: Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
: Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej zaplecza kuchennego budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTomaszów Mazowiecki
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Tomaszowski
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587156-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587156-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Powiat Tomaszowski: : Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej zaplecza kuchennego budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tomaszowski, krajowy numer identyfikacyjny 59064845100000, ul. ul. Św. Antoniego  41 , 97200   Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 242 127, e-mail zamowienia@powiat-tomaszowski.pl, faks 44 725 28 01.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-tomaszowski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiat-tomaszowski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiat-tomaszowski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.),lub osobiście.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kancelaria - parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej zaplecza kuchennego budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim
Numer referencyjny: IZP.272.10.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia. 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna zamówienia: a) dokumentacja projektowa: - projekt budowlano-wykonawczy „INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO”. - inwentaryzacja, - ekspertyza techniczna wraz z uzgodnieniem PWIS w Łodzi, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR): b) przedmiar robót. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z: dokumentacją projektową, STWiOR, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Obmiary robót zawarte w przedmiarze mają wyłącznie charakter informacyjny (pomocniczy). Dla potrzeb wyceny i późniejszej realizacji udostępniana dokumentacja techniczna j.w. opisująca przedmiot zamówienia musi być przez Wykonawcę rozpatrywana łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego zrealizowania zamówienia w zakresie wszystkich prac wynikających z w/w dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszystkie niezbędne koszty i prace do kompleksowego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji technicznej, SIWZ, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia lub przystąpić do użytkowania. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z w/w dokumentacją oraz całą SIWZ wraz z jej załącznikami. Zaleca się, aby przed sporządzeniem oferty Wykonawca zapoznał się z miejscem przyszłych robót budowlanych. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności wszystkich osób wykonujących roboty budowlane objęte zamówieniem opisanym w: opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji technicznej zamówienia. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia opisanym w: opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji technicznej zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018. poz. 108 ze zm.). 2.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób i sposób kontroli spełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga, aby : 1) Wykonawca lub Podwykonawca przedstawił Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy listę wszystkich osób wykonujących roboty budowlane objęte zamówieniem opisanym w: opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji technicznej zamówienia; 2) lista ta była aktualizowana na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na budowie, 3) roboty budowlane były wykonywane przez osoby wymienione na liście j.w., 4) Wykonawca do wystawionej faktury załączył wykaz wszystkich osób, które wykonywały roboty budowlane objęte zamówieniem opisanym w: opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji technicznej zamówienia, a także oświadczenie, że: - osoby te były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres wykonywania przez nie (te osoby) robót budowlanych objętych zamówieniem. Zamawiający uprawniony jest do nakładania sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań postawionych Wykonawcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa we wzorze umowy. 2.4. Zamawiający wskazuje, że każdorazowo jeśli w dokumentacji technicznej powołano się na konkretne materiały, urządzenia, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła, proces charakteryzujący usługi lub produkty wskazujące konkretnego wykonawcę, miało to na celu informować wykonawcę o standardzie zastosowanych j.w. lub służyło przyjęciu konkretnych danych wyliczeniowych dla właściwego doboru i zapewnienia skutecznego działania np. instalacji. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Gdy przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, (jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń), Zamawiający opis taki uzupełnia każdorazowo o zapis "lub równoważny". W przypadku opisu przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający każdorazowo wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważne tj. posiadające parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, użytkowe, nie gorsze, niż materiały lub urządzenia lub elementy lub rozwiązania, które zastępują i posiadające stosowne dopuszczenia lub atesty lub certyfikaty . Wykazanie równoważności polega na udowodnieniu, że zaoferowany produkt (materiał lub urządzenie lub element lub rozwiązanie) gwarantuje uzyskanie efektu założonego/wymaganego przez Zamawiającego, wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia, w tym wynikającego z któregokolwiek detalu tego opisu: elementu lub materiału lub urządzenia lub rozwiązania, w tym także np. z kart katalogowych/materiałowych/technicznych odnoszących się do zwartego w tym opisie elementu, materiału, urządzenia, rozwiązania. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów lub urządzeń lub elementów lub rozwiązań równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiału lub urządzenia lub elementów lub rozwiązań opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność. W celu wykazania równoważności Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność oraz oświadczenie Wykonawcy, że: - zaproponowany materiał lub urządzenie lub element lub rozwiązanie jest/są materiałem lub urządzeniem lub elementem lub rozwiązaniem równoważnym i - za wprowadzane przez siebie: materiał lub urządzenie lub element lub rozwiązanie równoważne przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność, w tym m.in. za wszelkie skutki i konsekwencje z tym związane, które wystąpią w trakcie realizacji lub w okresie rękojmi za wady i w okresie udzielonej gwarancji. Zamawiający oceny równoważności dokonywał będzie opierając się na załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentach i oświadczeniu Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązań lub materiałów lub urządzeń lub elementów lub rozwiązań równoważnych, wymagać będzie: zmiany dokumentacji projektowej, uzyskania ponownych uzgodnień, opracowania dodatkowych lub nowych dokumentacji itp., wszelkie koszty przeprojektowania oraz wszelkie inne koszty związane z zastosowaniem przez Wykonawcę rozwiązań lub materiałów lub urządzeń lub elementów lub rozwiązań równoważnych ponosi wyłącznie Wykonawca. Wszelkie formalności w tym zakresie obciążają również wyłącznie Wykonawcę. Powyższe nie stanowi podstawy do roszczenia przez Wykonawcę o zmianę terminu realizacji, ani o zmianę wynagrodzenia przedstawionego w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu równoważnych rozwiązań lub materiałów lub urządzeń lub elementów, to rozumie się przez to, że w ofercie Wykonawca ujął rozwiązania, materiały, urządzenia, elementy zaproponowane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, a w związku z tym Wykonawca zastosuje do wykonania zamówienia rozwiązania lub materiały lub urządzenia lub elementy, zaproponowane w dokumentacji przetargowej, w tym w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 3. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty ogólnobudowlane na okres minimum 60 miesięcy. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane do 96 miesięcy. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowi kryterium oceny ofert - patrz cześć XIII SIWZ. Okres rękojmi: Rozdział VIII, § 1 ust. 6 umowy. 4. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, wskazał w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom wraz z podaniem firm Podwykonawców. 3) Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Zamawiający we wzorze umowy określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 5) Zamawiający we wzorze umowy określił informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 120.000,00 zł Na potwierdzenie powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien przedstawić informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na kwotę nie mniejszą niż: 120.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że: Dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: a) przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia w/w funkcji, Dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65). Na potwierdzenie powyższego Wykonawca winien przedstawić wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Uwaga! 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W/w oświadczenie powinno być złożone w oryginale (w formie pisemnej). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi być wniesione przed ostatecznym terminem składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.). Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem, na rachunek bankowy Nr Nr konta: 63 1560 0013 2000 1462 1000 0016 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. UWAGA! Przez wpłatę przelewem Zamawiający rozumie udzieloną bankowi dyspozycję Wykonawcy, obciążenia jego rachunku wymaganą kwotą i uznania tą kwotą rachunku Zamawiającego - art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 128 ze zm.) Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM- Przetarg na: Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej zaplecza kuchennego budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim: IZP.272.10.2018”. 4. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu. 1) W związku z obowiązkiem zwrotu wadium, zgodnie z przypadkami wskazanymi w ustawie Pzp, zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. 2) Z dokumentu gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej) powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 5. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału II.niniejszej umowy. 2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego. 3. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpiły następujące okoliczności uzasadniające zmiany: 1) siła wyższa, 2) zdarzenie losowe niezależne od stron, 3) gwałtowne zdarzenia wywołane zewnętrznymi czynnikami, 4) zmiana ilości robót budowlanych wynikających ze zmiany projektu, której nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego, 5) inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy 6) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych, obowiązujących przepisów, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 7) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom; 8) wg postanowień Rozdziału II. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji umowy – dot. ust.4 pkt. 1-5 2) zakresu wynikającego z Rozdziału II wg postanowień Rozdziału II, 3) ust. 4 pkt. 6 i 7 – zmiany zgodnie z zakresem wynikającym z zapisów tych punktów. 6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy, 5) opis przyczyny zmiany terminu, 6) dla zmian Rozdz.II – wg postanowień Rozdz.II. 7. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminów realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminów realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w Rozdz. I, § 2, ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. 8. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę, zatwierdzone przez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku oraz ceny materiałów oraz ceny sprzętu nie większe niż średnie ceny publikowane w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy/ umowy na roboty dodatkowe.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję zbrojarsko-ciesielskich i murarskich - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję do współpracy brygad zbrojarsko-ciesielskich i murarskich do prac w okolicach Łodzi przy inwestycji rozbudowy szkoły wraz z halą sportową. Zaplanowany termin rozpoczęcia prac: możliwość wejścia od zaraz. Lokalizacja Petrykozy pod Łodzią.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI