Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego dla...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie w roku 2019
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMikołów
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarki Lokalowej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia527921-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 527921-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Zakład Gospodarki Lokalowej: Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie w roku 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Lokalowej, krajowy numer identyfikacyjny 27054706000000, ul. Kolejowa  2 , 43-190  Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 242 600, , e-mail zamowienia@zgl.mikolow.eu, , faks 323 242 612.
Adres strony internetowej (URL): www.zgl.mikolow.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zglmikolow.bip.net.pl/?c=277

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zglmikolow.bip.net.pl/?c=277

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul.Kolejowa 2, 43-190 Mikołów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie w roku 2019
Numer referencyjny: ZGL/PN/06/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie w roku 2019 2.Zamówienie zostało podzielone na 2 części: 2.1.Część I: Awaryjna dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego o łącznej powierzchni ok. 42 m2 dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie 2.2.Część II: Planowana dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego o łącznej powierzchni ok. 212 m2 dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie 3.Zabudowana stolarka posiadać musi co najmniej następujące cechy: 3.1.Kolor biały wykonana z tworzywa PCV. 3.2.Wkłady okienne ze szkła nisko emisyjnego, trzyszybowe, wyposażone w ramkę dystansową o zwiększonej izolacji termicznej (ciepła ramka międzyszybowa). 3.3.Stolarka okienna z profili ram i skrzydeł min. 5 komorowych. 3.4.Głębokość profili okien ≥ 70 mm. Głębokość zachowana dla ram, skrzydeł i słupków. 3.5.Profile okien wzmocnione wkładami ze stali ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. 3.6.Słupki stałe montowane mechanicznie. 3.7.Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw≤1,1 W/(m2K) 3.8.Okucia renomowanych firm (jednorodne). Wszystkie skrzydła rozwieralne, w każdym oknie jedno skrzydło uchylno-rozwieralne posiadające mikrowentylację, blokadę błędnego położenia klamki, podnośnik skrzydła. 3.9.Okna wyposażone w nawiewnik higrosterowany, dwustrumieniowy z możliwością przymknięcia o przepływie powietrza: 5-35 m3/h (według wykazu stanowiącego załącznik nr 8 do siwz) 3.10.Dla weryfikacji zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego, Zamawiający zastrzega możliwość rozcięcia profili ram, skrzydeł, słupków celem sprawdzenia. 3.11.Podział okien należy zachować tj. podział montowanej stolarki okiennej powinien być zgodny z podziałem okien już istniejących (w danym pionie). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do zastosowania podziału okna Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu i konsultacji z zamawiającym. 3.12.Okna awaryjne – szacuje się że około 24 % będą stanowiły okna nietypowe. 3.13.Szczegółowe zestawienie stolarki okiennej dla części II – planowanej stanowi załącznik nr 8 do siwz (około 24 % stanowią okna nietypowe) 4.Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca zobowiązany jest dokonać dokładnych pomiarów stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany. 5. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej, zgodnie z postawionymi warunkami udziału w postępowaniu. 6.Miejsce wykonywania robót budowlanych: 6.1.Część I: Awaryjna - Mikołów, budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Lokalowej (dokładne adresy będą na bieżąco zgłaszane Wykonawcy w trakcie bieżącego roku). 6.2.Część II: Planowana - Mikołów, budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Lokalowej (adresy według załącznika nr 1). W pierwszej kolejności należy wymienić okna w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: Grunwaldzkie 1, Grunwaldzkie 6, Grunwaldzkie 14, Mickiewicza 12, Mickiewicza 16, Żwirki i Wigury 33, Żwirki i Wigury 39.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421000-4
45421130-4
25234100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31
2
40

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Część I: Okna awaryjne: - pomiar i zabezpieczenie okna najpóźniej w dniu następnym od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, - montaż w terminie do 25 dni w przypadku okien typowych i 35 dni w przypadku okien nietypowych, - okres realizacji od chwili podpisania umowy do końca grudnia 2019 r. (w miarę potrzeb) lub do wyczerpania środków finansowych. Część II: Okna zaplanowane: - na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wymienionych w pkt III ppkt 8.2. – do 40 dni od chwili podpisania umowy - na pozostałych budynkach - do 2 miesięcy od chwili podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A. DLA CZĘŚCI I jeżeli : Wykonawca spełni warunek jeżeli : a) dysponuje jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów b) wykonał co najmniej 1 robotę dotyczącą dostawy wraz z wymianą stolarki okiennej o wartości min. 15 000,00zł brutto, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; B. DLA CZĘŚCI II jeżeli : Wykonawca spełni warunek jeżeli : a) dysponuje jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów b) wykonał co najmniej 1 robotę dotyczącą dostawy wraz z wymianą stolarki okiennej o wartości min. 30 000,00zł brutto, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. Wykazu osób, skierowanych, przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do SIWZ. Wykaz należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. b. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - zgodnie z załącznikiem nr 6a i 6b. Wykaz i dowody należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (lub podmiot na zdolnościach którego polega wykonawca – jeżeli dowód dotyczy tego podmiotu).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa stosownie do treści art.24 ust.11 (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: a) Zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w zakresie zmiany stawki podatku VAT na asortyment objęty przedmiotem zamówienia, b) Przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć takich jak: - niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub istotnie utrudniające realizacje robót; - działania siły wyższej takiej jak w szczególności klęska żywiołowa, powódź, strajki generalne lub lokalne, lub innej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót; - zmiany obowiązującego prawa mającego wpływ na termin realizacji umowy; - niezawinione, nieumyślne czynności Zamawiającego, które spowodowały opóźnienie w możliwości realizowania przedmiotu zamówienia, niezależne od Wykonawcy; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; d) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: • zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, • zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; e) zostały spełnione łącznie następujące warunki: • konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być złożona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I: Awaryjna dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego o łącznej powierzchni ok. 42 m2 dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Zakres rzeczowy CZĘŚCI I obejmuje: 1.1. Awaryjny zakup, dostawa oraz wymiana zużytej technicznie stolarki budowlanej na okna PCV o łącznej powierzchni ok. 42 m2. 1.2.Awaryjny zakup, dostawa oraz montaż nawiewników higrosterowanych – około 15 szt. Podana powierzchnia stolarki okiennej oraz ilość nawiewników stanowi jedynie wartość szacunkową. Zamawiający będzie zgłaszał konieczność wymiany okna w stanie awaryjnym w miarę potrzeb. 1.3.Transport okien na miejsce zabudowy 1.4.Demontaż starych okien 1.5.Roboty tynkarskie związane z naprawą ościeży 1.6.Zakup wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia 1.7.Wywóz starych okien i gruzu oraz złożenie ich na wysypisku 1.8.Roboty porządkowe oraz towarzyszące związane z realizacją zadania 1.9.Montaż nie będzie obejmował parapetów 1.10.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik do siwz. 1.11. Zamawiający szacuje, że około 24% wymienianej stolarki stanowić będą okna nietypowe. 2.Zabudowana stolarka posiadać musi co najmniej następujące cechy: 2.1.Kolor biały wykonana z tworzywa PCV. 2.2.Wkłady okienne ze szkła nisko emisyjnego, trzyszybowe, wyposażone w ramkę dystansową o zwiększonej izolacji termicznej (ciepła ramka międzyszybowa). 2.3.Stolarka okienna z profili ram i skrzydeł min. 5 komorowych. 2.4.Głębokość profili okien ≥ 70 mm. Głębokość zachowana dla ram, skrzydeł i słupków. 2.5.Profile okien wzmocnione wkładami ze stali ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. 2.6.Słupki stałe montowane mechanicznie. 2.7.Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw≤1,1 W/(m2K) 2.8.Okucia renomowanych firm (jednorodne). Wszystkie skrzydła rozwieralne, w każdym oknie jedno skrzydło uchylno-rozwieralne posiadające mikrowentylację, blokadę błędnego położenia klamki, podnośnik skrzydła. 2.9.Okna wyposażone w nawiewnik higrosterowany, dwustrumieniowy z możliwością przymknięcia o przepływie powietrza: 5-35 m3/h (według wykazu stanowiącego załącznik nr 8 do siwz) 2.10.Dla weryfikacji zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego, Zamawiający zastrzega możliwość rozcięcia profili ram, skrzydeł, słupków celem sprawdzenia. 2.11.Podział okien należy zachować tj. podział montowanej stolarki okiennej powinien być zgodny z podziałem okien już istniejących (w danym pionie). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do zastosowania podziału okna Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu i konsultacji z zamawiającym. 2.12.Okna awaryjne – szacuje się że około 24 % będą stanowiły okna nietypowe. 2.13.Szczegółowe zestawienie stolarki okiennej dla części II – planowanej stanowi załącznik nr 8 do siwz (około 24 % stanowią okna nietypowe) 3.Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca zobowiązany jest dokonać dokładnych pomiarów stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany. 4. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej, zgodnie z postawionymi warunkami udziału w postępowaniu. 5.Miejsce wykonywania robót budowlanych: Część I: Awaryjna - Mikołów, budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Lokalowej (dokładne adresy będą na bieżąco zgłaszane Wykonawcy w trakcie bieżącego roku).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45421000-4, 45421130-4, 25234100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: PUNKTACJA BĘDZIE ZASTOSOWANA DO KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ODDZIELNIE Łączna cena oferty brutto – 60 pkt. = 60% Okres gwarancji – 20 pkt. =20% Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna– 20 pkt. =20% 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór: A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Ocena kryterium „okres gwarancji”– 20 pkt Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: za min. 5 letni okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały – 0 pkt. za 6 letni i dłuższy okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 20 pkt ( okres gwarancji należy podać w pełnych latach ) W przypadku wskazania mniejszego okresu gwarancji niż 5 lat, lub nie wskazania żadnego okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji. 1.3.Ocena kryterium „Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna” Punkty zostaną przydzielone następująco: Za współczynnik przenikania ciepła dla całego okna i poniżej 1,1>Uw≥0,9 W/(m2K) – 20pkt za współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw=1,1 W/(m2K) – 0 pkt ( w przypadku podania jakiejkolwiek cyfry znaczącej na pozycji setnych zamawiający dokona zaokrąglenia w górę- np. 1,05 = 1,1) Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy współczynnik przenikania będzie większy niż 1,1 W/(m2K) lub gdy nie zostanie wskazany. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. 2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady: CN /CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z kryteriami poza cenowymi wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów Wyjaśnienia : CN - cena oferty najtańszej CO - cena oferty badanej


Część nr: 2 Nazwa: Część II: Planowana dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego o łącznej powierzchni ok. 212 m2 dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Zakres rzeczowy CZĘŚCI II obejmuje: 1.1.Planowany zakup, dostawa oraz wymiana zużytej technicznie stolarki budowlanej na okna PCV o łącznej powierzchni ok. 212 m2. Podana powyżej powierzchnia stolarki okiennej stanowi jedynie wartość szacunkową, a ostateczna wielkość zakresu prac zostanie określona na etapie realizacji umowy. 1.2.Zakup, dostawa oraz montaż nawiewników higrosterowanych – 75 szt – podana ilość jest szacunkową, a ostateczna ilość zostanie określona na etapie realizacji umowy. 1.3.Transport okien na miejsce zabudowy 1.4.Demontaż starych okien 1.5.Roboty tynkarskie związane z naprawą ościeży 1.6.Zakup wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia 1.7.Wywóz starych okien i gruzu oraz złożenie ich na wysypisku 1.8.Roboty porządkowe oraz towarzyszące związane z realizacją zadania 1.9.Montaż nie będzie obejmował parapetów 1.10.Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik nr 7 do siwz. 1.11.Szczegółowe zestawienie stolarki okiennej dla części II – planowanej stanowi załącznik nr 8 do siwz 2.Zabudowana stolarka posiadać musi co najmniej następujące cechy: 2.1.Kolor biały wykonana z tworzywa PCV. 2.2.Wkłady okienne ze szkła nisko emisyjnego, trzyszybowe, wyposażone w ramkę dystansową o zwiększonej izolacji termicznej (ciepła ramka międzyszybowa). 2.3.Stolarka okienna z profili ram i skrzydeł min. 5 komorowych. 2.4.Głębokość profili okien ≥ 70 mm. Głębokość zachowana dla ram, skrzydeł i słupków. 2.5.Profile okien wzmocnione wkładami ze stali ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. 2.6.Słupki stałe montowane mechanicznie. 2.7.Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw≤1,1 W/(m2K) 2.8.Okucia renomowanych firm (jednorodne). Wszystkie skrzydła rozwieralne, w każdym oknie jedno skrzydło uchylno-rozwieralne posiadające mikrowentylację, blokadę błędnego położenia klamki, podnośnik skrzydła. 2.9.Okna wyposażone w nawiewnik higrosterowany, dwustrumieniowy z możliwością przymknięcia o przepływie powietrza: 5-35 m3/h (według wykazu stanowiącego załącznik nr 8 do siwz) 2.10.Dla weryfikacji zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego, Zamawiający zastrzega możliwość rozcięcia profili ram, skrzydeł, słupków celem sprawdzenia. 2.11.Podział okien należy zachować tj. podział montowanej stolarki okiennej powinien być zgodny z podziałem okien już istniejących (w danym pionie). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do zastosowania podziału okna Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu i konsultacji z zamawiającym. 2.12.Okna awaryjne – szacuje się że około 24 % będą stanowiły okna nietypowe. 2.13.Szczegółowe zestawienie stolarki okiennej dla części II – planowanej stanowi załącznik nr 8 do siwz (około 24 % stanowią okna nietypowe) 3.Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca zobowiązany jest dokonać dokładnych pomiarów stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany. 4. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej, zgodnie z postawionymi warunkami udziału w postępowaniu. 5.Miejsce wykonywania robót budowlanych: Część II: Planowana - Mikołów, budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Lokalowej (adresy według załącznika nr 1). W pierwszej kolejności należy wymienić okna w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: Grunwaldzkie 1, Grunwaldzkie 6, Grunwaldzkie 14, Mickiewicza 12, Mickiewicza 16, Żwirki i Wigury 33, Żwirki i Wigury 39.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45421000-4, 45421130-4, 25234100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia Część II: Okna zaplanowane: - na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wymienionych w pkt III ppkt 8.2. – do 40 dni od chwili podpisania umowy - na pozostałych budynkach - do 2 miesięcy od chwili podpisania umowy. 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: PUNKTACJA BĘDZIE ZASTOSOWANA DO KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ODDZIELNIE Łączna cena oferty brutto – 60 pkt. = 60% Okres gwarancji – 20 pkt. =20% Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna– 20 pkt. =20% 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór: A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Ocena kryterium „okres gwarancji”– 20 pkt Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: za min. 5 letni okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały – 0 pkt. za 6 letni i dłuższy okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 20 pkt ( okres gwarancji należy podać w pełnych latach ) W przypadku wskazania mniejszego okresu gwarancji niż 5 lat, lub nie wskazania żadnego okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji. 1.3.Ocena kryterium „Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna” Punkty zostaną przydzielone następująco: Za współczynnik przenikania ciepła dla całego okna i poniżej 1,1>Uw≥0,9 W/(m2K) – 20pkt za współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw=1,1 W/(m2K) – 0 pkt ( w przypadku podania jakiejkolwiek cyfry znaczącej na pozycji setnych zamawiający dokona zaokrąglenia w górę- np. 1,05 = 1,1) Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy współczynnik przenikania będzie większy niż 1,1 W/(m2K) lub gdy nie zostanie wskazany. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. 2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady: CN /CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z kryteriami poza cenowymi wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów Wyjaśnienia : CN - cena oferty najtańszej CO - cena oferty badanej


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę pieca - Kruszyna
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania18-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymianę pieca; dom jest już wiekowy, stary piec działa grawitacyjnie (bez żadnych pomp) Powierzchnia użytkowa domu to 170 m2, powierzchnia całkowita to 239 m2. Proszę o podanie ceny wymiany starego pieca z dostosowaniem kotłowni. Piec musi spełniać wymogi klasy 5, by można było uzyskać dofinansowanie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI