Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNadarzyn
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Nadarzyn
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-14
 • Numer ogłoszenia513579-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 513579-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.

Gmina Nadarzyn: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 – Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nadarzyn, krajowy numer identyfikacyjny 13269195000000, ul. Mszczonowska  24 , 05-830  Nadarzyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 298 185, , e-mail przetargi@nadarzyn.pl, , faks 227 298 175.
Adres strony internetowej (URL): www.nadarzyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.nadarzyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.nadarzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W postaci papierowej
Adres:
Gmina Nadarzyn ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn pok. 100 (Kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap
Numer referencyjny: ZPiFZ.271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 – Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z podziałem na: Część nr 1: Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś (Stara Wieś: ul. Pieczarkowa, Brwinowska, Tarniny, Głogowa, Jemiołowa, Grodziska do granicy robót S8); Część nr 2 - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś – Urzut (Stara Wieś: ul. Grodziska (od granicy gminy) do ul. Poziomkowej, ul. Poziomkowa; Stara Wieś: od ul. Grodziskiej do cieku Mrówka – Urzut, od cieku Mrówka do ul. Promyka). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: Dla Części nr 1: Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś (Stara Wieś: ul. Pieczarkowa, Brwinowska, Tarniny, Głogowa, Jemiołowa, Grodziska do granicy robót S8); - w ul. Brwinowskiej i ul. Tarniny od km 0+685,55 do km 1+919,69 - ul. Jemiołowej od km 2+599,94 do km 3+688,17 1) aktualizacja, uzgodnienie, zatwierdzenie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu; 2) urządzenie, dostawa oraz wyposażenie 2 placów postojowych dla rowerów wg załączonego wzoru oraz oznakowaniem systemowego ścieżek. - w ul. Pieczarkowej i ul. Brwinowskiej od km 0+157,94 do 0+685,55 - ul. Głogowej od km 1+919,69 do km 2+599,94 - ul. Grodziskiej od km 3+688,17 do km 4+460,45 1) wykonanie projektów wykonawczych z dostosowaniem do aktualnego wariantu wymagań technicznych dla ścieżek ZIT i uzgodnienie z Gminą Nadarzyn. Dla poszerzenia istniejących chodników przewidzieć całkowitą wymianę podbudowy, nawierzchni i krawężników; 2) urządzenie, dostawa oraz wyposażenie 1 placu postojowego dla rowerów wg załączonego wzoru oraz oznakowaniem systemowego ścieżek; 3) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); 4) wycinka drzew, zgodnie z inwentaryzacją drzew o wycinki oraz decyzjami na wycinki drzew (adekwatnie dla wybranej części); 5) uzgodnienie z ZE i przebudowa kolizji energetycznych wynikających z opracowanych projektów wykonawczych; 6) wykonanie przebudowy słupowej linii teletechnicznej napowietrznej (jeżeli zajdzie taka potrzeba); 7) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie terenu robót; 8) wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonymi projektami i wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz z operatem wodnoprawnym, pozwoleniem wodnoprawnym, (adekwatnie do wybranej/nych części zał. nr 7 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (adekwatnie do wybranej/nych części zał. nr 8 do SIWZ) oraz wzorem umowy (adekwatnie do wybranej/nych części zał. nr 5 do SIWZ). 9) aktualizacja uzgodnienie zatwierdzenie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu (zał. nr 7 do SIWZ); 10) dostawa oraz wyposażenie placów oznakowania systemowego ścieżek, zgodnie z załącznikami (zał. nr 7 do SIWZ); 11) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej – 2 kpl.; 12) zapewnienie nadzorów specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 13) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych; 14) zagospodarowanie i zasilenie placu budowy; 15) ubezpieczenie placu budowy; 16) przestrzeganie zasad projektu konkursu w zakresie zgodnym z warunkami przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – (zał. Nr 9 do SIWZ); 17) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; 18) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. Dla Części nr 2: Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś – Urzut (Stara Wieś: ul. Grodziska (od granicy gminy) do ul. Poziomkowej, ul. Poziomkowa; Stara Wieś: od ul. Grodziskiej do cieku Mrówka – Urzut, od cieku Mrówka do ul. Promyka); - w zakresie ul. Łącznej w Urzucie od km 0+0 do km 0+418,45; 1) aktualizacja, uzgodnienie, zatwierdzenie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu; 2) urządzenie, dostawa oraz wyposażenie 1 placu postojowego dla rowerów wg załączonego wzoru oraz oznakowania systemowego ścieżek. - w zakresie ul. Łącznej w Urzucie od km 0+418,45 do 0+895,32 działki drogowej nr 36 w Urzucie od km 0+895,32 do km 1+242,90 oraz działek drogowych nr w Starej Wsi od km 1+242,90 do km 2+137,07 - w zakresie ul. Grodziskiej w Starej Wsi od km 0+00 do km1+870 - w zakresie ul. Poziomkowej w Starej Wsi od km 0-00 do km 0+634 1) wykonanie projektów wykonawczych z dostosowaniem do aktualnego wariantu wymagań technicznych dla ścieżek ZIT i uzgodnienie z Gminą Nadarzyn. Dla poszerzenia istniejących chodników przewidzieć całkowitą wymianę podbudowy, nawierzchni i krawężników; 2) urządzenie, dostawa oraz wyposażenie 1 placu postojowego dla rowerów wg załączonego wzoru oraz oznakowania systemowego ścieżek; 3) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); 4) wycinka drzew, zgodnie z inwentaryzacją drzew o wycinki oraz decyzjami na wycinki drzew (adekwatnie dla wybranej części); 5) uzyskanie warunków technicznych na przestawienie słupów energetycznych, będących w kolizji z projektowaną ścieżką rowerową, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, w tym zakresie, uzgodnienie z Zakładem Energetycznym oraz przebudowa kolizji energetycznych wynikających z opracowanych projektów wykonawczych; 6) wykonanie przebudowy słupowej linii teletechnicznej napowietrznej (jeżeli zajdzie taka potrzeba); 7) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie terenu robót; 8) wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonymi projektami i wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz z operatem wodnoprawnym, pozwoleniem wodnoprawnym, (adekwatnie do wybranej/nych części - zał. nr 7 do SIWZ) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 8 do SIWZ) oraz wzorem umowy (zał. nr 5 do SIWZ); 9) aktualizacja, uzgodnienie, zatwierdzenie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu (adekwatnie do wybranej/nych części - zał. nr 7 do SIWZ); 10) dostawa oraz wyposażenie placów oznakowania systemowego ścieżek, zgodnie z załącznikami (zał. nr 7 do SIWZ); 11) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej – 2 kpl.; 12) zapewnienie nadzorów specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 13) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych; 14) zagospodarowanie i zasilenie placu budowy; 15) ubezpieczenie placu budowy; 16) przestrzeganie zasad projektu konkursu w zakresie zgodnym z warunkami przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – (zał. Nr 9 do SIWZ); 17) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; 18) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. 3. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. Wykonawca w okresie gwarancji jakości i rękojmi zobowiązany jest do udzielania zgód na wejście w pas objęty gwarancją na rzecz gestorów sieci. Koszt nadzoru nie może przekraczać kwoty w wysokości 1500,00 zł, dla powierzchni do 20 m2. 4. Dopuszczenie złożenia oferty zawierającej materiały lub urządzenia równoważne Ilekroć w treści niniejszej SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. Jeżeli Wykonawca zamierza zaproponować produkt równoważny, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu. Wykonawca przedstawiając rozwiązania zamienne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (oddzielnie na każdą część). 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, w tym roboty budowlane obejmujące między innymi roboty rozbiórkowe, ziemne, montażowe, odtworzeniowe. 1) Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody zatrudnienia na umowę o pracę minimum trzech osób na każdą część, wykonujących ww. prace, tj.: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty; 2) Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osoby mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika (tj. w szczególności bez adresu, nr PESEL, itp.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000, 1669) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osoby, w tym: a) dokumenty, o których mowa w pkt 1, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000, 1669) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 4) W sytuacji gdy ww. osoba w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę; 5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby wykonującej czynności określone w ust. 5, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tej osoby oraz jako niewypełnienie wymagań umowy; 6) Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w pkt 1) – 5) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 7) W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 8) Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osoby wykonującej czynności określone w ust. 5, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami pkt. 1-7 niniejszego ustępu na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45113000-2
45111300-1
45112210-0
45111200-0
45233320-8
45233220-7
45233290-8
45112720-8
45233253-7
45112710-5
45233292-2
45232000-2
45231300-8
45111230-9
71221000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w wysokości 20% zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zakres tych usług lub robót budowlanych: roboty polegające na budowie dróg rowerowych i pieszo - rowerowych wraz z infrastrukturą w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie gminy. Zamówienie na te roboty budowlane zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe: Część nr 1 i nr 2: Zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego - do dnia 29 listopada 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000,00 zł. W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że: a) niezależnie na ile części Wykonawca składa ofertę - wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące budowy/przebudowy lub remonty ulic, (dróg) o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie oraz są zgodne z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwaga: Określenia „ulica lub droga” użyte są w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). b) dla każdej Części oddzielnie dysponuje lub będzie dysponował w realizacji zamówienia min. 3 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę oraz dodatkowo niezależnie na ile części Wykonawca złoży ofertę Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę osobami w specjalności: * Kierownik robót drogowych – min. 1 osoba posiadająca kwalifikacje: co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu w zakresie robót drogowych; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wydane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Uwaga: W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) lub Wykonawców, którzy polegają na doświadczeniu innych podmiotów, przedstawione w ust. 2 warunki ww. podmioty mogą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp i przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp, i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722, 2073, 2244). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie najwyżej oceniona każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który jego dotyczy. 3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 SIWZ, 1) ppkt 1 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2) ppkt 1 lit. b - d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów zgodnie z ust. 3.1. 3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 ppkt 1 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt. 3.1. ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, i którego oferta została oceniona najwyżej, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust. 2 pkt. 1) a)-i) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp i przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) potwierdzające spełnienie warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej: - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj. min. 1.000.000,00 zł. Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w pkt 2, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku. 2) potwierdzające spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzory ww. wykazów Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej wraz z wezwaniem, o którym mowa w ust. 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty (dowody) bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie najwyżej oceniona każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który jego dotyczy. 3. Zawartość oferty - kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia złożone powinny być przez każdego z Wykonawców); 3) dowód wniesienia wadium, w przypadku innej formy niż pieniężna; 4) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru – załącznik Wykonawcy; 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik Wykonawcy; 6) w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów – zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) w tym: 1) Część nr 1 – w kwocie 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych); 2) Część nr 2 – w kwocie 75.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000,1669). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Nr konta: 73 8008 0008 2001 0011 3306 0007 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach prosimy w formie oryginału załączyć do oferty. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) Zmian nieistotnych, tj. innych niż definiowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 2) Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian opisanych poniżej, tj.: a) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) zmiany zakresu prac z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego; c) wykonania robót zamiennych, w tym poprzez zmianę materiału do wykonania zamówienia, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy, d) zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna dla realizacji zadania, e) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na: - wystąpienie siły wyższej, o której mowa w umowie, - wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, - przyspieszenie ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego, - jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła z okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ, - okoliczność prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, f) zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wymagają zmiany udzielonego pozwolenia i nie wykraczają poza przedmiot określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, g) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, h) zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, i) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, j) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego, k) w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy). Strona umowy występująca z propozycją zmiany umowy powinna wskazać konieczność lub korzystne aspekty wprowadzenia takiej zmiany pod względem ekonomicznym technicznym czy też finansowym. Stronie po otrzymaniu propozycji przysługuje 14 – dniowy termin na ustosunkowanie się. Upływ ww. terminu jest jednoznaczny z odmową wprowadzenia zmian do umowy. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. Strony oświadczają, że znane im jest i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669), która podlega udostępnieniu w trybie tej ustawy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oznaczone klauzulą: dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637), c) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy, będzie skutkować ich odtajnieniem, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, d) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie, e) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 2) Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien umieścić w nieprzezroczystej oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1: Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część nr 1: Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś (Stara Wieś: ul. Pieczarkowa, Brwinowska, Tarniny, Głogowa, Jemiołowa, Grodziska do granicy robót S8). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: Dla Części nr 1: Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś (Stara Wieś: ul. Pieczarkowa, Brwinowska, Tarniny, Głogowa, Jemiołowa, Grodziska do granicy robót S8); - w ul. Brwinowskiej i ul. Tarniny od km 0+685,55 do km 1+919,69 - ul. Jemiołowej od km 2+599,94 do km 3+688,17 1) aktualizacja, uzgodnienie, zatwierdzenie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu; 2) urządzenie, dostawa oraz wyposażenie 2 placów postojowych dla rowerów wg załączonego wzoru oraz oznakowaniem systemowego ścieżek. - w ul. Pieczarkowej i ul. Brwinowskiej od km 0+157,94 do 0+685,55 - ul. Głogowej od km 1+919,69 do km 2+599,94 - ul. Grodziskiej od km 3+688,17 do km 4+460,45 1) wykonanie projektów wykonawczych z dostosowaniem do aktualnego wariantu wymagań technicznych dla ścieżek ZIT i uzgodnienie z Gminą Nadarzyn. Dla poszerzenia istniejących chodników przewidzieć całkowitą wymianę podbudowy, nawierzchni i krawężników; 2) urządzenie, dostawa oraz wyposażenie 1 placu postojowego dla rowerów wg załączonego wzoru oraz oznakowaniem systemowego ścieżek; 3) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); 4) wycinka drzew, zgodnie z inwentaryzacją drzew o wycinki oraz decyzjami na wycinki drzew (adekwatnie dla wybranej części); 5) uzgodnienie z ZE i przebudowa kolizji energetycznych wynikających z opracowanych projektów wykonawczych; 6) wykonanie przebudowy słupowej linii teletechnicznej napowietrznej (jeżeli zajdzie taka potrzeba); 7) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie terenu robót; 8) wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonymi projektami i wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz z operatem wodnoprawnym, pozwoleniem wodnoprawnym, (adekwatnie do wybranej/nych części zał. nr 7 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (adekwatnie do wybranej/nych części zał. nr 8 do SIWZ) oraz wzorem umowy (adekwatnie do wybranej/nych części zał. nr 5 do SIWZ). 9) aktualizacja uzgodnienie zatwierdzenie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu (zał. nr 7 do SIWZ); 10) dostawa oraz wyposażenie placów oznakowania systemowego ścieżek, zgodnie z załącznikami (zał. nr 7 do SIWZ); 11) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej – 2 kpl.; 12) zapewnienie nadzorów specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 13) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych; 14) zagospodarowanie i zasilenie placu budowy; 15) ubezpieczenie placu budowy; 16) przestrzeganie zasad projektu konkursu w zakresie zgodnym z warunkami przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – (zał. Nr 9 do SIWZ); 17) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; 18) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 45113000-2, 45111300-1, 45112210-0, 45111200-0, 45233320-8, 45233220-7, 45233290-8, 45112720-8, 45233253-7, 45112710-5, 45233292-2, 45232000-2, 45231300-8, 45111230-9, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2 - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś – Urzut
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Część nr 2 - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś – Urzut (Stara Wieś: ul. Grodziska (od granicy gminy) do ul. Poziomkowej, ul. Poziomkowa; Stara Wieś: od ul. Grodziskiej do cieku Mrówka – Urzut, od cieku Mrówka do ul. Promyka). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: Dla Części nr 2: Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś – Urzut (Stara Wieś: ul. Grodziska (od granicy gminy) do ul. Poziomkowej, ul. Poziomkowa; Stara Wieś: od ul. Grodziskiej do cieku Mrówka – Urzut, od cieku Mrówka do ul. Promyka); - w zakresie ul. Łącznej w Urzucie od km 0+0 do km 0+418,45; 1) aktualizacja, uzgodnienie, zatwierdzenie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu; 2) urządzenie, dostawa oraz wyposażenie 1 placu postojowego dla rowerów wg załączonego wzoru oraz oznakowania systemowego ścieżek. - w zakresie ul. Łącznej w Urzucie od km 0+418,45 do 0+895,32 działki drogowej nr 36 w Urzucie od km 0+895,32 do km 1+242,90 oraz działek drogowych nr w Starej Wsi od km 1+242,90 do km 2+137,07 - w zakresie ul. Grodziskiej w Starej Wsi od km 0+00 do km1+870 - w zakresie ul. Poziomkowej w Starej Wsi od km 0-00 do km 0+634 1) wykonanie projektów wykonawczych z dostosowaniem do aktualnego wariantu wymagań technicznych dla ścieżek ZIT i uzgodnienie z Gminą Nadarzyn. Dla poszerzenia istniejących chodników przewidzieć całkowitą wymianę podbudowy, nawierzchni i krawężników; 2) urządzenie, dostawa oraz wyposażenie 1 placu postojowego dla rowerów wg załączonego wzoru oraz oznakowania systemowego ścieżek; 3) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); 4) wycinka drzew, zgodnie z inwentaryzacją drzew o wycinki oraz decyzjami na wycinki drzew (adekwatnie dla wybranej części); 5) uzyskanie warunków technicznych na przestawienie słupów energetycznych, będących w kolizji z projektowaną ścieżką rowerową, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, w tym zakresie, uzgodnienie z Zakładem Energetycznym oraz przebudowa kolizji energetycznych wynikających z opracowanych projektów wykonawczych; 6) wykonanie przebudowy słupowej linii teletechnicznej napowietrznej (jeżeli zajdzie taka potrzeba); 7) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie terenu robót; 8) wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonymi projektami i wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz z operatem wodnoprawnym, pozwoleniem wodnoprawnym, (adekwatnie do wybranej/nych części - zał. nr 7 do SIWZ) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 8 do SIWZ) oraz wzorem umowy (zał. nr 5 do SIWZ); 9) aktualizacja, uzgodnienie, zatwierdzenie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu (adekwatnie do wybranej/nych części - zał. nr 7 do SIWZ); 10) dostawa oraz wyposażenie placów oznakowania systemowego ścieżek, zgodnie z załącznikami (zał. nr 7 do SIWZ); 11) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej – 2 kpl.; 12) zapewnienie nadzorów specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 13) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych; 14) zagospodarowanie i zasilenie placu budowy; 15) ubezpieczenie placu budowy; 16) przestrzeganie zasad projektu konkursu w zakresie zgodnym z warunkami przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – (zał. Nr 9 do SIWZ); 17) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; 18) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 45113000-2, 45111300-1, 45112210-0, 45111200-0, 45233320-8, 45233220-7, 45233290-8, 45112720-8, 45233253-7, 45112710-5, 45233292-2, 45232000-2, 45231300-8, 45111230-9, 71221000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę otynkowanie pomieszczenia - Milanówek
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania16-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę otynkowanie pomieszczenia 3,5 x 4,0 x 2,5. Tynk zwykły cementowo-wapienny, ściany surowe pustak, cegła, w miarę proste, bez sufitu. Cement, piach, wodę, betoniarkę posiadam. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI