„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 wraz z infrastrukturą

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBodzentyn
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Bodzentyn
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-13
 • Numer ogłoszenia524751-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 524751-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.

Gmina Bodzentyn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzentyn, krajowy numer identyfikacyjny 53471800000000, ul. ul. Suchedniowska  3 , 26-010  Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3115010, 3115511, 3115114, e-mail inwestycje@bodzentyn.ugm.pl, faks 041 3115010, 3115511, 3115114.
Adres strony internetowej (URL): www.bodzentyn.bip.jur.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bodzentyn.bip.jur.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego,kuriera,osobiście
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”
Numer referencyjny: BRO.271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 wraz infrastrukturą towarzyszącą – etap II”. ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI. CZĘŚĆ NR 1. - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie, ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Św. Katarzyna – Celiny Podgórze. a) budowa ścieżki rowerowej w swoim zakresie obejmuje wykonanie: • nawierzchni ścieżki rowerowej z asfaltu grubości 4 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 • nawierzchni chodnika z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 • ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm ograniczających ścieżkę rowerową na ławie betonowej z oporem C 8/10 • obustronna opaska ziemna szerokości 0,5 m • miejsca obsługi rowerzystów o nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wraz z wiatą rowerową , ławkami, stołami, tablicą informacyjną, stojakami dla rowerów oraz koszem na śmieci • przepustów Ø 60 cm pod ścieżką i zjazdami, w ciągu istniejącego rowu • kanału deszczowego Ø 50 cm • przebudowy ( przedłużenia ) przepustu skrzynkowego 150 x 300 cm • przebudowy ( przedłużenia ) przejścia dla drobnych kręgowców 60 x 300 cm • rur ochronnych dla kabli teletechnicznych • oznakowania pionowego i poziomego Ścieżkę rowerową należy wybudować o następujących parametrach : • ścieżka rowerowa dwukierunkowa szerokości 2,50 m • ścieżka rowerowa jednokierunkowa szerokości 1,50 m • obustronna opaska ziemna szerokości 0,5 m CZĘŚĆ NR 2. – Wykonanie infrastruktury towarzyszącej – budowa budynku toalety publicznej wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szaletu publicznego z punktem informacyjnym przy miejscach parkingowych w miejscowości Święta Katarzyna, ul. Kielecka na działce o nr ewid. 248/1 gm. Bodzentyn. Wielkości podstawowe – wykaz charakterystycznych parametrów technicznych budynku: Kubatura brutto - ok. 236,28 m3 Zestawienie powierzchni netto budynku - 56,0 m2 Wysokość budynku (w najwyższym punkcie) - 4,17 m Szerokość elewacji frontowej budynku (od strony drogi wojewódzkiej nr 752) - 7,30 m Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku zaprojektowano pomieszczenia socjalne, takie jak: WC damskie, WC męskie, WC dla niepełnosprawnych, dwa przedsionki do toalet, WC dla pracownika oraz punkt informacyjny. Do pomieszczeń szaletów wchodzi się od strony północnej, z wydzielonej strefy wejściowej. Pomieszczenie punktu informacyjnego posiada wejście od strony zachodniej. Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: • instalacje sanitarne – instalacja wodno – kanalizacyjna oraz kanalizacja sanitarna; • instalacje wentylacyjne – wentylacja grawitacyjna; • instalacje elektryczne; • odprowadzenie wód opadowych – retencyjnie na teren działki.

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45111200-0
45112000-5
45233222-1
45233290-8
45111291-4
45200000-9
45215500-2
45300000-0
45330000-9
45310000-3
45233222-1
45111291-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP polegających na powtórzeniu robót ujętych w przedmiarach robót zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla części nr 1 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 2. 000 000,00 zł (dwa miliony złotych). Przedmiotowe ubezpieczenie winno być aktualne przez cały okres trwania umowy/realizacji zamówienia pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” CZĘŚĆ NR 1. - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752. Dla części nr 2 • Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części nr 1 • W zakresie zdolności technicznej, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową ścieżki rowerowej o dł. minimum 1000 m lub budową /rozbudową/przebudową/ modernizacją drogi/dróg o dł. minimum 1000 m, o wartości co najmniej 1. 000 000,00 zł brutto. (robota winna być wykonana w ramach jednej umowy o roboty budowlane). • W zakresie zdolności zawodowej, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważne wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów oraz posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy. Dla części nr 2 • W zakresie zdolności technicznej, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową budynku wraz z instalacjami zewnętrznymi (przyłącze elektryczne, wod-kan.). • W zakresie zdolności zawodowej, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Załączniku nr 4 do SIWZ dla części nr 1 i 2). b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załączniku nr 5 do SIWZ dla części nr 1 i 2). c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 2.000 000,00 PLN (dla części nr 1).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Nie dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: Dla części nr 1 w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Dla części nr 2 w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BS Bodzentyn nr 98 8493 0004 0090 0900 0358 0020 z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: BRO.271.8.2019 przed upływem terminu składania ofert (decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego). 4. Wadium w pozostałych formach w formie oryginału – składa się w siedzibie Zamawiającego (pok.nr 13 sekretariat UMiG w Bodzentynie) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Uwaga!: Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości skutkuje odrzuceniem oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 2.1. Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej: a) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy. W tej sytuacji Zamawiający sporządzi protokół robót zamiennych, a następnie dostarczy Wykonawcy dokumentację na te roboty: b) w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy, c) w przypadku konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 2.2. Konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy: a) w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. b) w sytuacji modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót zamiennych, zaniechanych. W tej sytuacji Wykonawca sporządzi kosztorys robót zamiennych/zaniechanych, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 2.3. Konieczności zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku braku konieczności wykonania robót wynikających z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej, 2.3.1. Zmniejszenie wynagrodzenia odbędzie się w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę po zawarciu umowy. 2.4. Konieczności zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót spowodowanej: a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającym wykonanie robót, b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia. c) wystąpieniem przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2.5. Konieczności dokonania zmian materiałów, urządzeń zawartych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że spowoduje to obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy jeśli: a) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia), b) zmieniane materiały lub urządzenia o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego. 2.6 Konieczności zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa; 2.7. Konieczności zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, określona w § 7; 2.8. Zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 3. Jeśli zmiany określone w pkt. 2.1 lit a,b,c spowodują wzrost kosztów realizacji zamówienia. Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozliczenie robót zamiennych o których mowa nastąpi w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2.3. gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ NR 1. - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie, ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Św. Katarzyna – Celiny Podgórze. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej:  Od km 6+363,00 do km 7+064,76 ( odcinek przed m. Św. Katarzyna ) w tym: • odcinek po str. lewej od km 6+363,00 do km 6+926,00 • odcinek po str. prawej od km 6+882,84 do km 7+064,764567  oraz od km 8+441,55 do km 11+417,16 ( odcinek za m. Św. Katarzyna ) w tym: • odcinek po stronie lewej od km 8+441,55 do km 8+581,60 • odcinek po stronie prawej od km 8+478,79 do km 11+417,16 • odcinek po stronie lewej od km 11+386,60 do km 11+417,16. a) budowa ścieżki rowerowej w swoim zakresie obejmuje wykonanie: • nawierzchni ścieżki rowerowej z asfaltu grubości 4 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 • nawierzchni chodnika z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 • ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm ograniczających ścieżkę rowerową na ławie betonowej z oporem C 8/10 • obustronna opaska ziemna szerokości 0,5 m • miejsca obsługi rowerzystów o nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wraz z wiatą rowerową , ławkami, stołami, tablicą informacyjną, stojakami dla rowerów oraz koszem na śmieci • przepustów Ø 60 cm pod ścieżką i zjazdami, w ciągu istniejącego rowu • kanału deszczowego Ø 50 cm • przebudowy ( przedłużenia ) przepustu skrzynkowego 150 x 300 cm • przebudowy ( przedłużenia ) przejścia dla drobnych kręgowców 60 x 300 cm • rur ochronnych dla kabli teletechnicznych • oznakowania pionowego i poziomego Ścieżkę rowerową należy wybudować o następujących parametrach : • ścieżka rowerowa dwukierunkowa szerokości 2,50 m • ścieżka rowerowa jednokierunkowa szerokości 1,50 m • obustronna opaska ziemna szerokości 0,5 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 45233120-6, 45111200-0, 45112000-5, 45233222-1, 45233290-8, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ NR 2. – Wykonanie infrastruktury towarzyszącej – budowa budynku toalety publicznej wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szaletu publicznego z punktem informacyjnym przy miejscach parkingowych w miejscowości Święta Katarzyna, ul. Kielecka na działce o nr ewid. 248/1 gm. Bodzentyn. Wielkości podstawowe – wykaz charakterystycznych parametrów technicznych budynku: Kubatura brutto - ok. 236,28 m3 Zestawienie powierzchni netto budynku - 56,0 m2 Wysokość budynku (w najwyższym punkcie) - 4,17 m Szerokość elewacji frontowej budynku (od strony drogi wojewódzkiej nr 752) - 7,30 m Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku zaprojektowano pomieszczenia socjalne, takie jak: WC damskie, WC męskie, WC dla niepełnosprawnych, dwa przedsionki do toalet, WC dla pracownika oraz punkt informacyjny. Do pomieszczeń szaletów wchodzi się od strony północnej, z wydzielonej strefy wejściowej. Pomieszczenie punktu informacyjnego posiada wejście od strony zachodniej. Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: • instalacje sanitarne – instalacja wodno – kanalizacyjna oraz kanalizacja sanitarna; • instalacje wentylacyjne – wentylacja grawitacyjna; • instalacje elektryczne; • odprowadzenie wód opadowych – retencyjnie na teren działki. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać zagospodarowanie terenu wokół budynku w następującym zakresie: - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej płukanej, grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o pow. 258 m2. - wykonanie przyłącza wod.- kan. do budynku, - wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku, - wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia budynku, - wykonanie trawników dywanowych, nasadzenia drzew, krzewów, roślin, - wykonanie wiaty drewnianej wyposażonej w krzesła i stół, ławki, - wykonanie stojaka dla 5 rowerów, - wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45215500-2, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45233222-1, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę mebli ogrodowych - Lechówek
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę mebli ogrodowych i wyposażenia ogrodowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: „Modernizacja 12 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI