„Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego” III Część I: Odcinek I...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego” III Część I: Odcinek I Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyn Nadzamcze)” Część II: Odcinek II Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna)”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoManiowy
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572239-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572239-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego” III Część I: Odcinek I Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyn Nadzamcze)” Część II: Odcinek II Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna)”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Gorczańska  3 , 34436   Maniowy, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 750 070, e-mail gmina@czorsztyn.nowy.targ.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.czorsztyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.czorsztyn.pl/BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
złożenie osobiście, kurierem, posłańcem lub pocztą w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Czorsztyn, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego” III Część I: Odcinek I Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyn Nadzamcze)” Część II: Odcinek II Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna)”
Numer referencyjny: IRG.271.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego” W zakres zamówienia wchodzą dwie części: Część I - Czarna Dama Zakres inwestycji obejmuje: - budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej o szerokości 2,5 m oraz 3,0 m, o długości 6395.90 m w miejscowościach Maniowy, Mizerna, Kluszkowce, Czorsztyn. Konstrukcja ścieżki, nasyp wykonany z kruszywa naturalnego, którego właścicielem jest Gmina, wzmocniony narzutem kamiennym u podstawy korpusu ścieżki, skarpy w nachyleniu 1:1,5 miejscowe wykonanie wzmocnienia podbudowy geowłókniną, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości około 20 cm, oraz miejscowo 15 cm. Nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego zaprojektowana z warstwy wiążącej o grubości 5 cm, oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Pochylenie ścieżki jednostronne 1%. - oznakowanie istniejącej drogi na długości 2205.46 m. - wykonanie kładki pieszo-jezdnej na potoku Mizerzanka na granicy m. Mizerna i Kluszkowce. Kładka wykonana jako konstrukcja jednoprzęsłowa o długości od 20,0 m, posadowiona na przyczółkach żelbetowych wzmocnionych mikro palami, konstrukcja nośna z włókien szklanych wzmacnianych kompozytami z nawierzchnią z żywic, balustrady aluminiowe, szerokość użytkowa 3,0 m. - wykonanie kładki pieszo-jezdnej na potoku bez nazwy na granicy m. Kluszkowce i Czorsztyn. Kładka wykonana jako konstrukcja jednoprzęsłowa o długości od 20,0 m, posadowiona na przyczółkach żelbetowych wzmocnionych mikro palami, konstrukcja nośna z włókien szklanych wzmacnianych kompozytami z nawierzchnią z żywic, balustrady aluminiowe, szerokość użytkowa 3,0 m. - przebudowę 1 kładki o konstrukcji stalowo drewnianej na potoku Kluszkowianka w m. Kluszkowce. - przebudowę 1 przepustu w miejscowości Kluszkowce. - budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów (miejsca wypoczynku), gdzie znajdą się m.in. ławeczki, stojaki na rowery, tablica informacyjna. - wzmocnienie korpusu narzutem kamiennym. - miejscowe umocnienie skarp płytami siatkami stalowymi. Część II - Zatopiona Osada: Zakres inwestycji obejmuje: - budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej o szerokości 2,5 m oraz 3,0 m, o długości 5748.25 m w miejscowości Maniowy. Konstrukcja ścieżki oraz nasyp wykonane zostaną z kruszywa naturalnego, którego właścicielem jest Gmina, wzmocniony narzutem kamiennym u podstawy korpusu ścieżki, skarpy w nachyleniu 1:1,5 miejscowe wykonanie wzmocnienia podbudowy geowłókniną, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości około 20 cm, oraz miejscowo 15cm. Nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego zaprojektowana z warstwy wiążącej o grubości 5 cm, oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Pochylenie ścieżki jednostronne 1% - oznakowanie istniejącej drogi 1566.2 m - budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów - wzmocnienie korpusu narzutem kamiennym - miejscowe umocnienie skarp płytami siatkami stalowymi . - wykonanie oznakowania i zabezpieczenie wysokich skarp poręczami ochronnymi. - przebudowę 4 przepustów - przebudowę 5 brodo przejazdów Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: STWiORB, dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45233161-5
45233220-7
45221111-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał: a) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł (brutto) 2. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Numeracja jednakowa jak w SIWZ 7.3.1. a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane ( załącznik nr 8 do SIWZ - wzór), b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, ( załącznik nr 9 do SIWZ - wzór). 7.3.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.3.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.3.4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwemu organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.3.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 7.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wzór stanowi zał. nr 7 SIWZ; 7.3.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wzór stanowi zał. nr 7 SIWZ; 7.3.8. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy - wzór stanowi zał. nr 7 SIWZ; 7.3.9. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy - wzór stanowi zał. nr 7 SIWZ; 7.3.10. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) - wzór stanowi zał. nr 7 SIWZ; 7.3.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa: 1) w punkcie 7.3.2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy; 2) w punktach 7.3.3-7.3.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 7.3.12 Dokumenty o których mowa w pkt. 7.3.11 ppkt. 1 i ppkt. 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.3.11 ppkt.2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7.3.13 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.11 ppkt. 1 i ppkt. 2 lit. a, i b, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7.3.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.3.14. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.3.2 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.3.11 ppkt.1, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7.3.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.3.15 Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punktach 7.3.2 - 7.3.10. 7.3.16 Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymienione w punktach 7.3.2 - 7.3.10.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dowody określające czy roboty budowlane, o których mowa w pkt. 5.2.3 ppkt.1 wskazane w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
7.1.2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru- pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy), 7.1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( załącznik nr 4 do SIWZ - wzór), 7.3.17. Kosztorys ofertowy (na część I i/lub na część II) opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót. Cena zawarta w kosztorysie musi być zgodna z ceną ofertową. Kosztorys składany przez wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona przed podpisaniem umowy. 7.3.18. Harmonogram rzeczowo-finansowy przez wybranego wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla części I Czarna Dama 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Dla części II Zatopiona Osada 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Termin oraz forma wnoszenia wadium 2.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pieniński Bank Spółdzielczy Nr 73 8817 0000 2002 0200 1300 0110 z dopiskiem: Wadium – „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego” II część I Czarna Dama lub/i część II Zatopiona Osada - postępowanie nr IRG.271.10.2018”, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 2.3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą – może być w oddzielnej kopercie, dla części I Czarna Dama, oraz dla części II Zatopiona Osada. 2.4. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 2.5. W przypadku wniesienie wadium w pieniądzu terminem wniesienia wadium jest data uznania na rachunku zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Sytuacje, kiedy będzie możliwość zmiany umowy oraz warunki takich zmian określa szczegółowo wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wynagrodzenie określone w § 5, ust. 1 (dla części I i/lub II) niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku: a. Zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wartość robót brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich odbioru; b. zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu, c. wykonania robót zamiennych o których mowa w § 1 ust. 4 umowy - na podstawie kosztorysu różnicowego. 3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b. działania siły wyższej (na przykład , strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót, c. wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umowa, normami lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych ( w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń) . Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie – w szczególności należy rozumieć: temperatury poniżej - 15 stopni (pomiary, badania), nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, d. wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, e. wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, f. działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, g. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy h. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 3a. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 powyżej muszą być udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b. powodujące poprawienie parametrów technicznych, c. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 6. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika Budowy. 7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany Kierownika Budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów. 8. Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru w każdym czasie. 9. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający dopuszcza zmianę trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego, 11. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: a. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, b. nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiającego, c. zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, d. w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, e. wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 12. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej strony. 13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym do zmiany, o której mowa w ust. 8 wystarczające jest jednostronne, pisemne oświadczenie Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Odcinek I Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyn Nadzamcze)”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I - Czarna Dama Zakres inwestycji obejmuje: - budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej o szerokości 2,5 m oraz 3,0 m, o długości 6395.90 m w miejscowościach Maniowy, Mizerna, Kluszkowce, Czorsztyn. Konstrukcja ścieżki, nasyp wykonany z kruszywa naturalnego, którego właścicielem jest Gmina, wzmocniony narzutem kamiennym u podstawy korpusu ścieżki, skarpy w nachyleniu 1:1,5 miejscowe wykonanie wzmocnienia podbudowy geowłókniną, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości około 20 cm, oraz miejscowo 15 cm. Nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego zaprojektowana z warstwy wiążącej o grubości 5 cm, oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Pochylenie ścieżki jednostronne 1%. - oznakowanie istniejącej drogi na długości 2205.46 m. - wykonanie kładki pieszo-jezdnej na potoku Mizerzanka na granicy m. Mizerna i Kluszkowce. Kładka wykonana jako konstrukcja jednoprzęsłowa o długości od 20,0 m, posadowiona na przyczółkach żelbetowych wzmocnionych mikro palami, konstrukcja nośna z włókien szklanych wzmacnianych kompozytami z nawierzchnią z żywic, balustrady aluminiowe, szerokość użytkowa 3,0 m. - wykonanie kładki pieszo-jezdnej na potoku bez nazwy na granicy m. Kluszkowce i Czorsztyn. Kładka wykonana jako konstrukcja jednoprzęsłowa o długości od 20,0 m, posadowiona na przyczółkach żelbetowych wzmocnionych mikro palami, konstrukcja nośna z włókien szklanych wzmacnianych kompozytami z nawierzchnią z żywic, balustrady aluminiowe, szerokość użytkowa 3,0 m. - przebudowę 1 kładki o konstrukcji stalowo drewnianej na potoku Kluszkowianka w m. Kluszkowce. - przebudowę 1 przepustu w miejscowości Kluszkowce. - budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów (miejsca wypoczynku), gdzie znajdą się m.in. ławeczki, stojaki na rowery, tablica informacyjna. - wzmocnienie korpusu narzutem kamiennym. - miejscowe umocnienie skarp płytami siatkami stalowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45111300-1, 45233161-5, 45233220-7, 45221111-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Odcinek II Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do miejscowości Mizerna)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II - Zatopiona Osada: Zakres inwestycji obejmuje: - budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej o szerokości 2,5 m oraz 3,0 m, o długości 5748.25 m w miejscowości Maniowy. Konstrukcja ścieżki oraz nasyp wykonane zostaną z kruszywa naturalnego, którego właścicielem jest Gmina, wzmocniony narzutem kamiennym u podstawy korpusu ścieżki, skarpy w nachyleniu 1:1,5 miejscowe wykonanie wzmocnienia podbudowy geowłókniną, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości około 20 cm, oraz miejscowo 15cm. Nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego zaprojektowana z warstwy wiążącej o grubości 5 cm, oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Pochylenie ścieżki jednostronne 1% - oznakowanie istniejącej drogi 1566.2 m - budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów - wzmocnienie korpusu narzutem kamiennym - miejscowe umocnienie skarp płytami siatkami stalowymi . - wykonanie oznakowania i zabezpieczenie wysokich skarp poręczami ochronnymi. - przebudowę 4 przepustów - przebudowę 5 brodo przejazdów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45111300-1, 45233161-5, 45233220-7, 45221111-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję murarza - Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania27-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję murarza do wymurowania ścianek kolankowych i działowych w Tarnowie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI