Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia - etap I
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDrwinia
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-03-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Drwinia
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-01
 • Numer ogłoszenia525653-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525653-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.

Gmina Drwinia: Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia - etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drwinia, krajowy numer identyfikacyjny 53767400000, ul. Drwinia  57 , 32709   Drwinia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2817 153, 154, e-mail a.topor@drwinia.pl, faks 12 284 98 34.
Adres strony internetowej (URL): www.drwinia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.drwinia.pl/urzad-gminy/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
GMINA DRWINIA Drwinia 57 32-709 Drwinia Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia - etap I
Numer referencyjny: ZP.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie częściowe nr 1: Budowa tras pieszorowerowych wraz z oznakowaniem na terenie gminy Drwinia Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego przy DW 965 w miejscowościach Dziewin i Mikluszowice a także budowie ciągu pieszo - rowerowego na działkach nr: 1317, 1318, 1319, 1320, 1321 (obręb 7 Mikluszowice) oraz przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej na działce nr: 1317 (obręb 7 Mikluszowice) w miejscowości Mikluszowicach w celu oddzieleniu ruchu pieszego i rowerowego odbywającego się wzdłuż jezdni od ruchu kołowego powadzonego drogą wojewódzką i drogą wewnętrzną do MOR w Mikluszowicach. Opisywane odcinki tras: 1. odcinek I - rozpoczyna się na odcinku referencyjnym nr 030 od km 0+395.85 do km 1+628.80 (istn. km referencyjny DW 965) Zakres szczegółowy: a) budowa ciągu pieszo - rowerowego przy DW 965 w miejscowościach Dziewin i Mikluszowice (odcinek I) wraz z przebudową infrastruktury drogowej, w tym: - budowa ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, o szer. 2,25- 3,00 m, o dł. 1,23 km, - poszerzenie jezdni poprzez wbudowanie krawężnika ze ściekiem z 3 rzędów kostki ( ok. 101 m2), - przebudowa zjazdów publicznych i do posesji wzdłuż jezdni DW ( ok. 490 m2), - korekta wlotów na drogi gminne wzdłuż projektowanego odcinka ciągu pieszo-rowerowego, - miejscowe zasypanie rowu przydrożnego, - miejscowe profilowanie przydrożnego rowu, - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,65 km, - umocnienie skarp i dna istniejącego rowu wzdłuż drogi DW 965 oraz w miejscach wylotów kanalizacji deszczowej (ok. 781 m2), - inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkującym, - oznakowanie w postaci pionowych znaków drogowych z tabliczkami informacyjnymi, Uwaga! 1. W roku 2018 realizacja odcinków: 030 km ref. 0+395,85 do km 1+109,25 i odcinka od km 1+397,85 do km 1+628,80 W roku 2019 realizacja odcinka: 030 km ref. 1+109,25 do km 1+397,85 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany usytuowania ścieżki w km 1+300 do km 1+400 w przypadku realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie robót budowlanych polegających na budowie zatoki autobusowej na danym odcinku w ramach zadania pn.: "Rozbudowa DW 965 Zielona- Limanowa Etap I i II" i lokalizacji jej za przedmiotową zatoką autobusową. 3. Wykonaniem nie jest objęta zatoka autobusowa wraz z ciągiem pieszym po prawej stronie drogi zlokalizowana na odc. 030 km 1+380,20 do km 1+450,70, oraz oznakowanie i wykonanie przejścia dla pieszych ( zakres ujęty w dokumentacji projektowej.) 2. odcinek II stanowiący kontynuację odcinka I jako ciąg pieszo-rowerowy mający swój początek na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 965, a kończący się na Małym MOR w Mikluszowicach. b) budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową istniejącej drogi wewnętrznej w miejscowości Mikluszowice (odcinek II), w tym: - budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 125 mb, szerokość ciągu 2,5 m, nawierzchnia z kostki brukowej, - przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej (w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego) na dł. ok. 46 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m, - budowa utwardzonych poboczy -pobocza z wysiewki kamiennej o szer. 0,5 m - inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkującym, -oznakowanie w postaci pionowych znaków drogowych z tabliczkami informacyjnymi, Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ. Miejsce wykonywania zamówienia: 1. dz. nr 1, 2/1, 46, 112, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, obręb: Mikluszowice , Gm. Drwinia, powiat bocheński, woj. Małopolskie 2. dz. nr 1850/1, 2717, 2726, obręb: Dziewin , Gm. Drwinia, powiat bocheński, woj. Małopolskie Zadanie częściowe nr 2: Budowa infrastruktury towarzyszącej trasom pieszo-rowerowym na terenie gminy Drwinia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na zagospodarowaniu rekreacyjno-turystycznym MOR (tzw. Miejsce Obsługi Rowerzystów) obejmującym kompleksowe zagospodarowanie rekreacyjne tzw. Dużego MOR w Ispina w postaci budowy: Zakres szczegółowy: - budowa wjazdu oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - ok. 383m2, - budowa parkingu na 45 miejsc- nawierzchnia z płyt ażurowych (ok. 1 027 m2) oraz ciągów pieszych, - elementy małej architektury takie jak: o ławka betonowa z oparciem - 5 szt, o kosz betonowy na śmieci - 2 szt. o tablica informacyjna 1 szt. o wiata rowerowa o wym. 6,3 x 2,0 o konstrukcji stalowej, ściany wypełnione drewnem i poliweglanem, pokrycie dachu z blachy falistej - 1 szt. ostojak rowerowy 5-stanowiskowy - 6 szt. odostawa toalet przenośnych typowych systemowych polietylenowych - 2 szt. o dostawa i montaż oświetlenia solarnego (komplet solarny składa się z lampy parkowej LED, panelu fotowoltaicznego, akumulatora i układu sterowniczego) - 5 szt. o nasadzenia i urządzenie zieleni (trawniki, drzewa, krzewy). Miejsce wykonywania zamówienia: dz. nr 110/1, obręb: Ispina, Gm. Drwinia, powiat bocheński, woj. Małopolskie Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. UWAGA: 1. Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję w terenie w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu i dokładnym zakresem prac. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w uzgodnieniu z zamawiającym zobowiązany będzie do sporządzenia i przedłożenia HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO do przedmiotowego zadania oraz przedłożenia KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH. 3. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wysokich standardów estetycznych, uwzględniających charakter obiektu. 4. Wykonawca musi wykonać prace przygotowawcze, zorganizować zaplecze techniczno - socjalne i teren budowy oraz wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy. 5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych objętych w zadaniu nr 1 zobowiązany jest do sporządzania i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z poinformowaniem o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wszystkich, wymaganych prawem, służb. 6. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów niezbędnych dla zagwarantowania należytego użytkowania obiektu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac- operatu geodezyjnego dla całego zamierzenia inwestycyjnego, w celu zobrazowania przebiegu prac i ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności i użytych materiałów oraz złożenie go do powiatowego zasobu geodezyjnego. 7. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień (jeśli jest wymagana). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również inne prace, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompleksowego wykonania całości zadania inwestycyjnego zgodnie z załączonym projektem budowlanym. 8. Zakres całościowy prac budowlanych wszystkich branż musi uwzględniać dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w każdym zakresie, a szczególnie ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego typu obiektów. Wykonywane prace budowlane, w tym zastosowane materiały, muszą uwzględniać również charakter i typ użytkowy obiektu. 9. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych (woda), deklaracje zgodności materiałów, sprawozdania techniczne Wykonawcy, protokół odbioru końcowego robót, kosztorys powykonawczy. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. 1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności: a) W zakresie robót budowlanych (brukarskie, kanalizacji deszczowej, bitumiczne zadanie częściowe nr 1 i brukarskie zagospodarowanie terenu - zadanie częściowe nr 2). 2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe. 3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 5) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ Wartość poniżej 5 548 000 euro

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45110000-1
45111000-8
45112000-5
45231300-8
45233000-9
45233120-6
45233140-2
45233220-7
45243300-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-05-31
2018-12-14

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2018-12-14 – dla zadania częściowego: 2 data zakończenia: 2019-05-31 – dla zadania częściowego: 1 z zastrzeżeniem iż: 1) realizacja robót budowlanych na odcinku od km 030 km ref. 0+395,85 do km 1+109,25 oraz odcinku od km 1+397,85 do km 1+628,80 - w terminie do dnia 14.12.2018 r. 2) realizacja robót budowlanych na odcinku od km 030 ref. 1+109,25 do km 1+397,85 - w terminie do dnia 31.05.2019 r
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że: 1)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie inwestycyjne: Dla zadania częściowego nr 1: w zakres którego wchodziły roboty brukarskie, bitumiczne, kanalizacji deszczowej o wartości tego zadania minimum 600 000,00 zł brutto (na wartość 600 000,00 może składać się nie więcej niż 2 zamówienia) Dla zadania częściowego nr 2: : w zakres którego wchodziły roboty polegające na wykonaniu robót brukarskich, zagospodarowania terenu (np. utwardzenie terenu, parkingi, alejki, ciągi piesze, elementy małej architektury) - o wartości tego zadania minimum 150 000,00 zł brutto (na wartość 150 000,00 może składać się nie więcej niż 2 zamówienia) 2)dysponuje co najmniej: a) dla zadania częściowego nr 1: jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w kierowaniu robotami budowlanymi. b) dla zadania częściowego nr 2: jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej w kierowaniu robotami budowlanymi. Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zadanie nr 1 - 30 000.00 zł Zadanie nr 2 - 6 000.00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi za każdy kwartał ponad 60 miesięcy 1 punkt ( maks. 4 kwartały) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 do 6 ustawy Pzp. przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego 2) zmiany zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie 3) wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę pomimo, że Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców. 4) Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany usytuowania ścieżki w km 1+300 do km 1+400 w przypadku realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie robót budowlanych polegających na budowie zatoki autobusowej na danym odcinku w ramach zadania pn.: "Rozbudowa DW 965 Zielona- Limanowa Etap I i II" i lokalizacji jej za przedmiotową zatoką autobusową ( dotyczy zadania czesciowego nr 1). 6) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a) wystąpieniem wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, b) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa c) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego d) zmianą umowy określoną w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 pzp ( po spełnieniu przesłanek) a wpływających na termin wykonania robót. 7) wprowadzeniu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 8) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę Warunki zmiany: Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-16, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa tras pieszorowerowych wraz z oznakowaniem na terenie gminy Drwinia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego przy DW 965 w miejscowościach Dziewin i Mikluszowice a także budowie ciągu pieszo - rowerowego na działkach nr: 1317, 1318, 1319, 1320, 1321 (obręb 7 Mikluszowice) oraz przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej na działce nr: 1317 (obręb 7 Mikluszowice) w miejscowości Mikluszowicach w celu oddzieleniu ruchu pieszego i rowerowego odbywającego się wzdłuż jezdni od ruchu kołowego powadzonego drogą wojewódzką i drogą wewnętrzną do MOR w Mikluszowicach. Opisywane odcinki tras: 1. odcinek I - rozpoczyna się na odcinku referencyjnym nr 030 od km 0+395.85 do km 1+628.80 (istn. km referencyjny DW 965) Zakres szczegółowy: a) budowa ciągu pieszo - rowerowego przy DW 965 w miejscowościach Dziewin i Mikluszowice (odcinek I) wraz z przebudową infrastruktury drogowej, w tym: - budowa ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, o szer. 2,25- 3,00 m, o dł. 1,23 km, - poszerzenie jezdni poprzez wbudowanie krawężnika ze ściekiem z 3 rzędów kostki ( ok. 101 m2), - przebudowa zjazdów publicznych i do posesji wzdłuż jezdni DW ( ok. 490 m2), - korekta wlotów na drogi gminne wzdłuż projektowanego odcinka ciągu pieszo-rowerowego, - miejscowe zasypanie rowu przydrożnego, - miejscowe profilowanie przydrożnego rowu, - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,65 km, - umocnienie skarp i dna istniejącego rowu wzdłuż drogi DW 965 oraz w miejscach wylotów kanalizacji deszczowej (ok. 781 m2), - inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkującym, - oznakowanie w postaci pionowych znaków drogowych z tabliczkami informacyjnymi, Uwaga! 1. W roku 2018 realizacja odcinków: 030 km ref. 0+395,85 do km 1+109,25 i odcinka od km 1+397,85 do km 1+628,80 W roku 2019 realizacja odcinka: 030 km ref. 1+109,25 do km 1+397,85 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany usytuowania ścieżki w km 1+300 do km 1+400 w przypadku realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie robót budowlanych polegających na budowie zatoki autobusowej na danym odcinku w ramach zadania pn.: "Rozbudowa DW 965 Zielona- Limanowa Etap I i II" i lokalizacji jej za przedmiotową zatoką autobusową. 3. Wykonaniem nie jest objęta zatoka autobusowa wraz z ciągiem pieszym po prawej stronie drogi zlokalizowana na odc. 030 km 1+380,20 do km 1+450,70, oraz oznakowanie i wykonanie przejścia dla pieszych ( zakres ujęty w dokumentacji projektowej.) 2. odcinek II stanowiący kontynuację odcinka I jako ciąg pieszo-rowerowy mający swój początek na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 965, a kończący się na Małym MOR w Mikluszowicach. b) budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową istniejącej drogi wewnętrznej w miejscowości Mikluszowice (odcinek II), w tym: - budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 125 mb, szerokość ciągu 2,5 m, nawierzchnia z kostki brukowej, - przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej (w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego) na dł. ok. 46 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m, - budowa utwardzonych poboczy -pobocza z wysiewki kamiennej o szer. 0,5 m - inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkującym, -oznakowanie w postaci pionowych znaków drogowych z tabliczkami informacyjnymi, Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ Miejsce wykonywania zamówienia: 1. dz. nr 1, 2/1, 46, 112, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, obręb: Mikluszowice , Gm. Drwinia, powiat bocheński, woj. Małopolskie 2. dz. nr 1850/1, 2717, 2726, obręb: Dziewin , Gm. Drwinia, powiat bocheński, woj. Małopolskie Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. Wartość poniżej 5 548 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112000-5, 45111000-8, 45233220-7, 45100000-8, 45231300-8, 45110000-1, 45243300-5, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi za każdy kwartał ponad 60 miesięcy 1 punkt ( maks. 4 kwartały) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa infrastruktury towarzyszącej trasom pieszo-rowerowym na terenie gminy Drwinia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na zagospodarowaniu rekreacyjno-turystycznym MOR (tzw. Miejsce Obsługi Rowerzystów) obejmującym kompleksowe zagospodarowanie rekreacyjne tzw. Dużego MOR w Ispina w postaci budowy: Zakres szczegółowy: - budowa wjazdu oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - ok. 383m2, - budowa parkingu na 45 miejsc- nawierzchnia z płyt ażurowych (ok. 1 027 m2) oraz ciągów pieszych, - elementy małej architektury takie jak: o ławka betonowa z oparciem - 5 szt, o kosz betonowy na śmieci - 2 szt. o tablica informacyjna 1 szt. o wiata rowerowa o wym. 6,3 x 2,0 o konstrukcji stalowej, ściany wypełnione drewnem i poliweglanem, pokrycie dachu z blachy falistej - 1 szt. ostojak rowerowy 5-stanowiskowy - 6 szt. odostawa toalet przenośnych typowych systemowych polietylenowych - 2 szt. o dostawa i montaż oświetlenia solarnego (komplet solarny składa się z lampy parkowej LED, panelu fotowoltaicznego, akumulatora i układu sterowniczego) - 5 szt. o nasadzenia i urządzenie zieleni (trawniki, drzewa, krzewy). Miejsce wykonywania zamówienia: dz. nr 110/1, obręb: Ispina, Gm. Drwinia, powiat bocheński, woj. Małopolskie Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. Wartość poniżej 5 548 000 euro
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45112000-5, 45111000-8, 45233000-9, 45243300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi za każdy kwartał ponad 60 miesięcy 1 punkt ( maks. 4 kwartały) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy - Wielka Wieś
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy, wraz z montażem nowego komina i przerobieniem instalacji w kotłowni. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI