Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Zintegrowany niskoemisyjny transport

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKłecko
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kłecko
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-17
 • Numer ogłoszenia506948-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 506948-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

Gmina Kłecko: Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłecko, krajowy numer identyfikacyjny 631259465, ul. ul. Dworcowa  14 , 62-270  Kłecko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614270125, e-mail przetargi@klecko.pl, faks 614270221.
Adres strony internetowej (URL): www.klecko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.klecko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.klecko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko
Numer referencyjny: RIG.271.2.2018.BR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko - zadanie podzielone jest na 4 części: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2190P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Michalcza – droga wojewódzka nr 190. 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2195P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Działyń (droga wojewódzka nr 190) – Dębnica. 3) Przebudowa drogi gminnej nr 283014P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku droga wojewódzka nr 190 – Kopydłowo. 4) Budowa ścieżki rowerowej Kłecko – Polska Wieś wraz z budową oświetlenia drogowego, kładką rowerową oraz przebudową istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 283081P w Polskiej Wsi i Wilkowyji.

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każde. 2)Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności drogowej .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - na wezwanie z art. 26 ust. 2, 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na wezwanie z art. 26 ust. 2,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy), oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw – jeżeli dotyczy;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - część 1 - 10.000,00 zł, - część 2 - 10.000,00 zł, - część 3 - 10.000,00 zł, - część 4 - 10.000,00 zł,

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja dodatkowa 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Postanowienia umowy i zmiany zawarto we wzorze umowy który stanowi załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-01, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2190P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Michalcza – droga wojewódzka nr 190.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Połączy ona miejscowość Michalcza (najbardziej wysunięta na północ miejscowość gminy) z istniejącym przystankiem komunikacji autobusowej znajdującej się w pasie drogi wojewódzkiej nr 190. Ścieżka rowerowa zaprojektowana została z betonu asfaltowego o szer. 2,0 m ograniczonego obustronnie opornikiem betonowym 12x25 cm. W miejscach, gdzie ścieżka rowerowa zbliża się do krawędzi istniejącej drogi powiatowej zaprojektowano bariery bezpieczeństwa. Na tym odcinku ścieżki rowerowej zaplanowano w miejscach niebezpiecznych takich jak skrzyżowania i tereny o dużym stopniu zadrzewienia, montaż oświetlenia solarnego (hybryda) zasilanego promieniami słonecznymi oraz siłą wiatru. Ponadto zaplanowano wykonanie miejscowego poszerzenia drogi powiatowej nr 2190P tak, aby szerokość jezdni była jednolita i wynosiła 5,0 metrów. Przed drogą wojewódzką zaprojektowano dojście piesze w formie chodnika z kostki betonowej gr. 6,0 cm. Całość robót budowlanych przewidziano na terenie działki ewidencyjnej 88/3 w obrębie geodezyjnym Michalcza, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej. Długość ścieżki – 1685 m. Chodnik o szer. 1,5 metra jako dojście do przystanku autobusowego w pasie drogowym drogi powiatowej o długości 30 m. Lampy solarne (hybryda) z podwójnymi oprawami oświetleniowymi typu LED – 8 szt. - szerokość ścieżki 2,0 m - pas zieleni za opornikiem (stanowiący opór) 0,5 m - pochylenie poprzeczne ścieżki – jednostronne 2% w kierunku jezdni - szerokość chodnika przy drodze wojewódzkiej 1,5 m - pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni Oświetlenie ścieżki rowerowej – solarne typu hybryda: • Wysokość słupa - 6m • Całkowita wysokość lampy - ok. 8,5m • Źródło światła - oprawa LED 2x20W • Czas pracy lampy - 8h - 14h • Czas autonomii – min. 3 dni • Moc paneli - 2x 160W • Pojemność akumulatora żelowego - 2x 100Ah • Moc turbiny wiatrowej – 400 W
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja dodatkowa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2195P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Działyń (droga wojewódzka nr 190) – Dębnica.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zbudowana zostanie wzdłuż drogi powiatowej nr 2195P na odcinku od szkoły podstawowej w Dębnicy do drogi wojewódzkiej w Działyniu. Ścieżka rowerowa będzie miała nawierzchnie z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego i wykończona zostanie obustronnie opornikiem betonowym 12 x 25 cm. Wzdłuż ścieżki w miejscach szczególnych (skrzyżowania, przejazd kolejowy) zaplanowano zabudowę oświetlenia solarnego (hybryda), które poprawią bezpieczeństwo użytkowników ścieżki także po zmroku. Droga rowerowa będzie oddzielona od istniejącej jezdni drogi powiatowej gruntowym poboczem. W miejscu gdzie nie ma możliwości technicznych oddzielenia gruntem drogi rowerowej od jezdni zostaną wykonane bariery bezpieczeństwa. Ponadto zaplanowano wykonanie miejscowego poszerzenia drogi powiatowej nr 2195P tak aby szerokość jezdni była jednolita i wynosiła 5,0 metrów. Przed drogą wojewódzką zaprojektowano dojście piesze w formie chodnika z kostki betonowej gr. 6,0 cm. Całość robót budowlanych przewidziano na terenie działek ewidencyjny 35, 66, 31/1 w obrębie geodezyjnym Brzozogaj, nr 59 w obrębie geodezyjnym Dębnica, stanowiących pas drogowy drogi publicznej oraz tereny kolejowe. Długość ścieżki – 953 m. Chodnik o szer. 1,5 metra jako dojście do przystanku autobusowego w pasie drogowym drogi powiatowej o długości 20 m. Przebudowa istniejącego chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2195P o długości 135 m. Lampy solarne (hybryda) z podwójnymi oprawami oświetleniowymi typu LED – 8 szt. - szerokość ścieżki 2,0 m - pas zieleni za opornikiem (stanowiący opór) 0,5 m - pochylenie poprzeczne ścieżki – jednostronne 2% w kierunku jezdni - szerokość chodnika przy drodze powiatowej 1,5 m - pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni Oświetlenie ścieżki rowerowej – solarne typu hybryda: • Wysokość słupa - 6m • Całkowita wysokość lampy - ok. 8,5m • Źródło światła - oprawa LED 2x20W • Czas pracy lampy - 8h - 14h • Czas autonomii – min. 3 dni • Moc paneli - 2x 160W • Pojemność akumulatora żelowego - 2x 100Ah • Moc turbiny wiatrowej – 400 W
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja dodatkowa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 283014P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku droga wojewódzka nr 190 – Kopydłowo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Planuje się budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 283014P, która połączy miejscowość Kopydłowo z przystankiem komunikacji publicznej usytuowanym przy drodze wojewódzkiej. W pasie drogowym drogi gminnej nr 283014P zbudowana zostanie ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 2,0 metry, ograniczonego obustronnie opornikiem betonowym 12 x 25 cm. Planuje się wykonać drogę dla rowerów na odcinku od zabudowań we wsi Kopydłowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką. W pasie drogowym drogi wojewódzkiej zostanie wykonany chodniki przejście dla pieszych, którym mieszkańcy wis dostaną się do przystanku autobusowego zlokalizowanego przy drodze Gniezno – Kłecko. W ramach tego projektu planuje się wykonać zatokę autobusową z wiatą. Ścieżka rowerowa wyposażona zostanie w oświetlenie solarne (hybrydowe), które planuje się zabudować miejscowo. Całość robót budowlanych przewidziano na terenie działek ewidencyjnych 27, 25, 29 w obrębie geodezyjnym Działyń, nr 230, 228 w obrębie ewidencyjnym Dębnica, stanowiących pas drogowy dróg publicznych. Długość ścieżki – 1227 m. Chodnik o szer. 1,5 metra jako dojście do przystanku autobusowego w pasie drogowym drogi gminnej i wojewódzkiej o długości 65 m. Zatoka autobusowa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 190 o długości 56 cm. Lampy solarne (hybryda) z podwójnymi oprawami oświetleniowymi typu LED – 6 szt. Na początku ścieżki rowerowej w miejscowości Kopydłowo należy wykonać miejsce do posadowienia wiaty rowerowej z kostki betonowej i zamontować 5 stojaków rurowych do rowerów. - szerokość ścieżki 2,0 m - pas zieleni za opornikiem (stanowiący opór) 0,5 m - pochylenie poprzeczne ścieżki – jednostronne 2% w kierunku jezdni - szerokość chodnika przy drodze wojewódzkiej 1,5 m - pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni Oświetlenie ścieżki rowerowej – solarne typu hybryda: • Wysokość słupa - 6m • Całkowita wysokość lampy - ok. 8,5m • Źródło światła - oprawa LED 2x20W • Czas pracy lampy - 8h - 14h • Czas autonomii – min. 3 dni • Moc paneli - 2x 160W • Pojemność akumulatora żelowego - 2x 100Ah • Moc turbiny wiatrowej – 400 W Opis wiaty przystankowej - wiatę zaprojektowano jako obiekt szkieletowy o konstrukcji stalowej ażurowej i wymiarach 500 x 190 cm. Układ 4-słupowy w kształcie litery „L” z słupami głównymi z rur kwadratowych 100x100x4mm oraz belkami z rur prostokątnych 100x40x4mm. Słupy mocowane sztywno kotwami wklejanymi w stopy betonowe. Ściana tylna przystanku zamknięta szkłem klejonym, bezpiecznym. Ściana boczna z witryną otwieraną z możliwością montażu materiałów reklamowych i ogłoszeń. Z prawej strony osłona ze szkła bezpiecznego, na której zaplanowano montaż znaku informacyjnego D-15 oraz tablicy z rozkładem jazdy. Wzdłuż wewnętrznej powierzchni ściany tylnej zaplanowano siedziska z drewna dębowego bez oparcia. Zadaszenie na planie prostokąta z pokryciem z blachy trapezowej oraz obudową zewnętrzną z blachy aluminiowej. Odprowadzenie wody opadowej z dachu rynną i rurą spustową stalową na teren zielony za wiatą. W poziomie dachu zaplanowano tablicę z blachy stalowej z nazwą przystanku. Głowice słupów z pasmem obniżonym z blachy aluminiowej lub z tworzywa sztucznego. W podsufitce założono możliwość montażu opraw oświetleniowych ledowych. Przewidziano zasilanie niezależne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej – kolektory słoneczne, fotowoltaiczne, umieszczone na połaci dachowej. Kolorystykę przystanku zaplanowano jako szarą - stalową, z elementami białymi oraz naturalnego drewna. Nawierzchnię wokół przystanku przewidziano z kostki betonowej, prostokątnej w kolorze szarym. Wiata wyposażona w uniwersalną ładowarkę do telefonów ze złączem USB. Z prawej strony przystanku zaplanowano kosz na śmieci w kształcie walca, umieszczony na konstrukcji stalowej z zadaszeniem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja dodatkowa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Budowa ścieżki rowerowej Kłecko – Polska Wieś wraz z budową oświetlenia drogowego, kładką rowerową oraz przebudową istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 283081P w Polskiej Wsi i Wilkowyji.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Gorzuchowskiego na odcinku od m. Kłecko do wsi Polska Wieś. Inwestycja obejmuję również budowę oświetlenia ścieżki, oraz kładki nad rzeką Mała Wełna. Inwestycja objęta projektem zlokalizowana na działkach 21 (dr) – ul. Wodna, 177 (dr) – ul. Jeziorna , 179, z obrębu Kłecko, na działkach 130/3 (wp), 126 (dr) z obrębu Wilkowyja, oraz na działkach 73 (dr), 92 (w) – rów i 81 (dr) z obrębu Polska Wieś, w mieście Kłecko oraz wsi Polska Wieś, gminie Kłecko, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie. Całkowita długość ścieżki rowerowej wynosi 997,45 m. Inwestycja obejmuję wykonanie budowy nawierzchni ścieżki rowerowej o zmiennej szerokości na odcinku od Kłecka do Polskiej Wsi, budowę linii oświetleniowej wzdłuż projektowanej ścieżki wraz z podświetleniem podestów oraz budowę kładki przez rzekę Mała Wełna. Zaprojektowano ścieżkę rowerową w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu i wymogów Inwestora. W mieście Kłecko wzdłuż południowej granicy jeziora jako ciąg spacerowy o szerokości 3.0 m z możliwością ruchu pieszego i rowerowego. W celu umożliwienia komunikacji pieszej i rowerowej z centrum miasta zaprojektowano przebudowę istniejących ulic (w granicach pasa drogowego) ul. Wodnej (działka nr 211) i ul. Jeziornej (działka nr 177) polegającej na budowie chodnika o szerokości 2.0 m zlokalizowanego po stronie zachodniej obu ulic. W celu skomunikowania ścieżki rowerowej z ul. Targową zaprojektowano chodnik łączący ścieżkę i ulicę z uwagi na bardzo wąski przekrój ww. ulicy nie zaprojektowano chodnika w pasie drogowym ulicy. Na odcinku od km 0+296.76 do km 0+380.88 zaprojektowano zawężenie ścieżki rowerowej do 2.0m. od km 0+380.88 do km 0+997.45 ścieżka rowerowa ma jednakową szerokość 2.0m. Na odcinku od km 0+584,00 do km 0+997.45 (działka nr 81) ścieżkę rowerową zaprojektowano w ramach przebudowy istniejącej drogi o nawierzchni zmiennej (bitumiczna i z kruszywa). W miejscach istniejących zjazdów do posesji zaprojektowano w granicach pasa drogowego zjazdy (w ciągu ścieżki rowerowej należy zmienić kolor nawierzchni warstwy ścieralnej w celu sygnalizacji zjazdu). Spadek poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny w kierunku lewej krawędzi nawierzchni na odcinku od km 0+000.00 do km 0+567.58 oraz w kierunku prawej krawędzi od km 577.58 do km 0+997.45. Projektowaną nawierzchnię ścieżki rowerowej obramowano od strony zieleni obrzeżem betonowym 8x25x100cm na ławie betonowej z betonu C-15. Natomiast od strony istniejącej nawierzchni bitumicznej i z kruszywa krawężnikiem betonowym typ najazdowy 14.9 x22 x 100cm wyniesionym w stosunku do krawędzi jezdni o 6 cm na zjazdach obniżonym do 4 cm natomiast na przejazdach rowerowych do 1cm. Wzdłuż projektowanej ścieżki na odcinku przebiegającym wzdłuż brzegu jeziora zaprojektowano podesty terenowe umożliwiające wypoczynek, podesty składają się z 3 podestów o wysokości 15cm i szerokości 0.5m, długość podestów uwarunkowana jest od lokalizacji i wynosi 6.0, 12.0, 12.0, 6.0 i 10.0 m. Przekrój podłużny zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni dróg sąsiadujących oraz istniejącego terenu. Z uwagi na prowadzone prace budowlane związane z budową ścieżki rowerowej zniszczona zostanie istniejąca nawierzchnia dróg z kruszywa wzdłuż których zaprojektowano ścieżkę rowerową dlatego zaprojektowano odtworzenie nawierzchni tłuczniowej i ponowne wyprofilowanie. Z uwagi na istniejący ruch kołowy (dojazdy do posesji) wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej na odcinku zlokalizowanym w mieście Kłecko zaprojektowano pomiędzy istniejącą nawierzchnią drogi a projektowaną ścieżką pas zieleni izolacyjnej z krzewów o szerokości 1.0 m. Linię oświetleniową zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządzającego siecią energetyczną. Zaprojektowano dwa odcinki oświetlenia od strony Kłecka (przyłącze na ul. Wodnej) linii długości 386.0+55.6=441.6m oraz odcinek od Polskiej Wsi (przyłącze na słupie w Polskiej Wsi) o długości linii 382.3m (uwaga długość linii na terenie Polskiej Wsi i Wilkowyj to 211.0 m). Na linii oświetleniowej zaprojektowano lampy parkowe na słupach 3.0 m w rozstawie co 15m, w ilości 52 oprawy LED. W podestach zaprojektowano punkty świetlne zasilane z projektowanej linii oświetleniowej. Kładkę przez rzekę Mała Wełna zaprojektowano jako geokompozytową o wymiarach 2.9 x 14.0m, posadowioną na przyczółkach betonowych. Prace związane z budową obejmować będą następujące roboty: • Prace geodezyjne związane z wytyczeniem elementów projektowanych (prowadzone przez cały okres wykonywania prac budowlanych), • Wykonanie oznakowania tymczasowego, • Zdjęcie warstwy humusu gr. 15cm – w miejscach istniejących pasów zieleni, • Wykonanie wymiany gruntów w miejscach gdzie brak nośnego gruntu, • Wykonanie konstrukcji nasypów, • Wykonanie ław betonowych po projektowane krawężniki, obrzeża, • Ustawienie projektowanych krawężników betonowych, • Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni, • Wykonanie konstrukcji nawierzchni, • Wykonanie przyczółków kładki, • Montaż kładki rowerowej geokompozytowej 14.0 x 2.9m, • Ułożenie linii kablowej oświetlenia, • Ustawienie słupów lamp oświetleniowych, • Humusowanie i obsianie trawą powierzchni zielonych, • Przeprowadzenie prac porządkowych, • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż elementów zabezpieczających ruch pieszy, • Usuniecie oznakowania tymczasowego związanego z prowadzonymi pracami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 45233120-6, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja dodatkowa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie tynków - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie tynków gipsowych, maszynowo lub ręcznie w nowym domu z ytonga. Poznań, po 20 lipca. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI