Budowa studni głębinowych w Zielonej Górze i Zelgoszczy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa studni głębinowych w Zielonej Górze i Zelgoszczy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLubichowo
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia539146-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 539146-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo: Budowa studni głębinowych w Zielonej Górze i Zelgoszczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo, krajowy numer identyfikacyjny 53720800000000, ul. ul. Zblewska  8 , 83-240  Lubichowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 885 226, e-mail wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl, faks 585 885 340.
Adres strony internetowej (URL): bip.lubichowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
bip.lubichowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.lubichowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni głębinowych w Zielonej Górze i Zelgoszczy
Numer referencyjny: ZPP.271.2.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Część nr 1. Budowa studni głębionej w Zielonej Górze, która obejmuje: wykonanie studni głębionej nr 3 na podstawie projektu robót geologicznych, na terenie gminnym ujęcia wód podziemnych, na terenie działki nr 39, obręb Zielona Góra, gmina Lubichowo. Wykonanie ujęcia wody spełniać będzie następujące parametry: przewidywalna głębokość ca 47,0 m p.p.t. z obudowy studni oraz technicznych urządzeń służących do trwałego poboru wody (m.in. pompa i rurociąg tłoczny). Wykonanie studni nr 3 polegać będzie na: a) wykonaniu rury nadfiltowej PCV fi 225 mm o długości 35,0 m, b) filtru właściwego, siatkowego PVC fi 225 mm, z siatką stylonową o długości 10,0 m, c) rury podfiltrowej PCV fi 225 mm o długości 2,0 m, d) głowicy studziennej z zamontowanej w niej rurociągu tłocznego i pompy o wydajności ca 30 m3/s, e) obudowy studni z kręgów betonowych z zamontowanym w niej wodomierzem, f) wykonaniem przyłącza wodociągowego fi 90 od nowo wybudowanej studni do budynku hydroforni o dł. 60 mb, g) Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od nowo wybudowanej studni do istniejącej instalacji w budynku hydroforni o dł. około 60 mb, h) zapewnienie stałego nadzoru geologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej zadania w tym: protokoły odbioru przyłącza energetycznego i wodociągowego, protokoły szczelności wykonanego przyłącza, protokoły z pomiarów zwierciadła wody, badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne próbek wody, atesty i gwarancje na wbudowane materiały i urządzenia oraz inne wymienione w dokumentacji technicznej. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo geologiczne i górnicze i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 18.11.2016 r. i przedłożyć w 5 egzemplarzach Zamawiającemu. Część nr 2. Budowa studni głębionej w Zelgoszczy, która obejmuje: wykonanie studni głębinowej nr 3 na podstawie projektu robót geologicznych, na gminnym ujęciu wód podziemnych, na terenie działki nr 370, obręb Zelgoszcz nr 0011 w Zelgoszczy, gmina Lubichowo. Studnia głębinowa będzie składała się z otworu wiertniczego o przewidywalnej głębokości około 55,0 m p.p.t., z obudowy studni (kolumna filtrowa) oraz technicznych urządzeń służących do trwałego poboru wody (m.in. pompa i rurociąg tłoczny). Wykonanie studni nr 3 polegać będzie na: a) wykonaniu rury nadfiltowej PCV fi 225 mm o długości 42,0 m, b) filtru właściwego, siatkowego PVC fi 225 mm, z siatką stylonową o długości 10,0 m, c) rury podfiltrowej PCV fi 225 mm o długości 3,0 m, d) głowicy studziennej z zamontowanej w niej rurociągu tłocznego i pompy o wydajności ca 10 m3/s, e) obudowy studni z kręgów betonowych z zamontowanym w niej wodomierzem, f) wykonaniem przyłącza fi 90 od studni do budynku o dł. 5 mb, g) wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od nowo wybudowanej studni do istniejącej instalacji w budynku hydroforni o dł. 5 mb, h) zapewnienie stałego nadzoru geologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej zadania w tym: protokoły odbioru przyłącza energetycznego i wodociągowego, protokoły szczelności wykonanego przyłącza, protokoły z pomiarów zwierciadła wody, badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne próbek wody, atesty i gwarancje na wbudowane materiały i urządzenia oraz inne wymienione w dokumentacji technicznej. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo geologiczne i górnicze i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 18.11.2016 r. i przedłożyć w 5 egzemplarzach Zamawiającemu. 2. Należy ująć koszty za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej a dotyczące: • obsługi geodezyjnej - wytyczenie obiektu budowalnego zgodnie z dokumentacją, • obsługi geodezyjnej inwestycji z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: • realizację warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach. 4. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. UWAGA: Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ewentualne użycie określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to materiały i urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy, niż okres gwarancji jaki posiadają urządzenia przyjęte w dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji projektanta. 5. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Kod Nazwa: 45262220-9 – Wiercenie studni wodnych 45231100-6 - Ogólne roboty budowalne związane z budową rurociągów 45231400-9 – Roboty budowalne w zakresie budowy linii energetycznych 6. Szczegółowy zakres robót zawierają: 6.1. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja wykonania i odbioru robót – Budowa studni nr 3 na terenie ujęcia wiejskiego w Zielonej Górze. 6.2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja wykonania i odbioru robót – Budowa studni nr 3 na terenie ujęcia wiejskiego w Zelgoszczy. 6.3. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie ujęcia wód podziemnych w Zielonej Górze. 6.4. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie ujęcia wód podziemnych w Zelgoszczy. 7. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją SIWZ wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania prac. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową. 8. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia winny być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) (przynajmniej na okres realizacji zamówienia wykonywanych przez nie czynności): pracowników ogólnobudowlanych wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót. Powyższe wymagania dotyczą w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynność (przez cały okres realizacji zamówienia) wykonywana będzie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.

II.5) Główny kod CPV: 45262220-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231100-6
45231400-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca przedłoży, o ile dokumenty te nie będą dostępne z bezpłatnych baz danych wskazanych przez Wykonawcę w oświadczeniu z Rozdziału XI, punktu 1 SIWZ: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; f) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 5.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) rozdziale pkt XI 5.1. lit a) oraz 5.2. lit. c) niniejszej SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, 2) rozdziale pkt XI 5.1. lit. b i c oraz 5.2. lit. a, e i f SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XI pkt 6.2. lit. b niniejszej SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 7 stosuje się. 9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.1. lit. a oraz pkt 5.2. lit. c niniejszej SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.1. niniejszej SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt.7 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 10. Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę wykluczeniu podlega cała grupa, jeśli w stosunku do jednego z nich stwierdzono wystąpienie przesłanek wykluczających, a wykonawca ten nie przedstawił dowodów, o których mowa wyżej. Jeśli przesłanki wykluczające dotyczą innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, albo podwykonawców wskazanych w ofercie, Wykonawca przedłoży stosowne środki dowodowe w odniesieniu do tych podmiotów i podwykonawców. Jeśli w trakcie postępowania wyjaśniającego okaże się, że podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca podlega wykluczeniu, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić ten podmiot lub tego podwykonawcę innym podmiotem lub podwykonawcą nie podlegającym wykluczeniu, albo będzie zobowiązany udowodnić samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia za ich niespełnienie lub samodzielnie wykonać zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są: 1.1. Wykazać i udokumentować, że łącznie spełniają warunki określające ich kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacje ekonomiczną lub finansową oraz zdolność techniczną lub zawodową. 1.2. Każdy z Wykonawców musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie prac powierzonych mu do wykonania 1.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. 1.4. Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SWIZ. 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy wśród Wykonawców składających wspólną ofertę. 3. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów to oferta ta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wstępujących wspólnie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców)/ W każdym przypadku w treści dokumentu pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty. 5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 6. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są solidarnie odpowiedzialni za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia Zamawiającemu umowę regulująca ich współpracę. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówień publicznych; 4) czy podmiot, ma zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (oryginał) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazaniu braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SWIZ. 14. Zgodnie z ar. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszenia na stronie internetowej informacji dotyczącej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy stanowi załącznik nr 5.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości. Część nr 1. - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100), Cześć nr 2. – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100) 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert do dnia 8 maja 2019 r. do godz. 11.00. Wadium może być wniesione w: 3.1. Pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubichowo w: Banku Spółdzielczym w Lubichowie nr: 85 8341 0000 0000 0127 2000 0010 z adnotacją: "Wadium Część nr ……. - ZPP.271.2.4.2019”; ksero przelewu zaleca się dołączyć do oferty). a. Poręczeniach bankowych b. Poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, c. Gwarancjach bankowych, 3.3. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 3., zostanie odrzucony z postępowania. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy składać w oryginale. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu wadialnego w pok. nr 10 i wpięcie kopii z potwierdzeniem złożenia do oferty. Nie jest trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą Pzp. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 12.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że: 7.1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Lubichowo wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo, email: ug.lubichowo@wp.pl, 58 58 85 221. 7.2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: Jacek Kędzierski, email: iod@lubichowo.pl. 7.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa studni głębinowej w Zielonej Górze i Zelgoszczy (znak sprawy: ZPP.271.2.4.2019) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 7.4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7.5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7.6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 25 lat w przypadku realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych. 7.7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa UODO lub ograniczenia przetwarzania.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa studni głębinowej w Zielonej Górze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 1. Budowa studni głębionej w Zielonej Górze, która obejmuje: wykonanie studni głębionej nr 3 na podstawie projektu robót geologicznych, na terenie gminnym ujęcia wód podziemnych, na terenie działki nr 39, obręb Zielona Góra, gmina Lubichowo. Wykonanie ujęcia wody spełniać będzie następujące parametry: przewidywalna głębokość ca 47,0 m p.p.t. z obudowy studni oraz technicznych urządzeń służących do trwałego poboru wody (m.in. pompa i rurociąg tłoczny). Wykonanie studni nr 3 polegać będzie na: a) wykonaniu rury nadfiltowej PCV fi 225 mm o długości 35,0 m, b) filtru właściwego, siatkowego PVC fi 225 mm, z siatką stylonową o długości 10,0 m, c) rury podfiltrowej PCV fi 225 mm o długości 2,0 m, d) głowicy studziennej z zamontowanej w niej rurociągu tłocznego i pompy o wydajności ca 30 m3/s, e) obudowy studni z kręgów betonowych z zamontowanym w niej wodomierzem, f) wykonaniem przyłącza wodociągowego fi 90 od nowo wybudowanej studni do budynku hydroforni o dł. 60 mb, g) Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od nowo wybudowanej studni do istniejącej instalacji w budynku hydroforni o dł. około 60 mb, h) zapewnienie stałego nadzoru geologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej zadania w tym: protokoły odbioru przyłącza energetycznego i wodociągowego, protokoły szczelności wykonanego przyłącza, protokoły z pomiarów zwierciadła wody, badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne próbek wody, atesty i gwarancje na wbudowane materiały i urządzenia oraz inne wymienione w dokumentacji technicznej. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo geologiczne i górnicze i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 18.11.2016 r. i przedłożyć w 5 egzemplarzach Zamawiającemu. 2. Należy ująć koszty za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej a dotyczące: • obsługi geodezyjnej - wytyczenie obiektu budowalnego zgodnie z dokumentacją, • obsługi geodezyjnej inwestycji z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: • realizację warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach. 4. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. UWAGA: Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ewentualne użycie określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to materiały i urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy, niż okres gwarancji jaki posiadają urządzenia przyjęte w dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji projektanta. 5. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Kod Nazwa: 45262220-9 – Wiercenie studni wodnych 45231100-6 - Ogólne roboty budowalne związane z budową rurociągów 45231400-9 – Roboty budowalne w zakresie budowy linii energetycznych 6. Szczegółowy zakres robót zawierają: 6.1. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja wykonania i odbioru robót – Budowa studni nr 3 na terenie ujęcia wiejskiego w Zielonej Górze. 6.3. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie ujęcia wód podziemnych w Zielonej Górze. 7. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją SIWZ wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania prac. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową. 8. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia winny być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) (przynajmniej na okres realizacji zamówienia wykonywanych przez nie czynności): pracowników ogólnobudowlanych wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót. Powyższe wymagania dotyczą w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynność (przez cały okres realizacji zamówienia) wykonywana będzie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262220-9, 45231100-6, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa studni głębinowej w Zelgoszczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 2. Budowa studni głębionej w Zelgoszczy, która obejmuje: wykonanie studni głębinowej nr 3 na podstawie projektu robót geologicznych, na gminnym ujęciu wód podziemnych, na terenie działki nr 370, obręb Zelgoszcz nr 0011 w Zelgoszczy, gmina Lubichowo. Studnia głębinowa będzie składała się z otworu wiertniczego o przewidywalnej głębokości około 55,0 m p.p.t., z obudowy studni (kolumna filtrowa) oraz technicznych urządzeń służących do trwałego poboru wody (m.in. pompa i rurociąg tłoczny). Wykonanie studni nr 3 polegać będzie na: a) wykonaniu rury nadfiltowej PCV fi 225 mm o długości 42,0 m, b) filtru właściwego, siatkowego PVC fi 225 mm, z siatką stylonową o długości 10,0 m, c) rury podfiltrowej PCV fi 225 mm o długości 3,0 m, d) głowicy studziennej z zamontowanej w niej rurociągu tłocznego i pompy o wydajności ca 10 m3/s, e) obudowy studni z kręgów betonowych z zamontowanym w niej wodomierzem, f) wykonaniem przyłącza fi 90 od studni do budynku o dł. 5 mb, g) wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od nowo wybudowanej studni do istniejącej instalacji w budynku hydroforni o dł. 5 mb, h) zapewnienie stałego nadzoru geologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej zadania w tym: protokoły odbioru przyłącza energetycznego i wodociągowego, protokoły szczelności wykonanego przyłącza, protokoły z pomiarów zwierciadła wody, badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne próbek wody, atesty i gwarancje na wbudowane materiały i urządzenia oraz inne wymienione w dokumentacji technicznej. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej musi być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo geologiczne i górnicze i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 18.11.2016 r. i przedłożyć w 5 egzemplarzach Zamawiającemu. 2. Należy ująć koszty za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej a dotyczące: • obsługi geodezyjnej - wytyczenie obiektu budowalnego zgodnie z dokumentacją, • obsługi geodezyjnej inwestycji z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: • realizację warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach. 4. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. UWAGA: Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ewentualne użycie określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to materiały i urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy, niż okres gwarancji jaki posiadają urządzenia przyjęte w dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji projektanta. 5. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Kod Nazwa: 45262220-9 – Wiercenie studni wodnych 45231100-6 - Ogólne roboty budowalne związane z budową rurociągów 45231400-9 – Roboty budowalne w zakresie budowy linii energetycznych 6. Szczegółowy zakres robót zawierają: 6.2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja wykonania i odbioru robót – Budowa studni nr 3 na terenie ujęcia wiejskiego w Zelgoszczy. 6.4. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie ujęcia wód podziemnych w Zelgoszczy. 7. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją SIWZ wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania prac. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową. 8. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia winny być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) (przynajmniej na okres realizacji zamówienia wykonywanych przez nie czynności): pracowników ogólnobudowlanych wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót. Powyższe wymagania dotyczą w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynność (przez cały okres realizacji zamówienia) wykonywana będzie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232220-9, 45231100-6, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę stanów surowych - Słupsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukujemy brygad na stany surowe budynków jednorodzinnych. Do wykonania prace murarsko/zbrojarsko/ciesielskie. Termin rozpoczęcia współpracy - od zaraz. Miejsce realizacji woj. pomorskie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI