Modernizacja drogi gminnej nr 106906L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja drogi gminnej nr 106906L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łubki – część 1 zamówienia; Przebudowa drogi na działce wewnętrznej nr 1/6 w miejscowości Palikije Drugie na długości 200m – część 2 zamówienia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWojciechów
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wojciechów
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-16
 • Numer ogłoszenia548726-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 548726-N-2019 z dnia 2019-05-16 r.

Gmina Wojciechów: Modernizacja drogi gminnej nr 106906L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łubki – część 1 zamówienia; Przebudowa drogi na działce wewnętrznej nr 1/6 w miejscowości Palikije Drugie na długości 200m – część 2 zamówienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wojciechów, krajowy numer identyfikacyjny 43102018000000, ul. Wojciechów  5 , 24-204  Wojciechów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 5177241 w. 30, , e-mail awos@wojciechow.pl, info@wojciechow.pl, faks 081 5177665.
Adres strony internetowej (URL): https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy Wojciechów 24-204 Wojciechów 5, woj. lubelskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi gminnej nr 106906L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łubki – część 1 zamówienia; Przebudowa drogi na działce wewnętrznej nr 1/6 w miejscowości Palikije Drugie na długości 200m – część 2 zamówienia
Numer referencyjny: INR.271.03.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 106906L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łubki - część 1 zamówienia; Przebudowa drogi na działce wewnętrznej nr 1/6 w miejscowości Palikije Drugie na długości 200m – część 2 zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak niżej. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 1.1. Część 1 zamówienia: Modernizacja drogi gminnej nr 106906L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łubki, polegająca na przebudowie drogi (dz. nr 347/1 i 347/2) gm. Wojciechów na długości 1306 m, km roboczy 0+000 do km 1+306, szerokość drogi 3,0m. Zakres robót obejmuje między innymi: roboty pomiarowe, remont istniejącego przepustu, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm i ścieralnej grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, oznakowanie. 1.2. Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi na działce wewnętrznej nr 1/6 (obręb geodezyjny Palikije) w miejscowości Palikije Drugie gm. Wojciechów na długości 200m, km roboczy 0+000 do km 0+200, szerokość drogi 3,00m. Zakres robót obejmuje między innymi: roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, remont istniejącego przepustu, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej, wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, roboty wykończeniowe, oznakowanie. 2. Szczegółowy opis poszczególnych robót do wykonania, oraz ich pełny zakres i ilości oraz dane techniczne określone są poniższymi elementami SIWZ tj. projektem (uproszczona dokumentacja techniczna zawierająca rysunki, przekroje, szkice, opisy), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót - dla każdej części zamówienia, które należy uwzględnić w cenie oferty. W zakres zamówienia wchodzą również pozostałe czynności wynikające z zapisów SIWZ i projektu umowy. CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.33.20-8 Fundamentowanie dróg 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacjami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wymogami niniejszej SIWZ. Wszystkie użyte materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacjami technicznymi. 3. Rozwiązania równoważne Zamawiający informuje, że jeżeli użyte zostały w SIWZ, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej czy w przedmiarze robót znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy traktować jako przykładowe, które można zastąpić materiałami, produktami, urządzeniami, wyrobami równoważnymi. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z w/w dokumentacją. Przez równoważność należy rozumieć zastosowanie porównywalnych wyrobów, produktów o parametrach technicznych i wymogach jakościowych niepowodujących pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości urządzenia, obiektu. Użyte w w/w dokumentacji znaki towarowe materiałów i urządzeń należy traktować jako rozwiązania techniczne określające standard użytych materiałów i urządzeń. Nazwy i symbole handlowe w dokumentacji zostały podane w celu jak najdokładniejszego określenia elementów i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Mogą one być zastąpione rozwiązaniami technicznymi, materiałami i urządzeniami o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, technologicznych i standardzie jakościowym. Powyższe wyjaśnienia precyzujące wymogi zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu równoważności dotyczą wszystkich dokumentów przetargowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji technicznej, SST, przedmiarze robót towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. 4. Podwykonawstwo Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia (art. 36ba ust. 4). b) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać – o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji zamówienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług (art. 36b ust. 1a). Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. c) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp); Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności, jak też inne wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ (Zał. Nr 3 do SIWZ). Niespełnienie wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo zawartych w SIWZ i projekcie umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie określonym w projekcie umowy. 5. Gwarancja Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na okres wskazany w formularzu oferty, zgodnie z warunkami gwarancji zawartymi w projekcie umowy. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określnych w pkt. XVIII SIWZ. Długość okresu gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Wykonawca składając ofertę akceptuje oświadczenie gwarancyjne stanowiące załącznik do umowy, w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta. UWAGA: Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. Ewentualna decyzja zamawiającego o dokonywaniu przeglądów rzadziej niż raz w roku będzie uzależniona od stanu przedmiotu zamówienia obserwowanego w trakcie jego użytkowania. 6. Klauzula zatrudnienia Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanych w pkt. III.1 i 2 SIWZ w tym prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, w szczególności operatorzy sprzętu, kierowcy, robotnicy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). Obowiązek ten dotyczy Wykonawcy a także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w §22 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej: https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl . Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże SIWZ w ustawowym terminie, (koszt druku i przekazania ponosi Wykonawca, płyta CD – 2,00 PLN, wpłata na konto Zamawiającego lub do kasy w siedzibie Zamawiającego).

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111291-4
45111200-0
45233320-8
45233220-7
45233222-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30
50

II.9) Informacje dodatkowe: - do 30 dni od podpisania umowy w zakresie część 1 zamówienia, - do 50 dni od podpisania umowy w zakresie część 2 zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie: - co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji drogi obejmujące swym zakresem wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości odcinka minimum 500 m - warunek dla części 1 zamówienia; (Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową tj. na 1 i 2 część, to może w celu wykazania warunku wskazać to samo zadanie (500m) do 2 części zamówienia). - co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji drogi obejmujące swym zakresem wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości odcinka minimum 100 m - warunek dla części 2 zamówienia. Uwaga: Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. IX. SIWZ, tj.: 3.1. (w zakresie dla każdej z części zamówienia) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie ze wzorem Załącznik Nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt IX. 1.3.1) SIWZ dla każdej części zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Składają wykonawcy razem z ofertą: 1.5. Dokument (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt. IX.3. SIWZ (o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu). 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i składają (dołączając do oferty) pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 10. Wymóg zawarty w SIWZ i w załącznikach do SIWZ dotyczący podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy rozumieć, że oświadczenia i dokumenty powinny być opatrzone podpisem/podpisami osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa, które należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych składane przez wszystkich wykonawców po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego: 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie (w formie oryginału) o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu – zgodnie ze wzorem oświadczenia Zał. Nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium wymagane w kwocie: 8 000,00 PLN – dla części 1 zamówienia, 1 500,00 PLN – dla części 2 zamówienia. 1) Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 93 8735 1017 1000 0111 2000 0190 Bank Spółdzielczy w Poniatowej Oddział w Wojciechowie z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: INR.271.03.2019 - Część nr ………” (należy wskazać nr części, na którą składana jest oferta Wykonawcy). Wadium należy wnieść (wpływ na w/w konto) przed upływem terminu składania ofert. 3) Nie wniesie wadium w określonym terminie lub wniesie w sposób nieprawidłowy, skutkowało będzie odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 4) Wadium musi być wniesione i obejmować cały okres związania ofertą. 5) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych - zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; - zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. f) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, wypłata kwoty wadium nie może być uwarunkowana żadnymi formalnościami koniecznymi do spełnienia i złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium, g) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu, h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6) Postanowienia niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń. 7) Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach niż pieniądz należy złożyć w oryginale dołączając do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT; 2) w sytuacji, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie, a następnie w umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie; 3) dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje kierownika robót i kierownika budowy; z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą zostać zamienione na inne osoby o uprawnieniach nie gorszych niż posiadane przez osoby wskazane w złożonej ofercie; 4) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 5) dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia; 6) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 7) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 8) dopuszcza się zmianę podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 9) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 10) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy 11) zmiany treści umowy poprzez aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań; 12) rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy – tzw. roboty zaniechane, wówczas zmianie ulega również wynagrodzenie wykonawcy, 13) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego; 14) zmiany warunków płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 15) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w projekcie budowlanym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub ich wadliwym wykonaniem – zmiany te nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 16) Zamawiający może zmniejszyć zakres zadania - w przypadku wystąpienia konieczności zmniejszenia zakresu robót rozliczenie zadania nastąpi w oparciu o stawki określone w ofercie Wykonawcy oraz ilości robót faktycznie wykonanych (w tym wypadku zmniejszeniu ulega również wynagrodzenie), 17) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach: - działania siły wyższej, nadzwyczajnych okoliczności, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, silnych nawałnic, śniegu, niskich temperatur albo innych zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może (nie musi) wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności; wspomniane okoliczności/zjawiska atmosferyczne, aby mogły być wzięte pod uwagę, muszą trwać dłużej niż 7 dni następujących po sobie. Dla udowodnienia zaistniałych przyczyn Wykonawca przedstawi wydruk z portalu pogodowego IMGW o występowaniu tych zjawisk. Wniosek Wykonawcy powinien posiadać akceptację inspektora nadzoru i winien być złożony nie później niż 3 dni od ustania przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy, - udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - konieczności dokonania zmiany w dokumentacji projektowej, w tym wstąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie lub dokonania zmian w dokumentacji projektowej; - wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne. - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treść umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; - braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich terenu budowy; - w sytuacji, o której mowa w pkt 16). 6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego). 8. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-31, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja drogi gminnej nr 106906L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łubki – część 1 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. Część 1 zamówienia: Modernizacja drogi gminnej nr 106906L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łubki, polegająca na przebudowie drogi (dz. nr 347/1 i 347/2) gm. Wojciechów na długości 1306 m, km roboczy 0+000 do km 1+306, szerokość drogi 3,0m. Zakres robót obejmuje między innymi: roboty pomiarowe, remont istniejącego przepustu, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm i ścieralnej grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, oznakowanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45111291-4, 45111200-0, 45233320-8, 45233220-7, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi na działce wewnętrznej nr 1/6 w miejscowości Palikije Drugie na długości 200m – część 2 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.2. Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi na działce wewnętrznej nr 1/6 (obręb geodezyjny Palikije) w miejscowości Palikije Drugie gm. Wojciechów na długości 200m, km roboczy 0+000 do km 0+200, szerokość drogi 3,00m. Zakres robót obejmuje między innymi: roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, remont istniejącego przepustu, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej, wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, roboty wykończeniowe, oznakowanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45111291-4, 45111200-0, 45233320-8, 45233220-7, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę przeciwprądowego wymiennika ciepła - Włodawa
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania21-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę przeciwprądowego wymiennika ciepła o wydajności 320-400 m3/h. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI