„Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-03-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Powiatu Olsztyńskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517522-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517522-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Zarząd Powiatu Olsztyńskiego: „Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; poddziałanie 4.3.1 - "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Olsztyńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 51074266900000, ul. Plac Bema  5 , 10516   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 210 500, e-mail zamowienia@powiat-olsztynski.pl, faks 895 210 501.
Adres strony internetowej (URL): http://powiat-olsztynski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.powiat-olsztynski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.powiat-olsztynski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Olsztynie na stanowisku pracy ds. obsługi interesantów (parter) w terminie do dnia 01.03.2018r. do godz. 10.00 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu do siedziby prowadzącego postępowanie)
Adres:
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10 – 516 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5”
Numer referencyjny: BI-V.272.3.2018.MU12
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane pn. „Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5”. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przy Placu Bema 5 w Olsztynie na działkach o nr geod. 255/1, 255/2, 255/4, 255/5 obr. 72 miasta Olsztyn. Zamawiający posiada ostateczne pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Olsztyna nr II-641/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 2) docieplenie stropu nad piwnicą w budynku, 3) docieplenie stropodachu pełnego i wentylowanego, 4) docieplenie stropu nad wjazdem na plac wewnętrzny, 5) wymianę stolarki okiennej i montaż nowej stolarki okiennej wraz z wymianą i montażem nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych (w zakresie zgodnym z projektem wykonawczym), 6) remont wejścia/wiatrołapu do budynku od strony placu wewnętrznego, 7) wymianę drzwi zewnętrznych od strony rampy przy placu wewnętrznym, 8) montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wyposażeniem, pełnym okablowaniem, konstrukcjami wsporczymi i budową instalacji elektrycznej i odgromowej, 9) montaż dodatkowych grzejników w pomieszczeniach biurowych wraz z wykonaniem podejść do grzejników, 10) wykonanie nowych obróbek blacharskich, 11) wykonanie robót towarzyszących, odtworzeniowych i wykończeniowych, 12) zabezpieczenie istniejącego wyposażenia pomieszczeń wraz z wynoszeniem i wnoszeniem mebli i sprzętów biurowych, 13) uzyskania stosownych decyzji/pozwoleń niezbędnych do wykonania prac budowlanych (np. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego), 14) uruchomienie zamontowanych instalacji i dokonanie stosownych prób i sprawdzeń. 4. W przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków Wykonawca dokona stosownych zabezpieczeń ptasich gniazd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45310000-3
45330000-9
45262500-6
45300000-0
45321000-3
45421000-4
45453000-7
45261215-4
45261000-4
45320000-6
45331100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku użyteczności publicznej i/lub budynku zbiorowego zamieszkania o koszcie każdej z robót co najmniej 1 500 000,00 zł brutto, Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza sumowania różnych umów zrealizowanych przez Wykonawcę, które łącznie spełniają warunek udziału w postępowaniu. 2) dysponuje co najmniej: a) kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnej funkcji, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnieniami równoważnymi wynikającymi z prawa międzynarodowego oraz doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej dwóch budowach polegających na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku użyteczności publicznej i/lub budynku zbiorowego zamieszkania, b) kierownikiem robót sanitarnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnieniami równoważnymi wynikającymi z prawa międzynarodowego oraz doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na co najmniej dwóch budowach polegających na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku użyteczności publicznej i/lub budynku zbiorowego zamieszkania, c) kierownikiem robót elektrycznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnieniami równoważnymi wynikającymi z prawa międzynarodowego oraz doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na co najmniej dwóch budowach polegających na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku użyteczności publicznej i/lub budynku zbiorowego zamieszkania. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierowania robotami budowlanymi. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że osoba pełniąca funkcję kierownika budowy i jednocześnie kierownika robót posiada doświadczenie wymagane odpowiednio dla kierownika budowy i kierownika robót. Przy dokonywaniu oceny spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko remonty, budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. 2. Zamawiający zastrzega, że warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) , nie podlega sumowaniu, co oznacza, że: 1) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie warunku w całości, 2) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innego podmiotu, podmiot ten musi samodzielnie wykazać spełnienie warunku. 3. W odniesieniu do warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiający dopuszcza sumowanie, co oznacza, że: 1) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci mogą wykazać, że łącznie spełniają warunek albo 2) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów: a) Wykonawca i inny podmiot mogą łącznie wykazać, że spełniają warunek albo b) inne podmioty, na których zdolności polega wykonawca mogą łącznie wykazać, że spełniają warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, wymienionych w pkt 1, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W dokumentach tych powinny być uwzględnione terminy, o których mowa w pkt 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia niżej wymienionych dokumentów aktualnych na dzień złożenia: 1) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu został podany w załączniku nr 3 do SIWZ. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu został podany w załączniku nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika - do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w szczególności podpisania oferty i jej złożenia. Do oferty należy dołączyć dokument, określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do podpisania oferty – jeżeli nie wynikają one z dokumentów rejestrowych. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2c do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) lub oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W każdym jednak przypadku w treści dokumentu (pełnomocnictwa) zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 15 220 złotych (słownie: piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych), w terminie do dnia 01.03.2018 r. do godz. 10.00. 2. Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r., poz. 359 oraz z 2017 r. poz. 1089), przy czym: 1) wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBank S.A. Oddział Korporacyjny Olsztyn nr konta 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007. Na przelewie należy umieścić informację „Wadium – przetarg na modernizację energetyczną budynku”. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment skutecznego wniesienia wadium uznaje się moment uznania na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 2) wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą w odrębnej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Pl. Bema 5- stanowisko pracy ds. obsługi interesantów (parter) w terminie do dnia 01.03.2018r. do godz. 10.00. 3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia treść gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia, winna zawierać zapis, iż dokument zabezpiecza ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W dokumencie winni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie składający ofertę a w przypadku gdy nie jest to możliwe zapis winien brzmieć: „dokument zabezpiecza ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” bez podania ich nazw. 4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 5. Okoliczności zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji 30,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: 1) wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić za zgodą Stron z powodu: a) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót na skutek niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót, b) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - przedłużenie terminu o tyle dni, ile trwało opóźnienie, 2) zmiany umowy w zakresie osób: a) kierownika budowy - jeżeli nowo wyznaczona osoba posiadać będzie kwalifikacje odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, b) kierowników robót - jeżeli nowo wyznaczona osoba posiadać będzie kwalifikacje odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę rolety antywłamaniowej - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania21-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę rolety antywłamaniowej. W jednej z rolet antywłamaniowych popsuł się mechanizm. Oglądał ją elektryk i twierdzi, że wszystko z elektryką ok. Można ją podnieść przełącznikiem, jednak przy próbie przełączenia spada. Proszę uprzejmie o podanie jakiegoś przedziału cenowego i kontakt. (Osiedle Gutkowo)
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Olsztyn: Wewnętrzna przebudowa pomieszczeń I piętra prawego skrzydła (bryły B) budynku szpitala na cele medyczne oraz przebudowa istniejącej klatki schodowej wraz z budową wewnętrznego szybu windowego z dostawą i montażem windy osobowo – towarowej realizowana w ramach projektu pn. „Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia ”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”. Działanie 9.1. - „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Poddziałanie 9.1.1 - „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Olsztyn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI