Dostawa, montaż i demontaż przęseł ogrodzeniowych, barier energochłonnych, ogrodzeń...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa, montaż i demontaż przęseł ogrodzeniowych, barier energochłonnych, ogrodzeń typu leśnego na ulicach miasta Białegostoku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Białystok
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-30
 • Numer ogłoszenia541241-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 541241-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.

Miasto Białystok: Dostawa, montaż i demontaż przęseł ogrodzeniowych, barier energochłonnych, ogrodzeń typu leśnego na ulicach miasta Białegostoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok, krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1 , 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, , e-mail zzp@um.bialystok.pl, , faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i demontaż przęseł ogrodzeniowych, barier energochłonnych, ogrodzeń typu leśnego na ulicach miasta Białegostoku
Numer referencyjny: ZDM-IV.271.7.2019.PR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i demontaż następującego rodzaju urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 1.1. Urządzenia drogowe: 1.1.1. Przęsła ogrodzeniowe typu A: Typ A1 a) długość i wysokość przęsła - 2,50 x 0,83 m, b) składają się z pięciu poziomych drutów płaskich o wymiarach 15 x 6 mm, oraz z drutów pionowych stalowych grubości minimum 5 mm, o rozstawie, co 5 cm, c) druty podwójnie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe ocynkowanie plus powłokę organiczną, malowane farbą proszkową poliestrową koloru żółtego d) łączenie przęseł za pomocą minimum 3 elementów spinających e) słupki metalowe o wymiarach 60x40x150cm zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i powleczenie poliestrem w kolorze czerwonym; f) słupki zabezpieczone od góry specjalną zaślepką. Typ A2 a) długość i wysokość przęsła 2,50m x 0,83 m, b) przęsła składają się z pięciu podwójnych drutów poziomych po 8 mm każdy oraz drutów pionowych stalowych grubości 6 mm, o rozstawie, co 5 cm, c) słupki metalowe o wymiarach 60x40x150cm zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i powleczenie poliestrem w kolorze czerwonym; d) słupki zabezpieczone od góry specjalną zaślepką. 1.1.2. Przęsła ogrodzeniowe typu B (rurowe): Przęsła ogrodzeniowe o wysokości 1,10 m, o wymiarach 2m x 0,6m, wykonane z rury  48,3 mm, słupki z rury  60,3 mm (posiadające podwójne zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ogniowe ocynkowanie plus malowanie proszkowe farbą poliestrową koloru żółtego) 1.1.3. Bariery ochronne, stalowe Bariera ochronna stalowa z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej typu A i B na słupkach stalowych. 1.1.4. Bariery ochronne, stalowe (klasa H2) Bariera ochronna stalowa klasy H2, składająca się ze słupka, kształtowników, prowadnicy, elementów mocujących, dodatkowo występują tu materiały do wykonania elementów betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem. Wymiary barier podano w załączniku nr 9 (SST). 1.1.5. Osłony energochłonne wielosegmentowe U-15a 1.1.6. Osłona energochłonna U-15b Osłona energochłonna z wypełniaczem w postaci piasku z antyzbrylaczem, solanką NaCl lub bez o średnicach czołowych: 100cm, 150cm lub 200cm. 1.1.7. Bariera drogowa betonowa U-14b Bariery betonowe jednostronne o szerokości podstawy 48 cm i wysokości 81cm z zaczepami stalowymi oraz dwustronne o szerokości podstawy 61 cm i wysokości 81 cm z zaczepami stalowymi. 1.1.8. Ogrodzenia typu leśnego Ogrodzenia z siatki stalowej z drutu stalowego o wysokości do 3,0 m na terenach leśnych; Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości, co najmniej 30% wymiaru boku oczka. Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 według PN-67/M-Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna wynosić, co najmniej 588 MPa. Najmniejsza nominalna średnica drutu w siatce powinna wynosić 2,5mm. Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyższą dokładnością ocynkowania, zgodnie z PN-67/M-80026. 1.1.9. Bariery energochłonne linowe W skład barier linowych wchodzą prowadnice wykonane z trzech lin stalowych o średnicy  19 mm każda, słupki stalowe oraz betonowe bloki kotwiące. 1.1.10. Poręcze do schodów Rury stalowe bez szwu na poręcze z pochwytem i przeciągiem z rur śr.  57 i 38 mm i słupki z rur o śr.  57 mm. Materiały na balustrady powinny być zabezpieczone powłokami malarskimi. 1.1.11. Bariery U-14e 1.1.12. Mycie elementów wymienionych w punktach 1.1 – 1.1.11. 1.1.13. Malowanie ogrodzeń typu A i typu B, barieroporęczy, poręczy do schodów i balustrad Malowanie obejmuje:  oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń,  zeskrobanie starej łuszczącej się farby,  zagruntowanie powierzchni farbą olejną do gruntowania przeciwrdzewną,  jednokrotne pomalowanie słupka farbą nawierzchniową. 1.2. Urządzenia mostowe: 1.2.1. Bariery ochronne stalowe 1.2.2. Bariery ochronne linowe 1.2.3. Poręcze na obiektach mostowych 1.2.4. Barieroporęcze na obiektach mostowych 1.2.5. Balustrady stalowe szczeblinkowe 2. Zakres prac, wraz z planowaną maksymalną ilością poszczególnych pozycji do realizacji, określa formularz cenowy (zał. nr 6 do SIWZ). 3. Prace objęte zakresem zamówienia będą zlecane protokołami konieczności (przekazanymi faksem), w których Zamawiający określi szczegółowy zakres, termin, lokalizację oraz wartość prac. 4. Wykonawca po zakończonych pracach ma obowiązek doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 5. Zamawiający dokona odbioru prac przy udziale Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych, od daty ich zakończenia określonej w protokole konieczności. Do odbioru prac Wykonawca zapewnia własny transport. 6. Wykonawca zapewni dyspozycyjność firmy na potrzeby Zamawiającego (całodzienny kontakt telefoniczny) w celu umożliwienia przekazywania informacji związanych z realizacją robót (nr telefonu, fax, e-mail) w dni robocze w godz. 700 - 1500, oraz całodobowy w przypadku sytuacji awaryjnych (zabezpieczenie miejsc będących wynikiem np. wandalizmu, zdarzeń drogowych itp.) 7. Wykonawca na czas realizacji zamówienia wyznaczy osobę do kontaktu, tj. osobę nadzorującą odpowiedzialną za koordynowanie zleconych robót w terenie, współpracę z Zamawiającym oraz przekazywanie wykonanych robót do odbioru. 8. Wykonawca zapewnia możliwość składowania materiałów pochodzących z odzysku. 9. Zakwalifikowane do złomowania, przez Zamawiającego, materiały pochodzące z rozbiórki, Wykonawca przekaże w imieniu Zamawiającego do punktu złomowania a potwierdzenie dostarczy Zamawiającemu. 10. Realizacja prac następować będzie sukcesywnie, na podstawie protokołów konieczności (przekazanych faksem, e-mailem) określających miejsce i zakres prac a w szczególności:  nazwę ulicy, placu, skrzyżowania,  odcinek drogi od – do,  zakres robót do wykonania,  wartość prac,  termin realizacji,  inne uwagi wykonawcze. 11. Zmiana, ustalonego protokołami konieczności, terminu realizacji zleconych prac może nastąpić jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. 12. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w SIWZ i SST. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy. 13. Prace związane z realizacją zamówienia należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 9 do SIWZ. 14. Zakończenie prac Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie do godz. 10:00 w następnym dniu roboczym, następującym po terminie zakończeniu prac określonym w protokole konieczności. 15. Po zgłoszeniu wykonania prac, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kosztorys powykonawczy sporządzony wg. obmiaru wykonanych prac z uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy (formularzu cenowym). 16. Każdy materiał użyty przez Wykonawcę musi posiadać świadectwo jakości – aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty stałości właściwości użytkowych (wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub inne instytuty posiadające akredytacje do ich wydawania na terenie Polski). 17. Wykonawca zapewnia własny transport do objazdów celem: zlecenia prac, kontroli stanu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, kontroli zleconych prac oraz ich odbioru. 18. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia niezwłocznie uszkodzonych elementów, których dotyczy przedmiotowa specyfikacja, lecz nie później niż do deklarowanej liczby godzin w formularzu ofertowym od chwili otrzymania informacji (w postaci faxu, e-maila, telefonu, pisma, czy ustnej) od Zamawiającego. 19. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (przed ich podjęciem, po ich wykonaniu oraz o ile jest to konieczne w trakcie ich prowadzenia), załączaniem jej do przedkładanych obmiarów w formie kolorowego wydruku na formacie minimum A4 (pojedyncze zdjęcie z opisem lokalizacji, daty wykonania zdjęcia oraz dokonanych napraw) oraz w formie elektronicznej na e-mail Nadzorującego Inspektora. Fotografia powinna być wykonana w taki sposób, aby umożliwiać zidentyfikowanie lokalizacji oraz uszkodzeń. 20. Wykonawca, w ramach realizacji prac objętych zakresem zamówienia, w przypadkach wystąpienia takiej konieczności, winien dokonywać czynności związanych z pionowaniem słupków (poprawy posadowienia), poziomowaniem oraz mocowaniem istniejących przęseł i barier, a także wykonaniem dokumentacji fotograficznej uszkodzonych elementów. Czynności te będą wykonywane w ramach zaproponowanej przez Wykonawcę ceny ofertowej. 21. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi, dokonać przeglądu istniejących elementów bezpieczeństwa ruchu i uwzględnić te wszystkie elementy w przedłożonej ofercie. 22. Zamawiający wymaga udzielenia 3-letniej gwarancji na wszystkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz 8-letniej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne na nowych elementach ogrodzenia. 23. Zamawiający wymaga udzielenia, co najmniej 3-letniej gwarancji na powłoki malarskie przęseł typu A i B. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji na powłoki malarskie zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prac w poszczególnych asortymentach objętych zakresem zamówienia w ramach wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana ilości zamawianych dostaw nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych i nie będzie stanowiła zmiany umowy. 25. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem, tj.: - robót przygotowawczych, - demontażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące funkcje kierownika robót objętych zamówieniem. Nie dotyczy pracowników nadzoru technicznego. 26. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 27. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 45233292-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: - zgodnie z Rozdz. III SIWZ. Całkowita wartość zamówienia określonego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie może przekroczyć kwoty: 231 632,54 zł netto. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w celu potwierdzenia spełniania warunku, wykonawca winien wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde o wartości min. 350 000,00 zł brutto; b) w celu potwierdzenia spełniania warunku, wykonawca winien wykazać osobę do nadzoru, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą min. 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu; c) w celu potwierdzenia spełniania warunku, wykonawca winien wykazać niżej wymieniony sprzęt w ilości po minimum 1 szt.:  wiertnica,  wiertło do kamienia,  młot pneumatyczny/hydrauliczny (kafar),  żuraw samochodowych o udźwigu do 4 t. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. ZASTRZEŻENIE: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1 ppkt 3) lit. a) postępowania zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum spełni postawiony warunek w wymaganym zakresie (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: - Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w lit. a) postępowania zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum spełni postawiony warunek w wymaganym zakresie (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca składa: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca ich wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na lub załącznika nr 4 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg załącznika nr 10 do SIWZ). c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (na lub wg załącznika nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy wykonawca w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć: 1) do oferty oddzielne oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ – oświadczenie wstępne (na lub wg. załącznika nr 2 do SIWZ), 2) na wezwanie Zamawiającego: dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX SIWZ składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V pkt 3) SIWZ. 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg. załącznika nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy - nie dotyczy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postepowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 34 000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – „Dostawa, montaż i demontaż przęseł ogrodzeniowych, barier energochłonnych, ogrodzeń typu leśnego na ulicach miasta Białegostoku”. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
czas reakcji 25,00
gwarancja 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zgodnie z § 11 projektu umowy: 3. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia będzie skierowana osoba posiadająca min. 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu, tj.: ……………………………….. . 4. Wykonawca może dokonywać zmiany osoby wskazanej w ust. 3, przedstawionej w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie. 5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 3, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy. 6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy (jeżeli dotyczy) i wymaga sporządzenia aneksu do umowy. zgodnie z § 14 projektu umowy: 1. Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 2. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające, uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego. 5. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 - 5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany z załączeniem ewentualnych dowodów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-15, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie prac remontowych - Goniądz
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania23-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie prac remontowych i wyposażenie pokoi hotelowych oraz wykonanie robót adaptacyjnych budynku gospodarczego na cele stacji obsługi rowerzystów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Białystok: Dostawa mięsa, wędlin i drobiu
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa DW 167 odc. Tychowo - Kołacz
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI