Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa punktu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Pawłów dla Gminy Bolesław
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBolesław
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy Bolesław
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia526509-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526509-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Urząd Gminy Bolesław: Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Pawłów dla Gminy Bolesław
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bolesław, krajowy numer identyfikacyjny 53220500000000, ul. Bolesław  68 , 33-220  Bolesław, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 415 018, e-mail boleslaw_t@zgwrp.org.pl, faks 146 415 036.
Adres strony internetowej (URL): www.boleslaw.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.boleslaw.com.pl w dziale BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany ponizej
Adres:
Gmina Bolesław 33-220 Bolesław 68, pokoj nr 8

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Pawłów dla Gminy Bolesław
Numer referencyjny: PZ 271.1.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej i wykonanie, na jej podstawie, robót budowlanych polegających na: Kompleksowej realizacji w formie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Pawłów dla Gminy Bolesław" ZAKRES 1: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pawłowie (PSZOK). Przedmiot zamówienia obejmuje: Etap I - Projektowanie: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami, określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym dla PSZOK wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, w tym uzyskanie decyzji środowiskowej (raportu) –w przypadku konieczności jego sporządzenia. 2) Uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych dla PSZOK, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 3) Przy projektowaniu PSZOK musi być zastosowana uniwersalność projektowania uwzględniająca zróżnicowane potrzeby odbiorców - mająca na celu realizację zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Etap II - Wykonanie (po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) wszystkich robót budowlanych dotyczących budowy i wyposażenia PSZOK: 1) Realizacja robót na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a następnie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy objętego tym etapem. 2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej. 3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie wymagane. W zakresie wykonania ETAPU I Wykonawca zastosuje się do wymagań PFU, w szczególności: Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu: a) Projekt budowlany - w 5 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF oraz DOC i DWG; b) Projekt wykonawczy - w 4 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF oraz DOC i DWG; c) Przedmiar robót - w 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF i RDS lub XML; d) Kosztorys inwestorski - na podstawie kompletnego projektu wykonawczego w oparciu o KNR, przy zachowaniu nośników bazy cenowej oraz cen materiałów wg aktualnych cen. Kosztorysy inwestorskie muszą obejmować szczegółowe określenie materiałów (rodzaj i parametry)- w 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF i RDS lub XML; e) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - w 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF oraz DOC; f) Informację BIOZ - w 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF oraz DOC; g) Dokumentację powykonawczą - w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF oraz DOC i DWG; h) Wizualizacje projektu w wersji 3D. 2) Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt materiały wyjściowe do projektowania, w tym: a) aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych, b) opinię geotechniczną lub dokumentację geologiczno-inżynierską w zależności od wymagań, c) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia/raport oddziaływania na środowisko - jeżeli będzie wymagany. W przypadku braku obowiązku uzyskanie pisemnego potwierdzenia organu wydającego że dla realizowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności sporządzenia decyzji środowiskowej lub okoliczności umarzającej postępowanie. d) inne dane do opracowania dokumentacji, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest konsultować i uzgadniać dokumentację projektową z Zamawiającym na każdym etapie projektowania. W zakresie wykonania ETAPU II Wykonawca zastosuje się do wymagań projektu i wykona inwestycję (po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę), zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz dokumentacją wykonawczą.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
74200000-1
74232000-4
74230000-7
45200000-9
45220000-5
45222000-9
45222100-0
45213270-6
45231000-5
45231400-9
45231300-8
45400000-1
74230000-7
42900000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie publiczne w systemie "zaprojektuj i wybuduj" o wartości co najmniej 500 000,00- zł brutto obejmujące projekt budowlany z decyzją pozwolenia na budowę i roboty ogólnobudowlane. Wykonawca do oferty załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
18 000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w części dotyczącej wykonania projektu : a) Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach: - wystąpienia zamówień dodatkowych warunkujących wykonanie projektu, - wystąpienia zdarzeń losowych, - opóźnienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnień niezależnego od Wykonawcy, a także w przypadku zamiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie, - zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, do których te przepisy obligują, - w przypadku konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, wynikających ze stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących), - konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz. b) Sposobu i zakresu wykonania prac w przypadkach: - zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych lub uzyskania dodatkowych decyzji, - ograniczenia zakresu rzeczowego wynikłego z zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) Innych postanowień umowy w przypadkach: - zmiany stawek podatku od towarów i usług, - zmiany nazwy zadania, - przekształceń Wykonawcy lub zbycia przedsiębiorstwa, - zmiany sposobu rozliczania umowy. 2) W przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w ust. 1) termin wykonania przedmiotu umowy przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń. 3) W przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu do kwot wynikających ze zmiany stawek. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę część wynagrodzenia, która nie została objęta fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku. 4) Zmiana sposobu rozliczania umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wystąpienia zmiany terminu wykonania umowy i może polegać na dopuszczeniu fakturowania częściowego. 5) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w części dotyczącej wykonania robót budowlanych : a. zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: - niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami; - konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy; - konieczność dokonania zmian w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 1 z wyłączeniem SIWZ; - wystąpienie siły wyższej; - nieprzekazania przez Zamawiającego Terenu budowy w terminie określonym w umowie; - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, - wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta; b. zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; - zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy; - odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; - wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje; -rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta; - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 6) Przedłużenie terminu wykonania robót następuje o czas obejmujący ilość dni niewykonywania robót z wyżej wymienionych przyczyn udokumentowanych wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zasypane szamba - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zasypane szamba - o pojemności 14 m3 Kokotów - Kraków. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI