Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12” oraz Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 2 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni F12 do studni W0 oraz rurociąg tłoczny od punktu W21a do studni W0”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający udzielający zamówień sektorowych
 • Termin składania wniosków2019-05-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-10
 • Numer ogłoszenia535684-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 535684-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.: Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12” oraz Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 2 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni F12 do studni W0 oraz rurociąg tłoczny od punktu W21a do studni W0”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt 4 "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego" współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29085679100000, ul. ul. Krakowska  64 , 25-701  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 653 100, e-mail wodkiel@kielce.com.pl, faks 413 455 220.
Adres strony internetowej (URL): www.wod-kiel.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wod-kiel.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wod-kiel.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
złożenie ofert w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta
Adres:
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12” oraz Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 2 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni F12 do studni W0 oraz rurociąg tłoczny od punktu W21a do studni W0”
Numer referencyjny: JRP-6/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mąchocice Scholasteria gm. Masłów w ramach Projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje 2 etapy: a) Etap 1 - Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12”. Zadanie realizowane na podstawie projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów – Etap 1. (Zadanie 1 – część 1). Kanał grawitacyjny od studni ST3 do studni F12”. Zadanie obejmuje: budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego o długości ok. 0,65 km z rur kielichowych PVC litych łączonych na uszczelki elastomerowe o średnicy Ø 200x6,5mm od studni ST3 do F12, pod planowaną do realizacji przez Gminę Masłów ścieżką rowerową. b) Etap 2 - Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 2 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni F12 do studni W0 oraz rurociąg tłoczny od punktu W21a do studni W0”. Zadanie realizowane na podstawie projektu – „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów – Etap 1. (Zadanie 1 i 7 – część 2). Sieci kanalizacyjne w sołectwie Mąchocice Scholasteria. Zadanie obejmuje: budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego o długości ok. 0,42 km z rur kielichowych PVC litych łączonych na uszczelki elastomerowe o średnicy Ø 200x6,5mm od studni F12 do W0; budowę odcinków przyłączy (ONS-y) o łącznej długości ok. 46 mb; budowę rurociągu tłocznego o długości ok. 0,77 km z rur PE100 o średnicy Ø 160x9,5mm od studni W21a do W0. 3. Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ przedmiar służy wyłącznie jako materiał pomocniczy i nie stanowi podstawy do sporządzenia przez Wykonawcę oferty. Podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest Opis przedmiotu zamówienia w skład którego wchodzą Projekty Budowlane i Wykonawcze wraz z załącznikami, stanowiące element załączonej do SIWZ Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB. Przy ustalaniu kwot, Wykonawca winien odnieść się do warunków umowy, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacji Projektowej, informacji, instrukcji lub opisów robót jak i zastosowanych materiałów. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto roboty odtworzeniowe związane z przywróceniem terenu do stanu zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni wydanymi przez zarządców dróg, wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu i poniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z Decyzjami administracyjnymi, poniesienie opłaty za ewentualne zajęcie nieruchomości na potrzeby zaplecza budowy lub na inne cele realizacji zadania w okresie wykonywania robót, przeprowadzenia prób końcowych, koszty usunięcia wszelkich wad w robotach. Wykonawca wykona także czynności niezbędne do oddania robót do eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest również do przejęcia placu budowy, uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót (data podpisania Protokołu odbioru końcowego) oraz do pozostawienia po zakończeniu robót całego terenu robót uporządkowanego, czystego i nadającego się do użytkowania. 5. Stosownie do uzgodnienia projektu budowlanego: znak TT-U/765/918/2006 z dnia 27.04.2006 oraz uzgodnienia projektu wykonawczego: znak TT9-U/ 614/19 z dnia 25.03.2019, Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest złożyć w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. „zgłoszenie przystąpienia do robót”. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45232410-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45112700-2
45231300-8
45233200-1
45340000-2
77000000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zgodnie z § 10 ust. 3 pkt m) Regulaminu przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu robót zgodnych z przedmiotem zamówienia maksymalnie do kwoty 36 318,71 PLN netto (zamówieniami takimi może być konieczność wydłużenia odcinków trasy kanału sanitarnego z uwagi na istotną zmianę (w rozumieniu Prawa Budowlanego) trasy wynikającą z przeszkód terenowych, gruntowych lub zmiany oświadczenia woli właściciela terenu). Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień jw. dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych robót zgodnych z przedmiotem zamówienia. Sposób realizacji robót odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w niniejszej SIWZ. Przewiduje się zlecanie zamówień jw. w oparciu o Regulamin udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, dla Jednostki Realizującej Projekt spółki Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy realizacji Umowy: 1) Termin rozpoczęcia Umowy – termin zawarcia Umowy. 2) Etap 1 - Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 – 170 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 3) Etap 2 - Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 2 – 12 miesięcy od podpisania umowy. Terminy realizacji zamówienia obejmują czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją zamówienia. UWAGA: W ramach dodatkowego punktowanego kryterium „Termin-Etap 1” dla Etapu 1 możliwe jest skrócenie terminu, o którym mowa w pkt 9.2) IDW o 30 dni kalendarzowych. Wskazanie terminu przez Wykonawcę nastąpi w pkt 4.5) Formularza oferty. Zamawiający wymaga Okresu Rękojmi wynoszącego 60 miesięcy ustalonego od podpisania przez Przedstawicieli Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego dla każdego z Etapów.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku), jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej w wysokości 300 000,00 PLN. b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: 2 000 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne zdolności techniczne i zawodowe), jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał: • co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie: kanalizacji lub sieci wodociągowej lub sieci gazowych lub sieci technologicznych (m.in. na terenie zakładów przemysłowych, oczyszczalni ścieków, kopalni, itp.), o długości sieci min. 200 m w ramach każdej z robót. b) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: • Ekspert Nr 1 – Kierownik budowy – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie: • wykształcenie techniczne, • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie budowy i/lub przebudowy: sieci wodociągowej i/lub kanalizacji, • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.1725). * - liczba lat doświadczenia liczona będzie jako suma nienakładających się okresów pracy na danym stanowisku. Przedstawiona powyżej lista Kluczowego Personelu nie jest wyczerpująca i może zostać uzupełniona przez Wykonawcę. Wymagania jw. należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego do niezawodnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór zespołu specjalistów. Wykonawca będzie dysponował personelem wspierającym, koniecznym do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia wszystkich celów Umowy, a koszt ich usług musi być ujęty w cenie oferty. Zamawiający wymaga, by osoby zaangażowane przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) do wykonywania prac budowlanych i montażowych (pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane), przez cały okres realizacji zamówienia, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz zostały objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Szczegółowe uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia określono w Części II SIWZ – Wzór umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu tj.: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich) – wymagana forma dokumentu: kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich) – wymagana forma dokumentu: kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich) – wymagana forma dokumentu: kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich). e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich) – wymagana forma dokumentu: oryginał. f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich) – wymagana forma dokumentu: oryginał. g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich) – wymagana forma dokumentu: oryginał. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty zgodnie z pkt 11.8 IDW. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 10 IDW, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wykazać, że w odniesieniu do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie wymaganych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia określonych w pkt 11.5.4) IDW wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) W zakresie wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 10.2.1)b) IDW – Wykonawca składa wykaz osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2) W zakresie wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 10.2.1)a) Wykonawca składa wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, zgodnie z Załącznikiem nr 4, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się odpowiednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. W przypadku, gdy Wykonawca zrealizował roboty jako członek Konsorcjum, winien wykazać faktyczny udział w wykonaniu robót jako członka Konsorcjum spełniający warunek określony w pkt 10.2.1)a) IDW. Zgodnie bowiem z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2017r. (w sprawie C-387/14 Esaprojekt), Wykonawca na podstawie samego faktu bycia członkiem konsorcjum, nie może posługiwać się całym potencjałem wiedzy i doświadczenia nabytym przez Konsorcjum. Wykonawca w takim przypadku winien wykazać Zamawiającemu realny zakres swojej partycypacji w zamówieniu zrealizowanym przez Konsorcjum. 3) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 10.2.2)b) IDW. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. [W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia danych finansowych według średniego kursu NBP z dnia opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Bazie konkurencyjności].
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do IDW. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawca do oferty dołącza: 1) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW). W przypadku podpisania zobowiązania podmiotu trzeciego przez Pełnomocnika podmiotu trzeciego, do Oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 4) Wypełniony Wykaz cen zgodnie z Załącznikiem do Oferty. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 11.1 IDW, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do IDW. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 23.4 IDW, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (w formie oryginału) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich). 5. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty zgodnie z pkt 11.8 IDW. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 10 IDW, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wykazać, że w odniesieniu do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie wymaganych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia określonych w pkt 11.5.4) IDW wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 10.2.1) i 2) IDW w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, musi jednak wykazać, w szczególności poprzez pisemne zobowiązanie tych podmiotów, że będzie dysponował tymi zasobami przez okres realizacji zamówienia. 8. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 7 powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego musi wynikać w szczególności: 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) ÷ 22) i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy Pzp. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W takim wypadku zobowiązanie podmiotu trzeciego winno zawierać oświadczenie: „Oświadczamy, iż odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za ewentualną szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będziemy ponosić winy”. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.5.4) IDW: 1) pkt 11.5.4)a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp; 2) pkt 11.5.4)b)÷d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10. Dokumenty, o którym mowa powyżej w pkt 11.9.1) i 2) lit. b) IDW powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 11.9.2) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.9 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (forma dokumentów: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Postanowienia pkt 11.10 IDW znajdują odpowiednie zastosowanie. 12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 11.5.4)a), składa dokument, o którym mowa w 11.9.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 27 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy PLN) - zgodnie z pkt 13 IDW

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto 95,00
Termin-Etap 1 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w następujących przypadkach: I. zmiana terminu wykonania zamówienia spowodowana: 1) warunkami atmosferycznymi potwierdzonymi przez właściwą stację meteorologiczną: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów – to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 5 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 7 dni. Zapisy tego punktu nie będą uprawniały do zmiany terminu, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2) warunkami archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: a) niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; b) wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w SIWZ. 3) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego o ile wstrzymanie realizacji nie nastąpiło wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; b) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 4) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. a które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie I. termin wykonania zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, jednak nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Powyższe zmiany nie mogą pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. Ryzyko to Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej. Ponadto Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu realizacji umowy w przedłużonym okresie, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że wynika to z winy umyślnej Zamawiającego. II. zmiana płatności: Zmiany terminów płatności wynikające z wszystkich zmian wprowadzonych do Umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy może być dokonana jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności. III. pozostałe zmiany: 1) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie wysokości Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku płaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto; 2) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku płaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto; 3) w przypadku zmian: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony na zasadach i w sposób określony poniżej, wprowadzą odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 1. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt a) lub b), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących niniejsze zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących niniejsze zamówienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym niniejsze zamówienie. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących niniejsze zamówienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 4. W celu dokonania zmiany umowy i zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. W przypadku zmian, o których mowa w pkt a) lub pkt b), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących niniejsze zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt a), lub b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących niniejsze zamówienie, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt b). 6. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt b), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa powyżej w pkt 5 b). 6a. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2215), zmianie może ulec wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako „PPK”). 6b. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w punkcie 6a zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w punkcie 6a ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i realizujących zamówienie. 7. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej w pkt 4 i 6b, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 8. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa powyżej w pkt 4 i 6b. W takim przypadku przepisy pkt 5 - 7 oraz 9 stosuje się odpowiednio. 9. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 10. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2215), zmianie może ulec Wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako „PPK”). Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu tego kosztu, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i realizujących zamówienie. 4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy np. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron i uniemożliwiających wykonanie tej części przedmiotu zamówienia. Część z jakiej może zrezygnować Zamawiający to element Wykazu Cen lub więcej Elementów (jednak nie więcej niż 3% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy). W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia tj. elementu Wykazu Cen, wartość niezrealizowanych robót zostanie wyliczona na podstawie wartości wykazanej przez Wykonawcę w odpowiedniej pozycji tabeli w Wykazie Cen. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części elementu Wykazu Cen, wartość niezrealizowanych robót zostanie wyliczona proporcjonalnie na podstawie wartości wykazanych przez Wykonawcę w odpowiedniej pozycji tabeli w Wykazie Cen oraz wartości wyliczonych przez Wykonawcę w kosztorysie szczegółowym zaakceptowanym przez Zamawiającego w oparciu o nakłady wyszczególnione w Katalogach Nakładów Rzeczowych przy uwzględnieniu średnich wartości wskaźników cenotwórczych (kosztów ogólnych i zysku) oraz cen robocizny, materiałów i sprzętu dla województwa świętokrzyskiego, opublikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzającym kwartał realizacji robót. W przypadku rezygnacji wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość niezrealizowanych robót przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o rezygnacji oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Sposób wyliczenia wartości robót dla rezygnacji przez Zamawiającego z części elementu Wykazu Cen: a) wartość robót wskazana w Wykazie Cen dla danego elementu; b) opracowanie przez Wykonawcę kosztorysu szczegółowego dla zakresu robót – Elementu robót z pkt a) (zaakceptowanie go przez Zamawiającego) w oparciu o nakłady wyszczególnione w Katalogach Nakładów Rzeczowych przy uwzględnieniu średnich wartości wskaźników cenotwórczych (kosztów ogólnych i zysku) oraz cen robocizny, materiałów i sprzętu dla województwa świętokrzyskiego, opublikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzającym kwartał realizacji robót; c) wyliczenie mnożnika (zwiększającego bądź zmniejszającego) poprzez wykonanie działania dzielenia wartości wg lit. a) przez wartość wyliczoną wg lit. b); d) wyliczenie wartości robót zaniechanych (część robót, z której nastąpiła rezygnacja) wg procedury wskazanej w lit. b); e) wyliczenie ostatecznej wartości dla robót zaniechanych, poprzez wykonanie działania mnożenia wartości wyliczonej zgodnie z lit. d) przez mnożnik wyliczony zgodnie z lit. c) (sprowadzenie wyceny robót zaniechanych do wartości ceny ofertowej). 5) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; Zapisy niniejszego punktu mogą spowodować przedłużenie terminu wykonania zamówienia wynikające z przedłożonego przez Wykonawcę Harmonogramu Realizacji Robót, przy czym zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ryzyko to Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej. 6) zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z podwykonawcy. Jeżeli zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10 IDW, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 7) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy, pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi; 8) zmiana zakresu zamówienia wskazanego w ofercie do wykonania przez podwykonawcę. IV. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Łubnice
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji projektu Rewitalizacja miejscowości Łubnice. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI