„Budowa wraz z projektowaniem kanalizacji sanitarnej: w ul. Żeromskiego, Krasickiego,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Budowa wraz z projektowaniem kanalizacji sanitarnej: w ul. Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej (zadanie nr 1) oraz w ul. Fredry i Staffa (zadanie nr 2)”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRawa Mazowiecka
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-12
 • Numer ogłoszenia588459-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 588459-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.: „Budowa wraz z projektowaniem kanalizacji sanitarnej: w ul. Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej (zadanie nr 1) oraz w ul. Fredry i Staffa (zadanie nr 2)”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza II” nr projektu POIS.02.03.00-00-0043/16 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 10050113000000, ul. ul. Juliusza Słowackiego  70 , 96200   Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 8142176, 8147075, e-mail rawik@rawik.pl, faks 468 142 176.
Adres strony internetowej (URL): www.rawik.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rawik.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rawik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa wraz z projektowaniem kanalizacji sanitarnej: w ul. Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej (zadanie nr 1) oraz w ul. Fredry i Staffa (zadanie nr 2)”
Numer referencyjny: RAWiK/07/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej: w ul. Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej (zadanie nr 1) oraz w ul. Fredry i ul. Staffa (zadanie nr 2). Zamówienie obejmuje w szczególności zaprojektowanie oraz budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) wraz z odejściami bocznymi do granicy nieruchomości, w tym: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej, o przewidywanej długości około L=950 m i minimalnej średnicy DN=200 mm wraz z odejściami bocznymi (przykanalikami) do każdej nieruchomości o min. średnicy DN=160 mm, zakończonych korkiem. b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Fredry i ulicy Staffa o przewidywanej długości około L=780 m i minimalnej średnicy DN=200 mm wraz z odejściami bocznymi (przykanalikami) do każdej nieruchomości o min. średnicy DN=160 mm, zakończonych korkiem. 2) Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje: a) Sporządzenie projektów budowlanych, w tym: architektoniczno-budowlanych, konstrukcyjnych-instalacyjnych, technologicznych, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem wynikających w szczególności z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń, przy spełnieniu wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 352 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, b) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, c) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, uzgodnień i opinii we wszystkich wymaganych branżach potrzebnych do realizacji inwestycji, uzgodnień, koncepcji, dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych, projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, dokumentacji kosztorysowej, STWIOR, uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznego projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. d) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót: budowę kanalizacji sanitarnej dla zadania I o długości ok. L= 950 m oraz dla zadania II o długości ok. L=780 m. wraz z odejściami bocznymi do granicy nieruchomości. e) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że długości sieci wskazane w SIWZ są długościami orientacyjnymi. Przebieg trasy może ulec zmianie na etapie projektowania. f) Zamawiający, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań technologicznych do rozwiązań zaproponowanych w SIWZ. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien w szczególności wyjaśnić równoważność nowej technologii oraz istotne różnice. g) Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna zapewnić możliwość przyłączenia wszystkich nieruchomości na terenie objętym zakresem zamówienia. 1) Warunki realizacji: a) Wykonawca zrealizuje zamówienie na podstawie opracowanej przez siebie Dokumentacji Projektowej, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU, oczekiwaniami Zamawiającego, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) oraz obowiązującymi przepisami prawa. b) Wykonana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa a następnie zrealizowane na jej podstawie prace budowlane (Roboty) odpowiadać będą wymaganiom ujętym w niniejszym PFU, dokumentach do których PFU się odwołuje oraz umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. c) Dokumentacja Projektowa która podlegać będzie pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę musi obejmować cały obszar i umożliwić skuteczny odbiór ścieków z obszaru przeznaczonego do skanalizowania w ramach niniejszego zamówienia. d) Inwestycja jest niezbędna dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej (zadanie nr 1) oraz w ul. Fredry i ul. Staffa (zadanie nr 2), pozwoli wyeliminować korzystanie ze zbiorników bezodpływowych gromadzenia ścieków (szamb) . e) W sytuacji kiedy Wykonawca na etapie prac projektowych zaplanuje budowę przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji tłocznej, wówczas projektując wydajność pompowni powinien uwzględnić dodatkowo zapas ok. 20-30 % od projektowanej mocy i objętości, uwzględniający dalszy rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej. W ww. sytuacji Zamawiający będzie wymagał również utwardzenia terenu wokół obiektu zapewniającego optymalną eksploatację. f) Projektowany kanał główny i odejścia boczne usytuowano w pasie istniejących jezdni ziemnych. Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością w związku z realizowaną inwestycją. Teren inwestycji stanowi osiedle mieszkaniowe na którym dominuje budownictwo niskie, jednorodzinne o charakterze willowym. W rejonie ww. ulic znajduje się napowietrzna linia energetyczna i linia telefoniczna oraz sieć wodociągowa. g) Wskazane jest aby trasa projektowanych sieci przebiegała w poboczu jezdni nieurządzonych o nawierzchni ziemnej, równolegle do granic działek (lub ogrodzeń). h) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do uzyskania decyzji na wycięcie drzew i krzewów i ich ewentualne usunięcie. i) Teren inwestycji stanowią tereny przewidziane pod rozwój budownictwa niskiego, jednorodzinnego o charakterze willowym. j) Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy stosować normę PN-81/B-03020. k) Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego. l) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty i usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ. m) Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i otoczenia planowanej Inwestycji. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie potrzebne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. n) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. W szczególnym przypadku – jeżeli Wykonawca (na każdym etapie realizacji zamówienia) dokona zmiany lub zrezygnuje z – podwykonawcy, który jest tym podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca będzie wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z: a) Pozyskaniem map do celów projektowych. b) Obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej). c) Sporządzeniem projektu/-ów organizacji ruchu. d) Sporządzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robót. e) Badaniem kamerą stanu technicznego kanału grawitacyjnego z oznaczeniem spadków i wszystkich połączeń kielichowych na kolektorze. f) Sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. g) Urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem. h) Ubezpieczeniem budowy do wartości przedmiotowego zamówienia. i) Odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, związane z wykonaniem sieci i przyłączy. j) Zabezpieczeniem wykopów i ich oznakowaniem. k) Wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych (między innymi prób szczelności sieci, badanie zagęszczenia gruntu, odbiór zajętego pasa drogowego). l) Zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót oraz współpraca z tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego. m) Uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zajęcia pasa drogowego i pokrycia kosztów z tym związanych. Decyzje o umieszczeniu urządzeń obcych w pasie drogowym będą stanowiły odrębne decyzje wystawione na wniosek Wykonawcy na Zamawiającego. Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym pokryje bezpośrednio Zamawiający na podstawie dostarczonej decyzji. n) Zgodną z przepisami utylizację zdemontowanych materiałów. o) Pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy - w miejscach prowadzonych robót Wykonawca winien przewidzieć skuteczne zabezpieczenie przez zniszczeniem mienia. p) Ewentualnymi innymi kosztami, które są konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia. q) Warunki korzystania z mediów na czas wykonania przedmiotu umowy Wykonawca winien uzgodnić z właściwym gestorem sieci/infrastruktury. 3) Wymagania i informacje dotyczące umów o podwykonawstwo: a) Wykonawca za wszelkie działania podwykonawcy będzie odpowiadał jak za działania własne, zatem wszelkie związane z działaniami podwykonawców roszczenia Zamawiający może kierować bezpośrednio do Wykonawcy. b) Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 11 lit. a) ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do umów z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych zapisów spełniających następujące wymagania: i. Wskazanie przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu wyraźnie opisanych robót budowlanych; ii. Oświadczenie przez obie strony, że zakres robót wskazanych zgodnie z powyższym ppkt. i.) zawiera się w zakresie robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie umowy z Zamawiającym; iii. Oświadczenie przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę), że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji robót oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy. iv. Zobowiązanie podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), że wskazane zgodnie z ppkt. i.) roboty budowlane wykona zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego. v. Wskazanie, że podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającymi odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającymi pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót lub usług. Fakt zlecenia części robót lub usług dalszym podwykonawcom nie zwalnia podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy. vi. Zobowiązanie podwykonawcy do przyjęcia odpowiedzialności za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. vii. Wskazanie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które zostanie wypłacone podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) w wysokości brutto – zarówno cyframi jak i słownie, a również podaje kwoty VAT. W przypadku różnych stawek VAT konieczne jest również podanie kwoty VAT odpowiadającej poszczególnym stawkom. viii. Wskazanie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. ix. Zastrzeżenie, że przelew na osobę trzecią wierzytelności przysługujących podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) jest niedopuszczalny. c) W przypadku wprowadzenia w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zapisów dotyczących zabezpieczeń ewentualnych roszczeń Wykonawcy, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) lub roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) lub roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) – Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do umów z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych również zapisów spełniających następujące wymagania: i. Wskazanie, że wszelkie potrącenia wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy, dotyczące ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przysługujących Wykonawcy w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) np. w formie kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dalej Zabezpieczenia, nie mogą być traktowane jako zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Celem wyeliminowania wątpliwości strony potwierdzają, że kwoty Zabezpieczeń nie stanowią wynagrodzenia wskazanego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 4) Szczegółowy zakres robót oraz wymagań Zamawiającego dotycących przedmiotu zamówienia określony został w Części 2 SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). 5) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) opłaconej polisy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w tym odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej) na kwotę lub równowartość kwoty min 1.000.000 zł (jednego miliona złotych i 00/100) PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje zarówno szkody rzeczowe jak i osobowe, Dopuszcza się stosowanie franszyzy integralnej lub redukcyjnej w wysokości nie wyższej niż 5.000,00 (pięć tysięcy i 00/100) PLN, a także udziału własnego w wysokości nie wyższej niż 5 % wartości szkody i nie więcej niż 2.000,00 (dwa tysiące złotych i 00/100) PLN lub rozwiązań równoważnych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodu posiadania ubezpieczenia, Zamawiający może ubezpieczyć inwestycję w wymaganym zakresie i kosztami obciążyć Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia przez cały okres realizacji inwestycji.

II.5) Główny kod CPV: 45232410-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
71320000-7
45111200-0
45232423-3
45232400-6
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przedmiotem zamówień udzielonych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp może być: a) wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych materiałów, podkładów mapowych, badań, opracowań, warunków technicznych, uzgodnień, decyzji i pozwoleń), b) budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, c) budowa odejść bocznych do granicy nieruchomości, d) roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Wykonawca jest zobowiązany do wstępnego potwierdzenia spełniania warunku poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Wykonawca jest zobowiązany do wstępnego potwierdzenia spełniania warunku poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże: a) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej jak 1500 mb. Powyższy warunek dotyczy długości zaprojektowanej sieci bez długości przyłączy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi być spełniony w całości przez jednego z nich. b) wykonania (zakończenia) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej jak 1 000 000 zł netto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi być spełniony w całości przez jednego z nich. c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - Projektant w specjalności instalacyjnej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodnych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń, posiadający minimum 5 lat stażu projektowego (od kiedy posiada uprawnienia) i minimalne doświadczenie zawodowe - w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania sporządzenie minimum 1 projektu w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej; - Kierownik budowy – posiadający minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy w okresie ostatnich 10 lat, w tym przy realizacji co najmniej jednej zakończonej (przed terminem składania ofert) inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji o długości minimum 500 mb oraz posiadający ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia; - Kierownika robót w specjalności instalacyjnej – posiadającego minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót/kierownika budowy o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej w okresie ostatnich 10 lat, posiadający ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany do wstępnego potwierdzenia spełniania warunku poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót w specjalności instalacyjnej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz zawierający co najmniej: a) potwierdzenie wykonania przynajmniej jednego zamówienia na roboty budowlane polegającego na budowie lub przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej jak 1 000 000 zł netto., wykonanego nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane). b) potwierdzenie wykonania co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej jak 1500 mb., wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy wskazane w wykazie usługi zostały wykonane w sposób należyty (w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do IDW
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę – złożone zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje zamawiającemu Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - złożone zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 7 do IDW (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu); 3. Wykaz cen – Załącznik Nr 6 do IDW; 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy, o której mowa w punkcie 11 i 12 IDW; 6. Zaparafowany wzór umowy 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 20.000,00 PLN słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) Pieniądzu; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; c) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, d) Kwotę gwarancji, e) Termin ważności gwarancji, f) Bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy 46 1020 45 80 0000 1102 0084 5057 z dopiskiem: „wadium – do postępowania nr RAWiK/07/2018 Przy czym w terminie określonym dla składania ofert środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4) Oryginał dokumentu wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formach wskazanych powyżej w pkt. 2) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert: 31.07.2018r, godz. 10:00, 5) Zaleca się, aby poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu wadium Wykonawca dołączył do oferty. 6) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 7) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8) Utrata wadium. a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: i. odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; lub ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; lub iii. zawarcie Umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; lub b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja (G) – okres gwarancji w miesiącach 30,00
Termin wykonania (T) – ilość dni o którą skrócony zostanie termin wykonania 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej działaniami instytucji/urzędów/podmiotów gospodarczych/organów administracji, związanymi z realizacją zamówienia i mających wpływ na jego wykonanie zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności na brak możliwości uzyskania decyzji formalno-prawnych/uzgodnień/dokumentacji z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu wykonania umowy, jednak nie dłużej niż o ilość dni przeszkody w realizacji zamówienia. b) zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu występowania skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, mających istotny wpływ na prowadzone roboty budowlane. W takim przypadku Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu wykonania umowy, jednak nie dłużej niż o ilość dni przeszkody w realizacji zamówienia. c) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-technicznej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy, d) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku przerw w realizacji robót budowlanych czy prac projektowych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i na których wystąpienie Wykonawca nie miał wpływu ani nie mógł im zapobiec, e) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp., jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, f) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku pisemnego uzgodnienia między Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy, g) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń od osób trzecich lub właściwych organów, h) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, i) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane – uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, j) zmiany dokonane podczas wykonywania robót, nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, k) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę wynagrodzenia brutto po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy pomiędzy kwotą podatku wynikającą z oferty a kwotą podatku do którego zapłaty będzie faktycznie zobowiązany Wykonawca, l) zmiany sposobu realizacji umowy spowodowanej w szczególności zastosowaniem przez Wykonawcę rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, m) zmiany sposobu realizacji umowy, w tym wzajemnych rozliczeń, wynikające ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, n) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych, o) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego, p) zmiana osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia w Załączniku nr 3 stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. Zmiana osób wskazanych do realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające warunki określone w SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na ww. zmianę osoby, q) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, r) zmiany podmiotu na rzecz którego Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia w przypadku udzielenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą i jej zawarcia przez Wykonawcę. s) zmiana sposobu realizacji, w tym zmiana terminu realizacji, w sytuacji zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, t) zmiana sposobu realizacji, w tym zmiana terminu realizacji, w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo uniemożliwia wykonawcy, przy wykorzystaniu współczesnej techniki, wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań. u) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu Cywilnego. 2) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej strony propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany za termin zakończenia umowy. 3) Zamawiający może (ale nie jest zobowiązany) wyrazić zgodę na zmiany, w uznaniu argumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający poinformował Wykonawcę o obowiązkach i uprawnieniach stron, w związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 1) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w związku z postępowaniem przetargowym jest: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 2) Wykonawca może kontaktować się z wyznaczonym przez RAWiK Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@rawik.pl lub pisemnie, na adres siedziby Zamawiającego; 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania RAWiK/07/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Wykonawca posiada prawo: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 9) Wykonawcy nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, do których należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). 3. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 4. Dla potwierdzeniem wypełnienia obowiązków informacyjnych o których mowa w ust. 2 i 3 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca złożył oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w ramach oferty złożonej dla postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszą umową.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję zbrojarsko-ciesielskich i murarskich - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję do współpracy brygad zbrojarsko-ciesielskich i murarskich do prac w okolicach Łodzi przy inwestycji rozbudowy szkoły wraz z halą sportową. Zaplanowany termin rozpoczęcia prac: możliwość wejścia od zaraz. Lokalizacja Petrykozy pod Łodzią.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI