wynagrodzenia zmieni się (o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia) adekwatnie o wartość wynikającą z kalkulacji dokonanej przez Wykonawcę a zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego; 11) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – w takim zmianie ulec może wysokość wynagrodzenia w ten sposób, iż wysokość wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zmieni się (o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia) adekwatnie o wartość wynikającą z kalkulacji dokonanej przez Wykonawcę a zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego; 12) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany szczegółowe uzasadnienie zawierające wyliczenia w zakresie wpływu zmian o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11 na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia wejścia w życie zmian wpływających na koszty Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie po zawarciu przez Strony pisemnego aneksu do Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę futryn i wymianę drzwi - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę stolarską naprawę futryny (najprawdopodobniej zastąpienie fragmentu). Dodatkowo jestem zainteresowany renowacją 5 futryn metalowych. Drewniana futryna drzwi wejściowych została uszkodzona w sposób uniemożliwiający wykorzystanie zamka podklamkowego. Interesuje mnie także wymiana drzwi wejściowych z futryną.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI