„KOLEKTORY SANITARNE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC POSESJI DLA ZACHODNIEJ CZĘŚCI...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„KOLEKTORY SANITARNE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC POSESJI DLA ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY OBEJMUJĄCE MIEJSCOWOŚCI KOSARZYN, JÓZEFOWICE, NADOLNIK, NAŁĘCZA, RACZYN, STRZELCZYKI,LASKOWO”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzamocin
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-10-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Szamocin, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-15
 • Numer ogłoszenia636183-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 636183-N-2018 z dnia 2018-10-15 r.

Gmina Szamocin, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: „KOLEKTORY SANITARNE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC POSESJI DLA ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY OBEJMUJĄCE MIEJSCOWOŚCI KOSARZYN, JÓZEFOWICE, NADOLNIK, NAŁĘCZA, RACZYN, STRZELCZYKI,LASKOWO”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szamocin, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 570500617, ul. Plac Wolności  19 , 64-820  Szamocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672848745, 606392485, e-mail wodkan@zgkimszamocin.pl, dyrektor@zgkimszamocin.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.gminaszamocin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „KOLEKTORY SANITARNE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC POSESJI DLA ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY OBEJMUJĄCE MIEJSCOWOŚCI KOSARZYN, JÓZEFOWICE, NADOLNIK, NAŁĘCZA, RACZYN, STRZELCZYKI,LASKOWO”
Numer referencyjny: WK.7011.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującej infrastruktury podziemnej: Teren poza pasem drogi wojewódzkiej zlewnia przepompowni PŚ-1 miejscowość Strzelczyki A) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 200mm SN 8 o łącznej długości 685,0 m. B) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej (przewiert sterowany) - do wykonania z rur PE 100 DN 225 RC SDR 17 PN10 o łącznej długości 82,5 m. C) studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm – 1 kpl. D) studnie rewizyjne PCV Ø 600 mm – 8 kpl. E) studnie rewizyjne PP/PCV Ø 425 mm – 24 kpl. F) przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne – 23 szt. , do wykonania z rur PCV Ø 160mm SN 8 o łącznej długości 159,0 m. G) studnie rewizyjne na przyłączach PP/PCV Ø 315 mm – 23 kpl. H) zasuwy kanałowa Ø 200mm - 1 szt. I) kolektory tłoczne - do wykonania z rur PE Ø 75mm PN 10 o łącznej długości 618,0 m. J) pompownia ścieków Ø 1200mm - 1 szt. K) studnia odwadniająco-rewizyjna Ø 1000 mm na kolektorze tłocznym - 2 kpl. L) przewiert Ø 159 mm o łącznej długości 13,0 m. M) przewiert Ø 273 mm o łącznej długości 105,0 m. N) przewiert Ø 323 mm o łącznej długości 45,5 m. O) przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 32 mm o łącznej długości 48,0 m, 2 szt. zasuw PE/PE Ø 32 mm oraz 1 kpl. hydrantu ogrodowego Ø 25 mm 5 zlewnia przepompowni PŚ-2 miejscowość Raczyn A) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 200mm SN 8 o łącznej długości 1248,0 m. B) studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm – 1 kpl. C) studnia rozprężna betonowa Ø 1000 mm – 1 kpl. (S37) D) studnie rewizyjne PCV Ø 600 mm – 11 kpl. E) studnie rewizyjne PP/PCV Ø 425 mm – 23 kpl. F) przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne – 29 szt. , do wykonania z rur PCV Ø 160mm SN 8 o łącznej długości 356,0 m. G) studnie rewizyjne na przyłączach PP/PCV Ø 315 mm – 29 kpl. H) zasuwy kanałowa Ø 200mm - 2 szt. I) kolektory tłoczne - do wykonania z rur PE Ø 90mm PN 10 o łącznej długości 803,0 m. J) pompownia ścieków Ø 1500mm - 1 szt. K) studnia odwadniająco-rewizyjna Ø 1000 mm na kolektorze tłocznym - 1 kpl. L) rura preizolowana Ø 250/160 mm o łącznej długości 3,0 m. M) przewiert Ø 159 mm o łącznej długości 15,0 m. N) przewiert Ø 273 mm o łącznej długości 194,0 m. O) przewiert Ø 323 mm o łącznej długości 15,0 m. P) przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 32 mm o łącznej długości 18,0 m, 2 szt. zasuw PE/PE Ø 32 mm oraz 1 kpl. hydrantu ogrodowego Ø 25 mm zlewnia przepompowni PŚ-3 miejscowość Raczyn A) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 200mm SN 8 o łącznej długości 365,5 m. B) studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm – 1 kpl. C) studnia rozprężna betonowa Ø 1000 mm – 1 kpl. (S5) D) studnie rewizyjne PCV Ø 600 mm – 2 kpl. E) studnie rewizyjne PP/PCV Ø 425 mm – 6 kpl. F) przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne – 10 szt. , do wykonania z rur PCV Ø 160mm SN 8 o łącznej długości 104,5 m. G) studnie rewizyjne na przyłączach PP/PCV Ø 315 mm – 10 kpl. H) zasuwy kanałowa Ø 200mm - 1 szt. I) kolektory tłoczne - do wykonania z rur PE Ø 63mm PN 10 o łącznej długości 158,0 m. J) pompownia ścieków Ø 1200mm - 1 szt. K) studnia odwadniająco-rewizyjna Ø 1000 mm na kolektorze tłocznym - 1 kpl. L) przewiert Ø 159 mm o łącznej długości 20,0 m. M) przewiert Ø 273 mm o łącznej długości 37,0 m. N) przewiert Ø 323 mm o łącznej długości 5,0 m. O) przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 32 mm o łącznej długości 6,5 m, 2 szt. zasuw PE/PE Ø 32 mm oraz 1 kpl. hydrantu ogrodowego Ø 25 mm zlewnia przepompowni PŚ-4 miejscowość Nałęcza A) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 200mm SN 8 o łącznej długości 1092,5 m. B) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej (przewiert sterowany) - do wykonania z rur PE 100 DN 225 RC SDR 17 PN10 o łącznej długości 105,0 m. C) studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm – 5 kpl. D) studnia rozprężna betonowa Ø 1000 mm – 2 kpl. (S30; S32) E) studnie rewizyjne PCV Ø 600 mm – 11 kpl. F) studnie rewizyjne PP/PCV Ø 425 mm – 37 kpl. G) przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne – 33 szt. , do wykonania z rur PCV Ø 160mm SN 8 o łącznej długości 259,0 m. H) studnie rewizyjne na przyłączach PP/PCV Ø 315 mm – 33 kpl. I) zasuwy kanałowe Ø 200mm - 1 szt. J) kolektory tłoczne - do wykonania z rur PE Ø 90mm PN 10 o łącznej długości 615,0 m. K) pompownia ścieków Ø 1500mm - 1 szt. L) studnia odwadniająco-rewizyjna Ø 1000 mm na kolektorze tłocznym - 1 kpl. M) przewiert Ø 273 mm o łącznej długości 106,5 m. N) przewiert Ø 323 mm o łącznej długości 44,0 m. O) przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 32 mm o łącznej długości 58,0 m, 2 szt. zasuw PE/PE Ø 32 mm oraz 1 kpl. hydrantu ogrodowego Ø 25 mm zlewnia przepompowni PŚ-5 miejscowość Nałęcza A) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 200mm SN 8 o łącznej długości 586,5 m. B) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej (przewiert sterowany) - do wykonania z rur PE 100 DN 225 RC SDR 17 PN10 o łącznej długości 385,5 m. C) studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm – 1 kpl. D) studnia rozprężna betonowa Ø 1000 mm – 1 kpl. (S13) E) studnie rewizyjne PCV Ø 600 mm – 5 kpl. F) studnie rewizyjne PP/PCV Ø 425 mm – 22 kpl. G) przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne – 26 szt. , do wykonania z rur PCV Ø 160mm SN 8 o łącznej długości 165,5 m. H) studnie rewizyjne na przyłączach PP/PCV Ø 315 mm – 26 kpl. I) zasuwy kanałowe Ø 200mm - 2 szt. J) kolektory tłoczne (przewiert sterowany) - do wykonania z rur PE 100 RC SDR 17 PN10 Ø 90mm o łącznej długości 447,0 m. K) pompownia ścieków Ø 1500mm - 1 szt. L) studnia odwadniająco-rewizyjna Ø 1000 mm na kolektorze tłocznym - 1 kpl. M) przewiert Ø 273 mm o łącznej długości 52,5 m. N) przewiert Ø 323 mm o łącznej długości 6,5 m. O) przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 32 mm o łącznej długości 1,5 m, 2 szt. zasuw PE/PE Ø 32 mm oraz 1 kpl. hydrantu ogrodowego Ø 25 mm 7 zlewnia przepompowni PŚ-6 miejscowość Józefowice A) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 200mm SN 8 o łącznej długości 131,0 m. B) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej (przewiert sterowany) - do wykonania z rur PE 100 DN 225 RC SDR 17 PN10 o łącznej długości 621,5 m. C) studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm – 1 kpl. D) studnia rozprężna betonowa Ø 1000 mm – 1 kpl. (S8) E) studnie rewizyjne PCV Ø 600 mm – 5 kpl. F) studnie rewizyjne PP/PCV Ø 425 mm – 13 kpl. G) przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne – 18 szt. , do wykonania z rur PCV Ø 160mm SN 8 o łącznej długości 26,0 m. H) studnie rewizyjne na przyłączach PP/PCV Ø 315 mm – 18 kpl. I) zasuwy kanałowa Ø 200mm - 1 szt. J) kolektory tłoczne(przewiert sterowany) - do wykonania z rur PE 100 RC SDR 17 PN10 Ø 90mm o łącznej długości 550,0 m. K) pompownia ścieków Ø 2000mm - 1 szt. L) studnia odwadniająco-rewizyjna Ø 1000 mm na kolektorze tłocznym - 1 kpl. M) przewiert Ø 273 mm o łącznej długości 3,5 m. N) przewiert Ø 323 mm o łącznej długości 6,5 m. O) przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 32 mm o łącznej długości 8,0 m, 2 szt. zasuw PE/PE Ø 32 mm oraz 1 kpl. hydrantu ogrodowego Ø 25 mm zlewnia przepompowni PŚ-7 miejscowość Józefowice A) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 200mm SN 8 o łącznej długości 507,5 m. B) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 400mm SN 8 o łącznej długości 4,0 m. C) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej (przewiert sterowany) - do wykonania z rur PE 100 DN 225 RC SDR 17 PN10 o łącznej długości 195,5 m. D) studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm – 1 kpl. E) studnia rozprężna betonowa Ø 1000 mm – 1 kpl. (S13) F) studnie rewizyjne PCV Ø 600 mm – 6 kpl. G) studnie rewizyjne PP/PCV Ø 425 mm – 13 kpl. H) przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne – 9 szt. , do wykonania z rur PCV Ø 160mm SN 8 o łącznej długości 87,0 m. I) studnie rewizyjne na przyłączach PP/PCV Ø 315 mm – 9 kpl. J) zasuwy kanałowe Ø 200mm - 2 szt. K) kolektory tłoczne - do wykonania z rur PE Ø 110mm PN 10 o łącznej długości 1995,5 m. L) pompownia ścieków Ø 2000mm - 1 szt. M) studnia odwadniająco-rewizyjna Ø 1000 mm na kolektorze tłocznym - 3 kpl. N) studnia napowietrzająco-odpowietrzająca Ø 1200 mm na kolektorze tłocznym - 1 kpl. O) rura preizolowana Ø 250/160 mm o łącznej długości 3,0 m. P) przewiert Ø 273 mm o łącznej długości 28,0 m. Q) przewiert Ø 323 mm o łącznej długości 5,5 m. R) przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 32 mm o łącznej długości 160,0 m, 2 szt. zasuw PE/PE Ø 32 mm oraz 1 kpl. hydrantu ogrodowego Ø 25 mm zlewnia przepompowni PŚ-8 miejscowość Nadolnik A) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 200mm SN 8 o łącznej długości 301,0 m. B) studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm – 4 kpl. C) studnie rewizyjne PCV Ø 600 mm – 6 kpl. D) studnie rewizyjne PP/PCV Ø 425 mm – 6 kpl. E) przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne – 5 szt. , do wykonania z rur PCV Ø 160mm SN 8 o łącznej długości 13,0 m. F) studnie rewizyjne na przyłączach PP/PCV Ø 315 mm – 5 kpl. G) zasuwy kanałowe Ø 200mm - 1 szt. H) kolektory tłoczne - do wykonania z rur PE Ø 90mm PN 10 o łącznej długości 1245,5 m. I) kolektory tłoczne - do wykonania z rur PE Ø 63mm PN 10 o łącznej długości 5,5 m. J) zasuwy PE/PE Ø 63mm - 1 kpl. K) trójnik 90/63/45° - 2 kpl. L) pompownia ścieków Ø 1200mm - 1 szt. M) studnia odwadniająco-rewizyjna Ø 1000 mm na kolektorze tłocznym - 2 kpl. N) studnia napowietrzająco-odpowietrzająca Ø 1200 mm na kolektorze tłocznym - 1 kpl. O) przewiert Ø 159 mm o łącznej długości 32,5 m. P) przewiert Ø 323 mm o łącznej długości 22,0 m. Q) rura preizolowana Ø 250/160 mm o łącznej długości 5,5 m. R) przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 32 mm o łącznej długości 22,0 m, 2 szt. zasuw PE/PE Ø 32 mm oraz 1 kpl. hydrantu ogrodowego Ø 25 mm zlewnia przepompowni PŚ-9 miejscowość Nadolnik A) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 200mm SN 8 o łącznej długości 25,5 m. B) studnie rewizyjne PCV Ø 600 mm – 1 kpl. C) studnie rewizyjne PP/PCV Ø 425 mm – 1 kpl. D) zasuwy kanałowe Ø 200mm - 1 szt. E) kolektory tłoczne - do wykonania z rur PE Ø 63mm PN 10 o łącznej długości 8,5 m. F) trójnik 90/63/45° - 1 kpl. G) pompownia ścieków Ø 1200mm - 1 szt. H) przewiert Ø 159 mm o łącznej długości 6,5 m. I) przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 32 mm o łącznej długości 10,0 m, 2 szt. zasuw PE/PE Ø 32 mm oraz 1 kpl. hydrantu ogrodowego Ø 25 mm zlewnia przepompowni PŚ-10 miejscowość Nadolnik A) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 160mm SN 8 o łącznej długości 48,0 m. B) studnie rewizyjne PP/PCV Ø 315 mm – 3 kpl. C) kolektory tłoczne (przewiert sterowany) - do wykonania z rur PE 100 RC SDR 17 PN10 Ø 63mm o łącznej długości 12,0 m. D) pompownia ścieków Ø 1000mm - 1 szt. zlewnia przepompowni PŚ-11 miejscowość Raczyn A) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 160mm SN 8 o łącznej długości 61,0 m. B) studnie rewizyjne PP/PCV Ø 315 mm – 3 kpl. J) kolektory tłoczne - do wykonania z rur PE Ø 63mm PN 10 o łącznej długości 158,0 m. C) pompownia ścieków Ø 1000mm - 1 szt. D) przewiert Ø 159 mm o łącznej długości 12,0 m. zlewnia przepompowni PŚ-12 miejscowość Józefowice A) kolektory tłoczne - do wykonania z rur PE Ø 63mm PN 10 o łącznej długości 4,0 m. B) pompownia ścieków Ø 1000mm - 1 szt. C) trójnik 110/63/45° - 1 kpl. Teren drogi wojewódzkiej droga wojewódzka nr 191 Chodzież – Szamocin – Lipa zlewnia przepompowni PŚ-8 miejscowość Nadolnik A) kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PCV Ø 200mm SN 8 o łącznej długości 146,0 m. B) studnia rozprężna betonowa Ø 1000 mm – 1 kpl. (S8) C) studnie rewizyjne PCV Ø 600 mm – 2 kpl. D) studnie rewizyjne PP/PCV Ø 425 mm – 5 kpl. E) przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne – 4 szt. , do wykonania z rur PCV Ø 160mm SN 8 o łącznej długości 34,0 m. F) studnie rewizyjne na przyłączach PP/PCV Ø 315 mm – 3 kpl. G) kolektory tłoczne (przewiert sterowany)- do wykonania z rur PE 100 RC SDR 17 PN10 Ø 90mm o łącznej długości 3pażdz,0 m. H) przewiert Ø 159 mm o łącznej długości 9,0 m. I) przewiert Ø 273 mm o łącznej długości 24,0 m. J) przewiert Ø 323 mm o łącznej długości 23,0 m. zlewnia przepompowni PŚ-10 miejscowość Nadolnik A) kolektory tłoczne (przewiert sterowany) - do wykonania z rur PE 100 RC SDR 17 PN10 Ø 63mm o łącznej długości 114,0 m. Ogólny opis sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej przedmiot zamówienia Ścieki sanitarne z terenu objętego niniejszym projektem odprowadzane będą za pomocą dwóch, niezależnych układów grawitacyjno – pompowym złożonych łącznie z 12 przepompowni ścieków. Pierwszy układ obejmuje miejscowości Strzelczyki, Raczyn, Nałęcza i Józefowice. Ścieki z tych miejscowości będą odprowadzane systemem grawitacyjnym i tłocznym do istniejącego układu grawitacyjnego w miejscowości Szamocin (do istniejącej studni na działce nr 20) k/ fabryki krzeseł. Przepompownia P1 zlokalizowana jest w miejscowości Strzelczyki - odbierać ona będzie ścieki z całej miejscowości za pomocą układu grawitacyjnego. Następnie ścieki zostaną przepompowane rurociągiem tłocznym do układu grawitacyjnego przepompowni P2. Przepompownia P2 w miejscowości Raczyn odbierać będzie grawitacyjnie ścieki z całej miejscowości a następnie zostaną one przetłoczone do zlewni przepompowni P4 zlokalizowanej w miejscowości Nałęcza. Przepompownia P4 zbierać będzie grawitacyjnie ścieki ze wschodniej części miejscowości oraz ścieki z przepompowni P11, która tłoczyć będzie ścieki do przepompowni P3 (miejscowość Raczyn) a P3 do układu grawitacyjnego przepompowni P4 w Nałęczy. Przepompownia P4 przetłoczy zebrane ścieki do zlewni przepompowni P5 zlokalizowanej we wschodniej części miejscowości Nałęcza. Z przepompowni P5 ścieki zostaną przetłoczone do zlewni przepompowni P6 zlokalizowanej we wschodniej części miejscowości Józefowice. Przepompownia P6 tłoczyć będzie ścieki do przepompowni P7 zlokalizowanej we wschodniej części Józefowic. Przepompownia P7 zbierać będzie ścieki z P1, P2, P3, P4, P5, P6 i P11 skąd dalej na trasie rurociągu tłocznego zostanie włączona lokalna przepompownia P12. Jak wspomniano na wstępie ścieki rurociągiem tłocznym zostaną skierowane do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szamocin. Drugi układ obejmuje miejscowość Nadolnik skąd ścieki będą odprowadzane systemem grawitacyjnym i tłocznym do istniejącego układu grawitacyjnego w miejscowości Laskowo (włączenie na działce nr 174). Układ złożony jest z 3 przepompowni. Główna przepompownia P8 zlokalizowana w miejscowości Nadolnik zbierać będzie grawitacyjnie ścieki z części miejscowości. Do układu P8 skierowane będą również ścieki lokalnej przepompowni P10. Przepompownia P8 zebrane ścieki tłoczyć będzie do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowo. Na trasie rurociągu tłocznego zostanie włączony przyszły układ grawitacyjny przepompowni P9 (zlokalizowana na działce 109/12 – na południe od drogi wojewódzkiej). Planowana do budowy sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasach dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz gruntach prywatnych. Szczegóły techniczne wykonania przepompowni ścieków. Roboty budowlane należy rozpocząć od drugiego układu w miejscu jego włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowo ul. Brzegowa tj. działka geodezyjna nr 174 obręb Laskowo. Po ukończeniu układu drugiego należy rozpocząć roboty budowlane układu pierwszego w miejscu jego włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tj. w miejscowości Kosarzyn do istniejącej studni zlokalizowanej na działce geodezyjnej nr 20 obręb Kosarzyn. Przedmiot zamówienie stanowi również wykonanie inspekcji kamerą TV rurociągów głównych grawitacyjnych z dokumentacją w formie elektronicznej (płyta CD) i w formie wydruku z opisem (sprawozdanie z badań wraz z wykresami). Zakres inspekcji obejmuje pomiar spadków badanych kanałów, jakość połączeń rur, lokalizacji rozgałęzień, infiltracji wód gruntowych, i ewentualnych uszkodzeń kanałów (lokalizacji pęknięć, deformacji, załamań itd.) UWAGA!!! Wszystkie przepompownie ścieków należy wyposażyć w monitoring przepompowni zgodny z istniejącym monitoringiem ZGKiM w Szamocinie.

II.5) Główny kod CPV: 45232440-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232423-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500.000,00 zł ( jeden milion pięćset tysięcy złotych). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacje techniczna lub zawodowa lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ( w zakresie jak dla Wykonawcy) . Jeżeli sytuacja techniczna lub zawodowa lub finansowa podmiotu, o których mowa nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.1Doświadczenia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej po jednej robocie budowlanej polegającej na budowie podobnej do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości 1 zadania minimum 1 200.000,00 zł brutto, które odpowiadają zakresem przedmiotowi zamówienia. Za robotę budowlaną o podobnym zakresie i wartości zamawiający uzna budowę, rozbudowę, przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z budową jednej przepompowni ścieków o łącznej wartości minimum 1 200.000,00 zł oraz załączenie dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za jedną robotę należy uznać robotę będącą przedmiotem jednej umowy. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.2 Osób zdolnych do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownik budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia brak, u podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 1.2 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII: W pkt 1 ppkt. 1, – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( ważność dokumentu zgodnie Pzp). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione zgodnie ze wskazaniem w pkt. 1. 3.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 2.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2.3 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert ) przekaże Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 100 000,00 złotych, słownie: sto tysięcy złotych. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Zamawiającego Bank Spółdzielczy nr: 87 8945 0002 3900 1818 2000 0050 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: „KOLEKTORY SANITARNE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC POSESJI DLA ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY…” 2. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4 .W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprzez złożenie do oferty : - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, - oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: nazwa i adres Zamawiającego; nazwę przedmiotu zamówienia; nazwę i adres Wykonawcy; termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14.Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena wykonania zamówienia 60,00
okres rękojmi za wykonane roboty i zamontowane urządzenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2-5, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( silne mrozy – poniżej minus 20˚C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 30˚C, przez okres co najmniej 10 dni ) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 3) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV pkt. 8.2, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 4) W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 5) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 6) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inżyniera, c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 8) Zmiana Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. 4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnieni w protokole konieczności. 6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości Przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca : 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę adaptację hali - Swarzędz
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę adaptację hali. Adaptacja będzie obejmować: A. okna, B. fundamenty pod centrum tokarskie i obróbcze, C. wewnętrzną instalację elektryczną, D. posadzkę przemysłową. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI