Budowa wieży obserwacyjnej „Basiorówka”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa wieży obserwacyjnej „Basiorówka”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBytnica
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNadleśnictwo Bytnica
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-25
 • Numer ogłoszenia518109-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 518109-N-2019 z dnia 2019-02-25 r.

Nadleśnictwo Bytnica: Budowa wieży obserwacyjnej „Basiorówka”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Bytnica, krajowy numer identyfikacyjny 97049507400000, ul. Bytnica  160 , 66-630  Bytnica, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 915 754, e-mail Bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl, faks 683 915 754.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_bytnica/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_bytnica/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_bytnica/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert dopuszcza się jedynie w formie pisemnej (papierowej)
Adres:
Nadleśnictwo Bytnica, Bytnica 160, 66-630 Bytnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wieży obserwacyjnej „Basiorówka”
Numer referencyjny: S.270.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie wieży obserwacyjnej „Basiorówka” w oparciu o projekt budowlany (załącznik nr 9 do SIWZ) i pozwolenie na budowę nr 75/2019 z dnia 12.02.2019 r. (BS.6740.68.2019). 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych do wykonania całego przedmiotu zamówienia, stawiane tym robotom wymagania jakościowo techniczne, rozmiar rzeczowy robót budowlanych określa dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiąca przedmiot zamówienia. 2) Wszystkie materiały podlegające wbudowaniu muszą posiadać dopuszczenie do obrotu poświadczone odpowiednim dokumentem, między innymi takim jak certyfikatem lub deklaracją zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w treści dokumentacji projektowej przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności rozwiązań. 4) Złożenie oferty przez Wykonawcę, oznacza że zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem wszelkich utrudnień oraz kosztów mogących wpłynąć na cenę składanej oferty. 5) Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki: a) Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, którym powierzył wykonanie części zamówienia; b) Prowadzenie przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wpisów w Dzienniku budowy wymaganych ustawą Prawo Budowlane; c) Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt. Wykonawca będzie zwolniony od ponoszenia kosztów, jeżeli Zamawiający nie odbierze tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia; d) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych elementów, ich części lub urządzeń w toku realizacji robót budowlanych - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; e) Sposób wykonywania prac nie może niszczyć podłoża z warstwą roślinności zielnej i mszystej oraz warstwy glebowej. f) Wykonywania dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień z autorem projektu; g) Wykonania instrukcji obsługi i eksploatacji obiektów w zakresie wykonanych robót; h) Zakupu materiałów, transport elementów i materiałów budowlanych; i) Wywiezienia materiałów pochodzących z rozbiórki i ich utylizacji; j) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót i utrzymania terenu budowy w zakresie mu powierzonym, wykonania obiektów tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy w uzgodnieniu z zamawiającym; k) Sporządzenia planu BIOZ; l) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy; m) Zapewnienia dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż; n) Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonaniu robót; o) Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego. p) Wykonania badań, prób, testów, odbiorów technicznych; q) Zamawiający wymaga wykorzystania istniejących szlaków komunikacyjnych jako dróg dojazdowych do terenu prowadzonych prac i robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45111200-0
45220000-5
45260000-7
45261000-4
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
60

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem pkt 2. 2. Termin, o którym mowa w pkt 1 zostanie skrócony do 45 dni od dnia przekazania terenu budowy, jeśli Wykonawca w ramach Kryterium nr 4 zdeklaruje się że przedmiot zamówienia zostanie wcześniej ukończony, co będzie skutkowało przyznaniem punktów przy ocenie ofert. 3. W związku z lokalizacją przedmiotu zamówienia na obszarze NATURA 2000 zaleca się wykonanie poszczególnych elementów poza terenem przedsięwzięcia, natomiast dopiero sam montaż gotowych elementów w miejscu docelowym, z uwagi na to, aby okres niepokojenia zwierzyny przebywającej na tym terenie był możliwie jak najkrótszy. 4. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia : 1) Obiekt znajduje się na obszarze Natura 2000 PLH80037 „Lasy Dobrosułowskie” 2) Szczegółowe informacje dotyczące odbiorów oraz płatności opisane zostały we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. Należności będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury. 3) Integralną część protokołu odbioru końcowego stanowić będzie zebrana w czytelny sposób dokumentacja powykonawcza, której część stanowią, wypełnione dzienniki robót, protokoły robót zanikowych, protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych, protokoły robót zamiennych i zaniechanych oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie atestów i deklaracje zgodności. 4) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń za częściowe wykonanie robót. Faktury końcowego rozliczenia zostaną wypłacone po ostatecznym dokonaniu odbioru robót bez wad. 5) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie wynikające z dokumentacji projektowej, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć, ich wykonanie będzie rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym. 6) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7) Zrealizowanie zamówienia wiąże się z uzyskaniem przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z właściwego organu nadzoru budowlanego. W związku z powyższym Wykonawca zgłaszając Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kompletne dokumentacje powykonawcze wraz z mapami powykonawczymi, umożliwiającymi po dokonaniu odbiorów przez Zamawiającego, wystąpienie do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskami o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i ich uzyskanie lub otrzymanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z właściwego organu nadzoru budowlanego. 8) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, tj. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu. Wymóg ten nie dotyczy natomiast osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 7 ust. 10-12 (Załącznik nr 8 do SIWZ). Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy. 9) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na cały wykonany przedmiot zamówienia, liczonej od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego na okres min. 60 miesięcy. Warunki gwarancji opisane zostały we wzorze umowy. Jeżeli Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ udzieli gwarancji jakości na okres dłuższy niż 60 miesięcy to także udziela rękojmi na taki sam okres jak okres udzielanej gwarancji. 10) Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy robót. 11) W przypadku zamiaru korzystania przez Wykonawcę z mediów Zamawiającego, Nadleśnictwo wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody, a także ustali sposób rozliczenia poboru energii i wody w protokole przekazania terenu budowy. Zamawiający nie zabezpiecza pomieszczeń socjalnych do celów budowy. 12) Przed przekazaniem terenu budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla całości robót objętych pozwoleniem na budowę - w 1 egzemplarzu. 13) Jeśli Przedmiot zamówienia został w niektórych elementach wskazany przez Zamawiającego tylko poprzez podanie standardu (marki handlowej lub jej odpowiednika – np.: norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia), dopuszcza się do zastosowania (zaproponowania w ofercie) rozwiązań równoważnych opisywanym. Dopuszcza się wszelkie równoważne odpowiedniki rynkowe – nie gorsze niż wskazane. Wskazanie w takich przypadkach marki handlowej lub jej odpowiednika wynika ze specyfiki danego elementu przedmiotu zamówienia i wynikającej z tego niemożności dokonania opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby na uzyskanie oczekiwanego rezultatu W przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający dopuszcza również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowana zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzenia produktów do obrotu. W przypadku wymagania przedstawienia określonego oznakowania, Zamawiający dopuszcza wszystkie oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. 14) Wszystkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy muszą odpowiadać wymogom, tj.: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1226) oraz spełniać wymagania zawarte w SIWZ wraz z załącznikami. 15) Materiały użyte do wykonania zadania, przed ich wbudowaniem muszą zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 16) Podczas realizacji robót Wykonawca udostępni Zamawiającemu możliwość sprawdzenia jakiego rodzaju materiały budowlane są lub mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. 17) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w miejscu wykonywanej pracy. 18) Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia odpadów (powstałych w wyniku jego działań) z powierzchni, na której prowadzone będą roboty budowlane i ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). 19) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony środowiska. 20) Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres, na jaki zostanie zawarta umowa posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł. (słownie zł.: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
Informacje dodatkowe W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku sytuacji finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał roboty budowlane polegające na budowie / rozbudowie odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, przez co Zamawiający rozumie wykonanie robót w zakresie: ­ -budowy obiektów drewnianych małej architektury, ­ -budowy obiektów kubaturowych z drewna /budynki, wiaty, stodoły, dostrzegalnie, wieże widokowe itp./ o wartości łącznej co najmniej 100.000,00 zł (brutto) z podaniem daty i miejsca wykonania, potwierdzonych dokumentami stwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku w zakresie doświadczenia w przypadku rozbudowy budynku winien wskazać wyłącznie kubaturę i wartość części rozbudowywanej budynku, a nie ogólną kubaturę i wartość budynków uwzgledniającą część istniejącą i część rozbudowywaną. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) W zakresie potencjału technicznego. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. c) Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą opisane poniżej uprawnienia budowlane: ◦ osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiednie uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Uprawnienia winny być zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub równorzędne. Ww. osoba powinny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności odpowiednio do Izby Inżynierów Budownictwa (ustawa z dn. 15.XII.2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U Nr 5/2001 poz. 42 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 Pzp Zamawiający wskazuje, że skorzysta z samodzielnie pobranych dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych); 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6 do SIWZ.; 3. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – tj. min. 50 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. 2. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w rozdz. 9 pkt 2. ppkt 2.3. lit. a), c)) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w rozdz. 9 pkt 2. ppkt 2.2.) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 3. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. Wszystkie pozostałe wymagania dotyczące składanych dokumentów np. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wykonawców zagranicznych (mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) określa rozdział 10 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A. Oddział Krosno Odrzańskie 16 1020 5402 0000 0102 0115 2859 z dopiskiem na blankiecie wpłaty „wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – Budowa wieży obserwacyjnej „Basiorówka”. 4. Kopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty lub złożyć odrębnie przed upływem terminu składania ofert, z napisem na kopercie: „wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – Budowa wieży obserwacyjnej „Basiorówka”. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Powyższe dotyczy również treści poręczenia. 8. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 12 marca 2019 roku do godz. 12:00. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 8.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 8.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 8.3. kwotę gwarancji/poręczenia, 8.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp . 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, tj.:3 dni od dnia otrzymania wiadomości o konieczności ponownego wniesienia wadium. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 17.1.odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 17.2.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 17.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Kryterium nr 1 - Cena 0,60
Kryterium nr 2 – Przedłużenie terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty oraz zamontowane materiały) 0,20
Kryterium nr 3 – Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – kierownika budowy 0,10
Kryterium nr 4 – Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia 0,10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach określonych treścią art. 144 ustawy Pzp. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: a) w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności (takich jak m.in.: podtopienia, zamknięcie terenu z powodu występowania chorób zwierzęcych), Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu wykonania robót, po wcześniejszym sporządzeniu protokołu opisującego zaistniałe okoliczności i odnotowania tego faktu w dzienniku budowy. Nowy termin zostanie przedłużony o czas przestoju spowodowany wyżej wymienionymi przyczynami, przy uwzględnieniu potrzeb ochrony przyrody, b) w przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, c) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, których skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skażenia radioaktywne itp. d) zaistnieją zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; e) zaistnieją zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; f) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, mającymi wpływ na termin realizacji umowy; g) w przypadku konieczności zrealizowania zakresu technicznego obiektów przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. h) zaistnieją zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; i) zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne, niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których wcześniej nie można było przewidzieć, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części zakresu technicznego obiektów przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy b) w przypadku zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (tj. będą powodowały obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy lub będą powodowały poprawienie parametrów technicznych albo będą wynikały z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów) i nie spowodują obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń, c) w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 4. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym że cena netto nie może ulec podwyższeniu. b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. d) w przypadku W przypadku gdy do należytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 wystąpi potrzeba wykonania robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, szczególnie wynikłych z zaleceń organów nadzorujących, kontrolujących i innych, Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wówczas wartości wykonanych robót będzie obliczana następująco: - w przypadku gdy wystąpią roboty ponad zakres wskazany w dokumentacji projektowej, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę w oparciu o stawki jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. - w przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju w miejsce wskazanych w dokumentacji projektowej, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 5. Warunkiem dokonania zmian wskazanych w ust. 2-4 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Pzp. 2. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1. W postępowaniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej procedury, zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności w zakresie wszystkich obowiązków informacyjnych i uzyskania zgód. Obowiązek ten dotyczy wszystkich dokumentów i wszystkich osób (pracowników Wykonawcy, uczestników konsorcjów, podmiotów trzecich, itp.), w całym okresie trwania procedury. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego oraz w związku z obowiązkami nałożonymi na Zamawiającego w obowiązujących go przepisach, w tym w szczególności: ustawie Prawo zamówień publicznych, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisach dotyczących zakupów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi środków udzielonych przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym Handlu (EFTA). 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procedury i okres wykonania zamówienia (jeśli dotyczy), a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Zamawiającego przepisów prawnych, w tym w szczególności: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisów dotyczących zakupów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi środków udzielonych przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym Handlu (EFTA). 5. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Bytnica. 6. Inspektorem danych osobowych jest Monika Kowalik. Kontakt: iod@comp-net.pl.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Cenę należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) zastosowanej stawki podatku VAT. 2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 2.1. W ramach kryterium „ Cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Nadanie punktów w kryterium nr 1, zostanie dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 2.2. W ramach kryterium „Przedłużenie terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty oraz zamontowane materiały)” oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty oraz zamontowane materiały) na 60 miesięcy (rozdz. 3 pkt. 6 SIWZ). Wykonawca, który przyjmie na siebie zobowiązanie do wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty oraz zamontowane materiały), ponad ustalony przez Zamawiającego okres 60 miesięcy, o dodatkowe minimum 12 miesięcy, otrzyma 20 punktów. Zamawiający oceni kryterium nr 2 na podstawie oświadczenia Wykonawcy o długości okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty oraz zamontowane materiały) zawartego w formularzu oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W przypadku nie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty oraz zamontowane materiały), ponad ustalony przez Zamawiającego okres 60 miesięcy, o dodatkowe minimum 12 miesięcy Zamawiający uzna, że kryterium nie zostało spełnione, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Zdeklarowany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy (na wykonane roboty oraz zamontowane materiały) zostanie – w przypadku wyboru jego oferty – uwzględniony w umowie. 2.3. W ramach kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – kierownika budowy” oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. W ramach ww. kryterium Zamawiający oceni przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do zapewnienia kierownika budowy o uprawnieniach do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który w ciągu 10 lat poprzedzających termin składania ofert zrealizował co najmniej 2 zadania polegające na kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy obiektów drewnianych małej architektury lub budynków/budowli kubaturowych z drewna, przy czym: a) za 2-4 zadania – wykonawca otrzyma 5 punktów, b) za 5 i więcej zadań – wykonawca otrzyma 10 punktów. Zamawiający oceni kryterium nr 3 na podstawie oświadczenia o przyjęciu na siebie przez Wykonawcę zobowiązania do zapewnienia kierownika budowy o uprawnieniach do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który w ciągu 10 lat poprzedzających termin składania ofert zrealizował co najmniej 2 zadania polegające na kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy obiektów drewnianych małej architektury lub budynków/budowli kubaturowych z drewna, zamieszczonego w formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W oświadczeniu o przyjęciu na siebie ww. zobowiązania Wykonawca wskaże imię i nazwisko osoby, której zamierza powierzyć funkcję kierownika budowy o uprawnieniach do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz informacje o zrealizowanych przez tę osobę w ciągu 10 lat poprzedzających termin składania ofert co najmniej 2 zadaniach polegających na kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy obiektów drewnianych małej architektury lub budynków/budowli kubaturowych z drewna , to jest: nazwę tych zadań, rodzaj robót budowlanych (budowa lub rozbudowa) oraz termin zakończenia realizacji zadań. W zakresie danego zadania Zamawiający oceni jedynie kompletne oświadczenie Wykonawcy, niepodanie przez Wykonawcę którejkolwiek z wymaganych informacji skutkować będzie nieuwzględnieniem oświadczenia Wykonawcy w odniesieniu do danego zadania. W przypadku nie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że kryterium nie zostało spełnione, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert, tj. nie wypełnienie tabeli w pkt nr 8 załącznika nr 1 do SIWZ – FORMULARZ OFERTY lub wpisanie poprawnie tylko jednego zadania skutkować będzie otrzymaniem 0 punktów w ramach Kryterium nr 3. 2.4. W ramach kryterium „Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia” oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Zamawiający oceni kryterium nr 4 na podstawie oświadczenia Wykonawcy o terminie wykonania zamówienia zawartego w formularzu oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ Zamawiający przyzna 10 punktów ofercie, w której zostanie wskazany skrócony termin realizacji zamówienia do 45 dni od dnia przekazania terenu budowy. W przypadku nie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do skrócenia okresu realizacji zamówienia tj. Wykonawca potwierdzi wykonanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego – do 60 dni od dnia przekazania terenu budowy, Zamawiający uzna, że kryterium nie zostało spełnione, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. 3.Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 3.1. wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy; 3.2. przedłożyć Zamawiającemu: - umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę wskazaną w ofercie odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a także przynależność tej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa, - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie. 4. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % całkowitej ceny podanej w ofercie. 5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, wskazujących na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.Szczegóły dotyczące umów z podwykonawcami zawarte są w § 12 Załącznika nr 8 do SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 8. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia w oparciu o art. 36a ust. 2 Pzp, tj. nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowalne, zgodnie z art. 143a ust. 3 Pzp. 10. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie domu - Słubice
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie domu. Praca regularna - raz w tygodniu, tylko na długi czas. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI