Dostosowanie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 2...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostosowanie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 2 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJarosław
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Urząd Pracy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia586935-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586935-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Powiatowy Urząd Pracy: Dostosowanie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 2 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, krajowy numer identyfikacyjny 65096024800000, ul. ul. Słowackiego  2 , 37500   Jarosław, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 621-21-88, e-mail rzjr@praca.gov.pl, faks 0-16 621-21-88.
Adres strony internetowej (URL): jaroslaw.praca.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
jaroslaw.praca.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://pup-jaroslaw.samorzady.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu, ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 2 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap II
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) – dalej Pb, polegające na dostosowaniu budynku PUP do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Etap II prowadzonych prac przewiduje wymianę przeszkleń okiennych na przeszklenia stałe o wskazanej odporności ogniowej na klatce schodowej na piętrach dwa (II) i trzy (III) budynku oraz prace towarzyszące oraz wyburzenie ścianek w pomieszczeniu 11/2 na pierwszym (I) piętrze wraz z doprowadzeniem pomieszczeniem do stanu pierwotnego tj. m.in. remont posadzki, malowanie itp. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-58 w związku z czym wszystkie prowadzone w nim prace podlegają ścisłym regulacjom i kontrolom konserwatora zabytków. Montaż przeszkleń przeciwpożarowych w obiekcie wymaga zastosowania rozwiązań zapewniających ciągłość architektoniczną na którą składają się elementy wykończenia, kolorystyka, układ, wielkość i kształt otworów, podział tafli szyb oraz detale zdobnicze. 2. Wykonawca zobowiązany będzie: a) Własnym staraniem i na własny koszt zapewnić zaakceptowanego przez Zamawiającego kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową oraz niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą Pb, a jeśli będzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa również kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Pb. Uwzględnić należy przede wszystkim uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (dalej RB) przy zabytkach nieruchomych oraz staż min. 18mc wg zapisów art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) – dalej u.o.z.o.z.; b) Zagospodarować we własnym zakresie materiały z demontażu i odpady powstałe w toku realizacji robót budowlanych oraz ponieść koszt ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji; c) Właściwie postępować z materiałami z demontażu i odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) oraz Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (test jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.); d) Udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; e) Wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych tj. dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy Pb oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (test jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1570); f) Doprowadzić stan pomieszczeń do stanu pierwotnego tzn. wykonać wszelkie prace wykończeniowe związane z realizacją zamówienia, nawet gdy nie zostały te prace ujęte w projekcie bądź przedmiarze robót. g) Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, zapisami złożonej oferty, dokumentacją techniczną, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa; h) Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją przetargową tj. SIWZ, Projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB) i dokonał wizji lokalnej obiektu dla prawidłowej oceny przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, koniecznych do należytego wykonania zamówienia oraz dla własnej oceny ilości i rodzaju robót, na które składać będzie się oferta. 3. Szczegółowy zakres rodzajowy, ilościowy i jakościowy RB będących przedmiotem zamówienia określają: a) Projekt budowlany – załącznik nr 1. b) Przedmiar robót – załącznik nr 2. Przedmiary robót należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, mający na celu ułatwienie prawidłowego obliczenia ryczałtowej ceny oferty. c) STWiORB – załącznik nr 3. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 11. Zamawiający nie wymaga osobistego obowiązku wykonania kluczowych części zamówienia. 12. Zamówienie będzie realizowane na terenie czynnego zakładu, w związku z czym wymaganym będzie by prace rozbiórkowe i inne o dużym natężeniu hałasu lub wymagające wyłączenia którejkolwiek kondygnacji budynku, prowadzone były po godz. 1500 w dniach Pn-Pt (dni robocze) lub w Sb (w godzinach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym). 13. Zamawiający oświadcza, że użycie w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub wskazanie pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego produkty np. poprzez określenie ich nazwy lub marek producentów albo numerów katalogowych itp. nie miało na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, a jedynie przykładowe wskazanie materiałów, produktów, urządzeń, technologii, które mogą być użyte w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Tym samym Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowej, z tym że poprzez równoważność rozumie się zastosowanie rozwiązań o tych samych lub lepszych parametrach, zapewniających realizację zamówienia (w tym funkcjonalność) na poziomie tożsamym lub lepszym niż rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej. Obowiązek wykazania równoważności zaproponowanych rozwiązań obciąża Wykonawcę. 14. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego, zamawiający uzna że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami określonymi w SIWZ i dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu i terenu budowy, z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w Rozdziale XX pkt 2 lit. c. 2. Poprzez termin wykonania zamówienia należy rozumieć termin dokonania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru kompletnego, pozbawionego wad i odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykażą dysponowanie co najmniej jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania RB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia do kierowania RB przy zabytkach nieruchomych, posiadających staż pracy minimum 18mc wg zapisów art. 37c u.o.z.o.z. b) Wykażą iż przynajmniej jedna osoba skierowana do realizacji zamówienia – prace objęte przedmiarem robót załącznik nr 2 - zgodnie z zapisami art. 29 ust 3a ustawy PZP, jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Pb.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należytych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP). Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania z zakresu wskazanego w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP (wzór załącznik nr 5).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie RB, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, z których co najmniej jedna (kierownik budowy) musi posiadać przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania RB przy zabytkach nieruchomych tj. uprawnienia o których mowa w art. 37c u.o.z.o.z. wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia (wzór załącznik nr 6). 2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – prace objęte przedmiarem robót załącznik nr 2 - zgodnie z zapisami art. 29 ust 3a ustawy PZP, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 108) z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Pb, wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia (wzór załącznik nr 6). 3. Wykaz, o którym mowa w pkt 1 i 2 winien zawierać oświadczenie zgodne z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), tzw. „RODO”, które dodatkowo składane jest wraz z ofertą wykonawcy (wzór załącznik nr 5 i 6)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 4); 2. Oświadczenie o powierzeniu wskazanej części zamówienia podwykonawcom, wraz z zobowiązaniem tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizację zamówienia (jeśli dotyczy). 3. Każdy z podwykonawców (jeśli dotyczy) składa z osobna, oświadczenie o którym mowa w sekcji III.4). 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 składają wspólnie wszyscy uczestnicy konsorcjum/spółki cywilnej, jako jeden wspólny dokument podpisany przez wszystkich uczestników konsorcjum/spółki cywilnej, z wyłączeniem oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania z zakresu wskazanego w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP, które składają wszyscy uczestnicy konsorcjum/spółki cywilnej osobno. 5. Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy została zawarty w załączniku nr 7. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy z następujących okolicznościach: a) W przypadku obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do zamówienia. b) W przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym. c) Polegające na wydłużeniu terminu wykonania zamówienia, jeżeli wystąpią nie leżące po stornie Wykonawcy okoliczności uniemożliwiające terminową realizację umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności ze względów technologicznych. d) Zmiany umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje iż w przypadku w którym przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na „administratorze” (tj. Zamawiającym względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności, osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną/prowadzącą działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: a) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu, ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Pracy w Jarosławiu; b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu jest możliwy pod adresem email: iod@pup.jaroslaw.pl; c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostosowanie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 2 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – etap II”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 97 ust. 1 ustawy PZP; f) Obowiązek podania danych osobowych dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym ustawą PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania danych określa ustawa PZP; g) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; h) Wykonawca posiada: • Prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO; • Prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO; • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO; • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; i) Wykonawcy nie przysługuje: • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; • Prawo do przenoszenia swoich danych, zgodnie z art. 20 RODO; • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, ze względu na zapisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie gładzi - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie około 400 metrów gładzi szpachlowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI