Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNaruszewo
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Naruszewo
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia571832-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 571832-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Naruszewo: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Naruszewo, krajowy numer identyfikacyjny 13037827800000, ul. Naruszewo  , 09152   Naruszewo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 663 10 51, e-mail ugnaruszewo@vip.wp.pl, faks 23 663 10 51 wew. 34.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo
Numer referencyjny: RSG.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo wraz z instalacją sanitarną, instalacją c.o., instalacją elektryczną, budowę parkingu, utwardzeniem terenu oraz budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej. 2. Lokalizacja: dz. nr ewid. 67/5, miejscowość Zaborowo, obręb: Zaborowo, o powierzchni 1 100 m2. 3. Ogólny opis budynku: 1) Budynek wolnostojący, parterowy bez podpiwniczenia o przeznaczeniu usługowym – świetlica wiejska. 2) W budynku zaprojektowano pomieszczenia z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie, w tym garaż na pojazd oraz pomieszczenie zaplecza jednostki. 3) Budynek wyposażony w następujące instalacje: a) wodno-kanalizacyjna – odprowadzenie ścieków do żelbetowego zbiornika zlokalizowanego na nieruchomości, b) grzewcza – pomieszczenie kotłowni zlokalizowane w budynku, c) elektryczna – zasilana z projektowanego przyłącza kablowego, d) wentylacja grawitacyjna. 4. Zaprojektowano do wykonania 5 miejsc parkingowych, w tym 1 w garażu i 4 na terenie działki. 5. Zestawienie pomieszczeń: 1) Przedsionek, 2) Korytarz, 3) WC, 4) Aneks kuchenny, 5) Garaż OSP, 6) Szatnia OSP, 7) Kotłownia, 8) Świetlica. 6. Instalacja wodno-kanalizacyjna, w tym: 1) Przyłącze wodociągowe z rur PR40, 2) Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC 0,16, 3) Zbiornik żelbetowy. 7. Zbiornik naziemny na gaz płynny V = 2 700 l oraz przyłącze gazowe średniego ciśnienia wraz z ogrodzeniem zbiornika. 8. Instalacja elektryczna wewnętrzna: 1) Zasilenie – z projektowanego przyłącza. Wewnętrzną linię zasilającą wykonać kablem YKY 5*16 od lokalizacji złącza pomiarowego do budynku, 2) Tablica główna wtynkowa w obudowie blaszanej, 3) Instalacje oświetlenia oraz gniazd wtyczkowych podstawowych, 4) Instalacja odgromowa, 5) Instalacja telefoniczna, 6) Instalacja TV, 7) Instalacja przyzewowa, 8) Instalacja alarmowa SWiN, 9. Zjazd publiczny z drogi gminnej o nr ewid. działki 68 w miejscowości Zaborowo, obręb Zaborowo. 10. Roboty należy wykonać w dwóch etapach: a) Etap I - stan surowy zamknięty (do dn. 30 listopada 2018 r.) obejmuje wykonanie następującego zakresu: • fundamenty, • izolacje fundamentów, • kanalizacja podposadzkowa, • chudy beton, • ściany nadziemne, • ścianki działowe, • konstrukcja więźby dachowej, • pokrycie dachowe, • stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa, • izolacja cieplna dachu. b) Etap II - wykonanie całości przedmiotu zamówienia (do dn. 30 sierpnia 2019 r.) obejmuje wykonanie pozostałych robót budowlanych oraz zakończenie realizacji zadania. 11. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w: a) Projekcie budowlanym – branża architektoniczna (Załącznik Nr 9 do SIWZ), b) Projekcie budowlanym – branża budowlana (Załącznik Nr 10 do SIWZ), c) Projekcie budowlanym – branża sanitarna (Załącznik Nr 11 do SIWZ), d) Projekcie budowlanym – branża elektryczna (Załącznik Nr 12 do SIWZ), e) Projekcie budowlanym – branża drogowa (Załącznik Nr 13 do SIWZ), f) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 14 do SIWZ), g) Projekcie czasowej organizacji ruchu (Załącznik Nr 15 do SIWZ), h) Przedmiarach robót (Załącznik Nr 16 do SIWZ). 12. Roboty budowlane winny być wykonanie zgodnie z warunkami zawartymi w pismach: a) Warunkach technicznych Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa, znak 1923/16, z dn. 24.08.2016 r., b) Warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku, numer P/16/046166 z dn. 19.09.2016 r. 13. Zamawiający nie będzie naliczał kosztów zajęcia pasa drogowego drogi gminnej. 14. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, w tym konieczności ich przebudowy, należy uzyskać niezbędne dokumenty zezwalające na prowadzenie prac od odpowiednich organów. Kserokopię dokumentów należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Prace należy prowadzić pod nadzorem właściwej terenowo jednostki. Z wykonanej naprawy należy sporządzić dokumentację fotograficzną, załączyć do dokumentów odbiorowych z opisem i określeniem jego lokalizacji. 15. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowe decyzje Urzędu Dozoru Technicznego zezwalające na eksploatację zamontowanych urządzeń. 16. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia badań zagęszczenia gruntów. 17. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującą wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą. 18. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały. Termin liczony będzie od daty końcowego odbioru robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 19. W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew, karp i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami budowli, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia i zagospodarowania we własnym zakresie. 20. Wykonawcy proponuje się sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez Zamawiającego. 21. Warunki realizacji robót: a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. b) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów, zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru dokumentów, potwierdzających parametry tych materiałów, w celu dokonania kontroli. c) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. d) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. e) Wykonawca po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni roboczych dostarczy Zamawiającemu: • uproszczony kosztorys wraz z tabelą wartości elementów scalonych, który będzie stanowił załącznik do umowy, • do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający terminy realizacji poszczególnych etapów prac, który będzie stanowił załącznik do umowy. f) Zamawiający, do użytku własnego, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy powykonawczego zestawienia kosztów i ewentualnie innych zestawień powykonawczych, rzeczowo – finansowych, itp. wymaganych np. przez instytucje dofinansowujące realizację zadania. 22. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, tzn. nie gorszych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych, niż parametry materiałów wskazanych przez Zamawiającego w projekcie, przedmiarze, szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów. Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Użyte w dokumentacji przetargowej ewentualne nazwy materiałów nie są obowiązujące i należy przyjąć, iż stanowią wskazania/propozycje i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 23. Zamawiający posiada decyzję Starosty Płońskiego Nr 68/2017 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę z dn. 16.02.2017 r. (znak AB.6740.42.2017). 24. Zamawiający we własnym zakresie: 1) zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością realizacji budowy z projektem, 2) złoży wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu do właściwego organu nadzoru budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45210000-2
45233222-1
45321000-3
45400000-1
45330000-9
45331100-7
45421100-5
45410000-4
45430000-0
45111291-4
45342000-6
45223300-9
45111200-0
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: a) Etap I – stan surowy zamknięty do dn. 30 listopada 2018 r., b) Etap II – wykonanie całości przedmiotu zamówienia do dn. 30 sierpnia 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. w zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie budynku o wartości minimum 650 000,00 zł brutto każda (Załącznik Nr 6 do SIWZ). 2. w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać (Załącznik Nr 7 do SIWZ), że dysponuje: • 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub która posiada odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy, • 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub która posiada odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach, • 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub która posiada odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach, • 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub która posiada odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach. Osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób muszą brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana osoby/osób jest możliwa tylko w okolicznościach i na warunkach określonych w projekcie umowy. Osoby zdolne do wykonania zamówienia winny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA!!! Wyjaśnienie pojęć: budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Zamawiający informuje, iż zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia ww. okoliczności, skorzysta z dokumentu znajdującego się w ogólnie dostępnej bazie danych. Dokument Zamawiający pozyska samodzielnie ze strony internetowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ), W przypadku gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę, jako spełniające warunek za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca dokona przeliczenia wartości Wykonanych zamówień z innej waluty na walutę PLN (w zł polskich) – na podstawie kursu średniego walut obcych w złotych - tabela A Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował kursu średniego walut obcych, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru Załącznik nr 7 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) b) niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone, c) zobowiązanie do oddania zasobów (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne zmiany treści umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących przypadkach: 1) zmiany adresu Wykonawcy, 2) zmiany nazwy firmy Wykonawcy, 3) wystąpi konieczność zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, 4) wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści, 5) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia nowego Podwykonawcy; jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 6) zmiany w zakresie podwykonawstwa - możliwe jest samodzielne realizowanie umowy lub jej części, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia, 7) zmiany w zakresie podwykonawstwa – możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie, 8) zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w materiałach przetargowych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 9) możliwa jest zmiana umowy, która w sposób obiektywny jest korzystna dla Zamawiającego, a na dokonanie tej zmiany wyraża zgodę Wykonawca, 10) zmiany dotyczące wynagrodzenia w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy; w takiej sytuacji wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją, 11) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 12) zmiany strony umowy w sytuacji, gdy pracę i obowiązki Wykonawcy przejmie inny podmiot; np. Podwykonawca; w szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków konsorcjum/wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/przejmie jeden z członków Konsorcjum/jeden z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/, 13) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 14) wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana: a) zmianą dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia konieczności jej zmiany, m.in. w zakresie aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, z powodu wad ukrytych, istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również polegających na niezgodności z przepisami prawa, b) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, tj. w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian; przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny do pozyskania przez Wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac, c) zmianą spowodowaną nieprzewidzianymi w umowie nadzwyczajnymi warunkami: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, działanie siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego lub innymi przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę oraz niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące obiektywną niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności, d) ze względu na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, e) siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania zdarzenia nieprzewidywalnego, f) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia (np. stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej); w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego, g) zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy, h) nie uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie, i) zmianą przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, j) przedłużeniem, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, k) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających, w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mających wpływ na termin wykonania; w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych i udokumentowany danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, l) wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego, m) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, n) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji; w przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia, o) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu zamówienia. p) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, q) wstrzymaniem przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż bramy i furtki oraz trzech przęseł - Gołków
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania27-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż bramy i furtki oraz trzech przęseł na podmurówce o wysokości 50 cm o łącznej długości 11 m w miejscowości Gołków k. Piaseczna. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI