„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogowo”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRogowo
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Rogowo
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-14
 • Numer ogłoszenia525321-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525321-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Gmina Rogowo: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogowo”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, krajowy numer identyfikacyjny 92351216000000, ul. ul. Kościelna  8 , 88-420  Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3024053, e-mail gmina@rogowo.paluki.pl, faks 52 3024275.
Adres strony internetowej (URL): www.rogowo.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rogowo.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rogowo.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Rogowo ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo pok. 3-sekretariat (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogowo”
Numer referencyjny: ZP. 271.1.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie usługi polegającej na demontażu, załadunku (pakowaniu), transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo. 2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest: Demontaż pokryć dachowych z płyt falistych z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Rogowo w ilości 58,005 Mg (3 222,50 m2) z 6 nieruchomości polegający na: a) demontażu pokryć dachowych z płyt falistych zawierających azbest na budynkach zabudowy indywidualnej zlokalizowanych na terenie Gminy Rogowo, zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo finansowym do projektu umowy; b) pakowaniu i załadunku na oznakowane, specjalistyczne środki transportu; c) transporcie zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez Wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i umowę zawartą z Wykonawcą; d) zdeponowaniu na składowisku przetransportowanych odpadów zawierających azbest; e) Wykonawca wystawi oświadczenie dla właściciela nieruchomości, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów niebezpiecznych; f) prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonych w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973.); g) dostarczanie Zamawiającemu kart przekazania odpadu na składowisko dla każdej przekazywanej ilości usuniętego azbestu; h) koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół odbioru (stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest) stanowiący Załącznik do projektu umowy. Podane ilości do protokołu powinny być zgodne z kartami przekazania odpadu; i) przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług; j) Zamawiający zastrzega, iż ze względu na charakter prowadzonej usługi wartości podane wyżej mogą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wielkości; k) roboty demontażowe pokryć dachowych zostały zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Żninie przez właścicieli nieruchomości; l) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości (11 nieruchomości), z których mają zostać zdemontowane wyroby zawierające azbest. Wykonawca skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi. Odbiór składowanych (zgodnie z przewidziana prawem technologią) płyt falistych zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w ilości 171,293 Mg (9 516,64 m2) z 56 nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Rogowo polegający na: a) odbiorze z nieruchomości składowanych płyt azbestowo – cementowych, zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo - finansowym do projektu umowy; b) pakowaniu i załadunku na oznakowane, specjalistyczne środki transportu; c) transporcie zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia wskazanych przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez Wykonawcę powinni posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i umowę zawarta z Wykonawcą; d) zdeponowanie na składowisku przetransportowanych odpadów zawierających azbest; e) Wykonawca wystawi oświadczenie dla właściciela nieruchomości, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów niebezpiecznych; f) prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonych w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973.); g) dostarczanie Zamawiającemu kart przekazania odpadu dla każdej ilości usuniętego azbestu przekazanej na składowisko; h) przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług; i) koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zmagazynowanych (składowanych) i odbieranych odpadów powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół odbioru (stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest) stanowiący Załącznik do projektu umowy. Podane ilości do protokołu powinny być zgodne z kartami przekazania odpadu; j) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości (29 nieruchomości), z których maja zostać odebrane płyty azbestowo – cementowe z miejsc magazynowania (składowania). Wykonawca skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi. Zamawiający zastrzega, iż ze względu na charakter prowadzonej usługi ilości podane wyżej mogą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości. Przyjęto, że 1 m2 płyty waży 18,0 kg. 3) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie tj.: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.); b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018r. poz. 799 z późn.zm.); c) ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017r. poz. 2119.); d) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018r. poz. 382.); e) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824.); f) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.); g) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973.); h) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31.); i) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.); j) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126.). 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5) Wymagania dotyczące robót: a) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami bhp, ppoż. przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia usługi u właścicieli nieruchomości; b) usługę należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wymogami niniejszej SIWZ; 6) Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca zgłosi zamiar wykonywania usługi na terenie Gminy Rogowo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żninie, Inspektorowi Pracy oraz w Państwowym Inspektoracie Sanitarnym w Żninie zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.); b) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; c) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; d) Wykonawca zabezpieczy teren robót mając w szczególności na względzie mienie właścicieli nieruchomości; e) po zakończeniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu nieruchomości wraz z terenem przyległym; f) po wykonaniu przez Wykonawcę usługi przewidzianej niniejszą SIWZ Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: karty przekazania odpadu na składowisko dla każdej przekazywanej ilości wyrobów zawierających azbest, protokół z ważenia wraz z potwierdzeniem, że usługa została wykonana prawidłowo (podpisany przez Wykonawcę oraz właściciela nieruchomości) oraz oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów niebezpiecznych dla każdej nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia; g) Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym skontaktuje się i umówi z właścicielami na termin: odbioru wyrobów zawierających azbest zgodnie z załączonym do projektu harmonogramem rzeczowo-finansowym; h) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 7) Możliwość zatrudnienia podwykonawców: a) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonanie części zamówienia podwykonawcom; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom; b) Zamawiający może zgodnie z art. 647 K.c. wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej www.rogowo.bip.net.pl oraz dostępna jest w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania. Realizacja zamówienia jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 3. Określenie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, którego wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.). 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób fizycznych wykonujących bezpośrednie czynności przy wykonywaniu zamówienia; 2) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób wykonujących funkcję kierownika budowy/robót; 3) Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystąpienia do wykonywania robót budowlanych przedłoży Zamawiającemu; - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1. Wykonawca lub podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni, przedłoży Zamawiającemu: a) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane; b) oświadczenia wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane; 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności; 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45262660-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90650000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Weryfikacja tego warunku nastąpi poprzez odesłanie do odrębnych przepisów, które wskazują na obowiązek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: a) posiada aktualną umowę z właścicielem (zarządzającym) składowiskiem odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenie w tym zakresie na deponowanie odpadów azbestowo – cementowych; b) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01 i 17 06 05 - wydanego przez właściwego Starostę ze względu na miejsce siedziby Wykonawcy-oryginał lub kserokopia potwierdzona przez osobę uprawnioną. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonych ww. dokumentów
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie wymaga przedłożenia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę kopii polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) Do weryfikacji spełnienia tego warunku posłuży odpowiednio wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na demontażu i transporcie wyrobów zawierających azbest. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie tego warunku – Załącznik nr 4 do SIWZ; b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca wykaże, że osoby skierowane do realizacji zamówienia odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym: - kierownik budowy posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w pełnieniu funkcji kierownika budowy i legitymujący się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcje budowlane bez ograniczeń lub równoważnej wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn.zm.), Zmawiający określa wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych stosownie do art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn.zm.) dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 2272.). Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie tego warunku – Załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia dla kierownika robót wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i jego doświadczeniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w przypadkach określonych w rozdziale VII ust. 1 SIWZ tj. wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 i ust. 5 pkt 1. ustawy Pzp Zamawiający żąda: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca do oferty sporządzonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 dołącza: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w którym zawarte informacje stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;. b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp) – dołącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ – jeśli dotyczy; d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczącej: 1) kwoty, jako zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) form oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126.) potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w tym: A. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI. SIWZ Zamawiający żąda w zakresie: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; a) aktualną umowę z właścicielem (zarządzającym) składowiskiem odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenie w tym zakresie na deponowanie odpadów azbestowo – cementowych; b) aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01 i 17 06 05 - wydanego przez właściwego Starostę ze względu na miejsce siedziby Wykonawcy-oryginał lub kserokopia potwierdzona przez osobę uprawnioną. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; a) kopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3) zdolności technicznej lub zawodowej; a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługa/i zostały wykonane w sposób należyty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
. Wykonawca do oferty sporządzonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 dołącza: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w którym zawarte informacje stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;. b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp) – dołącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ – jeśli dotyczy; d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczącej: 1) kwoty, jako zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) form oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126.) potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w tym: A. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI. SIWZ Zamawiający żąda w zakresie: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; a) aktualną umowę z właścicielem (zarządzającym) składowiskiem odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenie w tym zakresie na deponowanie odpadów azbestowo – cementowych; b) aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01 i 17 06 05 - wydanego przez właściwego Starostę ze względu na miejsce siedziby Wykonawcy-oryginał lub kserokopia potwierdzona przez osobę uprawnioną. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; a) kopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3) zdolności technicznej lub zawodowej; a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługa/i zostały wykonane w sposób należyty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ; B. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w przypadkach określonych w rozdziale VII ust. 1 SIWZ tj. wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 i ust. 5 pkt 1. ustawy Pzp Zamawiający żąda: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a) niniejszej specyfikacji składa dokument wymieniony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126.) tj. dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione nie wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w ust. 5 niniejszego rozdziału SIWZ. 7. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane; 2) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia; 3) Zamawiający żąda wskazania w ofercie - Załącznik nr 1 do SIWZ przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców; 4) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa wyżej w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych; 5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp - oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy; 6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 7) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 8) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu są zgodne z wymaganiami ustawy Pzp i winny: a) Wykonawca w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych ma obowiązek określić szczegółowo zakres robót przewidzianych do wykonania, termin realizacji robót, wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zakresu zamówieni, b) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy od otrzymania zapłaty odpowiednio od Zamawiającego, Wykonawcy lub Podwykonawcy, c) nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy na roboty budowlane. Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości powyżej 50 tys. zł brutto. 9) Szczegółowe zasady i warunki zawierania umów o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciw określone są w § 7 projekcie umowy- Załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych; 2) W odniesieniu do warunków kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli one zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów tj. zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu; - zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 4) Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w rozdziale VII. ust.1 SIW; 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania dla nich braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – dla każdego z tych podmiotów: a) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, zgodnie z Załącznikiem nr 2, b) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu składa dokumenty o których mowa w ust. 4 pkt 2 SIWZ, 6) W celu oceny, dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać informacji w szczególności o: a) zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, b) zakresie i sposobie wykorzystania udostępnionych Wykonawcy zasobach przez inny podmiot, 7) Jeżeli zasoby innego podmiotu, na które powołuje się Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia warunku udziału w postępowaniu lub wobec tych podmiotów zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w określonym przez zamawiającego terminie: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności o których mowa w pkcie 1. 9. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, o których mowa art. 23 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, każdy z Wykonawców składa oświadczenia oraz wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej postanowienia: określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia, czas trwania umowy (minimum okres realizacji zamówienia postanowienia dotyczące okresu gwarancji i rękojmi). 10.Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz wykonawców występujących wspólnie o których mowa w art. 23 ustawy Pzp - składane są w oryginale. 11.Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12.Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 13.W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 14.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 15.Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w ust. 3 i 4 potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 16.Inne dokumenty nie wymienione w ust. 1-15 niniejszego rozdziału SIWZ: a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełniony i podpisany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy - stanowiący załącznik nr 1 do projektu umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN WYKONANIA 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) zmiany kierownika robót bądź osób wskazanych do kontaktu w sprawach realizacji umowy w przypadku zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie przez nich wskazanych funkcji; 2) zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w poniższych okolicznościach; a) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania; 3) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 4) zmiany sposobu wykonania usługi na skutek zmiany ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu, transportu i unieszkodliwienia lub tylko do zabrania z nieruchomości zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest, transport i unieszkodliwienie. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta oraz załączniki do oferty winny być sporządzone w języku polskim na piśmie, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont elewacji - Brześć Kujawski
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę remont elewacji budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI