Dobudowa bloku żywieniowego do Domu Wczasów Dziecięcych (4 etap) w ramach projektu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dobudowa bloku żywieniowego do Domu Wczasów Dziecięcych (4 etap) w ramach projektu pn.: "Po przygodę w przyrodę" - rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej przy ul. Leśna Góra 1a w Przemkowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPolkowice
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Polkowicki
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572656-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572656-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Powiat Polkowicki: Dobudowa bloku żywieniowego do Domu Wczasów Dziecięcych (4 etap) w ramach projektu pn.: "Po przygodę w przyrodę" - rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej przy ul. Leśna Góra 1a w Przemkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Po przygodę w przyrodę" - rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej przy ul. Leśna Góra 1a w Przemkowie dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Polkowicki, krajowy numer identyfikacyjny 39064723900000, ul. ul. św. Sebastiana  1 , 59-100   Polkowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 746 15 00, e-mail Agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl, faks 76 746 15 01.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatpolkowicki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.powiatpolkowicki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. św. Sebastiana 1 59-100 Polkowice (BOI 1 piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa bloku żywieniowego do Domu Wczasów Dziecięcych (4 etap) w ramach projektu pn.: "Po przygodę w przyrodę" - rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej przy ul. Leśna Góra 1a w Przemkowie
Numer referencyjny: IR.272.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn: „Po przygodę w przyrodę” – rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej przy ul. Leśna Góra 1a w Przemkowie. Roboty dotyczą etapu 4 i obejmują w szczególności roboty w istniejącym budynku, t.j.: Remont pomieszczeń parteru budynku istniejącego ze zmianą sposobu użytkowania dotychczasowych pomieszczeń kuchennych na hol i świetlicę. Przebudowa obejmuje pomieszczenie przeznaczone na umywalnię chłopców, wc oraz pomieszczenie porządkowe. Powierzchnię parteru objętą zamówieniem zaznaczono na rzucie parteru. Roboty remontowe obejmujące dostosowanie pomieszczenia kotłowni do spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Roboty obejmują także remont dwóch łazienek zlokalizowanych na piętrze budynku, w tym łazienkę izolatki oraz łazienki w piwnicy budynku. Zakres robót wg opracowań projektowych.Do wykonania również naprawa elewacji budynku w zakresie uzupełnienia ubytków, wymiany i uszczelnienia spustu balkonowego, wymiany uszkodzonych elementów drewnianych podbitki oraz oczyszczenia i malowania elementów muru pruskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Zał.7 do siwz.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 133
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Na podstawie art. 29 ust 3a ( oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych, czynności związane z wykonywaniem robót instalacyjnych. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do siwz.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który: 1) nie podlega wykluczeniu; 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: (1) zdolności technicznej i zawodowej - wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał prawidłowo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 3 zadania obejmujące wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku o wartości co najmniej 50 tys. złotych za każdą robotę, W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia zostanie uznany, jeżeli: co najmniej 1 z tych podmiotów wykaże realizację co najmniej 3 zadań obejmujących wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku o wartości 50 tys. złotych za każdą robotę (2) zdolności technicznej i zawodowej - dysponują wymienionymi niżej osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia: a) kierownikiem robót branży budowlanej: - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej i co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami - przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego* b) kierownikiem robót branży sanitarnej: - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności - przynależącego do właściwej Izby Samorządu Zawodowego* *[lub posiadającym kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej)].
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
WYKAZ ROBÓT budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz); WYKAZ OSÓB, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz). ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy; W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do siwz), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek złożenia oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej dotyczy każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
termin realizacji 20,00
okres rękojmi i gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron - zmiana wymaga wyłącznie pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy, a w przypadku kierownika robót dokonania stosownych wpisów w dziennik budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach: 1) w przypadku wystąpienia przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, powodującej zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy; 2) w przypadku udzielenia wykonawcy zamówienia w trybie z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 lub konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) w przypadku wystąpienia siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 4) wstrzymania robót na skutek decyzji organów administracji publicznej, o ile wstrzymanie nie nastąpiło z winy Wykonawcy; 5) zmiana terminu wykonania umowy spowodowana opóźnieniem w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń bądź uzgodnień, jeżeli przyczyna zwłoki nie będzie leżała po stronie Wykonawcy; 6) w przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji projektowej o czas potrzebny do zmian dokumentacji; 7) stwierdzenia w trakcie robót kolizji z istniejącymi urządzeniami i instalacjami, które nie są zinwentaryzowane, przy czym termin zostaje wówczas przedłużony o czas potrzebny do usunięcia kolizji; 8) jeżeli w trakcie umowy wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe, zgodne z technologią wykonanie robót; Zamawiający dopuszcza w takiej sytuacji przerwanie robót na czas trwania tych warunków; Wykonawca może przerwać roboty po wykonaniu czynności zabezpieczających wykonane prace przed ewentualnymi szkodami ze strony warunków zewnętrznych oraz osób trzecich oraz pisemne powiadomienia Zamawiającego z uzasadnieniem; 9) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 5. W przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia robót strony ustalą nowy termin zakończenia robót objętych niniejszą Umową. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. 7.Ponadto dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku robót zamiennych lub materiałów oraz ograniczenia zakresu robót. 8. Roboty zamienne i materiały to: a) które w wyniku wycofania z bieżącej produkcji lub sprzedaży rynkowej materiałów i urządzeń wskazanych w przedmiocie zamówienia można wykonać zgodnie z podstawowym zakresem zamówienia lecz nie zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego, b) które w wyniku postępu technologicznego i nowych technologii budowlanych można wykonać w sposób korzystniejszy dla Zamawiającego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego, c) które w wyniku błędów w dokumentacji projektowej należy wykonać w sposób inny niż zakłada to przedmiot zamówienia bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego. 9. Zmiana, o której mowa w ust. 7 może nastąpić wyłącznie w formie aneksu do umowy. 10. Wykonawca przestawi Zamawiającemu kosztorys zaopiniowany przez inspektora nadzoru oraz protokół konieczności, który będzie zawierał uzasadnienie dla wprowadzenia robót zamiennych, ich ilość, szacunkową wartość, możliwy termin wykonania robót. Podpisanie aneksu do umowy będzie przeprowadzone zgodnie z art. 144 u.p.z.p. 11. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji wartości robót zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem umowy. 13. Na okoliczność ograniczenia zakresu rzeczowego robót zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, zawierający ilość i wartość robót niewykonanych (ograniczonych). 14. Wykonawca z tytułu ograniczenia zakresu robót nie będzie dochodził żadnego odszkodowania. 15. Dopuszczalnej prawnie zmiany stron umowy lub oznaczania stron. 16. Nie stanowi istotnych zmian umowy zmiany polegające na zmianie personelu oraz podwykonawców, których zasoby były wykazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, jednak osoby wskazane do realizacji zamówienia oraz podwykonawcy muszą spełniać, co najmniej warunki brzegowe udziału w postępowaniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie ocieplenia budynku - Jelenia Góra
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania22-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie ocieplenia budynku (zbicie tynku, położenie ocieplenia i nowego tynku). Uwaga - aktualny współczynnik U ścian wynosi 1,1, a po ociepleniu musi być max 0,2 - proszę o takie dobranie materiału, żeby ten warunek był spełniony. Powierzchnia ścian wynosi około 155 m2. Proszę o wycenę.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI