Budowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMława
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBurmistrz Miasta Mława
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504530-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504530-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Burmistrz Miasta Mława: Budowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Mława, krajowy numer identyfikacyjny 52482600000, ul. Stary Rynek  19 , 06-500   Mława, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 654 33 82, e-mail piotr.tomaszewski@mlawa.pl, faks 236 543 652.
Adres strony internetowej (URL): www.mlawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie.
Numer referencyjny: WI.271.2.2018.AM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
jedna część


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy (drogi) dr A. Dobrskiej w Mławie. 1.2. Zakres zamówienia obejmuje dla: 1.2.1. branży drogowej: przebudowę odcinka ulicy (drogi) dr A. Dobrskiej, łącznie ze skrzyżowaniem z ulicą Szpitalną w Mławie, polegającej na wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu robót ziemnych, podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem i z kruszywa łamanego, nawierzchni z betonu asfaltowego, nawierzchni parkingów, chodników z kostki betonowej brukowej, przebudowy schodów do lokali użytkowych, regulacji istniejących w jezdni urządzeń oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w projekcie wykonawczym. 1.2.2. branży sanitarnej – odwodnienie wraz z robotami ziemnymi i instalacyjnymi: 1.2.2.1. budowę sieci z rurociągu PCV (lub PE) ø 300 o długości 119,25m, 1.2.2.2. montaż studni rewizyjnych DN100-5 kpl. 1.2.2.3. montaż wpustów deszczowych DN500 – 11 kpl. 1.2.2.4. montaż rurociągów między studniami i wpustami ø 160 o łącznej długości 57,50m 1.2.2.5. demontaż wpustu deszczowego – 1 kpl. 1.2.2.6. budowę nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej w obrębie przebudowywanego fragmentu drogi. Włączenie projektowanej trasy sieci kanalizacji deszczowej nastąpi do studni istniejącej D0(1) w ul. PCK. Odwodnione powinny być głównie przejścia dla pieszych i wjazd na teren szpitala. UWAGA na ewentualną kolizję szczególnie z wodociągiem, oraz z innym licznym uzbrojeniem. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w projekcie wykonawczym, z uwzględnieniem warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz z uwzględnieniem Szczegółowej specyfikacji technicznej. 1.2.3. branży elektrycznej: 1.2.3.1. przebudowę istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego przy ul. Dobrskiej, obejmującej: 1.2.3.1.1. demontaż całkowitej długości przewodu, przyłącza napowietrznego nN-0,4kV, stanowiska słupowego, rozłącznika bezpiecznikowego, oprawy i wysięgnika, 1.2.3.1.2. budowę stanowiska słupowego w nowej lokalizacji z budową trasy linii, montaż przyłącza nN-0,4kV (z demontażu), montaż rozłącznika bezpiecznikowego (z demontażu), montaż wysięgnika WO-5 (trzyramiennego), opraw (z demontażu), 1.2.3.2. demontaż i budowa linii kablowej nN-0,4kV zasilanej ze stacji S6-1645 Osiedle Młodych I, obejmujące: 1.2.3.2.1. przeniesienie istniejącej szafki oświetleniowej SO o 1m. 1.2.3.3. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w projekcie wykonawczym, z uwzględnieniem warunków przebudowy nr R/17/051049 z dnia 11.10.2017r. i opinią uzgodnienia koncepcji w ENERGA-OPERATOR S.A. 1.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa zawierająca: 1.3.1. projekt wykonawczy dla każdej z ww. branż, 1.3.2. szczegółowe specyfikacje techniczne dla każdej z ww. branż, 1.3.3. przedmiary robót dla każdej z ww. branż. 1.4. Wykonanie robót w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, obejmuje także poniesienie kosztów, wynikających z zajęcia pasa drogowego na czas budowy i doprowadzenia terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac, usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi, wykonania wykopu i wywiezienia, zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi, usług geodezyjnych, wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do wykazania należytego wykonania robót. W kwocie ryczałtowej przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii wykonania robót. Wszelkie roboty towarzyszące, niewystępujące w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy. 1.5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Harmonogram ten przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. 1.6 Jeżeli w dokumentacji projektowej dla ww. branż pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń o parametrach równoważnych pod warunkiem: 1.6.1. zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 1.6.2. wykazania szczegółowymi obliczeniami na przykładzie, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych (zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy PZP), 1.6.3. wskazania Zamawiającemu znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty dostarczone przez Wykonawcę. W przypadku wątpliwości, dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty, a Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 1.7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wraz z montażem dwóch tablic informacyjnych w rejonie prowadzonych robót budowlanych, o wymiarach: 1,50 x 1,0 m o przykładowej treści: Uprzejmie informuję, iż w dniach: od………. do………. w godzinach: ………. w pasie drogowym prowadzone będą roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. dr A. Dobrskiej w Mławie” W związku z powyższym przepraszamy za utrudnienia w komunikacji pieszej i samochodowej na przedmiotowej ulicy. 1.8. Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 60.962) w następujący sposób: 1.8.1. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca i Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprzętu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 1.8.2. Wykonawca przed wprowadzeniem na teren budowy zgodnie z postanowieniami Umowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, oświadczenie, że wszystkie wymagane przez Zamawiającego osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz zawierające informacje, dotyczące formy zatrudnienia wymaganych osób ze wskazaniem imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu i funkcji, które będą wykonywane w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia (wykaz osób). Oświadczenie takie będzie również załączone do faktury końcowej. 1.8.3. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu otrzymania wykazu osób (pkt. 1.8.2), o którym mowa powyżej. Wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy i nie będzie obciążało Zamawiającego. 1.8.4. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia przedmiotu umowy. 1.8.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób, wskazanych w wykazie. 1.8.6. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1.8.1.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232130-2
45231400-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 (słownie: jeden) inwestycji, polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości min. 250 mb wraz z infrastrukturą, zawierającą chodnik i kanalizację deszczową.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 5 pkt.1) ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ. 3. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdz. VI A SIWZ, Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z Art. 25a ust 1 Wykonawca do oferty składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załączniki nr 2a do SIWZ., oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2b do SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2c do SIWZ oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 dotyczącego tego podmiotu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 1.1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1.1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 1.1.2. dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 1.1.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę i za pośrednictwem Wykonawcy wykaz osób skierowanych przez Podwykonawcę, do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w rozdziale IV pkt. 1.8.2. Oświadczenie powinno zawierać informacje, dotyczące formy zatrudnienia wymaganych osób z podaniem rodzaju czynności, stanowisk, funkcji, które będą wykonywane w trakcie realizacji robót, objętych przedmiotem zamówienia (zanonimizowany wykaz osób). 1.1.4. Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 1.2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zestawienie podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć realizacje zamówienia lub jego części. W przypadku nie dołączenia do oferty zestawienia podwykonawców, Zamawiający uznaje, że Wykonawca zamierza realizować zamówienie samodzielnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
rękojmia i gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących: a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - gdy temperatura powietrza w porze nocnej wskazuje poniżej 0 st. C i utrzymuje się dłużej niż 5 dni. b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanego warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczególności gdy Wykonawca napotka na: - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.); - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - niewypały i niewybuchy, stwarzające zagrożenia stąpnięciami lub wybuchem; - wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze; c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymaniem realizacji umowy przez Zamawiającego; - koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; d) zmiany terminu realizacji umowy, będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; - wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; - konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego -konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; e) zmiany terminu realizacji umowy (przedłużenie terminu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty) z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy w szczególności: - wystąpienia robót kolidujących i uniemożliwiających kontynuowanie robót podstawowych; - wystąpienia rażących błędów w dokumentacji, uniemożliwiających kontynuowanie robót; f) Zmiany danych osobowych: - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ g) Zmiany organizacji spełniania świadczenia - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego; - zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy; h) Płatności - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz Wykonawcy;. i) Pozostałe zmiany - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. - wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 2) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę o wykonania 2 kondygnacji domu jednorodzinnego - Ząbki
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę o wykonania 2 kondygnacji domu jednorodzinnego. Do wymurowania 40 palet gazobetonu, stropy teriva około 55 palet, jeden balkon. Dach płaski - stropodach teriva. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI