Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Bisztynek - II etap
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBisztynek
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
 • Termin składania wniosków15/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg ograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy i Miasta
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-01
 • Numer ogłoszenia1/2010/72561
TREŚĆ PRZETARGU
Bisztynek: Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Bisztynek - II etap
Numer ogłoszenia: 72561 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta , ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7188616, faks 089 7188603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.regioset.pl/bisztynek

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Bisztynek - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I - ZADANIE Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej W ramach tego zadania planuje się, wykonać siec kanalizacyjną o długości 823,75m oraz 25 przyłączy w tym przy: ul. Górnośląska 54,0mb.+ 2 przyłącza, ul. Owczej 148 mb.+ 6 przyłączy, ul. Ceglanej 42,50mb.+ 2 przyłącza, ul. Sienkiewicza i Buczka 19,75mb + 2 przyłącza. ul. 9-go Maja 93mb. + 2 przyłącza, ul. Kościuszki 58mb. + 1 przyłącze, ul. Spółdzielców 60mb.+ 2 przyłącza wraz z przepompownią, wykonać rozbudowę kanalizacji o 200 o odcinek długości 98mb.właczajacy centrum informacji turystycznej wraz szaletem miejskim do obsługi ruchu turystycznego i miejskiego oraz obsługi targowiska, wykonać przebudowę odcinka kanalizacji o 200 o długości 150,50 mb. przyłączając budynek szatniowo-sanitarny obsługujący Moje boisko Orlik 2012 oraz stadion Miejski i budynki mieszkalne (6-eść przyłączy) przy ul. Wojska Polskiego, przeprowadzić modernizacje kanalizacji sanitarnej o dług.100 mb. umożliwiając podłączenie obiektu Bramy Lidzbarskiej użytkowanej jako izba dziedzictwa kultury Bisztynka (lokalizacja w strefie ochrony konserwatorskiej A) II - ZADANIE Modernizacja stacji uzdatniania wody o wydajności Q=35 m3/h Zakres robót dla tego zadania obejmuje wykonanie: - Modernizacje budynku stacji uzdatniania wody. - Złącza kablowego i szafki licznikowej jako nowego układu pomiarowego. - Przebudowy kabli zasilających. - Przebudowy sieci wodociągowych wychodzących ze stacji. - Wykonanie płyt fundamentowych pod zbiorniki retencyjne. - Montażu dwóch zbiorników retencyjnych. - Zbiornika popłuczyn. - Przebudowy sieci kanalizacji od zbiornika popłuczyn. - Technologia stacji uzdatniania wody w branży sanitarnej i elektrycznej. - Spięcie sieci wodociągowych na stacji podnoszenia ciśnienia i rozruch technologiczny stacji. III - ZADANIE Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej W ramach tego zadania planuje się przebudować i zmodernizować sieci kanalizacji deszczowej o dług. 626 m w tym: ul. Kościelna 81 m, ul Kolejowa 42 m + 334 m i ul. Findera 169 m. Na istniejących oraz przebudowywanych wylotach sieci kanalizacji deszczowej zakładane jest wykonanie separatorów substancji ropopochodnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również odbudowę pasa drogowego po robotach określonych powyżej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.30-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 90.000 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na - wybudowaniu lub przebudowaniu co najmniej: - dwóch sieci kanalizacyjnych z przyłączami o długości nie mniejszej niż 1000 mb dla każdej z tych sieci; - dwóch stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 30m3/h dla każdej z tych stacji.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami legitymującymi się uprawnieniami budowlanymi do kierowania i nadzorowania robotami, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego, takimi jak: a) Kierownik robót budowlanych - musi posiadać, co najmniej 3 lata stażu pracy jako kierownik robót budowlanych oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) Kierownik robót sanitarnych - musi posiadać, co najmniej 3 lata stażu pracy jako kierownik robót sanitarnych oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (wodociągowych i kanalizacyjnych), c) Kierownik robót elektrycznych - musi posiadać, co najmniej 3 lata stażu pracy jako kierownik robót elektrycznych oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. d) Kierownika robót drogowych - musi posiadać, co najmniej 3 lata stażu pracy jako kierownik robót drogowych oraz uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 mln PLN; - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3 mln zł. .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

W przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający dokona dodatkowej oceny. Ocena ta odnosi się do wymogów w zakresie dotyczącym wymaganego doświadczenia i polegać będzie na jego wartościowaniu w następujący sposób: - za wykazanie się wykonaniem zamówień ponad wymagane minimum będą przyznawane punkty, tj. 1 punkt za każde kolejne w tym przedmiocie zamówienie udokumentowane nadto dokumentami potwierdzającymi, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku uzyskania równej liczby punktów decydować będzie zsumowana wartość wykonanych zamówień.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 2) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowej ), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania robót; 3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ze względów technologicznych - udokumentowanych wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 4) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania niniejszej umowy; 5) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do składania ofer
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ogłoszenie oraz wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu nieograniczonym dostępny w siedzibie Zamawiającego oraz dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Bisztynku ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kosza do wózka widłowego z atestem, Bartoszyce
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania18-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, poszukuję kosza do wózka widłowego z atestem. Proszę o ofertę. Do wykonywania prac elektrycznych i drobnego montażu.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI