Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiesiekierz
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-08-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Biesiekierz
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-14
 • Numer ogłoszenia586277-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586277-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Gmina Biesiekierz: Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biesiekierz, krajowy numer identyfikacyjny 33092053500000, ul. Biesiekierz  103 , 76-039  Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 31 80 310, e-mail zp@biesiekierz.eu, faks 94 31 80 940.
Adres strony internetowej (URL): bip.biesiekierz.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.biesiekierz.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.biesiekierz.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.biesiekierz.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Biesiekierzu, 76 - 039 Biesiekierz 103

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz
Numer referencyjny: UG.SR.271.11.2019.KK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz w podziale na 5 części. 2. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”. 3. Przedmiotowe zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 1) część 1 – budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Laski Koszalińskie w wariancie rozszerzonym; 2) część 2 – budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Biesiekierz w wariancie rozszerzonym; 3) część 3 – budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kotłowo w wariancie podstawowym; 4) część 4 – budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Parnowo w wariancie podstawowym; 5) część 5 – budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Nowe Bielice w wariancie podstawowym. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 7. Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. 8. UWAGA! Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach. 9. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami i decyzjami, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót i sztuką budowlaną oraz umową. 10. Wykonawca zobowiązany jest do : 1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, wymogami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością, dobrą jakością i właściwą, organizacją robót oraz zgodnie z przepisami BHP, 2) zapewnienia do realizacji zamówienia wykwalifikowanej kadry posiadającą wymagane uprawnienia, 3) kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji budowlanej i SIWZ, prowadzonych na koszt Wykonawcy, 4) przedstawienia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wykazu osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę, 5) przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wizualizacji lokalizacji poszczególnych urządzeń (planu zagospodarowania), 6) dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy kopii opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na sumę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto na cały okres realizacji zamówienia i utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy, 7) współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia, 8) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 9) utrzymywania w trakcie realizacji robót terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania i usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 10) wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza robót, strzeżenia mienia znajdującego się na jej terenie oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia terenu robót, 11) uporządkowania terenu robót po zakończeniu realizacji zamówienia, zaplecza robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 12) dokonywania przeglądu serwisowego co najmniej 1 raz w roku w okresie gwarancji, 13) udzielenia 2 – letniej rękojmi i min. 2 – letniej gwarancji na przedmiot zamówienia. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacja przedmiotu zamówienia. 12. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (i odpowiednio podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.) osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia na poszczególne części zamówienia tj. z: montażem urządzeń oraz elementów małej architektury, a także wykonujących roboty budowlane. Ustalenie wymiaru czasu pracy pracowników i liczby osób zatrudnionych pozostaje w gestii Wykonawcy. 13. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące stanowisko pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. 14. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, emailem) udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych w wykazie osób w terminie 3 dni od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając spseudonimizowane umowy o pracę, zaświadczenia świadczące o istnieniu umów o pracę lub oświadczenia tych osób, że pozostają w stosunku pracy. Pseudonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika, a także innych informacji niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia. 15. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 14 i 15, Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212200-8
37410000-5
45112723-9
37535200-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-15

II.9) Informacje dodatkowe: Jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert jest kryterium "skrócenie terminu realizacji - waga 20%". W kryterium tym oceniany będzie czas skrócenia terminu realizacji zamówienia. Oferty będą oceniane wg następujących zasad: Termin realizacji zamówienia do dnia 15 października 2019 roku – 0 pkt Termin realizacji zamówienia do dnia 11 października 2019 roku – 5 pkt Termin realizacji zamówienia do dnia 07 października 2019 roku – 20 pkt Oferty z terminem realizacji zamówienia dłuższym od maksymalnego zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania terminu realizacji Zamawiający przyjmie terminu realizacji maksymalny wyznaczony przez Zamawiającego. Podanie w ofercie krótszego od minimalnego punktowanego terminu realizacji zamówienia spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (do umowy zostanie wpisany oferowany termin realizacji zamówienia).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie siłowni zewnętrznej lub placu zabaw: a) dla części 1 zamówienia – o wartości minimum 20.000,00 zł brutto, b) dla części 2 zamówienia – o wartości minimum 20.000,00 zł brutto, c) dla części 3 zamówienia – o wartości minimum 20.000,00 zł brutto, d) dla części 4 zamówienia – o wartości minimum 20.000,00 zł brutto, e) dla części 5 zamówienia – o wartości minimum 20.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku złożenia ofert na kilka części przez jednego Wykonawcę nie jest wymagane wykazanie wykonania wskazanych w ust. 1.2 pkt 3 robót budowlanych odrębnie dla każdej części zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - złożony na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 2) dowody określające czy roboty budowlane wymienione przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa w zdaniu pierwszym, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3) dla części 1 i 2: karty katalogowe lub zdjęcia wszystkich urządzeń wchodzących w skład siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, 4) dla części 3, 4 i 5: karty katalogowe lub zdjęcia wszystkich urządzeń wchodzących w skład siłowni zewnętrznej i strefy relaksu, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1) część 1 – 2.000,00 zł, 2) część 2 – 2.000,00 zł, 3) część 3 – 1.000,00 zł, 4) część 4 – 1.000,00 zł, 5) część 5 – 1.000,00 zł. 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Gminy w Biesiekierzu nr rachunku: 03 8562 0007 0022 0365 2000 0140 z dopiskiem: Wadium „Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz - Część .....” Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego IBAN: GBW CPL PP 03 8562 0007 0022 0365 2000 0140 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Biesiekierzu, Biesiekierz 103, 76 – 039 Biesiekierz, a kopię dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zgodnie ustawą Pzp, w świetle art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego – gwarant, udzielający Wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia 20,00
Przedłużenie okresu gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy. 2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia, 2) zmiany wynagrodzenia w zakresie określonym w ust. 9, 3) zmiany w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisane w § 6 Umowy, 4) zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych, 5) zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 6) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 7) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 8) zmiany kierownika robót. 3. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez przedłużenie terminów, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy, w przypadku: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez przedstawiciela Zamawiającego, 4) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót, 5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 6) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 8) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 9) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 10) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 4. W wymienionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji Strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi opóźnienia. 5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 6. Zmiana terminów realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi. 7. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 2) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności: a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających w szczególności ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 5) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 6) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 - 7 powyżej wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno – budowlany jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 9. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku Wykonawca powiększy określone w § 10 ust. 1 pkt 1 wynagrodzenie netto o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 10. Wszelkie zmiany Umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji i jeżeli dotyczą one istotnych zmian Umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 11. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, 3) zmiany danych rejestrowych, 4) zmiany osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, o których mowa w § 5 Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu 103, 76-039 Biesiekierz, e-mail: wojt@biesiekierz.eu , nr telefonu: +48 94 31 80 955; 2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Dariusz Florek, Urząd Gminy Biesiekierz, Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz, e-mail: iod@biesiekierz.eu 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) związanym z potrzebą przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacją i wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Biesiekierz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obsługi przez Gminę Biesiekierz kontrahentów i współpracowników na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; b) realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu przeprowadzenia postępowania w ramach procedury zamówień publicznych w Gminie Biesiekierz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a także obsługi przez administratora kontrahentów i współpracowników w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z umów zawartych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; c) niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze zobowiązań, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, np. roszczeń finansowych względem kontrahentów – wykonawców, biorących udział w postępowaniu organizowanym przez Gminę Biesiekierz, wynikających z naliczonych opłat i kar lub kontraktowych, w celu rozliczeń zawartych umów z kontrahentami Gminy Biesiekierz; 4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: a) osoby lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; b) dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Gminy Biesiekierz, a w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisujących sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazywanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów, w tym powierzenia przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Gminy Biesiekierz, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach. 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji celów w jakich je pozyskano, zgodnie z przepisami prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi regulacjami administratora, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 7) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, b) nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: a) wymogiem obowiązkowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub gdy do podjęcia działań w związku z przygotowaniem umowy jest żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; b) wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c), w przypadku prowadzenia zamówienia publicznego stosuje się obowiązek przetwarzania danych wynikający z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa, odmowa ze strony Gminy Biesiekierz zawarcia umowy. 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 11) W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z uprawnień określonych w art. 15 ust. 1 do 3 RODO, niosącego po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, Gmina Biesiekierz może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 12) Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 13) Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Laski Koszalińskie w wariancie rozszerzonym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019” 1.2. Zadanie należy zrealizować na podstawie istniejącego projektu budowlanego. UWAGA! Projekt budowlany NIE ZAWIERA planu zagospodarowania, w tym ustawienia modułów, elementów, jak i stref bezpieczeństwa – który uzależniony jest od wygranej oferty. Lokalizację poszczególnych urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji, poprzez przedstawienie wizualizacji i jej akceptację przed rozpoczęciem robot budowlanych! 2. Wymagania ogólne 2.1. Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe muszą spełniać aktualne wymogi bezpieczeństwa oraz posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, natomiast urządzenia siłowni zewnętrznej powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN-EN 16630:2015-06 - wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe - wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty lub deklaracje muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. 2.2. Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. 2.3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów. 2.4. Do realizacji zamówienia Wykonawca nie może stosować materiałów pochodzących z rozbiórki lub odzysku. 2.5. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane aktualnie produkowane na rynku, bezpieczne, kompletne, wolne od wad fizycznych lub prawnych. Wyposażenie nie może być używane, pochodzące z ekspozycji lub wystawy, a także nie może być prototypem. 2.6. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 2.7. Wykonawca w ramach umowy (do upływu okresu gwarancyjnego), nieodpłatnie, minimum raz w roku, po sezonie zimowym (marzec – kwiecień) dokona przeglądu i konserwacji urządzeń oraz usunięcia powstałych wad i usterek. 2.8. Wykonawca udzieli 2 – letniej rękojmi oraz minimum 2 – letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA! Czas reakcji na zgłoszenie reklamacji wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia i polega na obecności pracownika oferenta na miejscu i oceny reklamacji. 2.9. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach. 2.10. Wykonawca obowiązany jest do montażu tablica informacyjnej OSA informującej o realizacji programu (zgodnie z wytycznymi programu). Budowa OSA w Laskach Koszalińskich Lokalizacja: Działka 58/53, obręb Laski Koszalińskie MONTAŻ SIŁOWNI FITNESS Wymagania techniczne: - Konstrukcja ze stali zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV , co jest potwierdzone odpowiednim atestem. - Żywe kolory, w tym wiele kolorów na jednym urządzeniu. Pylon może być w dowolnym kolorze – odróżniającym się od urządzenia. - Wszelkie elementy rurowe zabezpieczone czopami spełniającymi zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zalaniem wodą. - Płyty oparć i siedzisk wykonane z kolorowego polietylenu o grubości co najmniej 15 mm, całkowicie odporne na wilgoć i UV. - Antypoślizgowa płyty na nogi wykonane z tworzywa o grubości co najmniej 13 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. - Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. - Tabliczki zawierające informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy i numery alarmowe umieszczone na słupach nośnych wykonane z anodowanego aluminium. - Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub. - Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej (Dotyczy rowerka). Płyty boczne i pedał wykonane ze stali nierdzewnej. - Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza bezobsługowe. Łożyska nie wymagają okresowego smarowania. Prostownik pleców Wyciskanie siedząc + prasa nożna Biegacz Orbitrek Wioślarz Rowerek Kręciołek MONTAŻ STREFY RELAKSU Wymagania techniczne: - Bezpieczne zaślepki rur. - Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. - System łączników i klamer wykonanych ze stopów aluminiowych. Klamry zapewniają dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie, odporny na UV. - Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo. - Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową. Stolik do gry w warcaby/szachy Wysokość 60 cm., w komplecie cztery siedziska. Urządzenie do gier edukacyjnych –kółko i krzyżyk Wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. Dopuszcza się stosowanie innych symboli urozmaicających zabawę. Urządzenie do gier edukacyjnych- gra muzyczna Moduł (np. ksylofon) wykonany z płyty o grubości min 13 mm i anodowanego aluminium. Ławka x 4 Płyty ścianek z kolorowego polietylenu. Zaleca się rozwiązania barwne, różnokolorowe. Szerokość ławki min 180 cm. Kosz na śmieci x 2szt. Kosze montowane w ziemi na stałe Kosze lub dominujące elementy w barwnych kolorach. Tablica informacyjna x 2 szt. Tablica zawiera podstawowe zagadnienia bezpiecznego użytkowania urządzeń, jak również logo gminy Biesiekierz. Stojak na rower Minimum pięć stanowisk na rowery. Rowerki do ławki 2 kpl. MONTAŻ PLACU ZABAW - Ślizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości min 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu o grubości min 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. - Ślizg tubowy ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości min 2 mm, część wyjściowa zakończona opaską z rury. Powierzchnia polerowana. - Płyty ścianek z kolorowego polietylenu o grubości min 15 mm, całkowicie odporny na wilgoć i UV. - Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa o grubości min 8 mm., całkowicie odpornego na wilgoć i UV i ścieranie. - Konstrukcja ze stali. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV i warunki atmosferyczne z odpowiednim atestem (np. QUALICOAT) - Bezpieczne zaślepki rur. - Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. - Tuba z polietylenu o wewnętrznej średnicy min 50 cm i długości min.125 cm. - Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. - System łączników i klamer wykonanych ze stopów aluminiowych. Klamry zapewniają dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z odpowiednim atestem (np. QUALICOAT) - Liny polipropylenowe o średnicy min 16 mm z rdzeniem stalowym. - Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. - Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy min 400 mm z materiału odpornego na wandalizm. - Gra OX. Estetyczne wykończenia pozbawione ostrych krawędzi. Tuleje wzbogacone o dodatkowe symbole, urozmaicające zabawę. Zestaw wielofunkcyjny placu zabaw minimalny zestaw: wieżax3, ślizg, ścianka, drążek, tunel zgodnie z rysunkiem poglądowym w dokumentacji technicznej. Kosz do gry Kompletny zestaw kosz, tablica, metalowa siatka. Wysokość zgodna z normami 305 cm. Piramida linowa Wysokość minimum 2 m. Huśtawka bocianie gniazdo + 2 wahadłowe Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą, zawieszone na łańcuchach min fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Siedzisko typu „ptasie gniazdo” o średnicy min. 100 cm zawieszone na łańcuchach min fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miękką liną polipropylenową. Podwójnie ułożyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej. Poza wahaniem w osi poziomej realizuje również ruch obrotowy wokół osi pionowej zapobiegając skręcaniu łańcucha. Zawiesie w całości wykonane są ze stali nierdzewnej. Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy Nawierzchnia bezpieczna Zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zaleceniami producenta Nasadzenia Minimum 5 tui Transport Do miejsca montażu Ogrodzenie Ogrodzenie systemowe na słupkach stalowych o wymiarach ok. 60x40x2 mm., wysokość 2 m., o rozstawie 2,5 m., obetonowanych w gruncie, wysokość paneli ok. 1,2 m., furtka.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45212200-8, 37410000-5, 45112723-9, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia 20,00
Przedłużenie okresu gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Biesiekierz w wariancie rozszerzonym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019” 1.2. Zadanie należy zrealizować na podstawie istniejącego projektu budowlanego. UWAGA! Projekt budowlany NIE ZAWIERA planu zagospodarowania, w tym ustawienia modułów, elementów, jak i stref bezpieczeństwa – który uzależniony jest od wygranej oferty. Lokalizację poszczególnych urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji, poprzez przedstawienie wizualizacji i jej akceptację przed rozpoczęciem robot budowlanych! 2. Wymagania ogólne 2.1. Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe muszą spełniać aktualne wymogi bezpieczeństwa oraz posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, natomiast urządzenia siłowni zewnętrznej powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN-EN 16630:2015-06 - wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe - wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty lub deklaracje muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. 2.2. Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. 2.3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów. 2.4. Do realizacji zamówienia Wykonawca nie może stosować materiałów pochodzących z rozbiórki lub odzysku. 2.5. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane aktualnie produkowane na rynku, bezpieczne, kompletne, wolne od wad fizycznych lub prawnych. Wyposażenie nie może być używane, pochodzące z ekspozycji lub wystawy, a także nie może być prototypem. 2.6. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 2.7. Wykonawca w ramach umowy (do upływu okresu gwarancyjnego), nieodpłatnie, minimum raz w roku, po sezonie zimowym (marzec – kwiecień) dokona przeglądu i konserwacji urządzeń oraz usunięcia powstałych wad i usterek. 2.8. Wykonawca udzieli 2 – letniej rękojmi oraz minimum 2 – letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA! Czas reakcji na zgłoszenie reklamacji wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia i polega na obecności pracownika oferenta na miejscu i oceny reklamacji. 2.9. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach. 2.10. Wykonawca obowiązany jest do montażu tablica informacyjnej OSA informującej o realizacji programu (zgodnie z wytycznymi programu). Część 2: Budowa OSA w Biesiekierzu Lokalizacja: Działka 36/16, obręb Biesiekierz MONTAŻ SIŁOWNI FITNESS Wymagania techniczne: - Konstrukcja ze stali zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV , co jest potwierdzone odpowiednim atestem. - Żywe kolory, w tym wiele kolorów na jednym urządzeniu. Pylon może być w dowolnym kolorze – odróżniającym się od urządzenia. - Wszelkie elementy rurowe zabezpieczone czopami spełniającymi zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zalaniem wodą. - Płyty oparć i siedzisk wykonane z kolorowego polietylenu o grubości co najmniej 15 mm, całkowicie odporne na wilgoć i UV. - Antypoślizgowa płyty na nogi wykonane z tworzywa o grubości co najmniej 13 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. - Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. - Tabliczki zawierające informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy i numery alarmowe umieszczone na słupach nośnych wykonane z anodowanego aluminium. - Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub. - Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej (Dotyczy rowerka). Płyty boczne i pedał wykonane ze stali nierdzewnej. - Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza bezobsługowe. Łożyska nie wymagają okresowego smarowania. Prostownik pleców Wyciskanie siedząc + prasa nożna Biegacz Orbitrek Wioślarz Rowerek Kręciołek MONTAŻ STREFY RELAKSU Wymagania techniczne: - Bezpieczne zaślepki rur. - Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. - System łączników i klamer wykonanych ze stopów aluminiowych. Klamry zapewniają dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie, odporny na UV. - Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo. - Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową. Stolik do gry w warcaby/szachy Wysokość 60 cm., w komplecie cztery siedziska. Urządzenie do gier edukacyjnych –kółko i krzyżyk Wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. Dopuszcza się stosowanie innych symboli urozmaicających zabawę. Urządzenie do gier edukacyjnych- gra muzyczna Moduł (np. ksylofon) wykonany z płyty o grubości min 13 mm i anodowanego aluminium. Ławka x 4 Płyty ścianek z kolorowego polietylenu. Zaleca się rozwiązania barwne, różnokolorowe. Szerokość ławki min 180 cm. Kosz na śmieci x 2szt. Kosze montowane w ziemi na stałe Kosze lub dominujące elementy w barwnych kolorach. Tablica informacyjna x 2 szt. Tablica zawiera podstawowe zagadnienia bezpiecznego użytkowania urządzeń, jak również logo gminy Biesiekierz. Stojak na rower Minimum pięć stanowisk na rowery. Rowerki do ławki 2 kpl. MONTAŻ PLACU ZABAW - Ślizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości min 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu o grubości min 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. - Ślizg tubowy ze stali nierdzewnej. Blacha o grubości min 2 mm, część wyjściowa zakończona opaską z rury. Powierzchnia polerowana. - Płyty ścianek z kolorowego polietylenu o grubości min 15 mm, całkowicie odporny na wilgoć i UV. - Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa o grubości min 8 mm., całkowicie odpornego na wilgoć i UV i ścieranie. - Konstrukcja ze stali. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV i warunki atmosferyczne z odpowiednim atestem (np. QUALICOAT) - Bezpieczne zaślepki rur. - Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. - Tuba z polietylenu o wewnętrznej średnicy min 50 cm i długości min.125 cm. - Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. - System łączników i klamer wykonanych ze stopów aluminiowych. Klamry zapewniają dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z odpowiednim atestem (np. QUALICOAT) - Liny polipropylenowe o średnicy min 16 mm z rdzeniem stalowym. - Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. - Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy min 400 mm z materiału odpornego na wandalizm. - Gra OX. Estetyczne wykończenia pozbawione ostrych krawędzi. Tuleje wzbogacone o dodatkowe symbole, urozmaicające zabawę. Zestaw wielofunkcyjny placu zabaw minimalny zestaw: wieżax3, ślizg, ścianka, drążek, tunel zgodnie z rysunkiem poglądowym w dokumentacji technicznej. Kosz do gry Kompletny zestaw kosz, tablica, metalowa siatka. Wysokość zgodna z normami 305 cm. Piramida linowa Wysokość minimum 2 m. Huśtawka bocianie gniazdo + 2 wahadłowe Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą, zawieszone na łańcuchach min fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Siedzisko typu „ptasie gniazdo” o średnicy min. 100 cm zawieszone na łańcuchach min fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miękką liną polipropylenową. Podwójnie ułożyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej. Poza wahaniem w osi poziomej realizuje również ruch obrotowy wokół osi pionowej zapobiegając skręcaniu łańcucha. Zawiesie w całości wykonane są ze stali nierdzewnej. Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy Nawierzchnia bezpieczna Zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zaleceniami producenta Nasadzenia Minimum 5 tui Transport Do miejsca montażu Ogrodzenie Ogrodzenie systemowe na słupkach stalowych o wymiarach ok. 60x40x2 mm., wysokość 2 m., o rozstawie 2,5 m., obetonowanych w gruncie, wysokość paneli ok. 1,2 m., furtka.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45212200-8, 37410000-5, 45112723-9, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia 20,00
Przedłużenie okresu gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kotłowo w wariancie podstawowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis ogólny 1.1. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019” 1.2. Zadanie należy zrealizować na podstawie istniejącego projektu budowlanego. UWAGA! Projekt budowlany NIE ZAWIERA planu zagospodarowania, w tym ustawienia modułów, elementów, jak i stref bezpieczeństwa – który uzależniony jest od wygranej oferty. Lokalizację poszczególnych urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji, poprzez przedstawienie wizualizacji i jej akceptację przed rozpoczęciem robot budowlanych! 2. Wymagania ogólne 2.1. Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe muszą spełniać aktualne wymogi bezpieczeństwa oraz posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, natomiast urządzenia siłowni zewnętrznej powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN-EN 16630:2015-06 - wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe - wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty lub deklaracje muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. 2.2. Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. 2.3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów. 2.4. Do realizacji zamówienia Wykonawca nie może stosować materiałów pochodzących z rozbiórki lub odzysku. 2.5. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane aktualnie produkowane na rynku, bezpieczne, kompletne, wolne od wad fizycznych lub prawnych. Wyposażenie nie może być używane, pochodzące z ekspozycji lub wystawy, a także nie może być prototypem. 2.6. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 2.7. Wykonawca w ramach umowy (do upływu okresu gwarancyjnego), nieodpłatnie, minimum raz w roku, po sezonie zimowym (marzec – kwiecień) dokona przeglądu i konserwacji urządzeń oraz usunięcia powstałych wad i usterek. 2.8. Wykonawca udzieli 2 – letniej rękojmi oraz minimum 2 – letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA! Czas reakcji na zgłoszenie reklamacji wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia i polega na obecności pracownika oferenta na miejscu i oceny reklamacji. 2.9. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach. 2.10. Wykonawca obowiązany jest do montażu tablica informacyjnej OSA informującej o realizacji programu (zgodnie z wytycznymi programu). Część 3: Zadanie: Budowa OSA w Kotłowie Lokalizacja: Działka 12/44, obręb Kotłowo MONTAŻ SIŁOWNI FITNESS Wymagania techniczne: - Konstrukcja ze stali zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV , co jest potwierdzone odpowiednim atestem (np. QUALICOAT). - Preferowane żywe kolory, w tym wiele kolorów na jednym urządzeniu. Pylon może być w dowolnym kolorze – odróżniającym się od urządzenia. - Wszelkie elementy rurowe zabezpieczone czopami spełniającymi zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zalaniem wodą. - Płyty oparć i siedzisk wykonane z kolorowego polietylenu o grubości co najmniej 15 mm, całkowicie odporne na wilgoć i UV. - Antypoślizgowa płyty na nogi wykonane z tworzywa o grubości co najmniej 13 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. - Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. - Tabliczki zawierające informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy i numery alarmowe umieszczone na słupach nośnych wykonane z anodowanego aluminium. - Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub. - Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej (Dotyczy rowerka). Płyty boczne i pedał wykonane ze stali nierdzewnej. - Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza bezobsługowe. Łożyska nie wymagają okresowego smarowania. Prostownik pleców Podciąganie ramion Wyciskanie siedząc Biegacz Orbitrek Wioślarz Rowerek Kręciołek MONTAŻ STREFY RELAKSU Wymagania techniczne: - Bezpieczne zaślepki rur. - Produkt zgodny z EN 1176-1:2017. - Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. - System łączników i klamer wykonanych ze stopów aluminiowych. Klamry zapewniają dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie, odporny na UV. - Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo. - Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową. Stolik do gry w warcaby/szachy Wysokość 60 cm., w komplecie cztery siedziska. Urządzenie do gier edukacyjnych –kółko i krzyżyk Gra wykonana z kształtowanego polietylenu z symbolami naniesionymi w formie. Wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. Dopuszcza się stosowanie innych symboli urozmaicających zabawę. Urządzenie do gier edukacyjnych- gra muzyczna Moduł (np. ksylofon) wykonany z płyty o grubości min 13 mm i anodowanego aluminium. Ławka x 4 Płyty ścianek z kolorowego polietylenu. Preferuje się rozwiązania barwne, różnokolorowe. Szerokość ławki min 180 cm. Kosz na śmieci x 2szt. Kosze montowane w ziemi na stałe Kosze lub dominujące elementy w barwnych kolorach. Tablica informacyjna x 2 szt. Tablica zawiera podstawowe zagadnienia bezpiecznego użytkowania urządzeń, jak również logo gminy Biesiekierz. Stojak na rower Minimum pięć stanowisk na rowery. Rowerki do ławki 2 kpl. Nasadzenia Minimum 5 tui Transport Do miejsca montażu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45212200-8, 37410000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia 20,00
Przedłużenie okresu gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Parnowo w wariancie podstawowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis ogólny 1.1. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019” 1.2. Zadanie należy zrealizować na podstawie istniejącego projektu budowlanego. UWAGA! Projekt budowlany NIE ZAWIERA planu zagospodarowania, w tym ustawienia modułów, elementów, jak i stref bezpieczeństwa – który uzależniony jest od wygranej oferty. Lokalizację poszczególnych urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji, poprzez przedstawienie wizualizacji i jej akceptację przed rozpoczęciem robot budowlanych! 2. Wymagania ogólne 2.1. Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe muszą spełniać aktualne wymogi bezpieczeństwa oraz posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, natomiast urządzenia siłowni zewnętrznej powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN-EN 16630:2015-06 - wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe - wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty lub deklaracje muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. 2.2. Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. 2.3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów. 2.4. Do realizacji zamówienia Wykonawca nie może stosować materiałów pochodzących z rozbiórki lub odzysku. 2.5. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane aktualnie produkowane na rynku, bezpieczne, kompletne, wolne od wad fizycznych lub prawnych. Wyposażenie nie może być używane, pochodzące z ekspozycji lub wystawy, a także nie może być prototypem. 2.6. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 2.7. Wykonawca w ramach umowy (do upływu okresu gwarancyjnego), nieodpłatnie, minimum raz w roku, po sezonie zimowym (marzec – kwiecień) dokona przeglądu i konserwacji urządzeń oraz usunięcia powstałych wad i usterek. 2.8. Wykonawca udzieli 2 – letniej rękojmi oraz minimum 2 – letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA! Czas reakcji na zgłoszenie reklamacji wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia i polega na obecności pracownika oferenta na miejscu i oceny reklamacji. 2.9. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach. 2.10. Wykonawca obowiązany jest do montażu tablica informacyjnej OSA informującej o realizacji programu (zgodnie z wytycznymi programu). Część 4: Budowa OSA w Parnowie Lokalizacja: Działka 2/1, obręb Parnowo MONTAŻ SIŁOWNI FITNESS Wymagania techniczne: - Konstrukcja ze stali zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV , co jest potwierdzone odpowiednim atestem (np. QUALICOAT). - Preferowane żywe kolory, w tym wiele kolorów na jednym urządzeniu. Pylon może być w dowolnym kolorze – odróżniającym się od urządzenia. - Wszelkie elementy rurowe zabezpieczone czopami spełniającymi zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zalaniem wodą. - Płyty oparć i siedzisk wykonane z kolorowego polietylenu o grubości co najmniej 15 mm, całkowicie odporne na wilgoć i UV. - Antypoślizgowa płyty na nogi wykonane z tworzywa o grubości co najmniej 13 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. - Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. - Tabliczki zawierające informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy i numery alarmowe umieszczone na słupach nośnych wykonane z anodowanego aluminium. - Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub. - Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej (Dotyczy rowerka). Płyty boczne i pedał wykonane ze stali nierdzewnej. - Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza bezobsługowe. Łożyska nie wymagają okresowego smarowania. Prostownik pleców Podciąganie ramion Wyciskanie siedząc Biegacz Orbitrek Wioślarz Rowerek Kręciołek MONTAŻ STREFY RELAKSU Wymagania techniczne: - Bezpieczne zaślepki rur. - Produkt zgodny z EN 1176-1:2017. - Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. - System łączników i klamer wykonanych ze stopów aluminiowych. Klamry zapewniają dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie, odporny na UV. - Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo. - Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową. Stolik do gry w warcaby/szachy Wysokość 60 cm., w komplecie cztery siedziska. Urządzenie do gier edukacyjnych –kółko i krzyżyk Gra wykonana z kształtowanego polietylenu z symbolami naniesionymi w formie. Wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. Dopuszcza się stosowanie innych symboli urozmaicających zabawę. Urządzenie do gier edukacyjnych- gra muzyczna Moduł (np. ksylofon) wykonany z płyty o grubości min 13 mm i anodowanego aluminium. Ławka x 4 Płyty ścianek z kolorowego polietylenu. Preferuje się rozwiązania barwne, różnokolorowe. Szerokość ławki min 180 cm. Kosz na śmieci x 2szt. Kosze montowane w ziemi na stałe Kosze lub dominujące elementy w barwnych kolorach. Tablica informacyjna x 2 szt. Tablica zawiera podstawowe zagadnienia bezpiecznego użytkowania urządzeń, jak również logo gminy Biesiekierz. Stojak na rower Minimum pięć stanowisk na rowery. Rowerki do ławki 2 kpl. Nasadzenia Minimum 5 tui Transport Do miejsca montażu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45212200-8, 37410000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia 20,00
Przedłużenie okresu gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Nowe Bielice w wariancie podstawowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis ogólny 1.1. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019” 1.2. Zadanie należy zrealizować na podstawie istniejącego projektu budowlanego. UWAGA! Projekt budowlany NIE ZAWIERA planu zagospodarowania, w tym ustawienia modułów, elementów, jak i stref bezpieczeństwa – który uzależniony jest od wygranej oferty. Lokalizację poszczególnych urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji, poprzez przedstawienie wizualizacji i jej akceptację przed rozpoczęciem robot budowlanych! 2. Wymagania ogólne 2.1. Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe muszą spełniać aktualne wymogi bezpieczeństwa oraz posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, natomiast urządzenia siłowni zewnętrznej powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN-EN 16630:2015-06 - wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe - wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty lub deklaracje muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. 2.2. Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. 2.3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów. 2.4. Do realizacji zamówienia Wykonawca nie może stosować materiałów pochodzących z rozbiórki lub odzysku. 2.5. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane aktualnie produkowane na rynku, bezpieczne, kompletne, wolne od wad fizycznych lub prawnych. Wyposażenie nie może być używane, pochodzące z ekspozycji lub wystawy, a także nie może być prototypem. 2.6. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 2.7. Wykonawca w ramach umowy (do upływu okresu gwarancyjnego), nieodpłatnie, minimum raz w roku, po sezonie zimowym (marzec – kwiecień) dokona przeglądu i konserwacji urządzeń oraz usunięcia powstałych wad i usterek. 2.8. Wykonawca udzieli 2 – letniej rękojmi oraz minimum 2 – letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA! Czas reakcji na zgłoszenie reklamacji wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia i polega na obecności pracownika oferenta na miejscu i oceny reklamacji. 2.9. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów lub usług dostarczanych przez konkretnego Wykonawcę znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawartych w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt lub usługę przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub usługi, uznając tym samym każdy produkt lub usługę o wskazanych lub lepszych parametrach. 2.10. Wykonawca obowiązany jest do montażu tablica informacyjnej OSA informującej o realizacji programu (zgodnie z wytycznymi programu). Część 5: Budowa Osa w Nowych Bielicach Lokalizacja: Działka 77, obręb Nowe Bielice MONTAŻ SIŁOWNI FITNESS Wymagania techniczne: - Konstrukcja ze stali zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV , co jest potwierdzone odpowiednim atestem (np. QUALICOAT). - Preferowane żywe kolory, w tym wiele kolorów na jednym urządzeniu. Pylon może być w dowolnym kolorze – odróżniającym się od urządzenia. - Wszelkie elementy rurowe zabezpieczone czopami spełniającymi zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zalaniem wodą. - Płyty oparć i siedzisk wykonane z kolorowego polietylenu o grubości co najmniej 15 mm, całkowicie odporne na wilgoć i UV. - Antypoślizgowa płyty na nogi wykonane z tworzywa o grubości co najmniej 13 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. - Odbojniki wykonane z trwałego poliuretanu. - Tabliczki zawierające informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy i numery alarmowe umieszczone na słupach nośnych wykonane z anodowanego aluminium. - Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub. - Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej (Dotyczy rowerka). Płyty boczne i pedał wykonane ze stali nierdzewnej. - Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza bezobsługowe. Łożyska nie wymagają okresowego smarowania. Prostownik pleców Podciąganie ramion Wyciskanie siedząc Biegacz Orbitrek Wioślarz Rowerek Kręciołek MONTAŻ STREFY RELAKSU Wymagania techniczne: - Bezpieczne zaślepki rur. - Produkt zgodny z EN 1176-1:2017. - Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. - System łączników i klamer wykonanych ze stopów aluminiowych. Klamry zapewniają dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie, odporny na UV. - Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo. - Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową. Stolik do gry w warcaby/szachy Wysokość 60 cm., w komplecie cztery siedziska. Urządzenie do gier edukacyjnych –kółko i krzyżyk Gra wykonana z kształtowanego polietylenu z symbolami naniesionymi w formie. Wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. Dopuszcza się stosowanie innych symboli urozmaicających zabawę. Urządzenie do gier edukacyjnych- gra muzyczna Moduł (np. ksylofon) wykonany z płyty o grubości min 13 mm i anodowanego aluminium. Ławka x 4 Płyty ścianek z kolorowego polietylenu. Preferuje się rozwiązania barwne, różnokolorowe. Szerokość ławki min 180 cm. Kosz na śmieci x 2szt. Kosze montowane w ziemi na stałe Kosze lub dominujące elementy w barwnych kolorach. Tablica informacyjna x 2 szt. Tablica zawiera podstawowe zagadnienia bezpiecznego użytkowania urządzeń, jak również logo gminy Biesiekierz. Stojak na rower Minimum pięć stanowisk na rowery. Rowerki do ławki 2 kpl. Nasadzenia Minimum 5 tui Transport Do miejsca montażu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45212200-8, 37410000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia 20,00
Przedłużenie okresu gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygady do termomodernizacji - Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania26-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję brygady do termomodernizacji. Budownictwo użyteczności publicznej. Termin: od zaraz. Okolice Szczecina.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ZSO nr 3 ul. Wańkowicza – etap I
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI