Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębów: Kolonia Sokolniki,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębów: Kolonia Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie i Wójcin ( gm. Łubnice ), pow. wieruszowski, woj. łódzkie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWieruszów
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich
 • Termin składania wniosków09/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Wieruszowski
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-01
 • Numer ogłoszenia1/2010/73121
TREŚĆ PRZETARGU
Wieruszów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębów: Kolonia Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie i Wójcin ( gm. Łubnice ), pow. wieruszowski, woj. łódzkie.
Numer ogłoszenia: 73121 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wieruszowski , Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie, tel. 062 7842299, 7831996, faks 062 7831963.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wieruszowski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębów: Kolonia Sokolniki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie i Wójcin ( gm. Łubnice ), pow. wieruszowski, woj. łódzkie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębów: Kolonia Sokolniki i Wójcin.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: Część nr 1: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu Kolonia Sokolniki. Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 101806_2; liczba obrębów ewidencyjnych:1; liczba działek ewidencyjnych: 523; pole powierzchni obrębu: 410 ha;szacunkowa liczba budynków:680; szacunkowa liczba nieruchomości lokalowych: 30; Część nr 2: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu Wójcin. Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 101805_2; liczba obrębów ewidencyjnych: 1; liczba działek ewidencyjnych: 2658; pole powierzchni obrębu: 1391 ha; szacunkowa liczba budynków w obrębie: 2750; szacunkowa liczba nieruchomości lokalowych:10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.22.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Część nr 1 : 1.000,00 zł Część nr 2: 3.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym mowa w art.43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj.Dz. U. z 2005r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie: 1)Oświadczenia ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2) Wykazu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ potwierdzającego dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że osoba która będzie uczestniczyła w wykonaniu zamówienia posiada w/w uprawnienia geodezyjne.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie - co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków o wartości brutto: a)w przypadku części nr 1 co najmniej 10.000,00 zł; b) w przypadku części nr 2 co najmniej 60.000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie: 1) Oświadczenia ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.) sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2) Wykazu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ zawierającego potwierdzenie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków o wartości brutto: a) w przypadku części nr 1 co najmniej 10.000,00 zł. z podaniem wartości usługi, jej przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie. b) w przypadku części nr 2 co najmniej 60.000,00 zł. z podaniem wartości usługi, jej przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.) sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.) sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia ( z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.) sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca ( dotyczy części nr 1 lub części nr 2) może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-wieruszowski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, biuro podawcze, pok. 18..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu Kolonia Sokolniki ( gm. Sokolniki), pow. wieruszowski, woj. łódzkie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu Kolonia Sokolniki. Identyfikator jednostki ewidencyjnej:101806_2; liczba obrębów ewidencyjnych:1; liczba działek ewidencyjnych: 523; pole powierzchni obrębu: 410 ha; szacunkowa liczba budynków: 680; szacunkowa liczba nieruchomości lokalowych: 30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu Wójcin..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu Wójcin. Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 101805_2; liczba obrębów ewidencyjnych: 1; liczba działek ewidencyjnych: 2658; pole powierzchni obrębu: 1391 ha; szacunkowa liczba budynków w obrębie: 2750; szacunkowa liczba nieruchomości lokalowych: 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.22.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie kostki brukowej - Piotrków Trybunalski
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania20-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Zlecę ułożenie kostki brukowej (Holland) o powierzchni 264 m2 w Piotrkowie Trybunalskim na obiekcie Szkoły Podstawowej. Zainteresowanych proszę o kontakt i wycenę robocizny, materiały są już zakupione
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI