Budowa świetlic wiejskich w Gminie Juchnowiec Kościelny

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa świetlic wiejskich w Gminie Juchnowiec Kościelny
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJuchnowiec Kościelny
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWójt Gminy Juchnowiec Kościelny
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504410-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504410-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny: Budowa świetlic wiejskich w Gminie Juchnowiec Kościelny
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, krajowy numer identyfikacyjny 54221500000, ul. ul. Lipowa  10 , 16061   Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 132 880, e-mail g.komunalna@juchnowiec.gmina.pl, faks 857 132 881.
Adres strony internetowej (URL): www.juchnowiec.gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, osobiście w siedzibie zamawiającego, za poświadczeniem operatora pocztowego
Adres:
Gmina Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 pok. nr 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlic wiejskich w Gminie Juchnowiec Kościelny
Numer referencyjny: IGK.271.2.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kompleksowa budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ignatki i Brończany. Zakłada się budowę jedno kondygnacyjnego budynku świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem na samochody osobowe, placykiem gospodarczym, a także chodnikami i terenami zielonymi.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45260000-9
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku wg. zał. nr.3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku wg. zał. nr.3 do SIWZ oraz wykaże, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), udokumentowane informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku wg. zał. nr.3 do SIWZ oraz wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane zbliżone do przedmiotu zamówienia, z których każda polegała na budowie lub przebudowie obiektu o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 200m2; z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. - dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy oraz kierownikami robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) w zakresie instalacji sanitarnych, c) w zakresie instalacji elektrycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 3.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 3.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum: 500 000,00 zł, 3.2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 800 000 zł 3.3. Wykaz prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w pkt 1.2c rozdział V SIWZ 3.4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w pkt 1.2c rozdział V SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.1. Formularz ofertowy 1.2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 1.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 1.4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 1.7. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca 1.8. Dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Cz. I – 20 000,00 zł. Cz. II – 20 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 1 Rozdziału XII SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1.1. Cena oferty brutto 60,00
1.2. Warunki gwarancji (powyżej 5 lat, max 7 lat) 20,00
1.3. Doświadczenie personelu kluczowego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy, Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów. 2. Każda zmiana wymaga zgodnego oświadczenia woli Stron i może być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 1 Ustawy w następujących przypadkach: a) zmiana terminu: - opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, które nie będzie wynikiem działania lub zaniechania Wykonawcy; - wstrzymania robót, o których mowa w §9 ust.2 pkt.9 Umowy; - zmiany dotyczącej dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2 Ustawy; - wystąpienie nadzwyczajnych niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych; b) zmiana wynagrodzenia: - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; - konieczności wykonania robót zamiennych; - zaniechania wykonania części robót przez Zamawiającego. c) Wykonanie robót zamiennych w przypadku, gdy na skutek okoliczności wcześniej nieznanych stronom dla prawidłowego wykonania zamówienia konieczne jest wykonanie robót przy zastosowaniu odmiennego rozwiązania. d) Zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada doświadczenie, które pozwalałoby uzyskać Wykonawcy w ramach kryterium Doświadczenie personelu kluczowego oceny ofert taką samą ilość punktów, jak za osobę wskazaną w ofercie przetargowej. 4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności przewidzianych w ust.3 pkt 1 i tylko o czas niezbędny do jego wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany. 5. Zmiana wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, zostanie dokonana w ten sposób, że: a) wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych, zgodnie z wyceną zawartą w kosztorysie Wykonawcy oraz b) wynagrodzenie zostanie powiększone o roboty zamienne wycenione przy uwzględnieniu aktualnych informacjach o średnich cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych. 6. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie zawarte w umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres Przedmiotu Umowy. Pomniejszenie nastąpi z uwzględnieniem stawek poszczególnych pozycji przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu z rozbiciem ceny ofertowej, a w przypadku, gdy nie da się ustalić wartości tych robót na podstawie kosztorysu, wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie wartości aktualnych informacji o średnich cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych. 7. Za okoliczności wcześniej stronom nieznane, o których mowa w ust.3 pkt 3 uznaje się w szczególności: a) nieinwentaryzowane części sieci, które nie zostały ujęte w ogólnodostępnej dokumentacji i o których Zamawiający nie wiedział na etapie udzielania zamówienia, b) odkrywki przedstawiające inny stan niż wynika to z dokumentacji, c) zmiany jakie nastąpiły po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a na które to zmiany żadna ze stron nie miała wpływu, zmiany w obowiązujących przepisach prawa związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu zawarcia umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez wykonawcę, a mające znaczenie dla realizowanego zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa świetlicy wiejskiej w Ignatkach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Projektuje się budowę jedno kondygnacyjnego budynku świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem na samochody osobowe, placykiem gospodarczym, a także chodnikami i terenami zielonymi. Projektowany wjazd od strony ul. Gościnnej stanowi wjazd na parking, natomiast istniejąca furtka od strony ul. Wspólnej stanowi główne wejście na działkę i od tego wejścia prowadzi ścieżka do głównego wejścia do świetlicy. Elewacja frontowa z głównym wejściem znajduje się od ul. Gościnnej, od wschodu. Budynek kryty jest dachem wielospadowym, z główną kalenicą równoległą do publicznej drogi powiatowej ul. Gościnnej. Od południa działka przylega bezpośrednio do drogi gminnej ul. Wspólnej (działka nr 258) z której projektowany jest zjazd wg odrębnej procedury.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45260000-9, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1.1. Cena oferty brutto 60,00
1.2. Warunki gwarancji (powyżej 5 lat, max 7 lat) 20,00
1.3. Doświadczenie personelu kluczowego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa świetlicy wiejskiej w Brończanach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Projektuje się budowę jedno kondygnacyjnego budynku świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem na samochody osobowe, placykiem gospodarczym, a także chodnikami i terenami zielonymi. Budynek kryty jest dachem czterospadowym, z główną kalenicą prostopadłą do publicznej drogi powiatowej ul. Gościnnej. Od południa działka przylega bezpośrednio do drogi gminnej (działka nr 186/1) z której projektowany jest zjazd wg odrębnej procedury.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45260000-9, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1.1. Cena oferty brutto 60,00
1.2. Warunki gwarancji (powyżej 5 lat, max 7 lat) 20,00
1.3. Doświadczenie personelu kluczowego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie grzałki - Łomża
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie grzałki. Wymagania: - Grzałka rurkowa 2,3w/cm; - Zasilanie 220v; - Moc 700W; - Średnica zewnętrzna grzałki 6 cm; - Wysokość części roboczej 11 cm; - Wysokość całkowita 14 cm; - Średnica otworów 12 mm; - Rozstaw otworów 25 mm. Potrzebne są 4 sztuki. Zainteresowanych proszę o kontakt.