Dokumentacja projektowa dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dokumentacja projektowa dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Ostrołęce
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia526361-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526361-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Ostrołęce: Dokumentacja projektowa dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Ostrołęce, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska  80/82 , 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48223720260, e-mail zz-ostroleka@wody.gov.pl, faks +48223720295.
Adres strony internetowej (URL): https://wodypolskie.bip.gov.pl; www.wody.gov.pl;
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wodypolskie.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wodypolskie.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć na adres zamawiającego z zachowaniem czytelnej formy pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 19, 07- 409 Ostrołęka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacja projektowa dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka)
Numer referencyjny: BI.ZPI.5.281.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę dla przebudowy portu oraz budowy kapitanatu z siedzibą Zarządu Zlewni w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka)”. b) W ramach prawa opcji sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) przez cały okres realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszym zamówieniem na żądanie Zamawiającego, polegającym w szczególności na: • czuwaniu w trakcie wykonywania robót budowlanych nad zgodnością ich realizacji z projektem. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia i oddania do użytkowania celem stwierdzenia realizacji robót zgodnie z projektem, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę. • uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy. Pobyt projektanta na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. Przewiduje się do 15 wizyt projektanta w zakresie przebudowy portu oraz do 15 wizyt projektanta w zakresie budowy kapitanatu. c) W ramach prawa opcji uzyskanie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji inwestycji w szczególności: decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę i innych warunkujących uzyskanie pozwolenia na budowę; 3.2 Punktem wyjściowym do projektowania jest koncepcja programowo- przestrzenna sporządzona przez Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „Bipromel” udostępniona przez Zamawiającego. 3.3 Wykonawca musi dysponować zespołem doświadczonych projektantów z odpowiednich branż, posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentnym personelem pomocniczym. 3.4 Wykonawca zobowiązany będzie również do: a) uzgodnienia opracowanej koncepcji wstępnej realizacji zadania z Zamawiającym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień przygotowanym przez zespół w skład, którego zostaną powołani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Zespół zobowiązany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie 14 dni od protokolarnego przedstawienia jej Zamawiającemu; b) pisemnego przedstawiania Zamawiającemu raz w miesiącu postępu prac projektowych. c) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie projektowania obiektów będących przedmiotem zamówienia, oraz zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie z należytą starannością, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia; d) w sytuacji w której Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji na uzyskanie decyzji administracyjnych - udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień, uzupełnień w przypadku stwierdzonych braków lub uwag przez właściwe organy wydające wszelkie niezbędne do realizacji inwestycji, decyzje administracyjne. Dotyczy to również sytuacji w których, na uwagi organu zajdzie konieczność zmiany dokumentacji w tym rozwiązań projektowych. e) udzielania na wniosek zamawiającego wszelkich wyjaśnień w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy przetargowego na wykonanie robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszym zamówieniem oraz w trakcie realizacji robót budowlanych. f) wydawania opinii na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów materiałów lub urządzeń w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń „równoważnych” g) przygotowanie kompletnych materiałów niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosków o wydanie: decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, ew. oceny wodnoprawnej; ew. wydanie decyzji zezwalające na wycinkę drzew i krzewów i innych których konieczność uzyskania będzie niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. h) przeniesienia na Zamawiającego majątkowych prawa autorskich do przedmiotu zamówienia z chwilą jego przekazania Zamawiającemu. i) na żądanie Zamawiającego zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego w okresie 5 lat od daty odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej (nie więcej niż 3 razy). j) nieodpłatnego poprawiania błędów dokumentacji projektowej, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie trwania całego procesu inwestycyjnego; 3.5 Wszelkie koszty opracowania ponosi Wykonawca (np. opłaty do wniosków o uzgodnienia, pełnomocnictwa, wypisy, wyrysy itp.). 3.6 Dodatkowo dokumentacja musi być zaopatrzona w oświadczenia: a) oświadczenie, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z umową i obowiązującymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami, b) oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, dla którego służy i nadaje się do realizacji, c) oświadczenie, że Wykonawca posiada udokumentowane niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, d) oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia błędów lub usterek, jeżeli takie wynikną w trakcie realizacji przedmiotu opracowania, e) oświadczenie, że Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie oraz prawa zależne związane z dokumentacją projektowo- techniczną. 3.7 W związku z koniecznością stosowania art. 29 - 31 ustawy Pzp, w dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca nie może opisać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawca sporządza opis, w jaki sposób równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego. 3.8 Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych, skutkujących optymalizacją kosztów budowy i eksploatacji. 3.9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: zał. nr 9 do SIWZ - wzór umowy; zał. nr 10 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zał. nr 11 do SIWZ – Koncepcja Programowo- Przestrzenna (KPP) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na udzielone zamówienie od dnia bezusterkowego końcowego odbioru usługi.

II.5) Główny kod CPV: 71250000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71322000-1
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-13

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże: a) że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 500 tys. zł. b) że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 500 tys. zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej jednej usługi (umowy) w ramach której opracowano kompletną dokumentację projektową na budowę/odbudowę/przebudowę obiektu hydrotechnicznego o wartości (RBM)co najmniej 5 mln złotych. b) co najmniej jednej usługi (umowy) w ramach której opracowano kompletną dokumentację projektową na budowę budynku administracyjno-biurowego o powierzchni użytkowej min. 1000m2 c) Zamawiający dopuszcza również zrealizowanie jednej usługi (umowy) w ramach której opracowano kompletną dokumentację projektową na budowę budynku biurowego o powierzchni 1000m2 oraz na budowę/odbudowę/przebudowę obiektu hydrotechnicznego o wartości (RBM) co najmniej 5 mln złotych. Uwaga: 1) W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych), Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. 2) W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje. 6.2.3.2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) min. 2 osoby, które będą pełniły funkcję Projektanta i sprawdzającego z minimum 5-letnim stażem pracy w bezpośrednim projektowaniu budowli wodnych z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjna hydrotechniczna o specjalizacji śródlądowe lub morskie budowle hydrotechniczne, wydanymi na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub - odpowiadających im ważnych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom (bez warunku dotyczącego specjalizacji), wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego – ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.) lub Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą, która spełnia warunki zawarte w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). Wyżej wymienione osoby muszą być zrzeszone we właściwej izbie samorządu zawodowego ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. b) min. 4 osób, które będą pełniły funkcję Projektanta z minimum 5-letnim doświadczeniem w projektowaniu w zakresie specjalności odpowiadającej uprawnieniom wskazanym poniżej: − architektoniczna −konstrukcyjno-budowlana − instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych −instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych − instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych − inżynieryjna drogowa z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ograniczeń wydanymi na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub - odpowiadających im ważnych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom (bez warunku dotyczącego specjalizacji), wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego – ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.) lub Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą, która spełnia warunki zawarte w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) Wyżej wymienione osoby muszą być zrzeszone we właściwej izbie samorządu zawodowego ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. c) min. 1 osoby, z wykształceniem geodezyjnym średnim lub wyższym posiadającym uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadających doświadczenie w pracach geodezyjnych obejmujących rzeki stanowiące śródlądową drogą wodną, okres doświadczenia minimum 5 lat : w zakresie nr 1 zgodnie z art. 43. 1) – ustawy z dnia 17 maja 1989 r . Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2101 ze zmianami; d) Osobę uczestniczącą w wykonywaniu zagadnień środowiskowych m. in.: inwentaryzacji przyrodniczej i raportu ooś. Osoby uczestniczące w wykonywaniu zagadnień środowiskowych powinny dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w celu zapewnienia kompleksowego ujęcia zagadnień związanych z ochroną środowiska i oceną wpływu inwestycji na przyrodę w ramach postępowania oceny oddziaływania na środowisko. Wymagany specjalista w zakresie spraw środowiskowych uczestniczący w realizacji zamówienia: min. 1 osoba do sprawowania funkcji kierownika zespołu przyrodniczego wykonującego KIP i raport OOŚ z minimum 5 lat doświadczeniem w wykonywaniu opracowań o podobnym charakterze (inwentaryzacje przyrodnicze, kierowanie pracami zespołów wykonujących raporty ooś, sporządzanie raportów ooś, prowadzenie monitoringu przyrodniczego.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty: - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niepodlegania wykluczeniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr. 5 do SIWZ). - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ); - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ); - oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ); - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ); Dokumenty wskazane powyżej Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego. - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr. 5 do SIWZ). - Wykaz usług według załącznika 4 do SIWZ wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Wykaz osób zgodnie z załącznikiem 3 do SIWZ - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt. 6.2.3 SIWZ lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w rozdziale 6.2.2 SIWZ innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do: a) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą, b) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na oświadczeniu (zał. 5 do SIWZ), c) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1 lit. d – k SIWZ Dokumenty wymienione w ust. pkt 7.1 lit. d - k SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: a) odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) o których mowa w pkt. 7.1 lit. f SIWZ składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP. 7.7 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.6. stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; c) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. d – k SIWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia d) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; f) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ należy załączyć - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14 000,00 złotych, które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGK nr 86 1130 1017 0020 1510 6790 0009 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: Dokumentacja projektowa dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj. do dnia i godziny na składanie ofert, zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania w oryginale w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 16 IIp.). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie osób wymaganych w pkt. 6.2.3.2 li. a 20,00
Doświadczenie osób wymaganych w pkt. 6.2.3.2 li. b 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących w szczególności: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia: a) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi, b) w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie prac projektowych przez Zamawiającego; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, niewynikające z winy Wykonawcy; - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, itp. lub wydanie postanowień negatywnych, w tym zmiana podstawy prawnej wydania orzeczeń; - żądanie przez organy administracji uzupełnienia dokumentacji, w szczególności przez sporządzenie projektów rozgraniczenia gruntów, dostarczenia decyzji i postanowień innych orga-nów, przeprowadzenia geodezyjnego rozgraniczenia gruntów, aktualizacji operatów ewidencji gruntów; - gdy po ustaleniu zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko niemożliwym jest wykonanie całości zamówienia w terminie przewidzianym umową; - w przypadku jeśli zaistnieje potrzeba uzyskania decyzji środowiskowej. d) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCY skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: - sprzeciw właścicieli nieruchomości lub podmiotów wykonujących uprawnienia właścicielskie co do sposobu i zakresu wykonywanych prac pomiarowych; - brak możliwości ustalenia danych adresowych właścicieli lub ich miejsca pobytu; - brak w ośrodku geodezyjnym map zasadniczych dla obszaru objętego projektem, lub posiadane mapy zasadnicze zawierają istotne braki uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac projektowych. 2) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1) powyżej terminu wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 3) Pozostałe zmiany a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w sytuacji, gdy ich wy-konanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przedmiotu umowy przepisami. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w następujący sposób: - w przypadku odstąpienia od całego elementu prac określonych w Przedmiocie zamówienia nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu umowy; - w przypadku odstąpienia od części prac z danego elementu określonego w Przedmiocie za-mówienia obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych części prac do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych prac i odliczona od ogólnej wartości Przedmiotu umowy; c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. d) zmiany związane z koniecznością wykonania projektów zamiennych w stosunku do przewidzianych w Przedmiocie Zamówienia w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie niezbędne do pra-widłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności wynikające ze zmiany obowiązującego prawa lub wydanych wcześniej decyzji, postanowień, uzgodnień itp. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od tego, czy Wykonawca poniósł dodatkowe koszty w związku z wprowadzeniem zmian, czy też zaoszczędził na tym, ze że wykonał projekty zamienne w stosunku do przewidzianych w Przedmiocie Zamówienia. 4) Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w innych, niż określone w ust.1 niniejszego rozdziału w sytuacjach, i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie od-noszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które ubiegają się o to zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż pierwotne. 5) Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 2. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy (wartości zamówienia podstawowego) zgodnie z art. 150 ust. 2 PZP Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 150 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy; 2) przedłożyć Zamawiającemu: a) umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); b) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia c) polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt. 11.9 SIWZ); Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16, ; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od postanowień pkt 18.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, 2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę murowanie - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę murowanie porotherm 24, około 2000 m2, duże powierzchnie - garaże dla samochodów ciężarowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Dostawa leku
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Remont łazienek w budynkach Meduza i Agatka na terenie Oddziału Rewita Rogowo
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI