„Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Wólka Łękawska”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Wólka Łękawska”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBełchatów
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Bełchatów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-12
 • Numer ogłoszenia516951-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516951-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

Gmina Bełchatów: „Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Wólka Łękawska”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bełchatów, krajowy numer identyfikacyjny 59064821500000, ul. Kościuszki  13 , 97-400   Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 6325211 w. 34, e-mail zamowienia.publiczne@ugbelchatow.pl, faks 446 326 854.
Adres strony internetowej (URL): www.ugbelchatow.pl
Adres profilu nabywcy: www.ugbelchatow.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ugbelchatow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ugbelchatow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak
Adres:
Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów - pokój nr 44 (II piętro) - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych lub w sekretariacie urzędu.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Wólka Łękawska”
Numer referencyjny: IZ.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej. Budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji mieszanej. Sala konferencyjno-świetlicowa o konstrukcji drewnianej z bali okrągłych o grubości 22 cm, pozostała część budynku murowana, docieplona z zewnątrz warstwą styropianu o grubości 15 cm. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej i pokryciu z blachodachówki. Nad częścią sanitarną, kotłownią i kuchnią strop gęstożebrowy, typ Teriwa. Nad świetlicą brak stropu, przestrzeń otwarta, ograniczona dachem. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi budowa instalacji oświetlenia wewnętrznego, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, C.O. wraz z kotłownią na pellet 24 kW, budowa zewnętrznej linii zasilającej budynek świetlicy oraz zagospodarowanie terenu z kostki brukowej. 2) Ławy i ściany fudamentowe, przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej wraz z szambem nie są przedmiotem zamówienia, ponieważ zostały już wykonane przez Zamawiającego. Instalacja solarna również nie jest przedmiotem zamówienia, w związku z tym zamienia się zasobnik multiwalentny na CCW z 500/200 dcm³ na zasobnik 300 dcm³. Do wykonania dwie stopy F3 oraz elementy konstrukcji zawarte w projekcie konstrukcji. 3) Lokalizacja: dz. nr 308/6 obręb 36 Wólka Łękawska, gmina Bełchatów. 4) Dane techniczne: kubatura – 990,10 m³, pow. zab. - 216,18 m², pow. użytkowa – 160,10 m², ilość kondygnacji – 1 nadziemna parter. 5) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia na minimalny okres 4 lat. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacje projektowe, przedmiary robót, SST. 7) Przedmiar robót załączony jest pomocniczo jedynie w celu ułatwienia wyceny (stanowić może jedynie bazę do dalszych obliczeń Wykonawcy). Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca szacuje cenę ofertową według własnej kalkulacji obmiarowej. 8) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w każdym przypadku, kiedy opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 9) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10) Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 3.3. Warunek zatrudnienia: 1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: czynności związane z fizycznym wykonywaniem robót budowlanych i instalacyjnych. 2) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w/w poziom zatrudnienia wszystkich pracowników przez cały okres realizacji zamówienia. 3) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę Kierownika Budowy. 4) Szczegółowy zakres dotyczący zatrudnienia zawarty został w projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie realizacji – z dniem przekazania terenu budowy, zakończenie – do 31 grudnia 2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie warunku, o którym mowa powyżej Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie warunku, o którym mowa powyżej Zamawiający wymaga posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 200.000,00 PLN brutto.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunku, o którym mowa powyżej Zamawiający wymaga: a) doświadczenia: wykazania wykonania z należytą starannością co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, remoncie budynku, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto. b) dysponowania osobami, które będą pełnić funkcję: - kierownika budowy, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - należącym do właściwej izby samorządu zawodowego; - kierownika robót, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności inżynieryjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – należącym do właściwej izby samorządu zawodowego; - kierownika robót, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności inżynieryjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - należącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Dopuszcza się łączenie funkcji kierowników robót w poszczególnych branżach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument jest dokumentem odrębnym. Dokument składa każdy z tych Wykonawców. 2) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej jest dokumentem odrębnym. Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale V, pkt 2, ppkt 2 SIWZ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Dokument składa którykolwiek z tych wykonawców. Złożone dokumenty podlegają łącznej ocenie. 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) – dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale V, pkt 2, ppkt 3, lit. a SIWZ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Dokument składa którykolwiek z tych wykonawców. Złożone dokumenty podlegają łącznej ocenie. 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) – dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale V, pkt 2, ppkt 3, lit. b SIWZ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy mogą złożyć dokument wspólnie lub odrębnie którykolwiek z tych wykonawców. Złożone dokumenty podlegają łącznej ocenie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
(Numeracja jak w SIWZ) 1.1. 1) Wypełniony Formularz oferty przetargowej, wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wypełniony Wykaz dotyczący dodatkowego doświadczenia kierownika budowy – pozwalający na dokonanie oceny oferty przy zastowaniu kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów. 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – szczegóły w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 tego rozdziału, w zakresie, w jakim powołuje się na zasobu tych podmiotów. 3) Wykonawca, który polega za zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów jw., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (art. 23 ustawy Pzp): a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy załączyć do oferty pełnomocnictwo; c) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców; d) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez tych wykonawców. 2) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4. Pozostałe informacje. 4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4.2. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.1. ppkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 4.2. stosuje się. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 4.4. Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy. 4.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zasady prowadzenia postępowania w języku polskim, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja (wydłużenie okresu gwarancji) 20,00
Doświadczenie kierownika budowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana terminów zakończenia robót, umowy w przypadku: a) gdy wykonanie danej części zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) gdy wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, c) gdy wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, e) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w szczególności mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów stosowanych technologii, np.: temperatura, wilgotność powietrza (fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora), f) błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, h) jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiającego, będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane, i) wystąpienia robót zamiennych jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania danej części przedmiotu zamówienia, j) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczególności organ nadzoru budowlanego, ochrony środowiska o wstrzymaniu robót z powodów za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, k) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy; 2) jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w sytuacji złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku; 3) Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót zamiennych lub zastosowania materiałów zamiennych, jeżeli jest to uzasadnione ze względów technologicznych lub innych ważnych względów – np. z konieczności usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegających powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwiązań, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zastosować materiały zamienne lub wykonać roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezpośrednio przez Zamawiającego i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materiały zamienne zostaną wyłączone z rozliczenia ryczałtowego, a ich rozliczenie odbędzie się na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego z uwzględnieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robót zamiennych/zastosowanie materiałów zamiennych jest możliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisującego roboty/materiały zamienne oraz uwzględniającego zmianę wynagrodzenia z tego tytułu. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z ważnych, uzasadnionych powodów, z wykonania części zakresu robót, przy czym Zamawiający zastrzega, iż zakres, z którego Zamawiający może zrezygnować nie przekroczy 10% wartości całego zamówienia. W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę określając zakres prac, które nie będą w ramach umowy wykonywane. Wykonawca zobowiązany jest na tej podstawie sporządzić w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. pisma kosztorys robót nie wykonywanych stosując stawki cenowe uwzględnione w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora nadzoru inwestorskiego i musi uzyskać jego akceptację. Umowna cena ryczałtowa ulega pomniejszeniu o wartość ustaloną na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robót, z których Zamawiający zrezygnował. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania podpisać przygotowany przez Zamawiającego aneks przewidujący zmianę zakresu i ceny zamówienia. 5) Zawarcie aneksu, którego postanowienia przewidują wydłużenia terminu realizacji zamówienia jest uzależnione od odpowiedniego przedłużenia przez Wykonawcę okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na okoliczność usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady (w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostało w innej formie niż pieniężna). 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę dotyczącą: przedmiotu zamówienia, terminów wykonania, podwykonawców, innych podmiotów (jeżeli Wykonawca polegał na zasobach innego podmiotu na zasadach o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.) - Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie w terminie umożliwiającym niezwłoczne podjęcie decyzji przez Zamawiającego. 4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT – przewiduje się możliwość zmiany kwoty brutto o różnicę wynikającą z tej zmiany, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-27, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zasady prowadzenia postępowania w języku polskim, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odśnieżanie dachu - Tomaszów Mazowiecki
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania21-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję firmy do odśnieżania dachu w Tomaszowie Mazowieckim, powierzchnia dachowa to ok. 12 000m2. Szukamy firmy nie na jeden sezon, tylko do stałej współpracy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI