Kompleksowe odpłatne pełnienie obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowe odpłatne pełnienie obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny” – zadanie nr 1: Rewitalizacja rynku wraz z budową obiektu ratusza w zakresie przewidzianym przepisami w szczególności ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMuszyna
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572707-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572707-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna: Kompleksowe odpłatne pełnienie obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny” – zadanie nr 1: Rewitalizacja rynku wraz z budową obiektu ratusza w zakresie przewidzianym przepisami w szczególności ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Tytuł projektu "Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, krajowy numer identyfikacyjny 49189306100000, ul. Rynek  31 , 33370   Muszyna, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 714 009, e-mail przetargi@muszyna.pl, faks 184 777 921.
Adres strony internetowej (URL): www.muszyna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.muszyna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muszyna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna w sekretariacie w terminie do dnia 21.06.2018 roku, godz. 11.50 2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna pok. Nr 8A dnia 21.06.2018 r., godz. 12.00
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe odpłatne pełnienie obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny” – zadanie nr 1: Rewitalizacja rynku wraz z budową obiektu ratusza w zakresie przewidzianym przepisami w szczególności ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Numer referencyjny: Zp.271.28.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest obowiązek kompleksowego odpłatnego pełnienia obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny – zadanie nr 1: Rewitalizacja rynku wraz z budową obiektu ratusza ” w zakresie przewidzianym przepisami w szczególności ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Główny przedmiot Usługi nadzoru budowlanego: 71520000-9 Dodatkowe przedmioty Usługi nadzorowania placu budowy: 71521000-6 Doradcze usługi budowlane: 71530000-2 Usługi kontroli i nadzoru technicznego: 71630000-3 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów: 71242000-6 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów: 71244000-0 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje : 71245000-7 3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obowiązek kompleksowego odpłatnego pełnienia obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji robót budowlanych związanych z „Rewitalizacją przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny”. Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi: 1. Rewitalizację rynku wraz z budową obiektu ratusza: a) Prace rewitalizacyjne przy rynku w Muszynie: - przebudowa układu komunikacyjnego rynku w Muszynie będzie polegać na uporządkowaniu istniejącego układu drogowego, jak również na poprawieniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg. Istniejący układ komunikacyjny zostanie przemodelowany wyprowadzając ruch ze środka rynku na jego obwód. Na nawierzchnię jezdni dróg przewidziano kostkę kamienną – bazaltową – materiał z rozbiórki do ponownego wbudowania. Powierzchnia kostki bazaltowej wbudowanej w nawierzchnie płyty rynku oraz przyległych ulic wynosi około 3 000,00 m2. Zamawiający posiada ok 200,00 m2 rozebranej kostki bazaltowej, która została złożona na terenie przyległym do Oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Muszynie. Złożona kostka wymaga oczyszczenia i przesegregowania. Kostka bazaltowa z rozbiórki, która nie zostanie wbudowana stanowi własność inwestora. Chodniki przewidziane do przebudowy należy rozebrać i dostosować wysokościowo do przewidzianych do przebudowy dróg. Nawierzchnia chodników ma zostać wykonana z płyt kamiennych granitowych. Zakres przebudowy przedstawiony jest w dokumentacji architektoniczno-budowlanej. W ramach prac przewidziano przebudowę ulic na odcinkach: od ulicy Kościelnej do ul. Kity – długość ok. 178,10 m, część ul. Dmowskiego (dawna 21 Stycznia) – długość ok. 28,00 m, pomiędzy ul. Kity i ul. Piłsudskiego – długość ok. 58,12m, pomiędzy wjazdem do szkoły publicznej i ul. Rynek – długość ok. 39,73m, od szkoły publicznej do początku ul. Piłsudskiego – długość ok. 177,57m, przebudowę istniejących chodników, regulację wysokościową istniejących studzienek, kratek i włazów, budowę nowych kratek ściekowych. W ramach robót związanych z płytą rynku należy wykonać wymianę nawierzchni na płyty kamienne – zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Zaprojektowane nawierzchnie z płyt umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. - budowa sieci kanalizacji deszczowej: zrzut wody opadowej z połaci dachowych budynków wokół płyty rynku nastąpi poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Podłączenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą należy wykonać poprzez istniejące studzienki kanalizacyjne. Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: kanalizacja deszczowa. - budowa sieci oświetleniowej: sieć oświetlenia należy wykonać stylizowanymi oprawami w technologii LED zamontowanymi na stylizowanych słupach. Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: sieć oświetlenia zewnętrznego. b) Budowę nowego obiektu: budynek ratusza pełniący funkcję obiektu infrastruktury kultury należy wykonać w miejscu istniejących reliktów archeologicznych. Budynek zaprojektowany na planie złożonym z prostokątów wielkością i lokalizacją nawiązuje do istniejących ruin, w technologii murowanej ze szkieletem żelbetowym i stropodachem żelbetowym o nachyleniu do 5%. Budynek o powierzchni użytkowej 984,59 m2, o 2 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. W celu udostępnienia ruin należy wykonać obniżenie poziomu posadzki ruin oraz wykonać podbicia ścian kamiennych i założyć szczelne warstwy posadzkowe. Należy odtworzyć odcinkowe kamienne sklepienia piwniczne wraz z lunetami. Układ konstrukcyjny budynku zaprojektowano jako niezależny od istniejących ruin w konstrukcji szkieletu żelbetowego z żelbetowymi stropami i żelbetowym stropodachem. Zaprojektowane podpory podtrzymujące budynek należy wykonać obwodowo po zewnętrznej stronie ścian piwnic oraz wewnątrz piwnic. Ściany budynku należy wykonać w technologii jednowarstwowej w systemie bloczków konstrukcyjnych z betonu komórkowego o grubości nie wymagającej dodatkowej izolacji. Płyta parteru izolowana od dołu oraz w grubości warstw. Płyta stropodachu izolowana w systemie stropodachu płaskiego z odwodnieniem zewnętrznym. Ściany wewnętrzne należy wykończyć tynkiem oraz okładzinami ściennymi wg rozwiązań ujętych w dokumentacji projektowej. Posadzki należy wyłożyć płytkami kamiennymi, płytkami gresowymi oraz parkietem - wg rozwiązań ujętych w dokumentacji projektowej. Wykończenie pomieszczeń należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami zawartymi projekcie wnętrz. Ściany zewnętrzne należy wykończyć tynkiem zewnętrznym – romańskim. Cokół budynku do wysokości parteru należy obłożyć płytami kamiennymi. Na ścianach zewnętrznych należy umieścić detale architektoniczne (gzymsy, bonia) wykonane w tynku. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej (prepatynowanej), rury spustowe należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze elewacji. Stolarka i wrota należy wykonać jako drewniane. Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych. c) Instalacje w nowym obiekcie: W ramach robót należy wykonać: przyłącza wodociągowe do budynku ratusza, zasilanie fontanny oraz studni do podlewania zieleni, zasilanie poidełka, zasilanie obiektu utrzymania porządku, przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Ratusza oraz obiektu utrzymania porządku, sieć z przyłączem telekomunikacyjnym, kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Budynek należy wyposażyć w instalację wodociągową, instalacje wody zdrojowej, instalacje wody do celów p.poż, instalację kanalizacji sanitarnej, instalacje grzewczą centralnego ogrzewania zasilaną z pieców gazowych, instalacje wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i wentylacji grawitacyjnej, instalację gazową, instalację elektryczną, instalacje niskoprądowe i instalacje odgromową. Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji branżowej instalacji. d) Mała architektura i zagospodarowanie terenu: zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej kabiny WC, istniejącego kiosku, elementów małej architektury: fontanny, ławek i koszy. Elementy pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Zakres obejmuje dostawę i montaż stylizowanej fontanny z bortnicą, fontanny posadzkowej z płyt kamiennych płomieniowanych, zdroi ulicznych – poidełek, stylizowanych donic, stylizowanych ławek, ławek solarnych, stylizowanych koszy na śmieci, osłon na drzewa, krat pod drzewa, stojaków na rowery, ulicowskazów, gablot, tablic informacyjnych, makiety miasta – 3d – odlew z brązu wraz z informacją dla osób niepełnosprawnych, rzeźb bicykla, masztów do flag, straganów targowych, słupków drogowych z łańcuchem, renowacja schodów w kamienicach. W zakresie zadania należy wykonać nasadzenia zieleni zorganizowanej: drzewa liściaste, krzewy kwitnące, żywopłoty zimozielone niskie, kwiaty, rośliny okrywowe. W ramach zadania należy wykonać przeniesienie istniejącego pomnika zlokalizowanego w centrum Muszyny w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zakres robót określony został w dokumentacji projektowej: mała architektura. - montaż obiektu małej architektury służącemu utrzymaniu porządku – samonośny moduł kompozytowo-betonowy w kształcie prostokąta z dwoma pomieszczeniami publicznymi, z wykończeniem płytami granitowymi, zabezpieczony anty graffiti - dostarczany w komplecie przez producenta. Moduł przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt powinien posiadać osobne wejście zewnętrzne do pomieszczenia techniczno - serwisowego, uniemożliwiające próby dewastacji oraz dostania się do urządzeń osobom trzecim od strony pomieszczenia publicznego. Zakres wyposażenia określony został w dokumentacji projektowej: obiekt małej architektury służący utrzymaniu porządku. Przedmiot zamówienia uwzględnia dostosowanie obiektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga aby w realizacji przedmiotu umowy brały udział następujące osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego: a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniący również funkcje koordynatora nadzoru inwestorskiego, b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych., telekomunikacyjnych, d) w specjalności drogowej. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 1) pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami w szczególności z art. 25 i 26 PB, 2) zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji, 3) sprawdzanie kompletności oraz prawidłowości dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót (w tym rozliczeń finansowych), zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót, 4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych związanych z realizacją inwestycji, 5) przekazanie, przy udziale Zamawiającego, placu budowy wykonawcy robót, 6) bieżące rozwiązywaniu problemów technicznych budowy, 7) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót, 8) informowanie Zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu i zmianę kosztów realizacji inwestycji, 9) sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz wykonawcą a podwykonawcami, 10) współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym i rzeczowym (sprawdzanie wykazów robót, wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym), informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp., 11) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych (również tych prowadzonych przez dysponentów sieci), 12) potwierdzenie wykonanych robót, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót, 13) udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz potwierdzenie usunięcia wad i usterek wskazanych w protokołach odbioru, 14) sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, 15) sprawdzenie dokumentów przed odbiorowych sporządzonych przez wykonawcę robót, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego, 16) poświadczenie terminu zakończenia robót, 17) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość materiałów i prac, jak również urządzeń, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez Wykonawcę prac wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 18) Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów i urządzeń, 19) Wykonawca zobowiązuje się, że wymienione w pkt. 20 niniejszego paragrafu dokumenty zostaną dołączone do protokołu odbioru częściowego oraz końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą oraz stosownymi instrukcjami obsługi w języku polskim i protokołami odbiorów branżowych, 20) organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy, 21) udział w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym w dni robocze w godz. urzędowania tj. poniedziałek 8:00-16:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30, 22) sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, 23) pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz materiałowych proponowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego, 24) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spełniających wymaganych parametrów technicznych, 25) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na roboty budowlane, 26) uczestniczenie wraz z Zamawiającym w odbiorach zadania, 27) przygotowanie wspólnie z Wykonawcą projektu protokołu odbioru robót wraz z dokumentacją odbiorową, 28) obsługa okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, inspekcja nad usuwaniem wad przez wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na stosowaniu logo programu w dokumentach i korespondencji dotyczących budowy. Szczegółowe wymagania w zakresie Promocji Projektów znajdują się na stronie internetowej: http://www.fundusze.malopolska.pl/ Jeżeli w trakcie realizacji prac zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą prac, to inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecania Wykonawcy prac. Bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy prac polecenia wykonania prac dodatkowych. Wykonawca jako inspektor nadzoru ma prawo: 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia – potwierdzone wpisem do dziennika budowy – dotyczące: - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, - wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, - dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych, 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Pełnienie obowiązków koordynatora w ramach zadań będzie obejmowało: 1) pełnienie funkcji koordynatora w rozumieniu art. 27 PB, 2) organizację i koordynację całego zadania, 3) sporządzanie notatek lub protokołów na Radach Budowy, 4) sporządzania raportów miesięcznych z realizacji zadań i przedkładania ich Zamawiającemu do 7 dni po zakończeniu danego miesiąca, 5) przygotowywanie danych do wniosków o płatność oraz dostarczanie ich Zamawiającemu, 6) sprawdzanie i opiniowanie projektów umów podwykonawczych pod kątem zgodności z umową generalnego wykonawcy robót, zgodności z prawem budowlanym oraz dobrą praktyką budowlaną, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: a) zasadami współczesnej wiedzy specjalistycznej, b) obowiązującymi normami i przepisami, c) wymaganiami ustaw, d) postanowieniami umowy. Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: sprzęt i osoby. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno - technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz, że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonania prac z zachowaniem formy pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji uzyskiwanych i przekazywanych Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową. Naprawienie przez Wykonawcę ewentualnych szkód obejmuje straty, które Zamawiający poniósł oraz utracone korzyści.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71521000-6
71530000-2
71630000-3
71242000-6
71244000-0
71245000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-29

II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie wykonywania umowy nastąpi w dniu jej podpisania, a jej zakończenie w terminie do 29.05.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Wstępne Oświadczenie). 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 w części dotyczącej podwykonawców. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Wstępne Oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wstępne Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców – załącznik nr 3 do SIWZ. 6. W celu definitywnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wskazanych w rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ. Niniejsze postanowienie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku takiego wezwania, a jedynie uprawnienie. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5 pkt. 6 SIWZ potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, które to wezwanie ma charakter uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązku, przedkłada: a) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w rozdziale 5, składa każdy z nich. 12. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 13. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 15. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1) wypełnionego druku oferty (załącznik nr 2) 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty 3) W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy Obowiązujące zasady! 1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2) Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 I 1240.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 35880900052001000006480003 z dopiskiem: wadium dla przetargu: Kompleksowe odpłatne pełnienie obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny” – zadanie nr 1: Rewitalizacja rynku wraz z budową obiektu ratusza w zakresie przewidzianym przepisami w szczególności ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 60,00
Wysokość kary umownej 20,00
Okres gwarancji zaoferowany w ofercie (równy okresowi rękojmi) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu podpisanego przez dwie strony, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje następujące możliwości dokonania zmian umowy w następującym zakresie i warunkach: 1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: a) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub, b) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub, c) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe z powodu braku finansowania ze środków zewnętrznych w ramach umowy o dofinansowanie, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub, d) brakiem prawomocnej decyzji uprawniającej rozpoczęcie robot budowlanych dla właściwego zakresu/części przedmiotu umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy 3) terminów realizacji – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów wykonania umowy: a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminów realizacji wskazanych w umowie, b) jeśli wystąpiły opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów, c) jeśli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a bez wykonania których prawidłowa realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona, d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, e) wystąpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaświadczeniem lub innym dokumentem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, f) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, g) skrócenia terminu realizacji umowy, h) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, i) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji, projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, j) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, k) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, l) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, m) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 4) zmiany terminu wykonania umowy będącą następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa, b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, c) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy, d) koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowo nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 5) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione dla usprawnienia procesu budowlanego – bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 6) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują w istotny sposób od zatwierdzonego projektu - bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 7) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy z stosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a w szczególności w sytuacji gdy: a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy b) jeżeli nowe rozwiązania techniczne/technologiczne będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej. 8) wszelkich zmian w przypadku gdy wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 9) Zmiany istotnej których wprowadzenie wynika z zaistnienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. 3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Pr.Bud, c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, i) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, j) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, l) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania, m) innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. n) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Wprowadzenie zmian dotyczących realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, jest możliwe o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 5. Zmiana postanowień umowy może być dokonana także w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: a) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, c) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. Podwykonawców określonych we wzorze umowy, d) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT). 6. W ciągu 7 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić zmiana Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o możliwość zmiany, do czego Wykonawca może uważać się upoważniony i następnie dostarczy Zamawiającemu tak szybko, jak to uzasadnione w danych okolicznościach - wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, aby mógł on być przeanalizowany w terminie. Zamawiający przyzna taką możliwość zmiany, jaka może być dopuszczona, albo powiadomi Wykonawcę, że nie przysługuje mu prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy. 7. Ewentualne przedłużenie terminu realizacji umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 11:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji przetargowej dołączonej do SIWZ. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny całkowitej brutto przy realizacji przedmiotu zamówienia obliczone przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w rozdziale 13 SIWZ i podanej w „formularzu ofertowym” (załącznik nr 2 do SIWZ), kryterium „wysokość kary umownej” oraz „okres gwarancji”. 2. Nr Nazwa kryterium waga 1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 60 pkt 2 Wysokość kary umownej § 12 ust. 3 pkt. d) 20 pkt 3 Okres gwarancji zaoferowany w ofercie (równy okresowi rękojmi) 20 pkt 3. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów oraz sposobów: Nr kryterium Wzór 1 C = [( Cn/Cb)*60%]*100 C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto Cn – cena najniższa brutto Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną. 2 Punktacja za wysokość kary minimum 0,1% maksimum 0,5% będzie obliczana na podstawie wzoru: K= 100 * (Kr/Kn) * 0,20 gdzie: K – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium wysokość kary Kr- wysokość kary rozpatrywanej oferty Kn- najwyższa zaoferowana wysokość kary 0,20- waga kryterium Maksymalna liczba 20 punktów. Zostanie przyznana za udzielenie 0,5% wysokość kary umownej na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania kary umownej wyższej niż 0,5% do oceny kryterium będzie brana kara w wysokości 0,5%. Minimalna wysokość kary umownej – 0,1%. Zaoferowanie niższej wysokość kary umownej spowoduje odrzucenie oferty. 3 G = [(Gb/Gn)*20% ]*100 G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji Gb – okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji Maksymalna liczba 20 punktów. Zostanie przyznana za udzielenie 60 miesięcznej lub dłuższej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji i rękojmi dłuższej niż 60 miesiące, do oceny kryterium będzie brany okres 60 miesięczny. Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji i rękojmi spowoduje odrzucenie oferty. Okres gwarancji i rękojmi muszą być tożsame. 4. Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+K+G P – ostateczna liczba punktów C- liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto K- liczba punktów otrzymana za kryterium wysokość kary umownej G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji 5. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt. 6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zadanie, które będzie realizował. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy Zp.271.28.2018”. 6. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 7. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 8. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 9. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert częściowych i wariantowych, 2) zawarcia umowy ramowej, 3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 4) dialogu technicznego, 5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pocięcie 300 cegieł - Olkusz
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pocięcie 300 cegieł czerwonych pełnych na połówki. Proszę o wyceny i termin realizacji. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI