Modernizacja ciągów komunikacyjnych i sal lekcyjnych w Zespole Szkół

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja ciągów komunikacyjnych i sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świeciu - II etap
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwiecie
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Wyrównywanie podłóg
 • Termin składania wniosków15/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Ogólnokształcących
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-01
 • Numer ogłoszenia1/2010/92088
TREŚĆ PRZETARGU
Świecie: Modernizacja ciągów komunikacyjnych i sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świeciu - II etap
Numer ogłoszenia: 92088 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących , ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3312264, faks 052 3312264.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.swiecki.lo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ciągów komunikacyjnych i sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świeciu - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane: 1)odnowienie auli; 2)wyremontowanie: a)pracowni chemicznej wraz z zapleczem, b)węzła sanitarnego na parterze i piętrze łącznika, c)holu parteru i piętra łącznika, d)gabinetu z-cy dyrektora, e)gabinetu pedagoga, f)pokoju nauczycielskiego; 3)przebudowanie: a)pracowni fizyki, b)zaplecza serwera na I piętrze głównego budynku szkoły, c)dwóch sal lekcyjnych na poddaszu; 4)odnowienie: a)istniejącego gabinetu pielęgniarki, b)korytarzy po obu stronach auli, c)klatki schodowej między łącznikiem a budynkiem głównym szkoły; 5)wymianę drzwi: a)drewnianych wewnętrznych płycinowych w ilości 14 kompletów do klas i sanitariatów, b)płytowych wewnętrznych w ilości 5 kompletów do zapleczy, c)drewnianych płycinowych lakierowanych z małą szybą i naświetlem do piwnicy, d)dwuskrzydłowych i oszklonych we wiatrołapie; 6)zdemontowanie i zbudowanie nowych ścian działowych w czterech salach lekcyjnych; 7)dobudowę piłkochwytu przy boisku szkoły.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.23.21-7, 45.42.11.31-1, 45.42.11.00-5, 45.42.11.52-4, 45.43.21.11-5, 45.44.21.10-1, 45.43.11.00-8, 45.34.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 28.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów złożonych przez wykonawców na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 3. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp, tj.: 1)Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 2)Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 3)Zamawiający poprawia inne omyłki (nieistotne) polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W tym przypadku Wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia może nie zgodzić się na poprawienie omyłki. 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6)zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7)wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp; 8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku, gdy pomimo uzupełnienia dokumentów oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania zamawiający nie wzywa wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. 6.Zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 7. W przypadku wystąpienia oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w terminie trzech dni wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. 8. Nie złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania wynikające z ustawy Pzp. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a) zmiany przepisów prawa, b) zmiany kierownika robót (np. choroba, zgon wskazanego kierownika w ofercie, rezygnacja z pracy, itp.), c) zmiany inspektora nadzoru (np. choroba, itp.) d) przesunięcia terminu zakończenia robót w przypadku: - wystąpienia opóźnień zawinionych przez zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.swiecki.lo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, ul. Gimnazjalna 2, 86 - 100 Świecie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2010 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Świeciu, ul. Gimnazjalna 3, 86 - 100 Świecie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace brukarskie i drogowe - Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania20-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, zlecę prace brukarskie i drogowe przy budowie dróg dla rowerów w Bydgoszczy. Długość trasy to 1,5 km, do wykonania prace drogowe, brukarskie, korytowanie, układanie nawierzchni. Materiały na miejscu. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Świecie: Sprawa nr 8/11/2010 r. Remont drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI