Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNamysłów
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-12
 • Numer ogłoszenia517129-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517129-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu: Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, krajowy numer identyfikacyjny 53142196300000, ul. Pl. Wolności  , 46100   Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. (077) 410 36 95, e-mail zamowienia@namyslow.pl, faks 774 103 922.
Adres strony internetowej (URL): www.namyslow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.namyslow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, pok. nr 210

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
Numer referencyjny: IZM.I.272.1.2018.MA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: Budowa windy w budynku A Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), decyzją nr AB.6740.158.210.2017 z dnia 05.07.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, decyzją sygn. akt AB.6740.486.2017.MG z dnia 28.12.2017 r. przenoszącą pozwolenie na budowę, pozwoleniem nr 474/N/2017 z dnia 14.06.2017 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia oraz, obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3. Budowa windy w budynku szpitala obejmuje: 1) Wykonanie robót przygotowawczych na obiekcie czynnym. 2) Wykonanie robót rozbiórkowych. 3) Wykonanie szybu windowego (monolitycznego, żelbetowego, powiązanego z istniejącymi ścianami) wraz z robotami towarzyszącymi, a także wykonanie zadaszenia nad wejściem do windy i usunięcie oraz przerobienie wszelkich kolizji instalacji sanitarnych oraz c.o. 4) Dostawę, montaż i uruchomienie windy szpitalnej do przewozu osób, osób niepełnosprawnych na wózkach oraz chorych na łózkach szpitalnych wraz z aparaturą medyczną i personelem: a) montaż: wewnątrz budynku, b) udźwig min 1600 kg lub min. 21 osób, c) napęd elektryczny z płynną regulacją prędkości, bezreduktorowy, d) wysokość podnoszenia około 16,5 m, e) prędkość 1 m/s +/- 50%, f) ilość przystanków – 6, ilość dojść 6, g) dostęp dwustronny, h) całość ze stali antyseptycznej, nierdzewnej strukturalnej, i) kabina przelotowa 180 o min. Wymiarach gł. 240 cm x szer. 140 cm x wys. 217 cm, model szpitalny wykonany z antyseptycznej stali nierdzewnej strukturalnej antywandal typ. Np. „LEN”, „SKÓRA”, itp., - wyświetlacz cyfrowy LCD informujący o aktualnym kierunku jazdy, - wentylator mechaniczny załączany automatycznie, - sygnalizacja przeciążenia graficzna i dźwiękowa, - panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, na pełną wysokość kabiny, z podświetlanymi przyciskami z grafiką Braill’a, - listwy przypodłogowe, - odboje antyseptyczne (z tworzywa sztucznego) pochłaniające energię uderzeń, - lustro bezpieczne, nad poręczą,1/2 ściany bocznej, - oświetlenie stałe LED przeciwolśnieniowe w suficie podwieszanym ze stali nierdzewnej, załączane automatycznie po otwarciu drzwi kabiny, - oświetlenie awaryjne akumulatorowe, - podłoga – wykładzina antypoślizgowa, wytłumiona, antyseptyczna podwinięta dla łatwego utrzymania czystości, - poręcze dla osób niepełnosprawnych, odporne na dewastacje, na bocznych ścianach, - podesty przy wejściu i wyjściu z kabiny muszą być wyposażone w drzwi przystankowe o odpowiedniej odporności mechanicznej dla przewidywanych warunków użytkowania, - wyposażenie w środki łączności, umożliwiające stały kontakt ze służbami ratowniczymi – system GSM lub instalacja analogowa, - wyposażenie w środki umożliwiające uwolnienie i ewakuacje ludzi uwięzionych w kabinie, j) drzwi kabinowe i przystankowe (min. wymiary w świetle 110 cm x 200 cm) – automatyczne, teleskopowe, panele drzwiowe i ościeżnice wykonane ze stali nierdzewnej antywandal typ. np. „LEN”, „SKÓRA”, itp., wejścia zabezpieczone kurtyną świetlną, napęd silnikiem z regulacją częstotliwościową prędkości zamykania i otwierania, wyposażone w układ automatyki powodujący ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykających się skrzydeł na przeszkodę, k) drzwi szybowe EI60 – automatyczne, teleskopowe, panele drzwiowe i ościeżnice wykonane ze stali nierdzewnej antywandal typ. np. „LEN”, „SKÓRA”, itp., l) drzwi przystankowe i/lub drzwi kabiny, muszą być wyposażone w urządzenie zapobiegające zgnieceniu podczas ruchu m) położenie maszynowni – w szybie (dźwig bez maszynowni), n) położenie napędu – w szybie w górnej części nadszybia na bocznej ścianie, o) tablica sterowa wbudowana w ościeżnicę najwyższego przystanku lub w jego pobliżu, wykonana ze stali nierdzewnej antywandal typ. Np. „LEN”, „SKÓRA”, itp., p) automatyczny układ awaryjnego dojazdu windy do najbliższego przystanku z funkcją automatycznego otwarcia drzwi - w przypadku zaniku napięcia (system UPS). Urządzenie UPS musi umożliwiać również ręczne sterowanie windą w przypadku awaryjnego uwalniania pasażerów. q) funkcja jazdy uprzywilejowanej (JAZDA SZPITALNA, blokada przycisków w kasecie wezwań w drzwiach szybowych, dźwig tylko do dyspozycji osób znajdujących się w kabinie), r) kasety wezwań w drzwiach szybowych z wyświetlaczem LCD na każdym przystanku wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, np. INOIX szlif 450, s) zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury uzwojeń silnika, t) zabezpieczenie przed zanikiem lub zmianą kolejności faz, u) kompleksowe zasilanie w energię elektryczną, v) instalacja telefoniczna do maszynowni windy z istniejącej centrali telefonicznej, w) kabina wyposażona w kamerę do monitoringu windy – wysokiej rozdzielczości ful HD min. 4K, z podłączeniem do istniejącej sieci, x) elektroniczna kontrola dostępu do dźwigu (klucz kodowy lub karta magnetyczna). 5) Przeprowadzenie oceny zgodności dźwigu przez jednostkę notyfikowaną UDT lub TÜF. 6) Uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych. 7) Wykonanie wszelkich czynności związanych z przekazaniem do eksploatacji i dopuszczeniem do użytkowania windy (uzyskanie odbioru UDT). 8) Dokonanie zgłoszenia i odbioru wraz z dopuszczeniem do eksploatacji dźwigu osobowego przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskanie na rzecz Użytkownika (Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A., ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów), pozwolenia na użytkowanie w tym także do pokrycia ewentualnych kosztów odbioru realizacji zadania w szczególności ustalonych przez UDT. 9) Dokonywanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych w trakcie trwania okresu gwarancji zgodnie z wymogami producenta urządzenia dźwigowego oraz wymagań UDT, w tym także pokrycie tych kosztów. 10) Wykonanie dokumentów porealizacyjnych: a) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, b) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót przez Zamawiającego. 4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45215140-0 (Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych). Dodatkowe kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. 45113000-2 Roboty na placu budowy. 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojnego. 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 45262300-4 Betonowanie. 45262310-7 Zbrojenie. 45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 45262500-6 Roboty murarskie i murowe. 45262522-6 Roboty murarskie. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 45313100-5 Instalowanie wind. 45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych. 45320000-6 Roboty izolacyjne. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 45410000-4 Tynkowanie. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów. 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 45442100-8 Roboty malarskie. 45443000-4 Roboty elewacyjne. 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. 5. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 7. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodatkami, w tym również przedmiarami robót, dokumentacją techniczno-budowlaną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót. 8. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – min. 3 lata. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 14. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 15. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonujące czynności w zakresie wykonywania robót budowlanych, na podstawie umów o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami. 16. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Wykonanie szybu windowego, dostawę, montaż i uruchomienie windy. 17. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zmianami), tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy. 18. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 19. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 20. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego – budynek A położony na działce nr 833/4 k.m. 2 w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4.

II.5) Główny kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111291-4
45111300-1
45113000-2
45223500-1
45262100-2
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262400-5
45262500-6
45262522-6
45310000-3
45313100-5
45314200-3
45320000-6
45330000-9
45410000-4
45421000-4
45430000-0
45442100-8
45443000-4
45450000-6
71250000-5
45421100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: do 30.09.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest wpisany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Informacje dodatkowe Wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej: 300 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru (Art. 37 c ustawy z dna 23 lipca o ochronie zabytków i opiece na zabytkami Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn. zm.) Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą stosownych dowodów potwierdzających spełnianie warunku: o Odpowiednich umów, i/lub o Odpowiednich oświadczeń, i/lub o Zobowiązań podwykonawców, i/lub o Zobowiązań innych podmiotów do udostepnienia potencjału tych podmiotów. - zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 robotę podobną do przedmiotu zamówienia (odpowiadającą rodzajem i charakterem) o wartości min. 300.000,00 zł. brutto w ramach jednego zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Imiona i nazwiska osób, określonych w pierwszym warunku „Zdolność techniczna lub zawodowa”, a wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób powinny być zawarte w dowodach potwierdzających spełnianie tego warunku: o Odpowiednich umowach, i/lub o Odpowiednich oświadczeniach, i/lub o Zobowiązaniach podwykonawców, i/lub o Zobowiązaniach innych podmiotów do udostepnienia potencjału tych podmiotów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: co najmniej 300 000,00 złotych. 2. Wypełniony i podpisany wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wg załącznika Nr 11 do SIWZ. 3. Wypełnione i podpisane oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wg załącznika Nr 12 do SIWZ. 4. Wypełniony i podpisany wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika Nr 13 do SIWZ. 5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 7. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg załącznika Nr 9 do SIWZ. 9. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), wg załącznika Nr 10 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy. 4. Wypełnione i podpisane zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy pzp, wg załącznika Nr 1.3 do SIWZ i/lub podpisane odpowiednie umowy, i/lub podpisane odpowiednie oświadczenia, i/lub podpisane zobowiązania podwykonawców. 5. Dowód wniesienia wadium. 6. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę. UWAGA: 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty. 2. Oświadczenie wykonawcy wskazane w formularzu oferty musi być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa wyżej w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej w pkt. 2. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt. 2, oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. UWAGA: Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: co najmniej 300 000,00 złotych. 2. Wypełniony i podpisany wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wg załącznika Nr 11 do SIWZ. 3. Wypełnione i podpisane oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wg załącznika Nr 12 do SIWZ. 4. Wypełniony i podpisany wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika Nr 13 do SIWZ. 5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 7. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg załącznika Nr 9 do SIWZ. 9. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), wg załącznika Nr 10 do SIWZ. UWAGA: 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.3. SIWZ. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ppkt 7-9 SIWZ. 4. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego wymagania zostały spełnione. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada następujące dokumenty: 1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 5 i 6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 7 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentów i oświadczeń: 1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium wynosi: 9.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją: Wadium – nr sprawy: IZM.I.272.1.2018.MA

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 90,00
Wydłużenie gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: W następujących przypadkach: 1. Zmiana terminu realizacji umowy: 1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie, 4) jeżeli zmiana (przedłużenie terminu wykonania zamówienia) jest konieczna z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych dla robót związanych ze spoinowaniem, robotami izolacyjnymi, robotami ziemnymi. 5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 6) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 7) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp. uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 8) jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, 9) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji lub innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego, 10) jeżeli wystąpi konieczność dokonania zamiennych robót lub ich części, wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 11) jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących eksploatatorami infrastruktury, 12) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp., b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), d) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, e) konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 13) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących modyfikujące wymagania dotyczące produkcji i dopuszczenia do użytkowania urządzeń dźwigowych, które będą miały wpływ na termin realizacji umowy, 14) opóźniania produkcji i dostawy windy, 15) opóźnienia w odbiorze windy przez UDT. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu wykonania umowy: 1) zmiany technologiczne wywołane w szczególności: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpieniem znacząco odmiennych od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych , e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w dokumentacji przetargowej, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy, g) konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy), h) konieczność zmian technologicznych prowadzących do podniesienia wydajności urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy), 2) zmiany zakresu:  konieczności wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w ofercie, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy,  rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, 3) zmiany osób i podmiotów: a) konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy), b) konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo konieczność wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy), 4) zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy: a) zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu umowy, b) zmiana zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, c) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 3. Zmiany terminów i warunków płatności: 1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, 2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, 3) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia, 4. Pozostałe zmiany: 1) rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, 2) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku , 3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą, 4) konieczność zmiany i modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek Zamawiającego, instytucji finansującej lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, 5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie, wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
SKŁADANIE OFERT: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY Oferta na przetarg – Winda szpitalna NIE OTWIERAĆ PRZED TERMIN OTWARCIA OFERT 1. OTWARCIE OFERT: W tym samym dniu, co składanie ofert ale o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów. 2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: W zakresie procedury przetargowej: Maria Adamczyk tel. 77/ 410 36 95 wew. 209, Anna Kochmańska-Grzegorczyk tel. 77/ 410 36 95 wew. 210, fax 77/ 410 36 95 wew. 212 lub 77/ 410 39 22, Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu. W zakresie przedmiotu zamówienia: Andrzej Sadulski: tel. 77 410 36 95 wew. 211, Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów. 3. Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 07:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę renowację parkietu - Chrząstowice
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania15-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę renowację parkietu. Mam duży salon z klasycznym parkietem dębowym starego typu. Deseczki małe, układane w kwadraty o długości 10 cm. Niestety niektóre z nich się już odklejają. Interesuje mnie naprawienie uszkodzeń, cyklinowanie i malowanie całego parkietu.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI