Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Barlinku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Barlinku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBarlinek
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-10-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Barlinek
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-11
 • Numer ogłoszenia609117-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 609117-N-2019 z dnia 2019-10-11 r.

Gmina Barlinek: Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Barlinku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Fundusz Dróg Samorządowych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barlinek, krajowy numer identyfikacyjny 52837900000000, ul. ul. Niepodległości  20 , 74-320  Barlinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 95 7462450 w. 16, e-mail umig@barlinek.pl, faks 957 461 704.
Adres strony internetowej (URL): http://gmina.barlinek.sisco.info/?id=12093
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://gmina.barlinek.sisco.info/?id=12093

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak
Adres:
oferty należy złożyć w urzędzie Miejskim w Barlinku, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Barlinku
Numer referencyjny: RGPI.IX.7013.03.2019.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Barlinku” wg dokumentacji projektowej pn. Uzbrojenie terenu na Osiedlu Górny Taras w Barlinku. Zakres robót dotyczący ulicy Marii Konopnickiej to odcinek pomiędzy ul. Szosową i ul. Marii Skłodowskiej-Curie o długości ok. 172mb (Arkusz nr 4/4 – od 0+000,00 do odcinka przed końcem 0+172,21 dokumentacji). Zadanie polega na wykonaniu: a) kanalizacji deszczowej (odc. KD-1a) – włączenie do istniejących wpustów Wp17 i Wp18 oraz odcinka kanalizacji przed istniejącą studnią D8, b) jezdni: o szerokości 5 m, obustronne krawężniki – nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm (typ behaton) na podsypce piaskowo-cementowej; c) zjazdów do nieruchomości o nr działki 274/7, 2130/9, 2130/10 obręb 1 Barlinek – nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm (typ behaton) na podsypce piaskowo-cementowej; d) chodnika jednostronnego: o szerokości 2,0 m – nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej na 10 cm warstwie piasku; e) oświetlenia: przedłużenie linii energetycznej wzdłuż ul. M. Konopnickiej i nawiązanie do istniejącej linii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, słupy stożkowe okrągłe stalowe ocynkowane z wysięgnikiem łukowym (łuk o długości 1500 mm i wysokości 1000 m) z oprawą oświetleniową LED – 6 szt.; f) humusowania z obsianiem pasów zieleni; g) oznakowanie poziome; h) znaki pionowe; 2. Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje m.in.: 1) wykonanie pomiarów geodezyjnych; 2) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 3) opracowanie z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, w tym: oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót podczas obowiązywania organizacji; 4) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowych; 5) wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i obioru robót; 6) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 7) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy; 8) zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku ziemi; 9) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 322/2017 z dnia 01.09.2017r. w zakresie uzbrojenia terenu na Osiedlu Górny Taras obejmującego budowę ul. M. Skłodowskiej-Curie, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, Drogę nr 1, Drogę nr 2. Umowa obejmuje realizację prac tylko w zakresie budowy ulicy Marii Konopnickiej – działki o nr ewidencyjnych 273/5, 273/8, 273/10, 274/2, 268/9 obręb 1 Barlinek – Arkusz 4/4 projektu zagospodarowania terenu. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają n/w dokumenty, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ: 1) projekt budowlany stanowiący załącznik nr 1 do decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 322/2017 z dnia 01.09.2017r. znak BOŚ.6740.1.283.2017.MR obejmujący budowę uzbrojenia terenu na Osiedlu Górny Taras w Barlinku – II etap oraz drogi osiedlowe – załącznik nr 10 do SIWZ; 2) projekt Stałej Organizacji Ruchu – załącznik nr 11 do SIWZ; 3) przedmiar robót – załącznik nr 12 do SIWZ; 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – obiekt: Uzbrojenie terenu na osiedlu Górny Taras w Barlinku – załącznik nr 13 do SIWZ; 5) oferta Wykonawcy z dnia ………..; 5. Zamawiający przy określaniu przedmiotu zamówienia dokonał następujących uszczegółowień w stosunku do dokumentacji projektowej: 1) zadanie jest realizowane w części dokumentacji, która dotyczy budowy ulicy M. Konopnickiej; 2) do wykonania jest 6 punktów świetlnych – pierwszy punkt od skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej-Curie został wykonany w ramach I etapu inwestycji, 3) wpusty uliczne o nr Wp17, Wp18 oraz studnia D8 (wraz z odcinkiem ok. 3mb sieci kanalizacyjnej w stronę studni D9) z odcinka KD-1a zostały wykonane w ramach I etapu inwestycji, należy dokonać wpięcia do istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej, 4) wykonywane prace nie mogą spowodować braku dojazdu do poszczególnych posesji; 5) kruszywo łamane pozyskane podczas korytowania jest własnością Zamawiającego i po uzgodnieniu z Zamawiającym należy przewieźć je na inną drogę gminną o nawierzchni gruntowej – transport do 5 km; 6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem przejazdu oraz zapewnieniem czystości jezdni w obrębie wyjazdów z budowy na drogę powiatową (ul. Szosową) i gminną (ul. M. Skłodowskiej-Curie).

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł, 2) jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności mającej związek z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty. Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie większym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert oraz opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana wyżej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ulicy o nawierzchni z kostki betonowej o długości min. 150mb wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako Podwykonawca. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót do realizacji których te zdolności są wymagane. Ocenę spełniania tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego wykazu robót budowlanych wraz z dowodami (referencje, poświadczenia). 2) dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalnościach: - drogowej, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoba spełnia warunki określone dla każdej funkcji. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r., poz. 2272). Ocenę spełniania tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). 3) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zatrudniał średnio rocznie minimum 6 osób, w tym minimum 1 osobę personelu kierowniczego. Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę oświadczenia na temat średniorocznego zatrudnienia u Wykonawcy liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 8 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000 zł, w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert; 2) opłacona polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż cena oferty; 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ); Zamawiający określa, że roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa powyżej i złożenia dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, dotyczy jedynie robót budowlanych wystarczających do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, którego opis znajduje się w Rozdziale XI. punkt 1. 2) litera c) niniejszej SIWZ. 4) oświadczenie na temat średniorocznego zatrudnienia Wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór – załącznik nr 8 do SIWZ); 5) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ); Minimalne wymagania Zamawiającego opisane w Rozdziale XI. punkt 1. 2) litera c) niniejszej SIWZ, 6) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ze wskazaniem: a) ceny ofertowej brutto obliczonej w sposób określony w rozdziale XVIII, b) oferowanej długości gwarancji (nie mniej niż 48 i nie więcej niż 60 miesięcy). 2) Oświadczenia wymienione w rozdziale XIII pkt 1 ppkt 1- 4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ); 3) Inne wymagane dokumenty: a) kosztorys ofertowy wg załącznika nr 12 do SIWZ, b) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, c) potwierdzenie wniesienia wadium - zgodnie z rozdziałem IX punkt 6 niniejszej SIWZ. d) wykaz podwykonawców załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100). 2. Wadium musi być złożone przed terminem składania ofert na zasadach określonych w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U .z 2019r., poz. 310). 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w rozdziale I niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 8. Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje: co najmniej jedną z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmian ogólnych: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych, b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy upoważnionych do reprezentowania stron w procesie budowy. 2) zmian wpływających na termin wykonania umowy – możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynikało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeśli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie placu budowy, b) przekazanie dokumentów budowy. 3) zmian wpływających na termin wykonania umowy z przyczyn będących następstwem okoliczności obiektywnych niezależnych od Zamawiającego: a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować obniżenie jakości wykonanych robót lub też uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania roboty nie mogły być zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zamawiający przez „niesprzyjające warunki atmosferyczne” rozumie warunki, przy których niedopuszczalne jest wykonywanie robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych. b) na skutek działania sił uznanych za stan klęski żywiołowej, c) zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, d) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp. 4) zmian wpływających na termin wykonania umowy będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) zmianę technologii wykonywania robót ze względu na zasady wiedzy technicznej, d) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 5) zmian wpływających na termin wykonania umowy będące następstwem okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego: a) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, c) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, d) zmiana Podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. np. rozwiązanie umowy łączącej go z Wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez Zamawiającego, e) zmiana robót, które Zamawiający będzie uważał za niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia w tym: - zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót, - pominięcie pewnych robót; - wykonanie robót nieprzewidzianych, f) zmiana kierownika budowy, g) zmiana sposobu rozliczania umowy, h) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, j) na skutek wystąpienia warunków geotechnicznych, geologicznych lub hydrologicznych, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, k) uwarunkowania społeczne – tj. protesty, listy, petycje, itp., l) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu jedynie o ilość dni potwierdzonych przez Zamawiającego, o niemożliwości realizacji robót z uwagi na występowanie okoliczności, o których mowa w ust. 1, pkt 3) z jednoczesnym przedłużeniem przez Wykonawcę ważności zobowiązania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 3. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 4. Zmiana osób nadzorujących roboty po każdej stronie może nastąpić po pisemnym powiadomieniu stron i nie wymaga sporządzania aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-28, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Urzędzie Miejskim w Barlinku, pokój nr 12 w dniu 28 października 2019r. o godz. 11:15. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktów z Oferentami - Elżbieta kumor. Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, pokój nr 8 w godzinach 8:00 do 14:00, tel. 95-7465-561, email: zamowienia@barlinek.pl
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej - Świnoujście
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania03-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI