Dokończenie inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dokończenie inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDobroń
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Dobroń
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587068-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587068-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Gmina Dobroń: Dokończenie inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobroń, krajowy numer identyfikacyjny 73093462500000, ul. ul. 11 Listopada  9 , 95082   Dobroń, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 043 6772683, 6772130, e-mail sekretarz@dobron.ug.gov.pl, faks 436 772 679.
Adres strony internetowej (URL): http://www.dobron.ug.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.dobron.ug.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.dobron.ug.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Zamawiającego, sekretariat
Adres:
Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie inwestycji pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”
Numer referencyjny: 271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem inwestycji „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”, polegającej na budowie przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych. Obiekt ma być wykonany w technologii budowy obiektów pasywnych, w związku z tym prace będą wykonywane w sposób umożliwiający osiągnięcie zaprojektowanego i zamówionego efektu. 2. Wykonawca ma uzyskać w ramach umowy certyfikat potwierdzający pasywność budynku wystawiony przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku lub inną niezależną instytucję posiadającą akredytację do przeprowadzania certyfikacji budynków pasywnych w Europie. Wykonawca winien także uzyskać na rzecz Zamawiającego prawomocną decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie. 3. Zamawiający informuje, że w ramach poprzedniego postępowania przetargowego wykonana została płyta fundamentowa pod budynkiem oraz wymurowano ściany na poziomie parteru. Szczegółowy zakres wykonanych prac znajduje się w dokumentacji powykonawczej, dzienniku budowy oraz dokumentacji fotograficznej, które stanowią załącznik do niniejszego postępowania przetargowego. W celu szczegółowego zapoznania się z zakresem wykonanych prac Zamawiający organizuje wizję lokalną na budowie w dniu 18.07.2018 r. o godz. 10:00. Zebranie rozpocznie się na budowie ul. Lipowa 1, Chechło Drugie 95-082 Dobroń. 4. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty za pobór wody, energii elektrycznej, wszelkie opłaty za pomiary geodezyjne. Wykonawca odpowiada i ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym, w szczególności koszty: sporządzenia dokumentacji powykonawczej, organizacji placu budowy, zorganizowania i funkcjonowania zaplecza budowy, uporządkowania terenu. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowane rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania Projektu „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” określone przez Zamawiającego. Wszystkie ewentualne wskazania z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) nie gorszej jakości niż opisane w Dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały (wyroby) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie, że są one równoważne. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie potwierdzeń udzielanych przez Projektanta i Zamawiającego, w zakresie rozwiązań równoważnych. Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnego braku akceptacji zaproponowanego rozwiązania równoważnego. 6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia powinien przewidzieć sporządzenie wszystkich niezbędnych ekspertyz, badań oraz opinii, które będą koniczne do prawidłowego wykonania zamówienia. 7. Wykonawca ma obowiązek współpracować i udostępnić plac budowy Zamawiającemu oraz innym podmiotom przez niego wskazanym w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych obowiązków. 8. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego. Zakres robót budowlanych wchodzących w zakres zadania obejmuje budowę budynku 2- oddziałowego przedszkola i sali gimnastycznej w miejscowości Chechło Drugie w Gminie Dobroń. Budynek ma być budynkiem pasywnym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosić będzie 1716,97 m2.. Budynek składać się będzie z dwóch odrębnych funkcjonalnie części.  Pierwsza – sala gimnastyczna z zapleczem to budynek trzykondygnacyjny, czyli dwupiętrowy z poddaszem użytkowym. Na parterze znajdować się będzie m.in. sala gimnastyczna z wielofunkcyjnym boiskiem, wejście główne, hall oraz szatnie, toalety, pokój trenera, magazyn sprzętu. Pierwsze piętro zajmować będą 4 sale przeznaczone do zajęć i ćwiczeń sportowych wraz z zapleczami, toalety. Drugie piętro (poddasze użytkowe) stanowiło będzie zaplecze techniczne w całości przeznaczone na kotłownię i wentylatornię.  Drugą część budynku będzie stanowiło dwuoddziałowe przedszkole. Budynek ten będzie budynkiem jednokondygnacyjnym. Na dachu budynku zaprojektowano wykonanie terenu edukacyjno-rekreacyjnego z „zielonym dachem”. W ramach zadania wykonać należy zagospodarowanie terenu wraz z budową ogrodzonego placu zabaw dla przedszkolaków. W ramach zamówienia należy dokonać zakupu części wyposażenia budynku oraz placu zabaw. W wycenie stolarki okiennej uwzględnić należy zastosowanie szyb bezpiecznych od wewnątrz, a w fasadzie szklanej obustronnie. Należy przewidzieć wypełnienie dylatacji wdmuchiwanym granulatem wełny mineralnej która będzie spełniała niezbędne wymagania w zakresie ognioodporności. Szczegółowy zakres zadania budowlanego określony został w załączonej do SIWZ dokumentacji w formie projektu budowlanego zadania. Wykonawca będzie obowiązany do uzyskania na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” jest współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020. 9. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w technologii i jakości wykonania umożliwiającej uzyskanie parametrów spełniających wymogi budynku pasywnego. Budynek, którego zrealizowanie stanowi przedmiot zamówienia – został zaprojektowany jako budynek pasywny. Zamawiający posiada pozytywną opinię wystawioną przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku, potwierdzającą fakt, że dokumentacja projektowa spełnia wymagania budynku pasywnego. Protokół z weryfikacji stanowi załącznik do niniejszego postępowania przetargowego. Prace mają zostać wykonane przez wyspecjalizowany personel i przy wykorzystaniu materiałów budowlanych i urządzeń umożliwiających uzyskanie w trakcie eksploatacji parametrów wymaganych dla budynków pasywnych. Przedmiotowy budynek musi zostać wykonany zgodnie z projektem w taki sposób , aby charakteryzował się:  niskim zapotrzebowaniem na energię, niezbędną do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego poniżej 15 kWh/(m2rok)  średnim współczynnikiem przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych (dach, ściany, ) mniejszym niż 0,15 W/(m2K);  szczelnością powłoki zewnętrznej budynku, sprawdzoną przy pomocy testu ciśnieniowego, podczas badania przy różnicy ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego wynoszącej 50 Pa, krotność wymiany powietrza nie powinna przekraczać 0,3 h-1 objętości całego budynku na godzinę  przegrody zewnętrzne powinny być wykonane w taki sposób aby maksymalnie zredukować mostki termiczne  oknami o współczynniku przenikania ciepła U poniżej 0,80 W/(m2K) dla ramy i przeszklenia całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla przeszklenia współczynniki muszą wynosić g≥50%  efektywnym odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego powyżej 80%  efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej Podkreśla się, że do najistotniejszych cech budynku pasywnego należy wykonanie przegród zewnętrznych szczelnych o dobrych parametrach ciepłochronnych. 10. Wytyczne dla platformy na ogród zimowy:  platforma schodowa przeznaczona do przewożenia osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku wzdłuż schodów o torze prostym.  należy przewidzieć zasilanie bateriami, co pozwala na korzystanie z urządzenia również po całkowitym zaniku napięcia, przy utrzymaniu w pełnej gotowości wszystkich elementów i obwodów bezpieczeństwa.  konstrukcja platformy winna zapewnić bezpieczeństwo również podczas wsiadania i opuszczania platformy oraz zagwarantować zatrzymanie się platformy w momencie napotkania przeszkody w trakcie jazdy.  platforma musi spełniać wszystkie wymagania przepisów Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń. 11. Budowany budynek sąsiaduje ze szkołą, a zatem Wykonawca musi zapewnić odpowiednie zabezpieczenie placu budowy. 12. Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny na podstawie SIWZ i załączników do SIWZ, a w szczególności na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez AAP Autorska Agencja Projektowa ul. Dembińskiego 14; 64-100 Leszno. 13. Wykonawca będzie rozliczany na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji zadania obejmującego wszystkie koszty składające się na cenę oferty brutto. 14. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Szczegółowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający informuje, że Inżynierem Kontraktu na inwestycji jest firma „BUD-INVENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres Biura Zarządu: ul. Nałęczowska 62 lok. 57, 02-922 Warszawa; Adres dla kontaktów związanych z realizacją zadania: „BUD-INVENT” Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź; 15. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być podzielony na pozycje w taki sposób aby obejmował cały zakres rzeczowy inwestycji od momentu rozpoczęcia robót objętych zamówieniem o niezbędnym stopniu szczegółowości Harmonogram musi uwzględniać wymogi Zamawiającego dotyczące możliwości prowadzenia robót w obiekcie czynnym. 16. Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od zaakceptowania przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawi Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu kosztorysy przedmiarowe, a także kosztorys, który będzie miał charakter pomocniczy oraz będzie mógł posłużyć Zamawiającemu przy rozliczeniu z Urzędem Marszałkowskim, jak również będzie mógł być podstawą do obliczenia wartości robót dodatkowych, które nie wynikały z przedstawionych w trakcie przetargu dokumentów. 17. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru budowlanego, a także z postanowieniami SIWZ oraz załącznikami do SIWZ, tj.: a) Projekt budowlany - BUDOWA PRZEDSZKOLA I SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE BUDOWNICTWA O ZNACZNIE PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH ENERGETYCZNYCH ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO KATEGORIA BUDYNKU IX, XV – Architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne; b) Projekt Wykonawczy c) Przedmiary d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dokumenty stanowiące załączniki do umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające.

II.5) Główny kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212222-8
45223200-8
45232460-4
45311200-2
45314000-1
45110000-1
45100000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7. Przewiduje się udzielenie zamówień w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej o łącznej wartości odpowiadającej 10 % wartości zamówienia, o którego udzielenie prowadzone jest przedmiotowe postępowanie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeżeli przedłoży dokumenty, o których mowa w rozdziale X ust. 2 pkt 3) SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował w sposób należyty, minimum 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych przy budynkach użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych co najmniej 7 000 000,00 zł brutto każdy. Uwaga: dowodami, o których mowa powyżej są zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Uwaga: Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przedłoży wykaz wymienionych wyżej robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane należycie. b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - Kierownik budowy i kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w tym: - doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym obejmującym swoim zakresem roboty prowadzone w obiektach kubaturowych użyteczności publicznej, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł brutto; - Kierownik robót sanitarnych – min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót bądź inspektora nadzoru branży sanitarnej, w tym na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym obejmującym swoim zakresem roboty prowadzone w obiektach kubaturowych użyteczności publicznej, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto; - Kierownik robót elektrycznych – min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót bądź inspektora nadzoru branży elektrycznej, w tym na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym obejmującym swoim zakresem roboty prowadzone w obiektach kubaturowych użyteczności publicznej, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, które odnoszą się tylko i wyłącznie do personelu kluczowego Wykonawcy. Oprócz ww. osób Wykonawca musi zapewnić odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w wyznaczonym terminie. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiedniej specjalności, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przedłoży wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia wyżej wskazany dokument w odniesieniu do tych podmiotów
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126): 1) Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, spełniających wymagania określone w rozdziale IX ust. 1 pkt 3) lit. a) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2) Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale IX ust. 1 pkt 3) lit. b) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określaną w rozdz. IX. 1. 2).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium, w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu (m.in. gwarancji ubezpieczeniowej) winno wynikać, bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 5. Brak wniesienia wadium, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany prze Wykonawcę. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 95 87 88 0009 0400 2411 2037 0021 w tytule: „Wadium dla postępowania nr 271.4.2018”. 14. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 15. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
Gwarancja na wykonane roboty i urządzenia 20,00
Kara umowna za opóźnienie realizacji przedmiotu zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy. 3. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę ogrodzenia - Tomaszów Mazowiecki
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania21-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę ogrodzenia z pustaka H+H; wymiar działki to 48 m na 28 m, wysokość ogrodzenia - ok. 2,5 m. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI