Cześć 1: Przebudowa drogi gminnej nr 112617L w Stanisławowie Dużym Cześć 2: Modernizacja...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Cześć 1: Przebudowa drogi gminnej nr 112617L w Stanisławowie Dużym Cześć 2: Modernizacja drogi gminnej nr 103263L w Stanisławowie Dużym
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKamionka
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoadministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków18/05/2017
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy w Kamionce
 • Data publikacji ogłoszenia2017-05-02
 • Numer ogłoszenia2017/2017/78051
TREŚĆ PRZETARGU

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/

Ogłoszenie nr 78051 - 2017 z dnia 2017-05-02 r.
Kamionka: Cześć 1: Przebudowa drogi gminnej nr 112617L w Stanisławowie Dużym Cześć 2: Modernizacja drogi gminnej nr 103263L w Stanisławowie Dużym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kamionce, krajowy numer identyfikacyjny 53792900000, ul. ul. Lubartowska  1, 21132   Kamionka, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 527 039, e-mail sekretariat@ugkamionka.pl, faks 818 527 058.
Adres strony internetowej (URL):

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
https://ugkamionka.bip.lubelskie.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy w Kamionce, ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka, pokój nr 8 (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cześć 1: Przebudowa drogi gminnej nr 112617L w Stanisławowie Dużym Cześć 2: Modernizacja drogi gminnej nr 103263L w Stanisławowie Dużym
Numer referencyjny: RI.271.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
część 1 i 2 łącznie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ 1 Przebudowa Drogi Gminnej Nr 112617L w Stanisławowie Dużym Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 112617 L. Przedmiotowa inwestycja drogowa znajduje się na działkach: Gminy Kamionka, obręb Stanisławów Duży, działka ewid. Nr 358. Gminy Michów, obręb Wypnicha, działka ewid. Nr 744. Zakres inwestycji obejmował będzie wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+202,00. Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne Gmin: Kamionka i Michów, powiat lubartowski, województwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi gminnej nr 112617 L o numerze ewid. działek Nr 358, 744 w miejscowości Stanisławów Duży. Trasa drogi przebiega przez tereny zamieszkałe o luźnej zabudowie, tereny pól uprawnych. Początek trasy rozpoczyna się w km 0+000,00, koniec opracowania w km 0+202,00 na wysokości działki nr 652 po lewej stronie drogi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wyprofilowanie i zagęszczenie, wzmocnienie konstrukcji warstwą z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów indywidualnych na pola, łąki i posesje oraz umocnienie istniejących poboczy kruszywem łamanym, wykonanie stałej organizacji ruchu w zakresie drogi Nr 112617L. CZĘŚĆ 2 Modernizacja Drogi Gminnej Nr 103263L w Stanisławowie Dużym Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej nr 103263 L relacji Rudka Gołębska - Wypnicha. Przedmiotowa inwestycja drogowa znajduje się na działkach: Gminy Kamionka, obręb Stanisławów Duży, działka ewid. Nr 357. Zakres inwestycji obejmował będzie wykonanie modernizacji drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+963,85. Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne gminy Kamionka, powiat lubartowski, województwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi gminnej nr 103263 L o numerze ewid. działek Nr 357 w miejscowości Stanisławów Duży. Trasa drogi przebiega przez tereny zamieszkałe o luźnej zabudowie, tereny pól uprawnych. Początek trasy rozpoczyna się w miejscu zakończenia istniejącej nawierzchni asfaltowej w km 0+000,00, koniec opracowania w km 0+963,85 na wysokości działki nr 3/2 po prawej stronie drogi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: wyprofilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie miejscowych poszerzeń nawierzchni z kruszywa łamanego, wzmocnienie konstrukcji warstwą z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów indywidualnych na pola, łąki i posesje oraz umocnienie istniejących poboczy kruszywem łamanym, wykonanie stałej organizacji ruchu w zakresie drogi Nr103263L.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:45111000-8, 45112210-0, 45233290-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 60

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) W zakresie części I : Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie/modernizacji drogi gminnej o wartości co najmniej 80 000,00 złotych brutto. b) W zakresie części II: Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie/modernizacji drogi gminnej o wartości co najmniej 300 000,00 złotych brutto. Uwaga: i) Zamawiający zastrzega, iż na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia dla części 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie minimum dwóch odrębnych zadań o zakresie opisanym powyżej lub jednego zadania o wartości min. 380 000,00 zł brutto. ii) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. iii) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia. c) W zakresie części I i II. Dysponują osobami, a w szczególności osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 ze zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. nr 243, poz. 1409 j.t. ze zmianami) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); Uwaga: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. Wzór formularza do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 2) oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych personelu Wykonawcy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w funkcji Kierownika budowy, w zakresie posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Wzór formularza do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy P.z.p. przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: Dla części 1 - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100); Dla części 2 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100); Uwaga: Jeśli wykonawca składa ofertę na część 1 i część 2 winien wnieść wadium w wysokości równej sumie powyższych kwot. ZASADY WNOSZENIA, ZWROTU I ZATRZYMANIA WADIUM Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu: (płatne na konto: Urzędu Gminy Kamionka w: Banku Spółdzielczym w Lubartów oddział Kamionka Nr rachunku: 08 8707 1029 0300 0459 2003 0008, Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane — w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania i numery części na które wnoszone jest wadium tj.: wadium RI.271.6.2017 – część 1 lub wadium RI.271.6.2017 – część 2 lub wadium RI.271.6.2017 – część 1 i 2 , za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2016r. poz 359).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60
gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zakres, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w paragrafie 15 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> postępowanie prowadzone jest w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Przebudowa Drogi Gminnej Nr 112617L w Stanisławowie Dużym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 112617 L. Przedmiotowa inwestycja drogowa znajduje się na działkach: Gminy Kamionka, obręb Stanisławów Duży, działka ewid. Nr 358. Gminy Michów, obręb Wypnicha, działka ewid. Nr 744. Zakres inwestycji obejmował będzie wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+202,00. Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne Gmin: Kamionka i Michów, powiat lubartowski, województwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi gminnej nr 112617 L o numerze ewid. działek Nr 358, 744 w miejscowości Stanisławów Duży. Trasa drogi przebiega przez tereny zamieszkałe o luźnej zabudowie, tereny pól uprawnych. Początek trasy rozpoczyna się w km 0+000,00, koniec opracowania w km 0+202,00 na wysokości działki nr 652 po lewej stronie drogi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wyprofilowanie i zagęszczenie, wzmocnienie konstrukcji warstwą z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów indywidualnych na pola, łąki i posesje oraz umocnienie istniejących poboczy kruszywem łamanym, wykonanie stałej organizacji ruchu w zakresie drogi Nr 112617L.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9, 45111000-8, 45112210-0, 45233290-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 60
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
gwarancja40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Modernizacja Drogi Gminnej Nr 103263L w Stanisławowie Dużym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej nr 103263 L relacji Rudka Gołębska - Wypnicha. Przedmiotowa inwestycja drogowa znajduje się na działkach: Gminy Kamionka, obręb Stanisławów Duży, działka ewid. Nr 357. Zakres inwestycji obejmował będzie wykonanie modernizacji drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+963,85. Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne gminy Kamionka, powiat lubartowski, województwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi gminnej nr 103263 L o numerze ewid. działek Nr 357 w miejscowości Stanisławów Duży. Trasa drogi przebiega przez tereny zamieszkałe o luźnej zabudowie, tereny pól uprawnych. Początek trasy rozpoczyna się w miejscu zakończenia istniejącej nawierzchni asfaltowej w km 0+000,00, koniec opracowania w km 0+963,85 na wysokości działki nr 3/2 po prawej stronie drogi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: wyprofilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie miejscowych poszerzeń nawierzchni z kruszywa łamanego, wzmocnienie konstrukcji warstwą z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów indywidualnych na pola, łąki i posesje oraz umocnienie istniejących poboczy kruszywem łamanym, wykonanie stałej organizacji ruchu w zakresie drogi Nr103263L.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9, 45111000-8, 45112210-0, 45233290-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 60
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
gwarancja40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę domu - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę domu jednorodzinnego w Lublinie brygadzie murarzy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI