Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydmin

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWydminy
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-03-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-12
 • Numer ogłoszenia529742-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 529742-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach: Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, krajowy numer identyfikacyjny 510901263, ul. Grunwaldzka  94 , 11-510  Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874210028, e-mail zsowydminy@interia.pl, faks 874210028.
Adres strony internetowej (URL): http://zsowydminy.mazury.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zsowydminy.mazury.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
Numer referencyjny: ZSO.270.1.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach zgodnie z Załącznikiem nr 5 – STWiORB, Załącznikiem nr 12 – Projekt kompleksowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, Załącznikiem nr 13 – wyrys z mapy zasadniczej, Załącznikiem nr 14 – Raport obliczeń cieplnych, Załącznikiem nr 15 - Zapotrzebowanie na ciepło, Załącznik nr 18 – Projekt budowlany przebudowy kotłowni na biomasę, Załącznik nr 19 – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznych, Załącznik nr 20 – Projekt budowlany przebudowy instalacji centralnego ogrzewania. Przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy przy określeniu wielkości i zakresu prac stanowią Załącznik nr 3 – część I i Załącznik nr 4 – część II. Nr działki 745, obręb 0019 Wydminy. Prace polegać będą na: Zakres prac do wykonania w ramach części I: - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr 14 cm budynku głównego A, budynku nauczania początkowego B, łącznika między budynkiem głównym a budynkiem nauczania początkowego z zachowaniem, odtworzeniem elementów ozdobnych budynku. - ocieplenie ścian zewnętrznych podpiwniczenia budynku głównego A styrodurem gr. 14 cm. Ocieplenie betonowego stropu poddasza – izolacja płyta styropianowa gr 18 cm z wykonaniem szlichty cementowej – budynku głównego A, budynku nauczania początkowego B, - ocieplenie drewnianego stropu poddasza – izolacja wełna mineralna gr. 20 cm z wykonaniem deskowania podłogi z płyty OSB – budynku głównego A. - ocieplenie stropodachu łącznika – izolacja płyta styropianowa Dach gr 18 cm, z pokryciem papą termozgrzewalną, wierzchnia warstwa blacha tytan cynk na rąbek stojący. - wymiana luksfer budynek B na okna o profilu drewnianym istniejącego układu okien. - wymiana starej stolarki okiennej, PCV na okna o profilu drewnianym z zachowaniem istniejącego układu okien w budynku A, B, łączniku. - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi drewniane z zachowaniem istniejącego układu (ą wejście główne), aluminiowe w budynku A, B, łączniku. Przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy przy określeniu wielkości i zakresu prac stanowią Załącznik nr 3 – część I. KOD CPV: 45000000 - 7 W ramach części I przewiduje się możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegające na wymianie/remoncie pokrycia dachowego Budynek A i B, którego zakres określono w załączniku nr 16 – Przedmiar robót i załączniku nr 17 – STWiORB. KOD CPV: 45000000 – 7, 45111200-0, 45261100-5, 45261210-9 Zakres prac do wykonania w ramach części II: - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi stalowe w kotłowni ( o odporności ogniowej El30, El60). - remont pomieszczeń kotłowni w zakresie koniecznym do dostosowania do projektowanej nowej kotłowni: rozbiórka części ścianek działowych, naprawa tynków, malowanie pomieszczeń, wymiana posadzki, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż doświetlaczy okiennych, montaż klapy wsypowej na opał. - przebudowa (wymiana) instalacji centralnego ogrzewania w budynku A i B i doprowadzenie czynnika grzewczego do węzła w Sali gimnastycznej - przebudowa (modernizacja istniejącej kotłowni na biomasę – dwa kotły wodne niskotemperaturowe o mocy nominalnej 285 kW (użyteczna modulowana moc Q = 76,2 – 267,6 kW) na paliwo pellet drzewny o jakości A1 według normy EN PLUS 14961-2 z: regulatorem, kompletem czujników, buforowym zbiornikiem na pellet V = 1378 dm3, z obrotowym palnikiem nadmuchowym z automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem paliwa o mocy 50-285 kW z regulatorami kotłowymi, kaskadowym i nadrzędnym pogodowym. Przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy przy określeniu wielkości i zakresu prac stanowią Załącznik nr 4 – część II. KOD CPV – 45000000-7, 45331100-7, 45331110-0, 45331210-1, 45332000-3

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45261100-5
45261210-9
45331100-7
45331110-0
45331210-1
45332000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach części I, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego zakres został określony w Załączniku nr 16 – Przedmiar robót i Załączniku nr 17 – STWiORB do SIWZ. Wartość szacunkowa tych robót została uwzględniona w wartości szacunkowej zamówienia. Warunki udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli: 1) Wykonawca będzie wykonywał należycie zamówienie podstawowe lub wykona należycie zamówienie podstawowe; 2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w standardzie nie gorszym niż zamówienie podstawowe; 3) Strony, w ramach prowadzonych negocjacji, dojdą do porozumienia co do ceny i terminu wykonania; 4) Wykonawca zaakceptuje zapisy umowy dla zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy podstawowej. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 6 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 6 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie, w celu wykonania zamówienia przynajmniej: - w części I: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie odpowiednim do zakresu zamówienia oraz ta osoba będzie posiadała doświadczenie w kierowaniu robotami na co najmniej 1 robocie budowlanej odpowiadającej zakresowi zamówienia tj. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie drewnianego stropu poddasza, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej (Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7); - w części II: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczeń, w zakresie odpowiednim do zakresu zamówienia oraz ta osoba będzie posiadała doświadczenie w kierowaniu robotami na co najmniej 1 robocie budowlanej odpowiadającej zakresowi zamówienia tj. przebudowa (wymiana) instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa (modernizacja) lub budowa kotłowni na biomasę, gazowej lub olejowej o mocy nominalnej co najmniej 100 kW (Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7); b) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: - w części I: 1 robotę budowlaną, obejmującą ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie drewnianego stropu poddasza, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej o wartości co najmniej 300.000,00 zł (Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8); - w części II: 1 robotę budowlaną, obejmującą przebudowę (modernizację) lub budowę kotłowni na biomasę, gazowej lub olejowej o mocy nominalnej co najmniej 100 kW (Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8); c) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek musi zostać spełniony przez co najmniej jednego wykonawcę spośród wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a ) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca wpisuje jedynie takie zamówienie do Wykazu. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 3) Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 11 Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 4) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 5) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 6) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) bez względu na liczbę części, na które składa się ofertę. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Wydminy Nr 83 9364 0000 2004 0003 1785 0009

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) Strony Umowy mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach : a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne, obiektywne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. h) konieczności wykonania robót dodatkowych. 2) Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) jeżeli będzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z STWiORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukończenie, zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji lub jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego ze względu na trwałość wykonania lub zmniejszenia kosztów eksploatacji. b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dopuszczonych przez Zamawiającego zmian określonych w zakresie przewidzianym w art. 144 ustawy Pzp, lub w przypadku realizacji przewidzianych zamówień podobnych, których realizacja będzie miała wpływ na realizację przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Ocieplenie budynków Zespołu Szkoł Ogólnokształcących w Wydminach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac do wykonania w ramach części I: - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr 14 cm budynku głównego A, budynku nauczania początkowego B, łącznika między budynkiem głównym a budynkiem nauczania początkowego z zachowaniem, odtworzeniem elementów ozdobnych budynku. - ocieplenie ścian zewnętrznych podpiwniczenia budynku głównego A styrodurem gr. 14 cm. Ocieplenie betonowego stropu poddasza – izolacja płyta styropianowa gr 18 cm z wykonaniem szlichty cementowej – budynku głównego A, budynku nauczania początkowego B, - ocieplenie drewnianego stropu poddasza – izolacja wełna mineralna gr. 20 cm z wykonaniem deskowania podłogi z płyty OSB – budynku głównego A. - ocieplenie stropodachu łącznika – izolacja płyta styropianowa Dach gr 18 cm, z pokryciem papą termozgrzewalną, wierzchnia warstwa blacha tytan cynk na rąbek stojący. - wymiana luksfer budynek B na okna o profilu drewnianym istniejącego układu okien. - wymiana starej stolarki okiennej, PCV na okna o profilu drewnianym z zachowaniem istniejącego układu okien w budynku A, B, łączniku. - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi drewniane z zachowaniem istniejącego układu (ą wejście główne), aluminiowe w budynku A, B, łączniku. Przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy przy określeniu wielkości i zakresu prac stanowią Załącznik nr 3 – część I. KOD CPV: 45000000 - 7 W ramach części I przewiduje się możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegające na wymianie/remoncie pokrycia dachowego Budynek A i B, którego zakres określono w załączniku nr 16 – Przedmiar robót i załączniku nr 17 – STWiORB. KOD CPV: 45000000 – 7, 45111200-0, 45261100-5, 45261210-9
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac do wykonania w ramach części II: - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi stalowe w kotłowni ( o odporności ogniowej El30, El60). - remont pomieszczeń kotłowni w zakresie koniecznym do dostosowania do projektowanej nowej kotłowni: rozbiórka części ścianek działowych, naprawa tynków, malowanie pomieszczeń, wymiana posadzki, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż doświetlaczy okiennych, montaż klapy wsypowej na opał. - przebudowa (wymiana) instalacji centralnego ogrzewania w budynku A i B i doprowadzenie czynnika grzewczego do węzła w Sali gimnastycznej - przebudowa (modernizacja istniejącej kotłowni na biomasę – dwa kotły wodne niskotemperaturowe o mocy nominalnej 285 kW (użyteczna modulowana moc Q = 76,2 – 267,6 kW) na paliwo pellet drzewny o jakości A1 według normy EN PLUS 14961-2 z: regulatorem, kompletem czujników, buforowym zbiornikiem na pellet V = 1378 dm3, z obrotowym palnikiem nadmuchowym z automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem paliwa o mocy 50-285 kW z regulatorami kotłowymi, kaskadowym i nadrzędnym pogodowym. Przedmiary robót stanowiące materiał pomocniczy przy określeniu wielkości i zakresu prac stanowią Załącznik nr 4 – część II. KOD CPV – 45000000-7, 45331100-7, 45331110-0, 45331210-1, 45332000-3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45331100-7, 45331110-0, 45331210-1, 45332000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie mieszkania raz w tygodniu - Płock
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania13-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie mieszkania raz w tygodniu. Sprzątanie około 6 godziny, najlepiej w piątek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI