Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 224 w Kielcach – etap II

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 224 w Kielcach – etap II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-05-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Budynków w Kielcach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-05
 • Numer ogłoszenia533549-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 533549-N-2019 z dnia 2019-04-05 r.

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 224 w Kielcach – etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 26026928400000, ul. ul. Paderewskiego  20 , 25-004  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 36 76 720, e-mail m.klusakiewicz@mzb.kielce.pl, faks 41 36 76 917.
Adres strony internetowej (URL): www.mzb.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mzb.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzb.kielce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej- złożyć osobiście w sekretariacie MZB w Kielcach, lok.202 lub za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego
Adres:
25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 224 w Kielcach – etap II
Numer referencyjny: MZB/M 224 – etap II /2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ulicy 1-go Maja 224 w Kielcach (dz. nr 12/19 Obręb 0005) w ramach II etapu zgodnie dokumentacją projektową i schematem etapów robót zawartym w dokumentacji, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres II etapu obejmuje budowę 2 budynków jednokondygnacyjnych i 2 budynków dwukondygnacyjnych o łącznej ilości 14 lokali mieszkalnych z infrastrukturą techniczną i częściowo zagospodarowanym terenem. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje: a)Roboty rozbiórkowe: rozebranie budynków mieszkalnych wielorodzinnych jednokondygnacyjnych (budynki nr 4 i nr 5 na planszy wyburzeń – rozbiórka nie obejmuje dwóch segmentów budynku nr 4, które zostały wyburzone w I etapie ); rozbiórka blaszaka (nr 12 na planszy wyburzeń); rozbiórka ogrodzenia; wycięcie wszystkich drzew kolidujących z planowaną inwestycją (wycinka dotyczy wszystkich etapów); likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie z planszą ZUT; rozebranie nawierzchni ciągów pieszych, krawężników i obrzeży; wywiezienie gruzu, ziemi i materiału pochodzącego z demontażu, przekazaniu materiałów do utylizacji i uprzątnięciu terenu budowy.b)Roboty ziemne: wykopy fundamentowe, wykopy liniowe, przestrzenne; umocnienie ścian wykopów; zasypanie wykopów i rozplantowanie ziemi;c). Roboty konstrukcyjne: wykonanie fundamentów żelbetowych wraz z izolacją; montaż żelbetowych prefabrykowanych modułów mieszkalnych; d).Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne (c.o., c.c.w. oraz przyłącza wod- kan i kanalizacji deszczowej):- wodno-kanalizacyjne: montaż przewodów wodociągowych rur polietylenowych PE; podłączenie nowej instalacji do sieci wodociągowych, montaż kształtek, zasuw, filtrów siatkowych, zaworów antyskażeniowych; montaż zestawów wodomierzowych wody zimnej i wodomierzy c.w. z modułem radiowym do zdalnego odczytu; izolacja rurociągów z pianki poliuretanowej; rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych zgodnie z dokumentacją projektową; kanały kanalizacyjne, montaż rur kanalizacyjnych PVC oraz rur z PP, rur wywiewnych i czyszczaków; montaż przyborów kanalizacyjnych (zlewozmywaków stalowych, umywalek, brodzików natryskowych z kabiną natryskową i ustępów typu „kompakt”); montaż baterii umywalkowych, natryskowych i zlewozmywakowych, zaworów; kanalizację deszczową w tym: kanały z rur PVC (inspekcja TV kanału), studnie rewizyjne z kręgów betonowych, studzienki ściekowe, włączenie do istniejącej studni; przyłącza wody (sieci wodociągowe z rur polietylenowych PE, zasuwy, kształtki); przyłącza kanalizacji sanitarnej (kanały z rur PVC, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, studzienki kanalizacyjne systemowe, włączenie do istniejącej studni); dezynfekcja oraz płukanie instalacji wodociągowej oraz wykonanie próby szczelności instalacji; - instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji: montaż rurociągów miedzianych; montaż rurociągów PE z wkładką aluminiową zaworów, oraz zaworów odcinających i odpowietrzających, montaż grzejników łazienkowych oraz grzejników stalowych płytowych, zaworów grzejnikowych termostatycznych; montaż ciepłomierzy z modułem radiowym do zdalnego odczytu; montaż kuchni gazowej o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem (gaz z butli); wykonanie płukania i prób szczelności instalacji; e). Instalacje elektryczne: montaż tablic rozdzielczych oraz osprzętu modułowego z umieszczonymi wyłącznikami instalacyjnymi i ochronnymi oraz szyn nośnych i łączeniowych, układanie kabli w rurach winidurowych; układanie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej instalacji wewnętrznej dla mieszkań; mocowanie osprzętu: łączników instalacyjnych, puszek bakelitowych, gniazd wtyczkowych, opraw oświetleniowych, świetlówek; montaż instalacji odgromowej; sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych; sprawdzenie działania wyłączników przeciwporażeniowych, przekaźników; pomiar uziemienia i wykonanie zabezpieczeń; wykopanie rowów i układanie fundamentów prefabrykowanych betonowych pod rozdzielnice, układanie kabli wielożyłowych w rurach osłonowych i rowach kablowych, montaż głowic kablowych. Zakres robót nie obejmuje słupów oświetleniowych i opraw (roboty przewidziane do wykonania w następnych etapach realizacji); f). Strefa ruchu: roboty pomiarowe; wykonanie podbudowy i warstwy odsączającej pod nawierzchnie. Zakres robót nie obejmuje warstw nawierzchniowych z kostki brukowej i płyt ażurowych, krawężników i obrzeży (roboty przewidziane do wykonania w następnych etapach realizacji).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót objętych przedmiotem zamówienia i warunki ich wykonania określają: wzór umowy - (Załącznik nr 6 do SIWZ),projekt budowlany - (Załącznik nr 9 do SIWZ ), przedmiary robót - (Załącznik nr 10 do SIWZ ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - (Załącznik nr 11 do SIWZ),realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018r. poz. 1986 ze zm.),ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), a w sprawach nieuregulowanych przepisami Pzp ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z 2018r. poz. 1025) oraz przepisom powołanym w SIWZ. Zaleca się, by Wykonawca zapoznał się z terenem wskazanym w SIWZ, na którym będą prowadzone prace oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona wycinki drzew na podstawie decyzji OWŚ – III.7120.55.2018 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2018r oraz załączoną inwentaryzacją dendrologiczną. Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i ma charakter informacyjny do sporządzenia wyceny. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Jeżeli w SIWZ oraz jej załącznikach (dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., to ma to na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych materiałów wymaganych do realizacji zadania. Wykonawca może w tych wypadkach zaoferować materiały „równoważne” tj. posiadające parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest „równoważny” w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu (do zaakceptowania) odpowiednie dokumenty pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że dany materiał (wyrób) jest rzeczywiście równoważny ze wskazanym w SIWZ. Na podstawie art.29 ust.3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 5 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.917 z późn. zm.), tj.: co najmniej 5 osób, które Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni do wykonywania robót budowlanych, w tym w zakresie montażu żelbetowych prefabrykowanych lokali mieszkalnych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kierowały robotami objętymi zamówieniem, a które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę także w ramach innych stosunków pracy dopuszczonych przez prawo. Wykonawca wskaże osoby w Załączniku nr 1 do umowy, które będą realizować zamówienie w zakresie, o którym mowa powyżej przed przystąpieniem do wykonywania robót ( tj. przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia) oraz będzie zobowiązany do złożenia w celu udokumentowania tej obsady oświadczenia o spełnianiu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnia Zamawiającego do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) z tytułu niespełnienia tych wymagań. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę montażu prefabrykowanych żelbetowych segmentów mieszkalnych, jako kluczowej części zamówienia na roboty budowlane zgodnie z art.36 a ustawy Pzp. Zamawiający, zastrzega sobie możliwość demontażu prefabrykowanych segmentów piętra i zmiany ich lokalizacji, jeżeli zajdzie taka konieczność.Wymagany minimalny okres gwarancji za wykonane roboty wynosi 60 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45000200-0
45262300-4
45223860-4
45330000-9
45331100-7
45311000-0
45233262-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa swoich wymagań w zakresie tego warunku,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał: co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości brutto nie mniejszej niż 1000000,00 zł, polegającą na wykonaniu i montażu prefabrykowanych żelbetowych lokali mieszkalnych i/lub użytkowych wraz z wykonaniem instalacji wod-kan., instalacji c.o, instalacji elektrycznych (robota powinna być zrealizowana w ramach jednego zamówienia, które zostało zakończone), z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – (wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów (referencji lub innych dokumentów) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informujących o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2)Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi i posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.1994 r.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów prawa, tj.: a) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, b)co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, c) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót , posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wykazane w Załączniku nr 7 jw., były wcześniej wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. 2. W razie konieczności, jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie 3. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności – dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgonie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać - inne dokumenty –potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt. 8.2. ppkt 3) lit. a) SIWZ (wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wykaz ten składa przynajmniej jeden z wykonawców. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt. 8.2. ppkt 3) lit. b) SIWZ (wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ). 3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca przedstawi dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (np. polisa ubezpieczeniowa), a w przypadku jego braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – potwierdzający spełnienie warunku opisanego w pkt. 8.2. ppkt 2 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeżeli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika 2) dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z formularzem oferty : a) dokument potwierdzający wniesienie wadium (forma zgodna z opisem rozdział XII niniejszej SIWZ). b) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej tych podmiotów. c)Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. d)Pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania pełnomocnika tj. do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e) oświadczenie, że złożył ofertę równoważną (z zastosowaniem materiałów o równoważnych parametrach technicznych) oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ z wykazem zmian, f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców (np.konsorcjum, spółka cywilna) – każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą – aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg załączonego wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załączonego wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ) - w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. g) Zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 9.1. ppkt 1 i 2 SIWZ tj. Załącznik nr 4 i Załącznik nr 3 do SIWZ, podając ich firmę (pełna nazwa, imię, nazwisko). h) Zgodnie z art. 25a ust. 5 Pzp , Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieścił informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. ppkt 1 SIWZ tj. Załącznik nr 4 do SIWZ podając ich firmę ( pełna nazwa, imię, nazwisko). Dokumenty podmiotów zagranicznych- zgodnie z zapisami w rozdziale IX pkt. 9.6 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienie wadium w wysokości: 20000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem składania ofert. Informacje dotyczące wniesienia wadium zawarte w rozdziale XII SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa dział XXI pkt. 21.6 SIWZ oraz paragraf 20 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2018r. poz. 419 z późn. zm.), Wykonawca winien – w terminie składania ofert – zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz jednocześnie wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje takie należy umieścić w oddzielnej wewnętrznej kopercie z dopiskiem: Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu członków komisji przetargowej. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien wnieść na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ale nie załączył jednocześnie dowodów to potwierdzających, wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie w tym zakresie jest „nieskuteczne” i nie będzie wzywał Wykonawcy do składania dodatkowych wyjaśnień, a informacje te jako „błędnie zastrzeżone” zostaną ujawnione.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przerobienie szamba betonowego na oczyszczalnie drenażową. Stąporków
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przerobienie zamontowanego szamba betonowego 2-komorowego na oczyszczalnie drenażową. Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI